古文之家 访问手机版

《 孟子·万章上》拼音版,可打印(孟子)-文言文

《 孟子·万章上》由孟子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • mèng

  ·
  ·
  wàn
  zhāng
  shàng
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  mèng

 • 
   
   
   
  wàn
  zhāng
  yuē
   
   
  shùn
  zhī

  gào
  ér

   
  wén
  mìng

   

  zhī

  shùn
  ér

  gào
   


   
   
 • 
   
   
   
  wàn
  zhāng
  wèn
  yuē
   
   
  shùn
  wǎng

  tián
   
  háo


  mín
  tiān
   

  wéi

  háo


   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  tiān

  néng
  jiàn
  rén

  tiān
   

  néng
  shǐ
  使
  tiān

  zhī
  tiān
  xià
   
  zhū
  hóu
  néng
  jiàn
  rén

  tiān

   

  néng
  shǐ
  使
  tiān


  zhī
  zhū
  hóu
   


  néng
  jiàn
  rén

  zhū
  hóu
   

  néng
  shǐ
  使
  zhū
  hóu

  zhī


   

  zhě
   
  yáo
  jiàn
  shùn

  tiān
   
  ér
  tiān
  shòu
  zhī
   
  bào
  zhī

  mín
   
  ér
  mín
  shòu
  zhī
   

  yuē
   
  tiān

  yán
   

  xíng

  shì
  shì
  zhī
  ér


   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  rán

  shùn
  wěi

  zhě

   
   
 • 
   
   
   
  wàn
  zhāng
  wèn
  yuē
   
   
  huò
  wèi
  kǒng


  wèi
  zhǔ
  yōng

   


  zhǔ
  shì
  rén

  huán
   
  yǒu
  zhū

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  xíng

  shì
  shì
  zhī
  zhě
   

  zhī

   
   
 • 
   
   
   
  tāng
  shǐ
  使
  rén


  pìn
  zhī
   
  xiāo
  xiāo
  rán
  yuē
     tāng
  zhī
  pìn

  wéi
  zāi
   


  ruò
  chǔ
  quǎn

  zhī
  zhōng
   
  yóu
  shì


  yáo
  shùn
  zhī
  dào
  zāi
   
  tāng
  sān
  shǐ
  使
  wǎng
  pìn
  zhī

  ér
  fān
  rán
  gǎi
  yuē
   
   


  chǔ
  quǎn

  zhī
  zhōng
   
  yóu
  shì


  yáo
  shùn
  zhī
  dào
   


  ruò
  shǐ
  使
  shì
  jūn
  wéi
  yáo
  shùn
  zhī
  jūn
  zāi
   


  ruò
  shǐ
  使
  shì
  mín
  wéi
  yáo
  shùn
  zhī
  mín
  zāi
   


  ruò


  shēn
  qīn
  jiàn
  zhī
  zāi
   
  tiān
  zhī
  shēng

  mín

   
  shǐ
  使
  xiān
  zhī
  jué
  hòu
  zhī
   
  shǐ
  使
  xiān
  jué
  jué
  hòu
  jué

   

   
  tiān
  mín
  zhī
  xiān
  jué
  zhě

   

  jiāng


  dào
  jué

  mín

   
  fēi

  jué
  zhī
   
  ér
  shuí

   

  tiān
  xià
  zhī
  mín
   
  yǒu

  bèi
  yáo
  shùn
  zhī

  zhě
   
  ruò

  tuī
  ér

  zhī
  gōu
  zhōng
   


  rèn
  tiān
  xià
  zhī
  zhòng


   

  jiù
  tāng
  ér
  shuì
  zhī


  xià
  jiù
  mín
   
 • 
   
   
   


  ér
  yǒu
  tiān
  xià
  zhě
   


  ruò
  shùn

   
  ér
  yòu
  yǒu
  tiān

  jiàn
  zhī
  zhě
   

  zhòng


  yǒu
  tiān
  xià
   

  shì
  ér
  yǒu
  tiān
  xià
   
  tiān
  zhī
  suǒ
  fèi
   

  ruò
  jié

  zhòu
  zhě

   
  yǐn

  zhōu
  gōng

  yǒu
  tiān
  xià
   

  yǐn
  xiàng
  tāng

  wàng

  tiān
  xià
   
  tāng
  bēng
   
  tài
  dīng
  wèi

   
  wài
  bǐng
  èr
  nián
   
  zhòng
  rén

  nián
   
  tài
  jiǎ
  diān

  tāng
  zhī
  diǎn
  xíng
   

  yǐn
  fàng
  zhī

  tóng
   
  sān
  nián
   
  tài
  jiǎ
  huǐ
  guò
   

  yuàn

  ài
   

  tóng
  chǔ
  rén
  qiān

   
  sān
  nián
   

  tīng

  yǐn
  zhī
  xùn


   

  guī


   
  zhōu
  gōng
  zhī

  yǒu
  tiān
  xià
   
  yóu

  zhī

  xià

  yǐn
  zhī

  yīn

   
  kǒng

  yuē
   
  táng


  shàn
   
  xià
  hòu

  yīn

  zhōu

   
   
   
 • 
   
   
   
  wàn
  zhāng
  wèn
  yuē
   
   
   
  shī
   
  yún
     zhī

   

  gào


   
  xìn

  yán

     shùn
   
  shùn
  zhī

  gào
  ér

   


   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   
  fǒu
   

  rán

   
  hào
  shì
  zhě
  wéi
  zhī

   

  wèi
  zhǔ
  yán
  chóu
  yóu
   


  zhī
  zhī

   
  xiōng


   


  wèi


  yuē
   
  kǒng

  zhǔ

   
  wèi
  qīng     gào
   
  kǒng

  yuē
   
  yǒu
  mìng
   
  kǒng

  jìn


   
  tuì
  退


   

  zhī


  yuē
   
  yǒu
  mìng
   
  ér
  zhǔ
  yōng


  shì
  rén

  huán
   
  shì  mìng

   
  kǒng


  yuè  wèi
   
  zāo
  sòng
  huán


  jiāng
  yāo
  ér
  shā
  zhī
   
  wēi

  ér
  guò
  sòng
   
  shì
  shí
  kǒng

  dāng
  è
   
  zhǔ

  chéng
  zhēn

   
  wéi
  chén
  hóu
  zhōu
  chén
   

  wén
  guān
  jìn
  chén
   


  suǒ
  wéi
  zhǔ
   
  guān
  yuǎn
  chén
   


  suǒ
  zhǔ
   
  ruò
  kǒng

  zhǔ
  yōng


  shì
  rén

  huán
   


  wéi
  kǒng

   
   
 • 
   
   
   
  wàn
  zhāng
  wèn
  yuē
   
   
  xiàng


  shā
  shùn
  wéi
  shì
   

  wéi
  tiān


  fàng
  zhī
   


   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   
  fǒu
   

  rán
   
  hào
  shì
  zhě
  wéi
  zhī

   
  bǎi


   

  rén

   
 • 
   
   
   
   
  tiān

  zhī
  zhě
   
  zhūn
  zhūn
  rán
  mìng
  zhī

   
   
 • 
   
   
   
  wàn
  zhāng
  yuē
   
   
  yáo

  tiān
  xià

  shùn
   
  yǒu
  zhū
   
   
 • 
   
   
   
  tiān
  xià
  zhī
  shì
  yuè
  zhī
   
  rén
  zhī
  suǒ


   
  ér  jiě
  yōu
   
  hào

   
  rén
  zhī
  suǒ

   


  zhī
  èr

   
  ér  jiě
  yōu
   

   
  rén
  zhī
  suǒ

   

  yǒu
  tiān
  xià
   
  ér  jiě
  yōu
   
  guì
   
  rén
  zhī
  suǒ

   
  guì
  wéi
  tiān

   
  ér  jiě
  yōu
   
  rén
  yuè
  zhī

  hào  guì
     jiě
  yōu
  zhě
   
  wéi
  shùn

  jiě
  yōu
   
  rén
  shào
   
   
  zhī
  hào

   


  shào
  ài
   
  yǒu


   
   
  shì


  jūn
     jūn


  zhōng
   

  xiào
  zhōng
  shēn   

  shí
  ér

  zhě
     shùn
  jiàn
  zhī

   
   
 • 
   
   
   
   
  gǎn
  wèn
  huò
  yuē
  fàng
  zhě
   

  wèi

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  xiàng


  yǒu
  wéi


  guó
   
  tiān

  shǐ
  使

  zhì

  guó
  ér


  gòng
  shuì
  yān
   

  wèi
  zhī
  fàng
   


  bào

  mín
  zāi
   
  suī
  rán
   

  cháng
  cháng
  ér
  jiàn
  zhī
   

  yuán
  yuán
  ér
  lái
   


  gòng
   

  zhèng
  jiē

  yǒu

   

  zhī
  wèi

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  shì
  shī

   
  fēi
  shì
  zhī
  wèi

   
  láo

  wáng
  shì
  ér


  yǎng   
  yuē
   


  fēi
  wáng
  shì
   


  xián
  láo

   

  shuō
  shī
  zhě
   


  wén
  hài

     hài
  zhì
     zhì
   
  shì
  wéi

  zhī
     ér


   
   
  yún
  hàn
   
  zhī
  shī
  yuē
   
  zhōu


  mín
   

  yǒu
  jié

   
  xìn

  yán

   
  shì
  zhōu


  mín

   
  xiào

  zhī
  zhì
     zūn
  qīn
   
  zūn
  qīn
  zhī
  zhì
   
  tiān
  xià
  yǎng
   
  wéi
  tiān


   
  zūn
  zhī
  zhì

   

  tiān
  xià
  yǎng
   
  yǎng
  zhī
  zhì

   
  shī
  yuē
   
  yǒng
  yán
  xiào

   
  xiào

  wéi

   

  zhī
  wèi

   
   
  shū
   
  yuē
   
  zhī
  zài
  jiàn

  sǒu
   
  kuí
  kuí
  zhāi

   

  sǒu

  yǔn
  ruò
   
  shì
  wéi  ér


   
   
 • 
   
   
   
  wàn
  zhāng
  wèn
  yuē
   
   
  rén
  yǒu
  yán
   

  yǐn


  pēng
  yāo
  tāng
   
  yǒu
  zhū
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  tiān

  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  fǒu
   
  tiān

  yán
   

  xíng

  shì
  shì
  zhī
  ér


   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  rén
  rén
  zhī   

  cáng

  yān
   


  宿
  yuàn
  yān
   
  qīn
  ài
  zhī
  ér


   
  qīn
  zhī
   


  guì

   
  ài
  zhī
   
   
  fēng
  zhī
  yǒu

   

  guì
  zhī

   
  shēn
  wéi
  tiān

   

  wéi


   

  wèi
  qīn
  ài
  zhī

   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   
  fǒu
   

  fēi
  jūn

  zhī
  yán
   

  dōng

  rén
  zhī


   
  yáo
  lǎo
  ér
  shùn
  shè

   
   
  yáo
  diǎn
   
  yuē
   
  èr
  shí
  yòu

  zǎi
   
  fàng
  xūn
  nǎi

  luò
   
  bǎi
  xìng

  sàng
  kǎo

   
  sān
  nián
   

  hǎi
  è


  yīn
   
  kǒng

  yuē
   
  tiān

  èr

   
  mín

  èr
  wáng
   
  shùn

  wéi
  tiān


   
  yòu
  shuài
  tiān
  xià
  zhū
  hóu

  wéi
  yáo
  sān
  nián
  sāng
   
  shì
  èr
  tiān


   
   
 • 
   
   
   
   
  rán

  shùn
  yǒu
  tiān
  xià

   
  shú

  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   
  gào
   
  nán


  shì
   
  rén
  zhī

  lún

   

  gào
   

  fèi
  rén
  zhī

  lún
   

  duì


   
  shì


  gào

   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   
  yuàn


   
   
 • 
   
   
   
  wàn
  zhāng
  wèn
  yuē
   
   
  rén
  yǒu
  yán
   
  zhì


  ér

  shuāi
   

  chuán

  xián
   
  ér
  chuán


   
  yǒu
  zhū
   
   
 • 
   
   
   
  wàn
  zhāng
  yuē
   
   
  shùn
  liú
  gòng
  gōng

  yōu
  zhōu
   
  fàng
  huān
  dōu

  chóng
  shān
   
  shā
  sān
  miáo

  sān
  wēi
   

  gǔn


  shān
   

  zuì
  ér
  tiān
  xià
  xián

   
  zhū

  rén

   
  xiàng
  zhì

  rén
   
  fēng
  zhī
  yǒu

   
  yǒu

  zhī
  rén

  zuì
  yān
   
  rén
  rén


  shì

   
  zài

  rén

  zhū
  zhī
   
  zài


  fēng
  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  xián
  qiū
  méng
  wèn
  yuē
   
   

  yún
   
  shèng

  zhī
  shì
   
  jūn


  ér

     ér

   
  shùn
  nán
  miàn
  ér

   
  yáo
  shuài
  zhū
  hóu
  běi
  miàn
  ér
  cháo
  zhī
   

  sǒu

  běi
  miàn
  ér
  cháo
  zhī
   
  shùn
  jiàn

  sǒu
   

  róng
  yǒu

   
  kǒng

  yuē
   


  shí

   
  tiān
  xià
  dài
  zāi
      

  shí


  chéng
  rán

  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  shǐ
  使
  zhī
  zhǔ

   
  ér
  bǎi
  shén
  xiǎng
  zhī
   
  shì
  tiān
  shòu
  zhī
   
  shǐ
  使
  zhī
  zhǔ
  shì
   
  ér
  shì
  zhì
   
  bǎi
  xìng
  ān
  zhī
   
  shì
  mín
  shòu
  zhī

   
  tiān

  zhī
   
  rén

  zhī
   

  yuē
   
  tiān


  néng

  tiān
  xià

  rén
   
  shùn
  xiàng
  yáo
  èr
  shí
  yòu

  zǎi
   
  fēi
  rén
  zhī
  suǒ
  néng
  wéi

   
  tiān

   
  yáo
  bēng
   
  sān
  nián
  zhī
  sāng

   
  shùn

  yáo
  zhī


  nán

  zhī
  nán
   
  tiān
  xià
  zhū
  hóu
  cháo
  jìn
  zhě
   

  zhī
  yáo
  zhī

  ér
  zhī
  shùn
   
  sòng

  zhě
   

  zhī
  yáo
  zhī

  ér
  zhī
  shùn
   
  ōu

  zhě
   

  ōu

  yáo
  zhī

  ér
  ōu

  shùn
   

  yuē
   
  tiān

   

  rán
  hòu
  zhī
  zhōng
  guó
   
  jiàn
  tiān

  wèi
  yān
   
  ér

  yáo
  zhī
  gōng
   

  yáo
  zhī

   
  shì
  cuàn

   
  fēi
  tiān


   
   
  tài
  shì
   
  yuē
   
  tiān
  shì


  mín
  shì
   
  tiān
  tīng


  mín
  tīng
   

  zhī
  wèi

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   


  zhī
  gào
  yān

   
   
 • 
   
   
   

  wèi
  wén
  wǎng

  ér
  zhèng
  rén
  zhě

   
  kuàng  zhèng
  tiān
  xià
  zhě

   
  shèng
  rén
  zhī
  xíng

  tóng

   
  huò
  yuǎn
   
  huò
  jìn
   
  huò

   
  huò


   
  guī
  jié

  shēn
  ér


   

  wén


  yáo
  shùn
  zhī
  dào
  yāo
  tāng
   
  wèi
  wén


  pēng

   
   

  xùn
   
  yuē
   
  tiān
  zhū
  zào
  gōng


  gōng
   
  zhèn
  zài


   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   
  fǒu
   
  tiān


  néng

  tiān
  xià

  rén
   
   
 • 
   
   
   
  xián
  qiū
  méng
  yuē
   
   
  shùn
  zhī

  chén
  yáo
   
  wén
  mìng

   
  shī
  yún
   

  tiān
  zhī
  xià
   

  fēi
  wáng

   
  shuài

  zhī
  bīn
   

  fēi
  wáng
  chén
   
  ér
  shùn

  wéi
  tiān


   
  gǎn
  wèn

  sǒu
  zhī
  fēi
  chén
   


   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   
  fēng
  zhī

   
  huò
  yuē
   
  fàng
  yān
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  gǎn
  wèn
  jiàn
  zhī

  tiān
   
  ér
  tiān
  shòu
  zhī
   
  bào
  zhī

  mín
   
  ér
  mín
  shòu
  zhī
   


   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  cháng

  wèn

  gōng
  míng
  gāo
  yuē
   
  shùn
  wǎng

  tián
   
  wén
  mìng

   
  háo


  mín
  tiān
        zhī

   
  gōng
  míng
  gāo
  yuē
   
  shì
  fēi
  ěr
  suǒ
  zhī

   

  gōng
  míng
  gāo

  xiào

  zhī
  xīn
   
  wéi

  ruò
  shì
  jiá
   

  jié

  gēng
  tián
   
  gōng
  wéi

  zhí
  ér


   


  zhī


  ài
     zāi
   

  shǐ
  使


  jiǔ
  nán
  èr

   
  bǎi
  guān
  niú
  yáng
  cāng
  lǐn
  bèi
   

  shì
  shùn

  quǎn

  zhī
  zhōng
   
  tiān
  xià
  zhī
  shì
  duō
  jiù
  zhī
  zhě
   

  jiāng

  tiān
  xià
  ér
  qiān
  zhī
  yān
   
  wèi

  shùn   

  qióng
  rén

  suǒ
  guī
   
 • 
   
   
   
  wàn
  zhāng
  wèn
  yuē
   
   
  huò
  yuē
   
  bǎi

  qín
  yǎng
  shēng
  zhě

  yáng
  zhī  niú


  yāo
  qín

  gōng
   
  xìn

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  ér

  zhī

   
  xiàng
  yōu

  yōu
   
  xiàng   
   
 • 
   
   
   
  wàn
  zhāng
  yuē
   
   


  shǐ
  使
  shùn
  wán
  lǐn
   
  juān
  jiē
   

  sǒu
  fén
  lǐn
   
  shǐ
  使
  jùn
  jǐng
   
  chū
   
  cóng
  ér
  yǎn
  zhī
   
  xiàng
  yuē
   

  hài

  jūn
  xián


   
  niú
  yáng


   
  cāng
  lǐn


   
  gān

  zhèn
   
  qín
  zhèn
   

  zhèn
   
  èr
  sǎo
  shǐ
  使
  zhì
  zhèn

   
  xiàng
  wǎng

  shùn
  gōng
   
  shùn
  zài
  chuáng
  qín
   
  xiàng
  yuē
   

  táo

  jūn
  ěr
   
  niǔ

   
  shùn
  yuē
   
  wéi

  chén
  shù
   
  zhì
   

  shí
  shùn

  zhī
  xiàng
  zhī
  jiāng
  shā


   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   
  fǒu
   

  rán

   
  tiān

  xián
   


  xián
   
  tiān


      

  zhě
   
  shùn
  jiàn


  tiān
   
  shí
  yòu

  nián
   
  shùn
  bēng
   
  sān
  nián
  zhī
  sāng

   


  shùn
  zhī


  yáng
  chéng
   
  tiān
  xià
  zhī
  mín
  cóng
  zhī
   
  ruò
  yáo
  bēng
  zhī
  hòu

  cóng
  yáo
  zhī

  ér
  cóng
  shùn

   

  jiàn


  tiān
   

  nián
   

  bēng
   
  sān
  nián
  zhī
  sāng

     zhī  shān
  zhī
  yīn
   
  cháo
  jìn
  sòng

  zhě

  zhī

  ér
  zhī

   
  yuē
   

  jūn
  zhī


   
  ōu

  zhě

  ōu


  ér
  ōu


   
  yuē
   

  jūn
  zhī


   
  dān
  zhū
  zhī

  xiào
   
  shùn
  zhī  xiào
   
  shùn
  zhī
  xiàng
  yáo


  zhī
  xiàng
  shùn

   

  nián
  duō
   
  shī


  mín
  jiǔ
   

  xián
   
  néng
  gòu
  chéng


  zhī
  dào
   

  zhī
  xiàng


   

  nián
  shǎo
   
  shī


  mín
  wèi
  jiǔ
   
  shùn
  xiāng

  jiǔ
  yuǎn
   


  zhī
  xián

  xiào
   
  jiē
  tiān

   
  fēi
  rén
  zhī
  suǒ
  néng
  wéi

   

  zhī
  wéi
  ér
  wéi
  zhě
   
  tiān

   

  zhī
  zhì
  ér
  zhì
  zhě
   
  mìng

   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  fǒu
   

  zhě
  yǒu
  kuì
  shēng


  zhèng

  chǎn
   

  chǎn
  shǐ
  使
  xiào
  rén

  zhī
  chí
   
  xiào
  rén
  pēng
  zhī
   
  fǎn
  mìng
  yuē
   
  shǐ
  shě
  zhī
   


  yān
   
  shǎo

  yáng
  yáng
  yān
   
  yōu
  rán
  ér
  shì
   

  chǎn
  yuē
   


  suǒ
  zāi
   


  suǒ
  zāi
   
  xiào
  rén
  chū
   
  yuē
   
  shú
  wèi

  chǎn
  zhì
   


  pēng
  ér
  shí
  zhī
   
  yuē
   


  suǒ
  zāi
   


  suǒ
  zāi
   

  jūn

  fāng
   
  nán
  wǎng

  fēi

  dào
   


  ài
  xiōng
  zhī
  dào
  lái
   

  chéng
  xìn
  ér

  zhī
   

  wěi
  yān
   
   
 • 
   
   
   
  wàn
  zhāng
  yuē
   
   


  ài
  zhī
   

  ér

  wàng
     zhī
   
  láo
  ér

  yuàn
   
  rán

  shùn
  yuàn

   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   
  fǒu
   

  rán
   

  yǐn
  gēng

  yǒu
  shēn
  zhī

   
  ér

  yáo
  shùn
  zhī
  dào
  yān
   
  fēi   
  fēi

  dào

   

  zhī

  tiān
  xià
      


  qiān

   

  shì

   
  fēi   
  fēi

  dào

   

  jiè  rén
   

  jiè  zhū
  rén
   
 • 
   
   
   
  jìn
  rén

  chuí

  zhī  chǎn
  zhī
  shèng
  jiǎ
  dào
  guó
   
  gōng
  zhī

  jiàn
   
  bǎi  jiàn
   
  zhī

  gōng
  zhī


  jiàn
  ér

  zhī
  qín
   
  nián


  shí

   
  zēng

  zhī


  niú
  gān
  qín

  gōng
  zhī
  wéi


   

  wèi
  zhì

   


  jiàn
  ér

  jiàn
   

  wèi

  zhì

   
  zhī

  gōng
  zhī
  jiāng
  wáng
  ér
  xiān

  zhī
   


  wèi

  zhì

   
  shí


  qín
   
  zhī

  gōng
  zhī


  yǒu
  xíng

  ér
  xiàng
  zhī
   

  wèi

  zhì

   
  xiàng
  qín
  ér
  xiǎn

  jūn

  tiān
  xià
   

  chuán

  hòu
  shì
   

  xián
  ér
  néng
  zhī

     chéng

  jūn
   
  xiāng
  dǎng

  hào
  zhě

  wéi
   
  ér
  wèi
  xián
  zhě
  wéi
  zhī

   
   
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,《孟子》中华书局,《孟子》南京大学出版社,
多音字参考列表
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [明](读音:míng)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [都](读音:dōu,dū)
  [茲](读音:cí,zī)
  [畜](读音:xù,chù)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [校](读音:jiào,xiào)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [識](读音:shí,zhì)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [蒙](读音:)
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [祭](读音:jì,zhài)
  [南](读音:nā,nán)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [殷](读音:yān,yīn)
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [一](读音:yī)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [處](读音:chú,chù)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [夫](读音:fú,fū)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [歸](读音:guī,kuì)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [過](读音:guò,guō)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [吾](读音:wú,yù)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [若](读音:rě,ruò)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [萬](读音:mò,wàn)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [信 ](读音:xìn, )
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [奇](读音:jī,qí)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [可](读音:kè,kě)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [能](读音:néng,nài)
  [其](读音:jī,qí)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
  您一定感兴趣的合集(推荐)
  孟子作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。