中国古文之家 访问手机版

《孟子·离娄下》拼音版,可打印(孟子)-文言文

《孟子·离娄下》由孟子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • mèng

  ·
  ·

  lóu
  xià
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  mèng

 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   
  yuán
  quán
  gǔn
  gǔn
   

  shě
  zhòu

   
  yíng

  ér
  hòu
  jìn
   
  fàng


  hǎi
   
  yǒu
  běn
  zhě

  shì
   
  shì
  zhī

  ěr
   
  gǒu
  wéi

  běn
   


  yuè
  zhī
  jiān


   
  gōu
  kuài
  jiē
  yíng   


  ér
  dài

   

  shēng
  wén
  guò
  qíng
   
  jūn

  chǐ
  zhī
   
   
  mèng

  yuē
   
   
  rén
  zhī
  suǒ  qín
  shòu
  zhě


   
  shù
  mín

  zhī
   
  jūn

  cún
  zhī
   
  shùn
  míng

  shù

   
  chá

  rén
  lún
   
  yóu
  rén

  xíng
   
  fēi
  xíng
  rén


   
   
 • 
   
   
   
   

  rén
  yǒu  qiè
  ér
  chǔ
  shì
  zhě
   

  liáng
  rén
  chū
   


  yàn
  jiǔ
  ròu
  ér
  hòu
  fǎn
   


  wèn
  suǒ

  yǐn
  shí
  zhě
   

  jìn

  guì

   


  gào

  qiè
  yuē
   
   
  liáng
  rén
  chū
   


  yàn
  jiǔ
  ròu
  ér
  hòu
  fǎn
   
  wèn


  yǐn
  shí
  zhě
   
  jìn

  guì

   
  ér
  wèi
  cháng
  yǒu
  xiǎn
  zhě
  lái
   

  jiāng
  jiàn
  liáng
  rén
  zhī
  suǒ
  zhī

   
   
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    
   shùn
   shēng

   zhū
   féng
    
   qiān


   xià
    


   míng
   tiáo
    
   dōng

   zhī
   rén

    
   wén
   wáng
   shēng


   zhōu
       yǐng
    

   西

   zhī
   rén

    

   zhī
   xiāng


    
   qiān
   yòu


    
   shì
   zhī
   xiāng
   hòu

    
   qiān
   yòu

   suì
    

   zhì
   xíng

   zhōng
   guó
    
   ruò


   jié
    
   xiān
   shèng
   hòu
   shèng
    

   kuí


    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    
   jūn

   shēn
   zào
   zhī

   dào
    
   zhī

    


   zhī
    


   zhī
   ān
    

   zhī
   ān
    


   zhī
   shēn
    

   zhī
   shēn
    


   zhī
   zuǒ
   yòu
   féng

   yuán
    

   jūn

   zhī

    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    
   tiān
   xià
   zhī
   yán
   xìng

    


   ér


    

   zhě
    


   wéi
   běn
    
   suǒ


   zhì
   zhě
    
   wèi

   záo

    

   zhì
   zhě
   ruò

   zhī
   xíng
   shuǐ

    
   zhì

    

   zhī
   xíng
   shuǐ

    
   xíng

   suǒ

   shì

    

   zhì
   zhě

   xíng

   suǒ

   shì
    

   zhì    
   tiān
   zhī
   gāo

    
   xīng
   chén
   zhī
   yuǎn

    
   gǒu
   qiú


    
   qiān
   suì
   zhī

   zhì
    

   zuò
   ér
   zhì

    
    
  • 
    
    
    
   yuē
    
    


   yún
   ěr
       zuì
    
   zhèng
   rén
   shǐ
   使

   zhuó


   qīn
   wèi
    
   wèi
   shǐ
   使

   gōng
   zhī

   zhuī
   zhī
    

   zhuó


   yuē
    
    
   jīn   zuò
       zhí
   gōng
    
    
    
   wèn


   yuē
    
    
   zhuī

   zhě
   shuí

    
    


   yuē
    
    

   gōng
   zhī


    
    
   yuē
    
    

   shēng

    
    


   yuē
    
    

   gōng
   zhī

    
   wèi
   zhī
   shàn
   shè
   zhě

    


   yuē
    
    

   shēng
    
    

   wèi

    
    
   yuē
    
    

   gōng
   zhī

   xué
   shè

   yǐn
   gōng
   zhī

    
   yǐn
   gōng
   zhī

   xué
   shè


    

   yǐn
   gōng
   zhī

    
   duān
   rén

    


   yǒu

   duān

    
    

   gōng
   zhī

   zhì
    
   yuē
    
       wéi

   zhí
   gōng
    
    
   yuē
    
    
   jīn   zuò
       zhí
   gōng
    
    
   yuē
    
    
   xiǎo
   rén
   xué
   shè

   yǐn
   gōng
   zhī

    
   yǐn
   gōng
   zhī

   xué
   shè    


   rěn   zhī
   dào
    
   fǎn
   hài


    
   suī
   rán
    
   jīn

   zhī
   shì
    
   jūn
   shì

    


   gǎn
   fèi
    
    
   chōu
   shǐ

   kòu
   lún
    


   jīn
    

   shèng
   shǐ
   ér
   hòu
   fǎn
    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    

   rén
   zhě
    
   yán


   xìn
    
   xíng


   guǒ
    
   wéi

   suǒ
   zài
    
    
  • 
    
    
    
   wáng
   yuē
    
    


   wèi
   jiù
   jūn
   yǒu

    
   wèi


    
    
  • 
    
    
    


   yuē
    
    
   zhòng


   chēng

   shuǐ
   yuē
    
    
   shuǐ
   zāi
   shuǐ
   zāi
    
       shuǐ

    
    
  • 
    
    
    
   gōng
   míng

   yuē
    
    

   ruò

   zuì
   yān
    
    
  • 
    
    
    
   zēng   chéng
    
   yǒu
   yuè
   kòu
    
   huò
   yuē
    
    
   kòu
   zhì
    


   zhū
    
    
   yuē
    
    


   rén


   shì
    
   huǐ
   shāng

   xīn

    
    
   kòu
   tuì
   退
    

   yuē
    
    
   xiū

   qiáng

    

   jiāng
   fǎn
    
    
   kòu
   tuì
   退
    
   zēng

   fǎn
    
   zuǒ
   yòu
   yuē
    
    
   dài
   xiān
   shēng   zhōng
   qiě
   jìng

    
   kòu
   zhì

   xiān


   wéi
   mín
   wàng
    
   kòu
   tuì
   退

   fǎn
    
   dài    
    
   shěn
   yóu
   xíng
   yuē
    
    
   shì
   fēi

   suǒ
   zhī

    

   shěn
   yóu
   yǒu

   chú
   zhī
   huò
    
   cóng
   xiān
   shēng
   zhě

   shí
   rén
    
   wèi
   yǒu

   yān
    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    

   shàn

   rén
   zhě
    
   wèi
   yǒu
   néng

   rén
   zhě

    

   shàn
   yǎng
   rén
    
   rán
   hòu
   néng

   tiān
   xià
    
   tiān
   xià

   xīn

   ér
   wàng
   zhě
    
   wèi
   zhī
   yǒu

    
    
  • 
    
    
    
   wèi
    
   yǒu

   kòu
    
   huò
   yuē
    
    
   kòu
   zhì
    


   zhū
    
    


   yuē
    
        
   jūn
   shuí

   shǒu
    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    
   zēng
   tóng
   dào
    
   zēng

    
   shī

    

   xiōng

    


    
   chén

    
   wēi

    
   zēng
       jiē
   rán
    
    
  • 
    
    
    
   gōng
   xíng

   yǒu

   zhī
   sāng
    
   yòu
   shī
   wǎng
   diào
    

   mén
    
   yǒu
   jìn
   ér

   yòu
   shī
   yán
   zhě
    
   yǒu
   jiù
   yòu
   shī
   zhī
   wèi
   ér

   yòu
   shī
   yán
   zhě
    
   mèng   yòu
   shī
   yán
    
   yòu
   shī

   yuè
    
   yuē
    
    
   zhū
   jūn

   jiē

   huān
   yán
    
   mèng
   huān
   yán
    
   shì
   jiǎn
   huān

    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    
   zhōng

   yǎng

   zhōng
    
   cái

   yǎng

   cái
    

   rén

   yǒu
   xián

   xiōng

    

   zhōng   zhōng
    
   cái   cái
    

   xián

   xiào
   zhī
   xiāng

    

   jiān

   néng

   cùn
    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    
   zhòng


   wéi

   shèn
   zhě
    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    
   jūn

   zhī

    

   shì
   ér
   zhǎn
    
   xiǎo
   rén
   zhī

    

   shì
   ér
   zhǎn
    

   wèi

   wéi
   kǒng    


   shū
   zhū
   rén

    
    
  • 
    
    
    
   gōng


   yuē
    
    
   kuāng
   zhāng
    
   tōng
   guó
   jiē
   chēng

   xiào
   yān
       zhī
   yóu
    
   yòu
   cóng
   ér

   mào
   zhī
    
   gǎn
   wèn


    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    

   西

   méng

   jié
    

   rén
   jiē
   yǎn

   ér
   guò
   zhī
    
   suī
   yǒu
   è
   rén
    
   zhāi
   jiè


    
   shàng

    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   wén
   zhī
    
   yuē
    
    

    
   cháo
   tíng


   wèi
   ér
   xiāng

   yán
    


   jiē
   ér
   xiāng


    


   xíng

    

   áo


   wéi
   jiǎn
    
    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    
   yǎng
   shēng
   zhě   dāng

   shì
    
   wéi
   sòng   dāng

   shì
    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    
   fēi

   zhī

    
   fēi

   zhī

    

   rén

   wéi
    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    


   zhǐ
   jiǔ
    
   ér
   hào
   shàn
   yán
    
   tāng
   zhí
   zhōng
    

   xián

   fāng
    
   wén
   wáng
   shì
   mín

   shāng
    
   wàng
   dào
   ér
   wèi
   zhī
   jiàn
    

   wáng

   xiè
   ěr
    

   wàng
   yuǎn
    
   zhōu
   gōng

   jiān
   sān
   wáng


   shī

   shì
    

   yǒu


   zhě
    
   yǎng
   ér

   zhī
    
    
   xìng
   ér

   zhī
    
   zuò

   dài
   dàn
    
    
  • 
    
    
    
   yuē
    
    
   jiàn
   xíng
   yán
   tīng
    
   gāo

   xià

   mín
    
   yǒu

   ér

    

   jūn
   shǐ
   使
   rén
   dǎo
   zhī
   chū
   jiāng
    
   yòu
   xiān


   suǒ
   wǎng
    

   sān
   nián

   fǎn
    
   rán
   hòu
   shōu

   tián

    

   zhī
   wèi
   sān
   yǒu

   yān
       wèi
   zhī


    
   jīn

   wéi
   chén
    
   jiàn


   xíng
    
   yán


   tīng
    
   gāo


   xià

   mín
    
   yǒu

   ér

    

   jūn

   zhí
   zhī
    
   yòu

   zhī


   suǒ
   wǎng
    

   zhī

    
   suì
   shōu

   tián

    

   zhī
   wèi
   kòu
   chóu
    
   kòu
   chóu   zhī
   yǒu
    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    

   zuì
   ér
   shā
   shì
    


    

   zuì
   ér

   mín
    

   shì    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    
   yán
   rén
   zhī

   shàn
    
   dāng

   hòu
   huàn

    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    
   shì

   suǒ
   wèi

   xiào
   zhě

    
   duò


   zhī
    
   zhī
   yǎng
    


   xiào

    


   hào
   yǐn
   jiǔ
    
   zhī
   yǎng
    
   èr

   xiào

    
   hào
   huò
   cái
        
   zhī
   yǎng
    
   sān

   xiào

    
   zòng
   ěr

   zhī

    

   wéi    


   xiào

    
   hào
   yǒng
   dòu
   hěn
    

   wēi


    


   xiào

    
   zhāng

   yǒu


   shì

    

   zhāng

    


   qīng
   shàn
   ér

   xiāng


    

   shàn
    
   péng
   yǒu
   zhī
   dào

    


   qīng
   shàn
    
   zéi
   ēn
   zhī

   zhě
    

   zhāng

       yǒu
   zhī
   shǔ
   zāi
    
   wèi

   zuì


    


   jìn
    
   chū

   bǐng

    
   zhōng
   shēn

   yǎng
   yān
    

   shè
   xīn
    

   wéi

   ruò
   shì
    
   shì

   zuì
   zhī

   zhě
    
   shì

   zhāng    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    
   wáng
   zhě
   zhī


   ér
   shī
   wáng
    
   shī
   wáng
    
   rán
   hòu
   chūn
   qiū
   zuò
    
   jìn
   zhī
   shèng
    
   chǔ
   zhī

    

   zhī
   chūn
   qiū
    


    

   shì


   huán
   jìn
   wén
    

   wén

   shǐ
    
   kǒng

   yuē
    
       qiū
   qiè

   zhī

    
    
    
  • 
    
    
    


   guī
    
   gào

   qiè
   yuē
    
    
   liáng
   rén
   zhě
    
   suǒ
   yǎng
   wàng
   ér
   zhōng
   shēn

    
   jīn
   ruò

    
    


   qiè
   shàn

   liáng
   rén
    
   ér
   xiāng


   zhōng
   tíng
    
   ér
   liáng
   rén
   wèi
   zhī
   zhī

    
   shī
   shī
   cóng
   wài
   lái
    
   jiāo


   qiè
    
  • 
    
    
    
   zǎo

    
   shī
   cóng
   liáng
   rén
   zhī
   suǒ
   zhī
    
   biàn
   guó
   zhōng   tán
   zhě
    

   zhī
   dōng
   guō
   fán
   jiān

   zhī

   zhě
        


    
   yòu

   ér
   zhī

    


   wéi
   yàn

   zhī
   dào

    
  • 
    
    
    
   féng
   méng
   xué
   shè


   羿
    
   jìn

   羿
   zhī
   dào
    

   tiān
   xià
   wéi

   羿
   wéi


    

   shì
   shā

   羿
    
   mèng

   yuē
    
    
   shì


   羿
   yǒu
   zuì
   yān
    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    

   rén
   zhě
    

   shī

   chì

   zhī
   xīn
   zhě

    
    
  • 
    
    
    

   chǎn
   tīng
   zhèng
   guó
   zhī
   zhèng
    


   shèng


   rén

   zhēn

   wěi
    
   mèng

   yuē
    
    
   huì
   ér

   zhī
   wéi
   zhèng
    
   suì
   shí

   yuè

   gàng
   chéng
    
   shí
   èr
   yuè

   liáng
   chéng
    
   mín
   wèi
   bìng
   shè

    
   jūn

   píng

   zhèng
    
   xíng

   rén


    
   yān

   rén
   rén
   ér

   zhī
    

   wéi
   zhèng
   zhě
    
   měi
   rén
   ér
   yuè
   zhī
    

    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
        
    

   shāng
   lián
        
    

   shāng
   huì
        
    

   shāng
   yǒng
    
    
  • 
    
    
    
   chǔ

   yuē
    
    
   wáng
   shǐ
   使
   rén


    
   guǒ
   yǒu   rén

    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    
   jūn

   suǒ   rén
   zhě
    


   cún
   xīn

    
   jūn


   rén
   cún
   xīn
    


   cún
   xīn
    
   rén
   zhě
   ài
   rén
    
   yǒu

   zhě
   jìng
   rén
    
   ài
   rén
   zhě
    
   rén
   héng
   ài
   zhī
    
   jìng
   rén
   zhě
    
   rén
   héng
   jìng
   zhī
    
   yǒu
   rén


    

   dài


   héng   jūn   fǎn

       rén

    
    
   zhì
   zāi
    


   fǎn
   ér
   rén

    

   fǎn
   ér
   yǒu


    

   héng

   yóu
   shì

    
   jūn   fǎn

       zhōng
    

   fǎn
   ér
   zhōng

    

   héng

   yóu
   shì

    
   jūn

   yuē
    
    


   wàng
   rén    
   qín
   shòu


   zāi
    

   qín
   shòu
   yòu

   nàn
   yān
    
    
   shì

    
   jūn

   yǒu
   zhōng
   shēn
   zhī
   yōu
    


   zhāo
   zhī
   huàn

    
   nǎi
   ruò
   suǒ
   yōu

   yǒu
   zhī
    
   shùn
    
   rén

    


   rén

    
   shùn
   wéi


   tiān
   xià

   chuán

   hòu
   shì
    

   yóu
   wèi
   miǎn
   wéi
   xiāng
   rén

    
   shì


   yōu

    
   yōu
   zhī


    

   shùn
   ér


    
   ruò

   jūn

   suǒ
   huàn
        
   fēi
   rén

   wéi

    
   fēi


   xíng

    

   yǒu

   zhāo
   zhī
   huàn
    

   jūn


   huàn

    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    
   rén
   zāi
    
   yáo
   shùn

   rén
   tóng
   ěr
    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   gào

   xuān
   wáng
   yuē
    
    
   jūn
   zhī
   shì
   chén

   shǒu

    

   chén
   shì
   jūn


   xīn
    
   jūn
   zhī
   shì
   chén

   quǎn

    

   chén
   shì
   jūn

   guó
   rén
    
   jūn
   zhī
   shì
   chén


   jiè
    

   chén
   shì
   jūn

   kòu
   chóu
    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    
   jūn
   rén   rén
    
   jūn

    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    

   xué
   ér
   xiáng
   shuō
   zhī
    
   jiāng

   fǎn
   shuō
   yuē

    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    
   rén
   yǒu

   wéi

    
   ér
   hòu


   yǒu
   wéi
    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
    
   yán

   shí

   xiáng
    

   xiáng
   zhī
   shí
    

   xián
   zhě
   dāng
   zhī
    
    
  • 
    
    
    


   dāng
   píng
   shì
    
   sān
   guò

   mén
   ér


    
   kǒng

   xián
   zhī
    
   yán

   dāng
   luàn
   shì
    


   lòu
   xiàng
    

   dān
   shí
    

   piáo
   yǐn
    
   rén

   kān

   yōu
    
   yán


   gǎi

    
   kǒng

   xián
   zhī
    
   mèng

   yuē
    
    


   yán
   huí
   tóng
   dào
    


   tiān
   xià
   yǒu

   zhě
    
   yóu


   zhī

    


   tiān
   xià
   yǒu

   zhě
    
   yóu


   zhī

    
   shì


   shì    
   yán

       jiē
   rán
    
   jīn
   yǒu
   tóng
   shì
   zhī
   rén
   dòu
   zhě
    
   jiù
   zhī
    
   suī


   yīng
   guān
   ér
   jiù
   zhī
    


    
   xiāng
   lín
   yǒu
   dòu
   zhě
    


   yīng
   guān
   ér
   wǎng
   jiù
   zhī
    

   huò

    
   suī
    
    
  • 
    
    
    
   yóu
   jūn

   guān
   zhī
    

   rén
   zhī
   suǒ

   qiú

   guì


   zhě
    


   qiè

   xiū


   ér

   xiāng

   zhě
        
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,《孟子》中华书局,《孟子》南京大学出版社,
  《孟子·离娄下》全文注音版,可直接打印
  多音字参考列表
   [節](读音:jié,jiē)
   [辟,闢](读音:pì,bì)
   [濟](读音:jì,jǐ,qí)
   [莫 ](读音:mò,mù,mì )
   [甚](读音:shén,shèn)
   [信 ](读音:xìn, )
   [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
   [能](读音:néng,nài)
   [混](读音:hún,hǔn,hùn,gǔn,kūn)
   [捨,舍](读音:shè,shě)
   [雨](读音:yù,yǔ)
   [見](读音:jiàn,xiàn)
   [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
   [明](读音:míng)
   [儀](读音:yí)
   [薄](读音:bò,bó,báo)
   [濯](读音:zhuó,zhào)
   [取 ](读音:qǔ,qū )
   [射](读音:shè,yì,yè)
   [乘](读音:chéng,shèng)
   [蒙](读音:)
   [上](读音:shàng,shǎng)
   [惡](读音:é,ě,wù,wū)
   [喪](读音:sàng,sāng)
   [揖](读音:yī,jí,yì)
   [難](读音:nán,nàn,nuó)
   [傳](读音:chuán,zhuàn)
   [朝](读音:cháo,zhāo)
   [過](读音:guò,guō)
   [巷](读音:hàng,xiàng)
   [樂](读音:lè,yuè,)
   [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
   [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
   [冠](读音:guàn,guān)
   [都](读音:dōu,dū)
   [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
   [好](读音:hào,hǎo)
   [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
   [豈](读音:qǐ,kǎi)
   [屬](读音:shǔ,zhǔ)
   [得](读音:de,dé,děi)
   [屏](读音:píng,bīng,bǐng)
   [大](读音:dà,dài,dài)
   [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
   [可](读音:kè,kě)
   [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
   [去](读音:qù,jǔ,qū)
   [誰](读音:shéi,shuí)
   [王 ](读音:wáng,wàng, )
   [夫](读音:fú,fū)
   [何](读音:hé,hè,hē)
   [同 ](读音:tóng,tòng, )
   [一](读音:yī)
   [處](读音:chú,chù)
   [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
   [食](读音:sì,shí,yì)
   [有](读音:yòu,yǒu)
   [吾](读音:wú,yù)
   [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
   [卒 ](读音:cù,zú, )
   [間](读音:jiàn,jiān,xián)
   [祭](读音:jì,zhài)
   [為](读音:wéi,wèi)
   [歸](读音:guī,kuì)
   [若](读音:rě,ruò)
   [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
   [於,于](读音:yú,xū,yū)
   [中](读音:zhòng,zhōng)
   [知](读音:zhī,zhì)
   [從](读音:cóng,zòng)
   [觀](读音:guàn,guān)
   [其](读音:jī,qí)
   [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
   [相](读音:xiàng,xiāng)
  欢迎留言/纠错(共有信息0条))

  网友留言
  暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
   打印版文档下载
   您一定感兴趣的合集(推荐)
   孟子作品推荐
   古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
   古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。