中国古文之家 访问手机版

《 孟子·万章下》拼音版,可打印(孟子)-文言文

《 孟子·万章下》由孟子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • mèng

  ·
  ·
  wàn
  zhāng
  xià
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  mèng

 • 
   
   
   
  wàn
  zhāng
  wèn
  yuē
   
  gǎn
  wèn
  yǒu
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  jūn
  zhī

  méng

   

  zhōu
  zhī
   
 • 
   
   
   
  shì
  dào


  liè
  jiào

   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  shì
  dào

   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  gǎn
  wèn
  guó
  jūn

  yǎng
  jūn

   
  wèi
  yǎng

   
 • 
   
   
   

  yǐn
  yuē
   

  shì
  fēi
  jūn
   

  shǐ
  使
  fēi
  mín
   
  zhì

  jìn
   
  luàn

  jìn
   
  yuē
   
  tiān
  zhī
  shēng

  mín

   
  shǐ
  使
  xiān
  zhī
  jué
  hòu
  zhī
   
  shǐ
  使
  xiān
  jué
  jué
  hòu
  jué
   

   
  tiān
  mín
  zhī
  xiān
  jué
  zhě

   

  jiāng


  dào
  jué

  mín

   

  tiān
  xià
  zhī
  mín

  yǒu


  bèi
  yáo
  shùn
  zhī

  zhě
   
  ruò

  tuī
  ér
  nèi
  zhī
  gōu
  zhōng  rèn

  tiān
  xià
  zhī
  zhòng

   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  què
  zhī
  què
  zhī
  wéi

  gōng
   

  zāi
   
 • 
   
   
   
  yuē
   


  guān
   
  shù
  rén

  zhān
   
  shì


     jīng
     zhī
  zhāo
  zhāo

  rén
   

  rén


  gǎn
  wǎng
   

  shì
  zhī
  zhāo
  zhāo
  shù
  rén
   
  shù
  rén

  gǎn
  wǎng
  zāi
   
  kuàng  xián
  rén
  zhī
  zhāo
  zhāo
  xián
  rén

   

  jiàn
  xián
  rén
  ér  dào
   
  yóu  ér

  zhī
  mén

   


   


   

   
  mén

   
  wéi
  jūn

  néng
  yóu
  shì

   
  chū

  shì
  mén

   
   
  shī
   
  yún
   
  zhōu
  dào


   

  zhí

  shǐ
   
  jūn

  suǒ

   
  xiǎo
  rén
  suǒ
  shì
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  shì
  fēi
  wèi
  pín

   
  ér
  yǒu
  shí

  wéi
  pín
   


  fēi
  wèi
  yǎng

   
  ér
  yǒu
  shí

  wèi
  yǎng
   
  wèi
  pín
  zhě
   

  zūn

  bēi
     pín
   

  zūn

  bēi
     pín
   
   
  bào
  guān

  tuò
   
  kǒng

  cháng
  wéi
  wěi


   
  yuē
   
  kuài

  dàng
  ér


   
  cháng
  wéi
  chéng
  tián

   
  yuē
   
  niú
  yáng
  zhuó
  zhuàng
  zhǎng
  ér


   
  wèi
  bēi
  ér
  yán
  gāo
   
  zuì

   


  rén
  zhī
  běn
  cháo
   
  ér
  dào

  xíng
   
  chǐ

   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  rán

  kǒng

  zhī
  shì

   
  fēi
  shì
  dào

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  zài
  guó
  yuē
  shì
  jǐng
  zhī
  chén
   
  zài

  yuē
  cǎo
  mǎng
  zhī
  chén
   
  jiē
  wèi
  shù
  rén
   
  shù
  rén

  chuán
  zhì
  wéi
  chén
   

  gǎn
  jiàn

  zhū
  hóu
   


   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  qǐng  què
  zhī
   

  xīn
  què
  zhī
   
  yuē
   


  zhū
  mín
  zhī  ér
  shòu
      
 • 
   
   
   
  wàn
  zhāng
  yuē
   
  jīn
  yǒu

  rén

  guó
  mén
  zhī
  wài
  zhě
   

  jiāo


  dào
   

  kuì   


  shòu


   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  wǎng

   


   
  wǎng
  jiàn
      
  qiě
  jūn
  zhī

  jiàn
  zhī

   

  wéi

  zāi
   
 • 
   
   
   
  yuē
   

  jūn
  mìng
  jiāng
  zhī
   
  zài
  bài

  shǒu
  ér
  shòu
   

  hòu
  lǐn
  rén


   
  bāo
  rén

  ròu
   


  jūn
  mìng
  jiāng
  zhī
     wèi
  dǐng
  ròu
  shǐ
  使  ěr

  bài

   
  fēi
  yǎng
  jūn

  zhī
  dào

   
  yáo
  zhī

  shùn

   
  shǐ
  使


  jiǔ
  nán
  shì
  zhī
   
  èr


  yān
   
  bǎi
  guān
  niú
  yáng
  cāng
  lǐn
  bèi
   

  yǎng
  shùn

  quǎn

  zhī
  zhōng
   
  hòu

  ér
  jiā
  zhū
  shàng
  wèi
   

  yuē
   
  wáng
  gōng
  zhī
  zūn
  xián
  zhě

   
 • 
   
   
   
  liǔ
  xià
  huì

  xiū

  jūn
   


  xiǎo
  guān
   
  jìn

  yǐn
  xián
     dào
   


  ér

  yuàn
   
  è
  qióng
  ér

  mǐn
   

  xiāng
  rén
  chǔ
   
  yóu
  yóu
  rán

  rěn


   
  ěr
  wéi
  ěr
   

  wéi

   
  suī
  tǎn

  luǒ
  chéng   
  ěr
  yān
  néng
  měi

  zāi
   

  wén
  liǔ
  xià
  huì
  zhī
  fēng
  zhě
   


  kuān
   


  dūn
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  wéi
  zhī
  zhào

   
  zhào


  xíng

   
  ér

  xíng
   
  ér
  hòu

   
  shì

  wèi
  cháng
  yǒu
  suǒ
  zhōng
  sān
  nián
  yān

   
  kǒng

  yǒu
  jiàn
  xíng

  zhī
  shì
   
  yǒu


  zhī
  shì
   
  yǒu
  gōng
  yǎng
  zhī
  shì
   


  huán

   
  jiàn
  xíng

  zhī
  shì

   

  wèi
  líng
  gōng
   


  zhī
  shì

   

  wèi
  xiào
  gōng
   
  gōng
  yǎng
  zhī
  shì

   
 • 
   
   
   
  yuē
   

  jiāo


  dào
   

  jiē   

  kǒng

  shòu
  zhī

   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  wéi

  duō
  wén

   
  wéi

  xián

   
 • 
   
   
   
  wàn
  zhāng
  wèn
  yuē
   
  gǎn
  wèn
  jiāo


  xīn

   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  bào
  guān

  tuò
  zhě
  jiē
  yǒu
  cháng
  zhí

  shí

  shàng
   

  cháng
  zhí
  ér


  shàng
  zhě
   

  wéi

  gōng

   
 • 
   
   
   
  wàn
  zhāng
  yuē
   
  kǒng

   
  jūn
  mìng
  zhào
   


  jià
  ér
  xíng
   
  rán

  kǒng

  fēi

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   

  xié
  zhǎng
   

  xié
  guì
   

  xié
  xiōng

  ér
  yǒu
   
  yǒu

  zhě
   
  yǒu     yǒu
  xié

   
  mèng
  xiàn

   
  bǎi
  shèng
  zhī
  jiā

   
  yǒu
  yǒu

  rén
  yān
   
  yuè
  zhèng
  qiú
   

  zhòng
   

  sān
  rén
   


  wàng
  zhī

   
  xiàn

  zhī  rén
  zhě
  yǒu

   

  xiàn

  zhī
  jiā
  zhě

   


  rén
  zhě
   

  yǒu
  xiàn

  zhī
  jiā
     zhī
  yǒu

   
  fēi
  wéi
  bǎi
  shèng
  zhī
  jiā
  wéi
  rán

   
  suī
  xiǎo
  guó
  zhī
  jūn

  yǒu
  zhī
   
  fèi
  huì
  gōng
  yuē
   
   

  shī
  zhī

   


  yán
  bān
   

  yǒu
  zhī

   
  wáng
  shùn

  cháng


  shì

  zhě

   
  fēi
  wéi
  xiǎo
  guó
  zhī
  jūn
  wéi
  rán

   
  suī

  guó
  zhī
  jūn

  yǒu
  zhī
   
  jìn
  píng
  gōng
  zhī

  hài
  táng

   

  yún


   
  zuò
  yún

  zuò
   
  shí
  yún

  shí
   
  suī
  shū
  shí
  cài
  gēng
   
  wèi
  cháng

  bǎo
   
  gài

  gǎn

  bǎo

   
  rán
  zhōng


  ér


   


  gòng
  tiān
  wèi

   


  zhì
  tiān
  zhí

   


  shí
  tiān


   
  shì
  zhī
  zūn
  xián
  zhě

   
  fēi
  wáng
  gōng
  zhī
  zūn
  xián

   
  shùn
  shàng
  jiàn

   

  guǎn
  shēng

  èr
  shì
   

  xiǎng
  shùn
   
  dié
  wéi
  bīn
  zhǔ
   
  shì
  tiān

  ér
  yǒu   
  yòng
  xià
  jìng
  shàng
   
  wèi
  zhī
  guì
  guì
   
  yòng
  shàng
  jìng
  xià
   
  wèi
  zhī
  zūn
  xián
   
  guì
  guì
  zūn
  xián
   
   
 • 
   
   
   
  wàn
  zhāng
  yuē
   
  shì
  zhī

  tuō
  zhū
  hóu
   


   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  kǒng

  dāng
  shì
  yǒu
  guān
  zhí
   
  ér


  guān
  zhào
  zhī

   
 • 
   
   
   
  wáng

  dìng
   
  rán
  hòu
  qǐng
  wèn

  xìng
  zhī
  qīng
   
 • 
   
   
   
  wàn
  zhāng
  yuē
   
  jūn
  kuì
  zhī

   

  shòu
  zhī

   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  zūn
  zhě

  zhī
   
  yuē
   

  suǒ

  zhī
  zhě


      
  ér
  hòu
  shòu
  zhī
   

  shì
  wéi

  gōng
   


  què

   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  wéi

  duō
  wén

   

  tiān


  zhào
  shī
   
  ér
  kuàng
  zhū
  hóu

   
  wèi

  xián

   


  wèi
  wén

  jiàn
  xián
  ér
  zhào
  zhī

   

  gōng

  jiàn   
  yuē
   

  qiān
  shèng
  zhī
  guó

  yǒu
  shì
   


     yuè
   
  yuē
   

  zhī
  rén
  yǒu
  yán
  yuē
   
  shì
  zhī
  yún

   

  yuē
  yǒu
  zhī
  yún

   


  zhī

  yuè

   


  yuē
   

  wèi
   


   
  jūn

   

   
  chén

   

  gǎn

  jūn
  yǒu

   


   


  shì

  zhě

   

  yǒu
   
  qiān
  shèng
  zhī
  jūn
  qiú

  zhī
  yǒu
  ér
   
  ér
  kuàng

  zhào

   

  jǐng
  gōng
  tián
   
  zhāo

  rén

  jīng
   

  zhì
   
  jiāng
  shā
  zhī
   
  zhì
  shì

  wàng
  zài
  gōu

   
  yǒng
  shì

  wàng
  sàng

  yuán
   
  kǒng  yān
   

  fēi

  zhāo

  wǎng

   
 • 
   
   
   
  wáng
  yuē
   
  qīng

  tóng

   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  gǎn
  wèn
  zhāo

  rén


   
 • 
   
   
   
  wáng

  rán
  biàn


   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  kǒng

  xiān

  簿
  zhèng


     fāng
  zhī
  shí
  gòng

  簿
  zhèng
   
 • 
   
   
   
  yuē
   


   
   
  kāng
  gào
   
  yuē
   
  shā
  yuè
  rén

  huò
   
  mǐn

  wèi

   
  fán
  mín
  wǎng

  duì
   
  shì

  dài
  jiào
  ér
  zhū
  zhě

   
  yīn
  shòu
  xià
   
  zhōu
  shòu
  yīn
   
  suǒ   

  jīn
  wéi
  liè
   

  zhī


  shòu
  zhī
   
 • 
   
   
   
  shòu
  zhī   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  gǎn
  wèn


  gǎn


   
 • 
   
   
   
  yuē
   

  gǎn

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  gōng

   
 • 
   
   
   
  yuē
   


  wéi
  yǒu
  wáng
  zhě
  zuò
   
  jiāng

  jīn
  zhī
  zhū
  hóu
  ér
  zhū
  zhī

   

  jiào
  zhī

  gǎi
  ér
  hòu
  zhū
  zhī

   

  wèi
  fēi

  yǒu
  ér

  zhī
  zhě
  dào

   
  chōng
  lèi
  zhì

  zhī
  jìn

   
  kǒng

  zhī
  shì   

  rén
  liè
  jiào
   
  kǒng


  liè
  jiào
   
  liè
  jiào
  yóu

   
  ér
  kuàng
  shòu   
 • 
   
   
   
  wàn
  zhāng
  yuē
   
  shù
  rén
   
  zhào
  zhī

   

  wǎng

   
  jūn

  jiàn
  zhī
   
  zhào
  zhī
   


  wǎng
  jiàn
  zhī
   


   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  jīn
  zhī
  zhū
  hóu

  zhī

  mín

   
  yóu


   
  gǒu
  shàn
   

  jūn

  shòu
  zhī
   
  gǎn
  wèn

  shuō

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   

  xiáng  wén

   
  zhū
  hóu


  hài


   
  ér
  jiē   
  rán
  ér


  cháng
  wén

  lüè

   
  tiān


  wèi
   
  gōng

  wèi
   
  hóu

  wèi
   


  wèi
   


  nán
  tóng

  wèi
   
  fán

  děng

   
  jūn

  wèi
   
  qīng

  wèi
     wèi
   
  shàng
  shì

  wèi
   
  zhōng
  shì

  wèi
   
  xià
  shì

  wèi
   
  fán
  liù
  děng
   
  tiān

  zhī
  zhì
   

  fāng
  qiān

   
  gōng

  hóu
  jiē
  fāng
  bǎi

   


  shí

   


  nán

  shí

   
  fán

  děng
   

  néng

  shí

     tiān

   


  zhū
  hóu
   
  yuē

  yōng
   
  tiān

  zhī
  qīng
  shòu

  shì
  hóu
   


  shòu

  shì

   
  yuán
  shì
  shòu

  shì


  nán
   

  guó

  fāng
  bǎi

   
  jūn
  shí
  qīng

   
  qīng

      


  bèi
  shàng
  shì
   
  shàng
  shì
  bèi
  zhōng
  shì
   
  zhōng
  shì
  bèi
  xià
  shì
   
  xià
  shì

  shù
  rén
  zài
  guān
  zhě
  tóng

     dài

  gēng

   

  guó

  fāng

  shí

   
  jūn
  shí
  qīng

   
  qīng

  sān


   


  bèi
  shàng
  shì
   
  shàng
  shì
  bèi
  zhōng
  shì
   
  zhōng
  shì
  bèi
  xià
  shì
   
  xià
  shì

  shù
  rén
  zài
  guān
  zhě
  tóng

     dài

  gēng

   
  xiǎo
  guó

  fāng

  shí

   
  jūn
  shí
  qīng

   
  qīng

  èr


   


  bèi
  shàng
  shì
   
  shàng
  shì

  zhōng
  shì
   
  zhōng
  shì
  bèi
  xià
  shì
   
  xià
  shì

  shù
  rén
  zài
  guān
  zhě
  tóng

     dài

  gēng

   
  gēng
  zhě
  zhī
  suǒ
  huò
   


  bǎi

   
  bǎi

  zhī
  fèn
   
  shàng
  nóng


  jiǔ
  rén
   
  shàng  rén
   
  zhōng


  rén
   
  zhōng


  liù
  rén
   
  xià


  rén
   
  shù
  rén
  zài
  guān
  zhě
     shì
  wéi
  chā
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  zhōu
  zhī

  shòu
   

  zhī


  shòu
   


   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  jūn
  yǒu

  guò

  jiàn
   
  fǎn

  zhī
  ér

  tīng
   


  wèi
   
 • 
   
   
   

  xuān
  wáng
  wèn
  qīng
   
  mèng

  yuē
   
  wáng

  qīng
  zhī
  wèn

   
 • 
   
   
   
  yuē
   

  tóng
   

  guì

  zhī
  qīng
   
  yǒu

  xìng
  zhī
  qīng
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  shòu
  zhī
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   

  gǎn

   
  zhū
  hóu
  shī
  guó
   
  ér
  hòu
  tuō

  zhū
  hóu
   


   
  shì
  zhī
  tuō

  zhū
  hóu
   
  fēi


   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  jūn
  kuì
  zhī
   

  shòu
  zhī
   

  shí

  cháng


   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   


   


  shì
  è

   
  ěr

  tīng
  è
  shēng
   
  fēi

  jūn
   

  shì
   
  fēi

  mín
   

  shǐ
  使
   
  zhì

  jìn
   
  luàn

  tuì
  退
   
  hèng
  zhèng
  zhī
  suǒ
  chū
   
  hèng
  mín
  zhī
  suǒ
  zhǐ
   

  rěn


   


  xiāng
  rén
  chǔ
   


  cháo

  cháo
  guān
  zuò


  tàn

   
  dāng
  zhòu
  zhī
  shí
   

  běi
  hǎi
  zhī
  bīn
   

  dài
  tiān
  xià
  zhī
  qīng

   

  wén


  zhī
  fēng
  zhě
   
  wán

  lián
   
  nuò

  yǒu

  zhì
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  wáng   
  wáng
  wèn
  chén
   
  chén

  gǎn


  zhèng
  duì
   
 • 
   
   
   
  běi
  gōng

  wèn
  yuē
   
  zhōu
  shì
  bān
  jué


   

  zhī

   
 • 
   
   
   
  wàn
  zhāng
  yuē
   
  gǎn
  wèn

  jiàn
  zhū
  hóu
      
 • 
   
   
   
  kǒng

  zhī


   
  jiē

  ér
  xíng
   


   
  yuē
   
  chí
  chí

  xíng

     guó
  zhī
  dào

     ér

   


  jiǔ
  ér
  jiǔ
   


  chǔ
  ér
  chǔ
   


  shì
  ér
  shì
   
  kǒng


   
 • 
   
   
   
  mèng

  wèi
  wàn
  zhāng
  yuē
   

  xiāng
  zhī
  shàn
  shì

  yǒu

  xiāng
  zhī
  shàn
  shì
   

  guó
  zhī
  shàn
  shì

  yǒu

  guó
  zhī
  shàn
  shì
   
  tiān
  xià
  zhī
  shàn
  shì

  yǒu
  tiān
  xià
  zhī
  shàn
  shì
   

  yǒu
  tiān
  xià
  zhī
  shàn
  shì
  wéi
  wèi

   
  yòu
  shàng
  lùn

  zhī
  rén
   
  sòng

  shī
   


  shū
   

  zhī

  rén
   


   
  shì

  lùn

  shì

   
  shì
  shàng
  yǒu

   
 • 
   
   
   
  yuē
   

  gōng
  zhī
   

  wèn
   

  kuì
  dǐng
  ròu
     yuè
      
  biāo
  shǐ
  使
  zhě
  chū
  zhū

  mén
  zhī
  wài
   
  běi
  miàn

  shǒu
  zài
  bài
  ér

  shòu
   
  yuē
   
  jīn
  ér
  hòu
  zhī
  jūn
  zhī
  quǎn
  chéng


   
  gài

  shì
  tái

  kuì

   
  yuè
  xián

  néng

   
  yòu

  néng
  yǎng

   

  wèi
  yuè
  xián

   
 • 
   
   
   
  wáng
  yuē
   
  qǐng
  wèn
  guì

  zhī
  qīng
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   


   
  shèng
  zhī
  qīng
  zhě

   

  yǐn
   
  shèng
  zhī
  rèn
  zhě

   
  liǔ
  xià
  huì
   
  shèng
  zhī

  zhě

   
  kǒng

   
  shèng
  zhī
  shí
  zhě

   
  kǒng

  zhī
  wèi


  chéng
   


  chéng

  zhě
   
  jīn
  shēng
  ér

  zhèn
  zhī

   
  jīn
  shēng

  zhě
   
  shǐ
  tiáo


   

  zhèn
  zhī

  zhě
   
  zhōng
  tiáo


   
  shǐ
  tiáo

  zhě
   
  zhì
  zhī
  shì

   
  zhōng
  tiáo

  zhě
   
  shèng
  zhī
  shì

   
  zhì
   


  qiǎo

   
  shèng
   
   
  yóu
  shè

  bǎi

  zhī
  wài

   

  zhì
   
  ěr


   

  zhōng
   
  fēi
  ěr


   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  jūn
  yǒu
  guò

  jiàn
   
  fǎn

  zhī
  ér

  tīng
   


   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,《孟子》中华书局,《孟子》南京大学出版社,
多音字参考列表
  [衣](读音:yī,yì)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [若](读音:rě,ruò)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [處](读音:chú,chù)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [六](读音:liù,lù)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [殷](读音:yān,yīn)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [祭](读音:jì,zhài)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [識](读音:shí,zhì)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [畜](读音:xù,chù)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [吾](读音:wú,yù)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [冠](读音:guàn,guān)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [夫](读音:fú,fū)
  [能](读音:néng,nài)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [萬](读音:mò,wàn)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [一](读音:yī)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [讀](读音:dòu,dú)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [可](读音:kè,kě)
  [其](读音:jī,qí)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [過](读音:guò,guō)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
  您一定感兴趣的合集(推荐)
  孟子作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。