中国古文之家 访问手机版

《滕文公章句上》拼音版,可打印(孟子)-文言文

《滕文公章句上》由孟子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • téng
  wén
  gōng
  zhāng

  shàng
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  mèng

 • 
   
   
   
   
  yuē
   
   
  rán
   
   
 • 
   
   
   

  wén
  yòng
  xià
  biàn

  zhě
   
  wèi
  wén
  biàn


  zhě

   
  chén
  liáng
   
  chǔ
  chǎn

   
  yuè
  zhōu
  gōng

  zhòng

  zhī
  dào
   
  běi
  xué

  zhōng
  guó
   
  běi
  fāng
  zhī
  xué
  zhě
   
  wèi
  néng
  huò
  zhī
  xiān

   

  suǒ
  wèi
  háo
  jié
  zhī
  shì

   

  zhī
  xiōng

  shì
  zhī
  shù
  shí
  nián
   
  shī

  ér
  suì
  bèi
  zhī
   

  zhě
  kǒng


   
  sān
  nián
  zhī
  wài
   
  mén
  rén
  zhì
  rèn
  jiāng
  guī
   
  gòng
   
  xiāng
  xiàng
  ér

   
  jiē
  shī
  shēng
   
  rán
  hòu
  guī
   

  gòng
  fǎn
   
  zhù
  shì

  cháng
   


  sān
  nián
   
  rán
  hòu
  guī
   


   

  xià


  zhāng


  yóu

  yǒu
  ruò

  shèng
  rén
   


  suǒ
  shì
  kǒng

  shì
  zhī
   
  qiǎng
  zēng

   
  zēng

  yuē
   
   


   
  jiāng
  hàn

  zhuó
  zhī
   
  qiū
  yáng


  zhī
   
  hào
  hào  shàng

   
   
  jīn

  nán
  mán
  jué
  shé
  zhī
  rén
   
  fēi
  xiān
  wáng
  zhī
  dào
   

  bèi

  zhī
  shī
  ér
  xué
  zhī
     zēng


   

  wén
  chū

  yōu

  qiān

  qiáo

  zhě
   

  wén
  xià
  qiáo

  ér


  yōu

  zhě
   

  sòng
  yuē
   
   
  róng

  shì
  yīng
   
  jīng
  shū
  shì
  chéng
   
   
  zhōu
  gōng
  fāng
  qiě
  yīng
  zhī
   

  shì
  zhī
  xué
   

  wéi

  shàn
  biàn

   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   


  shàn

   
  qīn
  sāng

  suǒ

  jìn

   
  zēng

  yuē
   
   
  shēng
   
  shì
  zhī


   

   
  zàng
  zhī


   

  zhī


   

  wèi
  xiào

   
   
  zhū
  hóu
  zhī

   

  wèi
  zhī
  xué

   
  suī
  rán
   

  cháng
  wén
  zhī

   
  sān
  nián
  zhī
  sāng
   

  shū
  zhī

   
  zhān
  zhōu
  zhī
  shí
   

  tiān  shù
  rén
   
  sān
  dài
  gòng
  zhī
   
   
 • 
   
   
     gào


   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   
  rán
   
  qiú
  zhě

   
  kǒng

  yuē
   
   
  jūn
  hōng
   
  tīng

  zhǒng
  zǎi
   
  chuò
  zhōu
   
  miàn
  shēn

   

  wèi
  ér

   
  bǎi
  guān
  yǒu

   

  gǎn

  āi
   
  xiān
  zhī

   
   
  shàng
  yǒu
  hào
  zhě
   
  xià

  yǒu
  shèn
  yān
  zhě

   
   
  jūn

  zhī

   
  fēng

   
  xiǎo
  rén
  zhī

   
  cǎo

   
  cǎo
  shàng
  zhī
  fēng

  yǎn
   
   
  shì
  zài
  shì

   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
      
  xìn

  wéi
  rén
  zhī
  qīn

  xiōng
  zhī

  wéi
  ruò
  qīn

  lín
  zhī
  chì


   

  yǒu

  ěr

   
  chì  jiāng

  jǐng
   
  fēi
  chì

  zhī
  zuì

   
  qiě
  tiān
  zhī
  shēng


   
  shǐ
  使
  zhī

  běn
   
  ér


  èr
  běn


   
  gài
  shàng
  shì
  cháng
  yǒu

  zàng

  qīn
  zhě
   

  qīn

   


  ér
  wěi
  zhī


   


  guò
  zhī
   


  shí
  zhī
   
  yíng
  ruì

  zuō
  zhī
   

  sǎng
  yǒu

   

  ér

  shì
      
  fēi
  wéi
  rén

   
  zhōng
  xīn


  miàn

   
  gài
  guī
  fǎn
  léi

  ér
  yǎn
  zhī
   
  yǎn
  zhī
  chéng
  shì

   

  xiào

  rén
  rén
  zhī
  yǎn

  qīn
   


  yǒu
  dào

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  guàn

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  zhī
  zhī

   
   
 • 
   
   
   


  yòu
  qiú
  jiàn
  mèng

   
  mèng

  yuē
   
   

  jīn  jiàn

   

  zhí
   

  dào

  xiàn
   

  qiě
  zhí
  zhī
   

  wén  zhě
   

  zhī
  zhì
  sāng

   


  wéi

  dào

   

  tiān
  xià
   


  wéi
  fēi
  shì
  ér

  guì

   
  rán
  ér


  zàng

  qīn
  hòu
   

  shì

  suǒ
  jiàn
  shì
  qīn

   
   
 • 
   
   
   
  téng
  wén
  gōng
  wéi
  shì

   
  jiāng
  zhī
  chǔ
   
  guò
  sòng
  ér
  jiàn
  mèng

   
  mèng

  dào
  xìng
  shàn
   
  yán

  chēng
  yáo
  shùn
   
 • 
   
   
   
   

  yuè


   
  wèi
  yǒu
  mìng
  jiè
   
  bǎi
  guān

  rén

  wèi
  yuē
  zhī
   

  zhì
  zàng
   

  fāng
  lái
  guān
  zhī
   
  yán

  zhī

   


  zhī
  āi
   
  diào
  zhě

  yuè
   
 • 
   
   
     gào
  mèng

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   

  zhī
  jūn
  jiāng
  xíng
  rén
  zhèng
   
  xuǎn

  ér
  shǐ
  使

   


  miǎn
  zhī
   

  rén
  zhèng
   


  jīng
  jiè
  shǐ
   
  jīng
  jiè

  zhèng
   
  jǐng


  jūn
     píng
   
  shì

  bào
  jūn  màn

  jīng
  jiè
   
  jīng
  jiè

  zhèng
   
  fēn
  tián
  zhì


  zuò
  ér
  dìng

   
 • 
   
   
   
  chén
  xiàng
  jiàn

  xíng
  ér

  yuè
   
  jìn


  xué
  ér
  xué
  yān
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  bǎi
  gōng
  zhī
  shì
     gēng
  qiě
  wéi

   
   
 • 
   
   
   
  yǒu
  wéi
  shén
  nóng
  zhī
  yán
  zhě

  xíng
   

  chǔ
  zhī
  téng
   
  zhǒng
  mén
  ér
  gào
  wén
  gōng
  yuē
   
   
  yuǎn
  fāng
  zhī
  rén
  wén
  jūn
  xíng
  rén
  zhèng
   
  yuàn
  shòu

  chán
  ér
  wéi
  méng
   
   
 • 
   
   
   

  zhě

  zhī
   
  yīn


  ér
  qiú
  jiàn
  mèng

   
  mèng

  yuē
   
   


  yuàn
  jiàn
   
  jīn

  shàng
  bìng
   
  bìng

   

  qiě
  wǎng
  jiàn
     lái
   
   
 • 
   
   
   
  hòu

  jiào
  mín
  jià

   
  shù   


  shú
  ér
  mín
  rén

   
  rén
  zhī
  yǒu
  dào

   
  bǎo
  shí

  nuǎn
  ér

  jiào
   

  jìn

  qín
  shòu
   
  shèng
  rén
  yòu
  yōu
  zhī
   
  shǐ
  使
  xiè
  wéi


   
  jiào

  rén
  lún
   


  yǒu
  qīn
   
  jūn
  chén
  yǒu

   


  yǒu
  bié
   
  zhǎng
  yòu
  yǒu

   
  péng
  yǒu
  yǒu
  xìn
   
  fàng
  xūn
  yuē
   
   
  láo
  zhī
  lái
  zhī
   
  kuāng
  zhī
  zhí
  zhī
   

  zhī

  zhī
   
  shǐ
  使


  zhī
   
  yòu
  cóng
  ér
  zhèn

  zhī
   
   
  shèng
  rén
  zhī
  yōu
  mín


   
  ér
  xiá
  gēng

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
     zhòng

  ér
  hòu
  shí

   
 • 
   
   
   
  wén
  gōng

  zhī
  chǔ
   


  shù
  shí
  rén
   
  jiē


   
  kǔn


  zhī


  wéi
  shí
   
 • 
   
   
   
  chén
  xiàng
  jiàn
  mèng

   
  dào

  xíng
  zhī
  yán
  yuē
   
   
  téng
  jūn
   

  chéng
  xián
  jūn

   
  suī
  rán
   
  wèi
  wén
  dào

   
  xián
  zhě

  mín
  bìng
  gēng
  ér
  shí
   
  yōng
  sūn
  ér
  zhì
   
  jīn

  téng
  yǒu
  cāng
  lǐn


   

  shì

  mín
  ér


  yǎng

   


  xián
   
   
 • 
   
   
   
   
  cóng


  zhī
  dào
   

  shì
  jiǎ

  èr
   
  guó
  zhōng

  wěi
   
  suī
  shǐ
  使

  chǐ
  zhī
  tóng
  shì
  shì
   

  zhī
  huò

   


  cháng
  duǎn
  tóng
   

  jià
  xiāng
  ruò
   
  qīng
  zhòng
  tóng
   

  jià
  xiāng
  ruò
   


  duō
  guǎ
  tóng
   

  jià
  xiāng
  ruò
   


  xiǎo
  tóng
   

  jià
  xiāng
  ruò
   
   
 • 
   
   
   
   


  guàn

   
   
 • 
   
   
   
   
  rán

  zhì
  tiān
  xià


  gēng
  qiě
  wéi

   
  yǒu

  rén
  zhī
  shì
   
  yǒu
  xiǎo
  rén
  zhī
  shì
   
  qiě

  rén
  zhī
  shēn
   
  ér
  bǎi
  gōng
  zhī
  suǒ
  wéi
  bèi
     wéi
  ér
  hòu
  yòng
  zhī
   
  shì
  shuài
  tiān
  xià
  ér


   

  yuē
   
  huò
  láo
  xīn
   
  huò
  láo

   
  láo
  xīn
  zhě
  zhì
  rén
   
  láo

  zhě
  zhì

  rén
   
  zhì

  rén
  zhě

  rén
   
  zhì
  rén
  zhě


  rén
   
  tiān
  xià
  zhī
  tōng


   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  zèng
  cuàn
   

  tiě
  gēng

   
 • 
   
   
   
  yáng

   
  yáng
  huò
   


  shì
  jiā
  chén

   
  tiān

  rén

   

  róng
  bìng

   

  zhī
  yán

   
  kǒng
  wéi
  rén
  zhī
  hài   
  mèng

  yǐn
  zhī
   
  kǒng
  wéi

  zhī
  hài

  rén

   
  jūn

  xiǎo
  rén
   
  měi
  xiāng
  fǎn
  ér


   
 • 
   
   
   
   
  yuē
   
   
  rán
   
   
 • 
   
   
   
  wèi
  rán
  yǒu
  yuē
   
     wèi
  cháng
  xué
  wèn
   
  hào
  chí

  shì
  jiàn
   
  jīn


  xiōng
  bǎi
  guān
   
  kǒng


  néng
  jìn


  shì
   

  wèi

  wèn
  mèng

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  guàn
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  guàn
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   


  zhī


   

  zhī
  qíng

   
  huò
  xiāng
  bèi

   
  huò
  xiāng
  shí
  bǎi
   
  huò
  xiāng
  qiān
  wàn
   


  ér
  tóng
  zhī
   
  shì
  luàn
  tiān
  xià

   


  xiǎo

  tóng
  jià
   
  rén

  wéi
  zhī
  zāi
   
  cóng


  zhī
  dào
   
  xiāng
  shuài
  ér
  wéi
  wěi
  zhě

   

  néng
  zhì
  guó
  jiā
   
   
 • 
   
   
   

  téng

  rǎng

  biǎn
  xiǎo
   
  jiāng
  wéi
  jūn

  yān
   
  jiāng
  wéi

  rén
  yān
   

  jūn


  zhì

  rén
   


  rén

  yǎng
  jūn

   
  qǐng

  jiǔ

  ér
  zhù
   
  guó
  zhōng
  shí

  shǐ
  使


   
  qīng

  xià

  yǒu
  guī
  tián
   
  guī
  tián

  shí

   


  èr
  shí


     chū
  xiāng
   
  xiāng
  tián
  tóng
  jǐng
   
  chū

  xiāng
  yǒu
   
  shǒu
  wàng
  xiāng
  zhù
   

  bìng
  xiāng

  chí
   

  bǎi
  xìng
  qīn

   
  fāng

  ér
  jǐng
   
  jǐng
  jiǔ
  bǎi

   

  zhōng
  wéi
  gōng
  tián
   

  jiā
  jiē

  bǎi

   
  tóng
  yǎng
  gōng
  tián
   
  gōng
  shì

   
  rán
  hòu
  gǎn
  zhì

  shì
   
  suǒ

  bié

  rén

     lüè

   
  ruò

  rùn

  zhī
   

  zài
  jūn   
   
 • 
   
   
   
  chén
  liáng
  zhī

  chén
  xiàng  xīn
   

  lěi

  ér

  sòng
  zhī
  téng
   
  yuē
   
   
  wén
  jūn
  xíng
  shèng
  rén
  zhī
  zhèng
   
  shì

  shèng
  rén

   
  yuàn
  wéi
  shèng
  rén
  méng
   
   
 • 
   
   
   
  téng
  wén
  gōng
  wèn
  wéi
  guó
   
 • 
   
   
   
  rán
  yǒu
  zhī
  zōu
  wèn

  mèng

   
 • 
   
   
   
  shī
  yún
   
  zhōu
  suī
  jiù
  bāng
   

  mìng
  wéi
  xīn
   
   
  wén
  wáng
  zhī
  wèi

   


  xíng
  zhī
   


  xīn

  zhī
  guó
   

 • 
   
   
   
  yuē
   
     wéi


  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  shì

  yuē
   
   
  rán
   
  shì
  chéng
  zài

   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  fǒu
   
   
   
 • 
   
   
   
  rán
  yǒu

  zhī
  zōu
  wèn
  mèng

   
 • 
   
   
   
     xiè

  zhě
   

  wéi

  táo

   
  táo
  xiè  zhě
   

  wéi

  nóng

  zāi
   
  qiě
  wéi
  táo

   
  shě
  jiē

  zhū

  gōng
  zhōng
  ér
  yòng
  zhī
   

  wéi
  fēn
  fēn
  rán

  bǎi
  gōng
  jiāo

     zhī

  dàn
  fán
   
   
 • 
   
   
   
  xià
  hòu
  shì

  shí
  ér
  gòng
   
  yīn
  rén

  shí
  ér
  zhù
   
  zhōu
  rén
  bǎi

  ér
  chè
   

  shí
  jiē
  shén


   
  chè
  zhě
   
  chè

   
  zhù
  zhě
   
  jiè

   
  lóng

  yuē
   
   
  zhì


  shàn

  zhù
   


  shàn

  gòng
   
  gòng
  zhě
  jiào
  shù
  suì
  zhī
  zhōng

  wéi
  cháng
   

  suì
   


  láng

   
  duō

  zhī
  ér

  wéi
  nüè
   

  guǎ

  zhī
   
  xiōng
  nián
   
  fèn

  tián
  ér


     yíng
  yān
   
  wéi
  mín


   
  shǐ
  使
  mín


  rán
   
  jiāng
  zhōng
  suì
  qín
  dòng
     yǎng   
  yòu
  chēng
  dài
  ér

  zhī
   
  shǐ
  使
  lǎo
  zhì
  zhuǎn

  gōu

   

  zài

  wéi
  mín   
   

  shì

   
  téng

  xíng
  zhī

   
  shī
  yún
   
   


  gōng
  tián
   
  suì   
   
  wéi
  zhù
  wéi
  yǒu
  gōng
  tián
   
  yóu

  guān
  zhī
   
  suī
  zhōu

  zhù

   
  shè
  wéi
  xiáng

  xué
  xiào

  jiào
  zhī
   
  xiáng
  zhě
   
  yǎng

   
  xiào
  zhě
   
  jiào

   

  zhě
   
  shè

   
  xià
  yuē
  xiào
   
  yīn
  yuē

   
  zhōu
  yuē
  xiáng
   
  xué

  sān
  dài
  gòng
  zhī
   
  jiē
  suǒ

  míng
  rén
  lún

   
  rén
  lún
  míng

  shàng
   
  xiǎo
  mín
  qīn

  xià
   
  yǒu
  wáng
  zhě

   

  lái


   
  shì
  wéi
  wáng
  zhě
  shī

   
 • 
   
   
   
     zhī

  ér
  hòu


   
   
 • 
   
   
   
  yáo  shùn
  wéi

  yōu
   
  shùn

  gāo
  yáo
  wéi

  yōu
   


  bǎi

  zhī


  wéi

  yōu
  zhě
   
  nóng


   
  fēn
  rén

  cái
  wèi
  zhī
  huì
   
  jiào
  rén

  shàn
  wèi
  zhī
  zhōng
   
  wèi
  tiān
  xià

  rén
  zhě
  wèi
  zhī
  rén
   
  shì


  tiān
  xià

  rén

   
  wèi
  tiān
  xià

  rén
  nán
   
  kǒng

  yuē
   
   

  zāi
  yáo
  zhī
  wéi
  jūn
   
  wéi
  tiān
  wéi

   
  wéi
  yáo

  zhī
   
  dàng
  dàng

  mín

  néng
  míng
  yān
   
  jūn
  zāi
  shùn

   
  wēi
  wēi

  yǒu
  tiān
  xià
  ér


  yān
   
   
  yáo
  shùn
  zhī
  zhì
  tiān
  xià
   


  suǒ
  yòng

  xīn
  zāi
   


  yòng

  gēng
  ěr
   
 • 
   
   
   
  shǐ
  使

  zhàn
  wèn
  jǐng

   
 • 
   
   
   
  téng
  dìng
  gōng
  hōng
   
  shì

  wèi
  rán
  yǒu
  yuē
   
   

  zhě
  mèng

  cháng


  yán

  sòng
   

  xīn
  zhōng

  wàng
   
  jīn


  xìng
  zhì   


  shǐ
  使

  wèn

  mèng

   
  rán
  hòu
  xíng
  shì
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  hài

  gēng
   
   
 • 
   
   
   
   

  wéi
  zhī

   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   
  mín
  shì


  huǎn

   
  shī
  yún
   
   
  zhòu
  ěr

  máo
   
  xiāo
  ěr
  suǒ
  táo
   


  chéng

   

  shǐ

  bǎi

   
   
  mín
  zhī
  wéi
  dào

   
  yǒu
  héng
  chǎn
  zhě
  yǒu
  héng
  xīn
   

  héng
  chǎn
  zhě

  héng
  xīn
   
  gǒu

  héng
  xīn
   
  fàng

  xié
  chǐ
   


  wéi

   

  xiàn

  zuì
   
  rán
  hòu
  cóng
  ér
  xíng
  zhī
   
  shì
  wǎng
  mín

   
  yān
  yǒu
  rén
  rén
  zài
  wèi
   
  wǎng
  mín
  ér

  wéi

   
  shì

  xián
  jūn

  gōng
  jiǎn

  xià
   


  mín
  yǒu
  zhì
   
  yáng

  yuē
   
   
  wéi


  rén

   
  wéi
  rén   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  fǒu
     zhī
   
   
 • 
   
   
   


  yuē
   
   

  zhě
  zhī
  dào
   

  zhī
  rén
   
  ruò
  bǎo
  chì

   
   

  yán

  wèi

   
  zhī


  wéi
  ài

  chā
  děng
   
  shī
  yóu
  qīn
  shǐ
   
   
 • 
   
   
   
  rán
  yǒu
  fǎn
  mìng
   
  dìng
  wéi
  sān
  nián
  zhī
  sāng
   

  xiōng
  bǎi
  guān
  jiē


   
  yuē
   
   

  zōng
  guó

  xiān
  jūn

  zhī
  xíng
   

  xiān
  jūn


  zhī
  xíng

   
  zhì


  zhī
  shēn
  ér
  fǎn
  zhī
   


   
  qiě
  zhì
  yuē
   
   
  sāng

  cóng
  xiān

   
   
   
  yuē
   
   

  yǒu
  suǒ
  shòu
  zhī

   
   
 • 
   
   
   
  dāng
  yáo
  zhī
  shí
   
  tiān
  xià
  yóu
  wèi
  píng
   
  hóng
  shuǐ
  héng
  liú
   
  fàn
  làn

  tiān
  xià
   
  cǎo

  chàng
  mào
   
  qín
  shòu
  fán
  zhí
     dēng
   
  qín
  shòu

  rén
   
  shòu

  niǎo

  zhī
  dào
   
  jiāo

  zhōng
  guó
   
  yáo

  yōu
  zhī
   

  shùn
  ér

  zhì
  yān
   
  shùn
  shǐ
  使

  zhǎng
  huǒ
   

  liè
  shān

  ér
  fén
  zhī
   
  qín
  shòu
  táo

   

  shū
  jiǔ

   
  yuè


  luò
   
  ér
  zhù
  zhū
  hǎi
   
  jué


  hàn
   
  pái
  huái


   
  ér
  zhù
  zhī
  jiāng
   
  rán
  hòu
  zhōng
  guó


  ér
  shí

   
  dāng
  shì
  shí

   


  nián

  wài
   
  sān
  guò

  mén
  ér


   
  suī

  gēng
   


   
 • 
   
   
   
  shì


  chǔ
  fǎn
   

  jiàn
  mèng

   
  mèng

  yuē
   
   
  shì  yán

   

  dào

  ér


   
  chéng
  jiàn
  wèi

  jǐng
  gōng
  yuē
   
   

  zhàng


   


  zhàng


   


  wèi

  zāi
   
   
  yán
  yuān
  yuē
   
   
  shùn

  rén

   


  rén

   
  yǒu
  wéi
  zhě

  ruò
  shì
   
   
  gōng
  míng

  yuē
   
   
  wén
  wáng

  shī

   
  zhōu
  gōng  zāi
   
   
  jīn
  téng
   
  jué
  cháng

  duǎn
   
  jiāng

  shí


   
  yóu


  wéi
  shàn
  guó
   
  shū
  yuē
   
   
  ruò
  yào

  míng
  xuàn
   
  jué


  chōu
   
   
   
 • 
   
   
   
  rán
  yǒu
  fǎn
  mìng
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  fǒu
     zhī
   
   
 • 
   
   
     gào


     rán
  wéi
  jiān
  yuē
   
   
  mìng
  zhī

   
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,《孟子》中华书局,《孟子》南京大学出版社,
  《滕文公章句上》全文注音版,可直接打印
  多音字参考列表
   [儀](读音:yí)
   [侯](读音:hóu,hòu)
   [祭](读音:jì,zhài)
   [好](读音:hào,hǎo)
   [甚](读音:shén,shèn)
   [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
   [知](读音:zhī,zhì)
   [乘](读音:chéng,shèng)
   [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
   [樂](读音:lè,yuè,)
   [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
   [雨](读音:yù,yǔ)
   [觀](读音:guàn,guān)
   [射](读音:shè,yì,yè)
   [校](读音:jiào,xiào)
   [殷](读音:yān,yīn)
   [明](读音:míng)
   [正](读音:zhèng,zhēng)
   [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
   [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
   [處](读音:chú,chù)
   [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
   [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
   [冠](读音:guàn,guān)
   [織](读音:zhì,zhī)
   [厲](读音:lì,lài)
   [捨,舍](读音:shè,shě)
   [繁](读音:fán,pó,mǐn)
   [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
   [濟](读音:jì,jǐ,qí)
   [衣](读音:yī,yì)
   [教](读音:jiào,jiāo)
   [得](读音:de,dé,děi)
   [難](读音:nán,nàn,nuó)
   [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
   [數](读音:shù,shǔ)
   [冇](读音:méi,mò)
   [揖](读音:yī,jí,yì)
   [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
   [濯](读音:zhuó,zhào)
   [南](读音:nā,nán)
   [王 ](读音:wáng,wàng, )
   [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
   [莫 ](读音:mò,mù,mì )
   [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
   [重](读音:chóng,zhòng)
   [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
   [大](读音:dà,dài,dài)
   [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
   [萬](读音:mǒ,wàn)
   [同 ](读音:tóng,tòng, )
   [賈](读音:gǔ,jià,jiǎ)
   [從](读音:cóng,zòng)
   [相](读音:xiàng,xiāng)
   [率](读音:lǜ,shuài)
   [惡](读音:é,ě,wù,wū)
   [能](读音:néng,nài)
   [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
   [辟,闢](读音:pì,bì)
   [可](读音:kè,kě)
   [見](读音:jiàn,xiàn)
   [吾](读音:wú,yù)
   [喪](读音:sàng,sāng)
   [薄](读音:bò,bó,báo)
   [豈](读音:qǐ,kǎi)
   [何](读音:hé,hè,hē)
   [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
   [信 ](读音:xìn, )
   [若](读音:rě,ruò)
   [取 ](读音:qǔ,qū )
   [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
   [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
   [一](读音:yī)
   [上](读音:shàng,shǎng)
   [過](读音:guò,guō)
   [食](读音:sì,shí,yì)
   [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
   [夫](读音:fú,fū)
   [中](读音:zhòng,zhōng)
   [於,于](读音:yú,xū,yū)
   [歸](读音:guī,kuì)
   [其](读音:jī,qí)
   [有](读音:yòu,yǒu)
   [為](读音:wéi,wèi)
  欢迎留言/纠错(共有信息2条))

  网友留言
  暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
   打印版文档下载
   您一定感兴趣的合集(推荐)
   孟子作品推荐
   古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
   古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。