古文之家 访问手机版

《孟子·尽心下》拼音版,可打印(孟子)-文言文

《孟子·尽心下》由孟子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • mèng

  ·
  ·
  jìn
  xīn
  xià
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  mèng

 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   

  jīn
  ér
  hòu
  zhī
  shā
  rén
  qīn
  zhī
  zhòng

   
  shā
  rén
  zhī

   
  rén

  shā


   
  shā
  rén
  zhī
  xiōng
   
  rén

  shā

  xiōng
   
  rán

  fēi

  shā
  zhī

   

  jiàn
  ěr
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  chūn
  qiū


  zhàn
   

  shàn


   

  yǒu
  zhī

   
  zhēng
  zhě
   
  shàng

  xià

   

  guó

  xiāng
  zhēng

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  yáo
  shùn
   
  xìng
  zhě

   
  tāng

   
  fǎn
  zhī

   
  dòng
  róng
  zhōu
  xuán
  zhòng

  zhě
   
  shèng

  zhī
  zhì

   


  ér
  āi
   
  fēi
  wèi
  shēng
  zhě

   
  jīng


  huí
   
  fēi

  gān


   
  yán


  xìn
   
  fēi

  zhèng
  xíng

   
  jūn

  xíng

   


  mìng
  ér


   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  zhōu


  zhě
  xiōng
  nián

  néng
  shā
   
  zhōu


  zhě
  xié
  shì

  néng
  luàn
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  kuài
  zhì
  zāi
   
 • 
   
   
   
  yuē
   

  qín
  zhāng

  zēng
  zhě
   
  kǒng

  zhī
  suǒ
  wèi
  kuáng

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  jìn
  xìn
   
  shū
   
   
   
  shū
   
   


   

  chéng
   
   

  èr
  sān

  ér


   
  rén
  rén  tiān
  xià
   

  zhì
  rén

  zhì

  rén
   
  ér


  xuè
  zhī
  liú
  chǔ

   
 • 
   
   
   
  hào
  shēng

  hài
  wèn
  yuē
   
  yuè
  zhèng


  rén

   
 • 
   
   
   
  yuē
   


  shì
  wéi
  qiè

  lái

   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  fēi
  zhī   

  zhī   
  tóng

  liú

     shì
   

  zhī

  zhōng
  xìn
   
  xíng
  zhī

  lián
  jié
   
  zhòng
  jiē
  yuè
  zhī
   


  wéi
  shì
   
  ér
  yáo
  shùn
  zhī
  dào
   

  yuē

  zhī
  zéi

   
  kǒng

  yuē
   


  ér
  fēi
  zhě
   

  yǒu
   
  kǒng

  luàn
  miáo

   

  nìng
   
  kǒng

  luàn


   


  kǒu
   
  kǒng

  luàn
  xìn

   

  zhèng
  shēng
   
  kǒng

  luàn
  yuè

   


   
  kǒng

  luàn
  zhū

   

  xiāng
  yuàn
   
  kǒng

  luàn


   
  jūn

  fǎn
  jīng
  ér


   
  jīng
  zhèng
   

  shù
  mín
  xīng
   
  shù
  mín
  xīng
   


  xié


   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  zhū
  hóu
  zhī
  bǎo
  sān
   


   
  rén
  mín
   
  zhèng
  shì
   
  bǎo
  zhū

  zhě
   
  yāng


  shēn
   
 • 
   
   
   
  gōng
  sūn
  chǒu
  yuē
   
  rán

  zēng


  wéi
  shí
  kuài
  zhì
  ér

  shí
  yáng
  zǎo
   
 • 
   
   
   
  yuē
   

  zhì
  xiāo
  xiāo
  rán
   
  yuē
   

  zhī
  rén
   

  zhī
  rén
   

  kǎo

  xíng
   
  ér

  yǎn
  yān
  zhě

   
  kuáng
  zhě
  yòu     xiè

  jié
  zhī
  shì
  ér

  zhī
   
  shì
  juàn

   
  shì
  yòu   
  kǒng

  yuē
   
  guò

  mén
  ér  shì
   


  hàn
  yān
  zhě
   

  wéi
  xiāng
  yuàn

   
  xiāng
  yuàn
   

  zhī
  zéi

   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  dài
  fēi

   


  zhī
  shè


   
  wǎng
  zhě

  zhuī
   
  lái
  zhě


   
  gǒu

  shì
  xīn
  zhì
   

  shòu
  zhī
  ér


   
 • 
   
   
   
  mèng

  wèi
  gāo

  yuē
   
  shān
  jìng
  zhī

  jiān

  jiè
  rán
  yòng
  zhī
  ér
  chéng

   
  wéi
  jiān

  yòng
   

  máo

  zhī

   
  jīn
  máo


  zhī
  xīn

   
 • 
   
   
   
  mèng

  zhī
  téng
   
  guǎn

  shàng
  gōng
   
  yǒu  yǒu
  shàng
   
  guǎn
  rén
  qiú
  zhī


   
  huò
  wèn
  zhī
  yuē
   
  ruò
  shì

  cóng
  zhě
  zhī
  sōu

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  shùn
  zhī
  fàn
  qiǔ

  cǎo

   
  ruò
  jiāng
  zhōng
  shēn
  yān
   


  wéi
  tiān


   

  zhěn

   

  qín
   
  èr


   
  ruò

  yǒu
  zhī
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  shuì

  rén
   

  miǎo
  zhī
   

  shì

  wēi
  wēi
  rán
   
  táng
  gāo
  shù
  rèn
   
  cuī

  shù
  chǐ
   


  zhì
   

  wéi

   
  shí
  qián
  fāng
  zhàng
   
  shì
  qiè
  shù
  bǎi
  rén
   


  zhì
   

  wéi

   
  pán

  yǐn
  jiǔ
   

  chěng
  tián
  liè
   
  hòu
  chē
  qiān
  shèng
   


  zhì
   

  wéi

   
  zài

  zhě
   
  jiē

  suǒ

  wéi

   
  zài

  zhě
   
  jiē

  zhī
  zhì

   


  wèi

  zāi
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  hào
  míng
  zhī
  rén
  néng
  ràng
  qiān
  shèng
  zhī
  guó
   
  gǒu
  fēi

  rén
   
  dān
  shí
  dòu
  gēng
  xiàn


   
 • 
   
   
   
  gǎn
  wèn
  wèi
  kuáng

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  rén

  zhě
   
  rén

   

  ér
  yán
  zhī
   
  dào

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  yán
  jìn
  ér
  zhǐ
  yuǎn
  zhě
   
  shàn
  yán

   
  shǒu
  yuē
  ér
  shī

  zhě
   
  shàn
  dào

   
  jūn

  zhī
  yán

   

  xià
  dài
  ér
  dào
  cún
  yān
   
  jūn

  zhī
  shǒu
   
  xiū

  shēn
  ér
  tiān
  xià
  píng
   
  rén
  bìng
  shě

  tián
  ér
  yún
  rén
  zhī
  tián
  suǒ
  qiú

  rén
  zhě
  zhòng
   
  ér
  suǒ


  rèn
  zhě
  qīng
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  kǒng  zhōng
  dào
  ér

  zhī
   


  kuáng
  juàn

   
  kuáng
  zhě
  jìn

   
  juàn
  zhě
  yǒu
  suǒ

  wéi

   
  kǒng
  zhōng
  dào
  zāi
   
   

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  kǒng

  zhī


   
  yuē
   
  chí
  chí

  xíng

     guó
  zhī
  dào

   


   
  jiē

  ér
  xíng
   


  guó
  zhī
  dào

   
 • 
   
   
   
  yuē
   


  zhī
  wèi
  shàn
   
  yǒu
  zhū

  zhī
  wèi
  xìn
   
  chōng
  shí
  zhī
  wèi
  měi
   
  chōng
  shí
  ér
  yǒu
  guāng
  huī
  zhī
  wèi

   

  ér
  huà
  zhī
  zhī
  wèi
  shèng
   
  shèng
  ér


  zhī
  zhī
  zhī
  wèi
  shén
   
  yuè
  zhèng

   
  èr
  zhī
  zhōng
   

  zhī
  xià

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  yǒu


  zhī
  zhēng
   


  zhī
  zhēng
   


  zhī
  zhēng
   
  jūn

  yòng


   
  huǎn

  èr
   
  yòng

  èr
  ér
  mín
  yǒu
  piǎo
   
  yòng

  sān
  ér   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  shàn
  rén

   
  xìn
  rén

   
 • 
   
   
   
  pén
  chéng
  kuò
  jiàn
  shā
   
  mén
  rén
  wèn
  yuē
   
  zhī

  jiāng
  jiàn
  shā
   
 • 
   
   
   
  yuē
   


  shì
  xiāo
  xiāo

   
  yán


  xíng
   
  xíng


  yán
   

  yuē
   

  zhī
  rén
   

  zhī
  rén
   
  xíng

  wéi


  liáng
  liáng
   
  shēng

  shì

   
  wéi

  shì

   
  shàn   
  yān
  rán
  mèi

  shì

  zhě
   
  shì
  xiāng
  yuàn

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   

  jiàng
  lún

  néng

  rén
  guī

   

  néng
  shǐ
  使
  rén
  qiǎo
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  shèng
  rén
   
  bǎi
  shì
  zhī
  shī

   


  liǔ
  xià
  huì
  shì

   

  wén


  zhī
  fēng
  zhě
   
  wán

  lián
   
  nuò

  yǒu

  zhì
   
  wén
  liǔ
  xià
  huì
  zhī
  fēng
  zhě
   


  dūn
   


  kuān
   
  fèn

  bǎi
  shì
  zhī
  shàng
   
  bǎi
  shì
  zhī
  xià
   
  wén
  zhě


  xīng


   
  fēi
  shèng
  rén
  ér
  néng
  ruò
  shì

   
  ér
  kuàng

  qīn
  zhì
  zhī
  zhě

   
 • 
   
   
   


   
  chén
  zhēn
  yuē
   
  guó
  rén
  jiē  jiāng

  wéi

  táng
   
  dài   
 • 
   
   
   
  pén
  chéng
  kuò
  shì


   
  mèng

  yuē
   


  pén
  chéng
  kuò
   
 • 
   
   
   
  yuē
   

  zhuī

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   

  rén
  zāi

  liáng
  huì
  wáng

   
  rén
  zhě


  suǒ
  ài


  suǒ

  ài
   

  rén
  zhě


  suǒ

  ài


  suǒ
  ài
   
 • 
   
   
   
  zēng

  shì
  yáng
  zǎo
   
  ér
  zēng


  rěn
  shí
  yáng
  zǎo
   
  gōng
  sūn
  chǒu
  wèn
  yuē
   
  kuài
  zhì

  yáng
  zǎo
  shú
  měi
   
 • 
   
   
   
  gōng
  sūn
  chǒu
  wèn
  yuē
   

  wèi

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   


  yán
  zhī
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  jūn

  zhī
  è

  chén
  cài
  zhī
  jiān
   

  shàng
  xià
  zhī
  jiāo

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   

  rén
  ér

  guó
  zhě
   
  yǒu
  zhī

   

  rén
  ér

  tiān
  xià
  zhě
   
  wèi
  zhī
  yǒu

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   

  xìn
  rén
  xián
   

  guó
  kōng

      

  shàng
  xià
  luàn
   

  zhèng
  shì
   

  cái
  yòng


   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  xián
  zhě


  zhāo
  zhāo
  shǐ
  使
  rén
  zhāo
  zhāo
   
  jīn


  hūn
  hūn
  shǐ
  使
  rén
  zhāo
  zhāo
   
 • 
   
   
   
  wàn

  yuē
   

  xiāng
  jiē
  chēng
  yuàn
  rén
  yān
   

  suǒ
  wǎng
  ér

  wéi
  yuàn
  rén
   
  kǒng


  wéi

  zhī
  zéi
   

  zāi
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  shēn

  xíng
  dào
   

  xíng   
  shǐ
  使
  rén


  dào
   

  néng
  xíng   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  yǎng
  xīn

  shàn

  guǎ

   

  wéi
  rén

  guǎ

   
  suī
  yǒu

  cún
  yān
  zhě
   
  guǎ

   

  wéi
  rén

  duō

   
  suī
  yǒu
  cún
  yān
  zhě
   
  guǎ

   
 • 
   
   
   
  gāo

  yuē
   

  zhī
  shēng
  shàng
  wén
  wáng
  zhī
  shēng
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   

  zhī
  wéi
  guān

   
  jiāng


  bào
   
  jīn
  zhī
  wéi
  guān

   
  jiāng

  wéi
  bào
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  shì
  wéi
  féng


   
  jìn
  rén
  yǒu
  féng

  zhě
   
  shàn


   

  wéi
  shàn
  shì
   

  zhī

   
  yǒu
  zhòng
  zhú

      

  zhī
  gǎn
  yīng
   
  wàng
  jiàn
  féng

   

  ér
  yíng
  zhī
   
  féng

  rǎng

  xià
  chē
   
  zhòng
  jiē
  yuè
  zhī
   

  wéi
  shì
  zhě
  xiào
  zhī
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  kuài
  zhì
  suǒ
  tóng

   
  yáng
  zǎo
  suǒ


   
  huì
  míng

  huì
  xìng
   
  xìng
  suǒ
  tóng

   
  míng
  suǒ


   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  mín
  wéi
  guì
   
  shè


  zhī
   
  jūn
  wéi
  qīng
   
  shì  qiū
  mín
  ér
  wéi
  tiān

   


  tiān

  wéi
  zhū
  hóu
   


  zhū
  hóu
  wéi


   
  zhū
  hóu
  wēi
  shè

   

  biàn
  zhì
   

  shēng

  chéng
   

  chéng

  jié
     shí
   
  rán
  ér
  hàn
  gān
  shuǐ

   

  biàn
  zhì
  shè

   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  wèi
  zhī
  xiāng
  yuàn

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  kǒu
  zhī

  wèi

   

  zhī   
  ěr
  zhī

  shēng

   

  zhī

  xiù

   

  zhī
  zhī

  ān


   
  xìng

   
  yǒu
  mìng
  yān
   
  jūn


  wèi
  xìng

   
  rén
  zhī
   

  zhī

  jūn
  chén

   

  zhī

  bīn
  zhǔ

   
  zhì
  zhī

  xián
  zhě

   
  shèng
  rén
  zhī

  tiān
  dào

   
  mìng

   
  yǒu
  xìng
  yān
   
  jūn


  wèi
  mìng

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  rén
  jiē
  yǒu
  suǒ

  rěn
   

  zhī


  suǒ
  rěn
   
  rén

   
  rén
  jiē
  yǒu
  suǒ

  wéi
   

  zhī


  suǒ
  wéi
   


   
  rén
  néng
  chōng


  hài
  rén
  zhī
  xīn
   
  ér
  rén


  shèng
  yòng

   
  rén
  néng
  chōng

  chuān
  穿

  zhī
  xīn
   
  ér  shèng
  yòng

   
  rén
  néng
  chōng

  shòu
  ěr

  zhī
  shí
   

  suǒ
  wǎng
  ér

  wéi


   
  shì
  wèi


  yán
  ér
  yán
   
  shì

  yán
  tiǎn
  zhī

   


  yán
  ér

  yán
   
  shì


  yán
  tiǎn
  zhī

   
  shì
  jiē
  chuān
  穿

  zhī
  lèi

   
 • 
   
   
   
  liáng
  huì
  wáng  zhī

   

  làn

  mín
  ér
  zhàn
  zhī
   

  bài
   
  jiāng

  zhī
   
  kǒng

  néng
  shèng
     suǒ
  ài  xùn
  zhī
   
  shì
  zhī
  wèi


  suǒ

  ài


  suǒ
  ài

   
 • 
   
   
   


  wèi
  zhī
  kuáng

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  táo


  guī

  yáng
   
  táo
  yáng

  guī


   
  guī
   

  shòu
  zhī
  ér


   
  jīn
  zhī

  yáng

  biàn
  zhě
   

  zhuī
  fàng
  tún
   
   
  yòu
  cóng
  ér
  zhāo
  zhī
   
 • 
   
   
   


  yuē
   

  kǒu
   
 • 
   
   
   

  wèi
  shàn
   

  wèi
  xìn
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  yǒu
  rén
  yuē
   

  shàn
  wéi
  chén
   

  shàn
  wéi
  zhàn
   

  zuì

   
  guó
  jūn
  hào
  rén
   
  tiān
  xià


  yān
   
  nán
  miàn
  ér
  zhēng
   
  běi

  yuàn
   
  dōng
  miàn
  ér
  zhēng
   

  西

  yuàn
   
  yuē
   

  wéi
  hòu

   

  wáng
  zhī

  yīn

   

  chē
  sān
  bǎi
  liǎng
   

  bēn
  sān
  qiān
  rén
   
  wáng
  yuē
   

  wèi
   
  níng
  ěr

   
  fēi

  bǎi
  xìng

   
  ruò
  bēng
  jué
  jiǎo

  shǒu
   
  zhēng
  zhī
  wéi
  yán
  zhèng

   


  zhēng


   
  yān
  yòng
  zhàn
   
 • 
   
   
   
  wàn
  zhāng
  wèn
  yuē
   
  kǒng

  zài
  chén
  yuē
   

  guī

  lái
   

  dǎng
  zhī
  xiǎo

  kuáng
  jiǎn
   
  jìn

   

  wàng

  chū
   
  kǒng

  zài
  chén
     zhī
  kuáng
  shì
   
 • 
   
   
   
  yuē
   

  wéi
  rén

  xiǎo
  yǒu
  cái
   
  wèi
  wén
  jūn

  zhī

  dào

     shā


  ér


   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   

  shāng

   
  shì
  zēng

  duō
  kǒu
   
   
  shī
   
  yún
   
  yōu
  xīn
  qiǎo
  qiǎo
   
  yùn

  qún
  xiǎo
   
  kǒng


   


  tiǎn
  jué
  yùn
   


  yǔn
  jué
  wèn
   
  wén
  wáng

   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  shì


  zāi
   
  chéng
  mén
  zhī
  guǐ
   
  liǎng

  zhī


   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  yóu
  yáo
  shùn
  zhì

  tāng
   

  bǎi
  yòu

  suì
   
  ruò


  gāo
  yáo
   

  jiàn
  ér
  zhī
  zhī
   
  ruò
  tāng
   

  wén
  ér
  zhī
  zhī
   
  yóu
  tāng
  zhì

  wén
  wáng
   

  bǎi
  yòu

  suì
   
  ruò

  yǐn

  lái
  zhū
   

  jiàn
  ér
  zhī
  zhī
   
  ruò
  wén
  wáng
   

  wén
  ér
  zhī
  zhī
   
  yóu
  wén
  wáng
  zhì

  kǒng

   

  bǎi
  yòu

  suì
   
  ruò
  tài
  gōng
  wàng

  sǎn

  shēng
   

  jiàn
  ér
  zhī
  zhī
   
  ruò
  kǒng

   

  wén
  ér
  zhī
  zhī
   
  yóu
  kǒng

  ér
  lái
  zhì

  jīn
   
  bǎi
  yòu

  suì
   

  shèng
  rén
  zhī
  shì
  ruò


  wèi
  yuǎn

   
  jìn
  shèng
  rén
  zhī

  ruò


  shèn

   
  rán
  ér

  yǒu

  ěr
     yǒu

  ěr
   
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,《孟子》中华书局,《孟子》南京大学出版社,
多音字参考列表
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [南](读音:nā,nán)
  [殷](读音:yān,yīn)
  [革](读音:gé,jí)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [衣](读音:yī,yì)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [祭](读音:jì,zhài)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [茲](读音:cí,zī)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [臭](读音:chòu,xiù)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [夫](读音:fú,fū)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [能](读音:néng,nài)
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [旋](读音:xuán,xuàn)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [車](读音:chē,jū)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [歸](读音:guī,kuì)
  [吾](读音:wú,yù)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [過](读音:guò,guō)
  [萬](读音:mò,wàn)
  [一](读音:yī)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [可](读音:kè,kě)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [信 ](读音:xìn, )
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [若](读音:rě,ruò)
  [其](读音:jī,qí)
  [甚](读音:shén,shèn)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
  您一定感兴趣的合集(推荐)
  孟子作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。