中国古文之家 访问手机版

《有为神农之言者许行》拼音版,可打印(孟子)-文言文

别名:《有为神农之言者许行》,《有为神农之言者许行》由孟子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • xíng
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  mèng

 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
     zhòng

  ér
  hòu
  shí

   
 • 
   
   
   
     xiè

  zhě
   

  wéi

  táo

   
  táo
  xiè  zhě
   

  wéi

  nóng

  zāi
   
  qiě
  wéi
  táo

   
  shě
  jiē

  zhū

  gōng
  zhōng
  ér
  yòng
  zhī
   

  wèi
  fēn
  fēn
  rán

  bǎi
  gōng
  jiāo

     zhī

  dàn
  fán
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  guàn
   
   
 • 
   
   
   
  chén
  xiàng
  jiàn
  mèng

   
  dào

  xíng
  zhī
  yán
  yuē
   
   
  téng
  jūn
   

  chéng
  xián
  jūn

   
  suī
  rán
   
  wèi
  wén
  dào

   
  xián
  zhě

  mín
  bìng
  gēng
  ér
  shí
   
  yōng
  sūn
  ér
  zhì
   
  jīn

  téng
  yǒu
  cāng
  lǐn


   

  shì

  mín
  ér


  yǎng

   


  xián
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  bǎi
  gōng
  zhī
  shì
     gēng
  qiě
  wéi

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  hài

  gēng
   
   
 • 
   
   
   
   
  rán

  zhì
  tiān
  xià


  gēng
  qiě
  wéi

   
  yǒu

  rén
  zhī
  shì
   
  yǒu
  xiǎo
  rén
  zhī
  shì
   
  qiě

  rén
  zhī
  shēn
   
  ér
  bǎi
  gōng
  zhī
  suǒ
  wéi
  bèi
     wéi
  ér
  hòu
  yòng
  zhī
   
  shì
  shuài
  tiān
  xià
  ér


   

  yuē
   
  huò
  láo
  xīn
   
  huò
  láo

   
  láo
  xīn
  zhě
  zhì
  rén
   
  láo

  zhě
  zhì

  rén
   
  zhì

  rén
  zhě

  rén
   
  zhì
  rén
  zhě


  rén
   
  tiān
  xià
  zhī
  tōng


   
 • 
   
   
   
  yuē
   
     wèi


  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  hòu

  jiào
  mín
  jià

   
  shù   


  shú
  ér
  mín
  rén

   
  rén
  zhī
  yǒu
  dào

   
  bǎo
  shí

  nuǎn
  ér

  jiào
   

  jìn

  qín
  shòu
   
  shèng
  rén
  yòu
  yōu
  zhī
   
  shǐ
  使
  xiè
  wéi


   
  jiào

  rén
  lún
   


  yǒu
  qīn
   
  jūn
  chén
  yǒu

   


  yǒu
  bié
   
  zhǎng
  yòu
  yǒu

   
  péng
  yǒu
  yǒu
  xìn
   
  fàng
  xūn
  yuē
   
   
  láo
  zhī
  lài
  zhī
   
  kuāng
  zhī
  zhí
  zhī
   

  zhī

  zhī
   
  shǐ
  使


  zhī
   
  yòu
  cóng
  ér
  zhèn

  zhī
   
   
  shèng
  rén
  zhī
  yōu
  mín


   
  ér
  xiá
  gēng

   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  fǒu
     zhī
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  guàn
   
   
 • 
   
   
   
   
  yuē
   
   
  rán
   
   
 • 
   
   
   

  wén
  yòng
  xià
  biàn

  zhě
   
  wèi
  wén
  biàn


  zhě

   
  chén
  liáng
   
  chǔ
  chǎn

   
  yuè
  zhōu
  gōng

  zhòng

  zhī
  dào
   
  běi
  xué

  zhōng
  guó
   
  běi
  fāng
  zhī
  xué
  zhě
   
  wèi
  néng
  huò
  zhī
  xiān

   

  suǒ
  wèi
  háo
  jié
  zhī
  shì

   

  zhī
  xiōng

  shì
  zhī
  shù
  shí
  nián
   
  shī

  ér
  suì
  bèi
  zhī
   

  zhě
  kǒng


   
  sān
  nián
  zhī
  wài
   
  mén
  rén
  zhì
  rèn
  jiāng
  guī
   
  gòng
   
  xiāng
  xiàng
  ér

   
  jiē
  shī
  shēng
   
  rán
  hòu
  guī
   

  gòng
  fǎn
   
  zhù
  shì

  cháng
   


  sān
  nián
   
  rán
  hòu
  guī
   


   

  xià


  zhāng


  yóu

  yǒu
  ruò

  shèng
  rén
   


  suǒ
  shì
  kǒng

  shì
  zhī
   
  qiǎng
  zēng

   
  zēng

  yuē
   
   


   
  jiāng
  hàn

  zhuó
  zhī
   
  qiū
  yáng


  zhī
   
  hào
  hào  shàng

   
   
  jīn

  nán
  mán
  jué
  shé
  zhī
  rén
   
  fēi
  xiān
  wáng
  zhī
  dào
   

  bèi

  zhī
  shī
  ér
  xué
  zhī
     zēng


   

  wén
  chū

  yōu

  qiān

  qiáo

  zhě
   

  wén
  xià
  qiáo

  ér


  yōu

  zhě
   

  sòng
  yuē
   
   
  róng

  shì
  yīng
   
  jīng
  shū
  shì
  chéng
   
   
  zhōu
  gōng
  fāng
  qiě
  yīng
  zhī
   

  shì
  zhī
  xué
   

  wéi

  shàn
  biàn

   
   
 • 
   
   
   
   


  guàn

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  zèng
  cuàn
   

  tiě
  gēng

   
 • 
   
   
   
  yáo  shùn
  wéi

  yōu
   
  shùn

  gāo
  yáo
  wéi

  yōu
   


  bǎi

  zhī


  wéi

  yōu
  zhě
   
  nóng


   
  fēn
  rén

  cái
  wèi
  zhī
  huì
   
  jiào
  rén

  shàn
  wèi
  zhī
  zhōng
   
  wèi
  tiān
  xià

  rén
  zhě
  wèi
  zhī
  rén
   
  shì


  tiān
  xià

  rén

   
  wèi
  tiān
  xià

  rén
  nán
   
  kǒng

  yuē
   
   

  zāi
  yáo
  zhī
  wéi
  jūn
   
  wéi
  tiān
  wéi

   
  wéi
  yáo

  zhī
   
  dàng
  dàng

  mín

  néng
  míng
  yān
   
  jūn
  zāi
  shùn

   
  wēi
  wēi

  yǒu
  tiān
  xià
  ér


  yān
   
   
  yáo
  shùn
  zhī
  zhì
  tiān
  xià
   


  suǒ
  yòng

  xīn
  zāi
   


  yòng

  gēng
  ěr
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  guàn

   
   
 • 
   
   
   
  wén
  gōng

  zhī
  chù
   


  shù
  shí
  rén
   
  jiē


   
  kǔn


  zhī


  wéi
  shí
   
 • 
   
   
   
   
  yuē
   
   
  rán
   
   
 • 
   
   
   
  chén
  liáng
  zhī

  chén
  xiàng  xīn
   

  lěi

  ér

  sòng
  zhī
  téng
   
  yuē
   
   
  wén
  jūn
  xíng
  shèng
  rén
  zhī
  zhèng
   
  shì

  shèng
  rén

   
  yuàn
  wéi
  shèng
  rén
  méng
   
   
 • 
   
   
   
     zhī

  ér
  hòu


   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  fǒu
     zhī
   
   
 • 
   
   
   
   

  wéi
  zhī

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  fǒu
   
   
   
  • 
    
    
    
   yǒu
   wéi
   shén
   nóng
   zhī
   yán
   zhě

   xíng
    

   chǔ
   zhī
   téng
    
   zhǒng
   mén
   ér
   gào
   wén
   gōng
   yuē
    
    
   yuǎn
   fāng
   zhī
   rén
   wén
   jūn
   xíng
   rén
   zhèng
    
   yuàn
   shòu

   chán
   ér
   wéi
   méng
    
    
  • 
    
    
    
   chén
   xiàng
   jiàn

   xíng
   ér

   yuè
    
   jìn


   xué
   ér
   xué
   yān
    
  • 
    
    
    
    
   cóng


   zhī
   dào
    

   shì
   jià

   èr
    
   guó
   zhōng

   wěi
    
   suī
   shǐ
   使

   chǐ
   zhī
   tóng
   shì
   shì
    

   zhī
   huò

    


   cháng
   duǎn
   tóng
    

   jià
   xiāng
   ruò
    
   qīng
   zhòng
   tóng
    

   jià
   xiāng
   ruò
    


   duō
   guǎ
   tóng
    

   jià
   xiāng
   ruò
    


   xiǎo
   tóng
    

   jià
   xiāng
   ruò
    
    
  • 
    
    
    
   dāng
   yáo
   zhī
   shí
    
   tiān
   xià
   yóu
   wèi
   píng
    
   hóng
   shuǐ
   héng
   liú
    
   fàn
   làn

   tiān
   xià
    
   cǎo

   chàng
   mào
    
   qín
   shòu
   fán
   zhí
       dēng
    
   qín
   shòu

   rén
    
   shòu

   niǎo

   zhī
   dào
    
   jiāo

   zhōng
   guó
    
   yáo

   yōu
   zhī
    

   shùn
   ér

   zhì
   yān
    
   shùn
   shǐ
   使

   zhǎng
   huǒ
    

   liè
   shān

   ér
   fén
   zhī
    
   qín
   shòu
   táo

    

   shū
   jiǔ

    
   yuè    
   ér
   zhù
   zhū
   hǎi
    
   jué


   hàn
    
   pái
   huái


    
   ér
   zhù
   zhī
   jiāng
    
   rán
   hòu
   zhōng
   guó


   ér
   shí

    
   dāng
   shì
   shí

    


   nián

   wài
    
   sān
   guò

   mén
   ér


    
   suī

   gēng
    


    
  • 
    
    
    
   yuē
    
    

   zhī
   zhī

    
    
  • 
    
    
    
   yuē
    
    


   zhī


    

   zhī
   qíng

    
   huò
   xiāng
   bèi

    
   huò
   xiāng
   shí
   bǎi
    
   huò
   xiāng
   qiān
   wàn
    


   ér
   tóng
   zhī
    
   shì
   luàn
   tiān
   xià

    


   xiǎo

   tóng
   jià
    
   rén

   wéi
   zhī
   zāi
    
   cóng


   zhī
   dào
    
   xiāng
   shuài
   ér
   wéi
   wěi
   zhě

    

   néng
   zhì
   guó
   jiā
    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《孟子》中华书局,
全文详解
   有为神农之言者许行,自楚之滕,踵门而告文公曰:“
   有个研究神农学说的人许行,从楚国来到滕国,走到门前禀告滕文公说:“
  远方之人,闻君行仁政,愿受一廛而为氓。”
  远方的人,听说您实行仁政,愿意接受一处住所做您的百姓。”
  文公与之处。
  滕文公给了他住所。
  其徒数十人,皆衣褐,捆屦织席以为食。
  他的门徒几十人,都穿粗麻布的衣服,靠编鞋织席为生。
  陈良之徒陈相,与其弟辛,负耒耜而自宋之滕,曰:“
  陈良的门徒陈相,和他的弟弟陈辛,背了农具耒和耜从宋国来到滕国,对滕文公说:“
  闻君行圣人之政,是亦圣人也,愿为圣人氓。”
  听说您实行圣人的政治主张,这也算是圣人了,我们愿意做圣人的百姓。”
   陈相见许行而大悦,尽弃其学而学焉。
   陈相见到许行后非常高兴,完全放弃了他原来所学的东西而向许行学习。
  陈相见孟子,道许行之言曰:“
  陈相来见孟子,转述许行的话说道:“
  滕君,则诚贤君也;
  滕国的国君,的确是贤德的君主;
  虽然,未闻道也。
  虽然这样,但他还是没真正认识圣人之道啊。
  贤者与民并耕而食,饔飧而治。
  贤君应和百姓一起耕作而取得食物,一面做饭,一面治理天下。
  今也,滕有仓廪府库,则是厉民而自养也,恶得贤!”
  现在,滕国有的是粮仓和收藏财物布帛的仓库,那么这就是使百姓困苦来养肥自己,哪里算得上贤呢!”
   孟子曰:“
   孟子问道:“
  许子必种粟而后食乎?”
  许先生一定要自己种庄稼然后才吃饭吗?”
   曰:“
   陈相说:“
  然。”
  是的。”
   “许子必织布然后衣乎?”
  孟子说,“许子一定要自己织布然后才穿衣服吗?”
   曰:“
  陈相说:“
  否。
  不。
  许子衣褐。”
  许子穿未经纺织的粗麻布衣。”
   “许子冠乎?”
  孟子说,“许子戴帽子吗?”
   曰:“
  陈相说:“
  冠。”
  戴帽子。”
   曰:“
  孟子说:“
  奚冠?”
  戴什么帽子?”
   曰:“
  陈相说:“
  冠素。”
  戴生绢做的帽子。”
   曰:“
  孟子说:“
  自织之与?”
  自己织的吗?”
   曰:“
  陈相说:“
  否,以粟易之。”
  不,用粮食换的。”
   曰:“
  孟子说:“
  许子奚为不自织?”
  许子为什么不自己织呢?”
   曰:“
  陈相说:“
  害于耕。”
  对耕种有妨碍。”
   曰:“
  孟子说:“
  许子以釜甑爨,以铁耕乎?”
  许子用铁锅瓦甑做饭、用铁制农具耕种吗?”
   曰:“
  陈相说:“
  然。”
  对。”
   “自为之与?”
  孟子说,“是自己制造的吗?”
   曰:“
  陈相说:“
  否,以粟易之。”
  不,用粮食换的。”
   “以粟易械器者,不为厉陶冶;
  孟子说,“用粮食换农具炊具不算损害了陶匠铁匠;
  陶冶亦以其械器易粟者,岂为厉农夫哉?
  陶匠铁匠也是用他们的农具炊具换粮食,难道能算是损害了农夫吗?
  且许子何不为陶冶,舍皆取诸其宫中而用之?
  况且许子为什么不自己烧陶炼铁,使得一切东西都是从自己家里拿来用呢?
  何为纷纷然与百工交易?
  为什么忙忙碌碌地同各种工匠进行交换呢?
  何许子之不惮烦?”
  为什么许子这样地不怕麻烦呢?”
    曰:“
  陈相说:“
  百工之事,固不可耕且为也。”
  各种工匠的活儿本来就不可能又种地又兼着干。”
  “然则治天下,独可耕且为与?
  孟子说,“这样说来,那么治理天下难道就可以又种地又兼着干吗?
  有大人之事,有小人之事。
  有做官的人干的事,有当百姓的人干的事。
  且一人之身而百工之所为备,如必自为而后用之,是率天下而路也。
  况且一个人的生活,各种工匠制造的东西都要具备,如果一定要自己制造然后才用,这是带着天下的人奔走在道路上不得安宁。
  故曰:
  所以说:
  或劳心,或劳力,劳心者治人,劳力者治于人;
  有的人使用脑力,有的人使用体力,使用脑力的人统治别人,使用体力的人被人统治;
  治于人者食人,治人者食于人,天下之通义也。”
  被人统治的人供养别人,统治别人的人被人供养,这是天下通行的道理。”
   “当尧之时,天下犹未平。
   “当唐尧的时候,天下还没有平定。
  洪水横流,泛滥于天下。
  大水乱流,到处泛滥。
  草木畅茂,禽兽繁殖,五谷不登,禽兽逼人。
  草木生长茂盛,禽兽大量繁殖,五谷都不成熟,野兽威胁人们。
  兽蹄鸟迹之道,交于中国。
  鸟兽践踏出来的道路,纵横交错,遍布在中原大地。
  尧独忧之,举舜而敷治焉。
  唐尧暗自为此担忧,选拔舜来治理。
  舜使益掌火;
  舜派益管火。
  益烈山泽而焚之,禽兽逃匿。
  益放大火焚烧山野沼泽地带的草木,野兽就逃避躲藏起来了。
  禹疏九河,瀹济漯,而注诸海;
  舜又派禹疏通九河,疏导济水、漯水,让它们流入海中;
  决汝汉,排淮泗,而注之江;
  掘通妆水、汉水,排除淮河、泗水的淤塞,让它们流入长江。
  然后中国可得而食也。
  这样一来,中原地带的人民才能够正常耕种,赖以生活。
  当是时也,禹八年于外,三过其门而不入,虽欲耕,得乎?”
  当这个时候,禹在外奔波八年,多次经过家门都没有进去,即使想要耕种,行吗?”
   “后稷教民稼穑,树艺五谷,五谷熟而民人育。
   “后稷教导百姓耕种收割,种植庄稼,庄稼成熟了,百姓得以生存繁殖。
  人之有道也,饱食暖衣逸居而无教,则近于禽兽。
  关于做人的道理,单是吃得饱、穿得暖、住得安逸却没有教化,便和禽兽近似了。
  圣人有忧之,使契为司徒,教以人伦:
  唐尧又为此担忧,派契做司徒,把人与人之间应有的关系的道理教给百姓:
  父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有叙,朋友有信。
  父子之间有骨肉之亲,君臣之间有礼义之道,夫妇之间有内外之别,长幼之间有尊卑之序,朋友之间有诚信之德。
  放勋曰:“
  唐尧说:“
  劳之来之,匡之直之,辅之翼之,使自得之,又从而振德之。
  慰劳百姓,使他们归附,使他们正直,帮助他们,使他们得到向善之心,又随着救济他们,对他们施加恩惠。’
  圣人之忧民如此,而暇耕乎?”’
  唐尧为百姓这样担忧,还有空闲去耕种吗?”
   “尧以不得舜为己忧,舜以不得禹、皋陶为己忧。
   “唐尧把得不到舜作为自己的忧虑,舜把得不到禹、皋陶作为自己的忧虑。
  夫以百亩之不易为己忧者,农夫也。
  把地种不好作为自己忧虑的人,是农民。
  分人以财谓之惠,教人以善谓之忠,为天下得人者谓之仁。
  把财物分给别人叫做惠,教导别人向善叫做忠,为天下找到贤人叫做仁。
  是故以天下与人易,为天下得人难。
  所以把天下让给别人是容易的,为天下找到贤人却很难。
  孔子曰:“
  孔子说:“
  大哉,尧之为君!
  尧作为君主,真伟大啊!
  惟天为大,惟尧则之,荡荡乎,民无能名焉!
  只有天最伟大,只有尧能效法天来行事,广大辽阔啊,百姓不能用语言来形容!
  君哉,舜也!
  舜真是个得君主之道的人啊!
  巍巍乎,有天下而不与焉!”
  崇高啊,拥有天下却不把它据为私有!”
  尧舜之治天下,岂无所用其心哉?
  尧舜治理下,难道不要费心思吗?
  亦不用于耕耳!”
  只不过不用在耕种上罢了!”
   “吾闻用夏变夷者,未闻变于夷者也。
   “我只听说过用中原的一切来改变边远落后地区的,没有听说过用边远落后地区的一切来改变中原的。
  陈良,楚产也,悦周公、仲尼之道,北学于中国;
  陈良本来是楚国的人,喜爱周公、孔子的学说,由南而北来到中原学习。
  北方之学者,未能或之先也。
  北方的学者还没有人能够超过他。
  彼所谓豪杰之士也。
  他可以称得上是豪杰之士了。
  子之兄弟,事之数十年,师死而遂倍之。
  你们兄弟跟随他学习几十年,他一死,你们就背叛了他!
  昔者,孔子没,三年之外,门人治任将归。
  以前孔子死的时候,门徒们都为他守孝三年,三年以后,大家才收拾行李准备回家。
  入揖于子贡,相向而哭,皆失声,然后归。
  临走的时候,都去向子贡行礼告别,相对而哭,泣不成声,然后才离开。
  子贡反,筑室于场,独居三年,然后归。
  子贡又回到孔子的墓地重新筑屋,独自守墓三年,然后才离开。
  他日,子夏、子张、子游以有若似圣人,欲以所事孔子事之,强曾子。
  后来,子夏、子张、子游认为有若有点像孔子,便想用尊敬孔子的礼来尊敬他,他们希望曾子也同意。
  曾子曰:“
  曾子说:“
  不可,江汉以濯之,秋阳以暴之,皓皓乎不可尚已!”
  不可以,就像曾经用江汉的水清洗过,又在烈日下曝晒过,洁白无瑕,我们的老师是没有谁还能够相比的。
  今也,南蛮决舌之人,非先王之道,子倍子之师而学之,亦异于曾子矣。’
  如今这个怪腔怪调的南方蛮干,说话诽谤先王的圣贤之道,你们却背叛自己的老师而向他学习,这和曾子的态度恰恰相反。
  吾闻‘出于幽谷,迁于乔木’者,未闻下乔木而入于幽谷者。
  我只听说过从幽暗的山沟飞出来迁往高大的树木的,从没听说过从高大的树木飞下来迁往幽暗的山沟的。
  《鲁颂》曰:“
  《鲁颂》说:“
  戎狄是膺,荆舒是惩。
  攻击北方的戎狄,惩罚南方的荆舒。’
  周公方且膺之,子是之学,亦为不善变矣。”’
  周公尚且要攻击楚国这样的南方蛮干,你们却去向他学习,这简直是越变越坏了啊。”
   “从许子之道,则市贾不贰,国中无伪;
   陈相说,“如果顺从许子的学说,市价就不会不同,国都里就没有欺诈行为。
  虽使五尺之童适市,莫之或欺。
  即使让身高五尺的孩子到市集去,也没有人欺骗他。
  布帛长短同,则贾相若;
  布匹和丝织品,长短相同价钱就相同;
  麻缕丝絮轻重同,则贾相若;
  麻线和丝絮,轻重相同价钱就相同;
  五谷多寡同,则贾相若;
  五谷粮食,数量相同价钱就相同;
  屦大小同,则贾相若。”
  鞋子,大小相同价钱就相同。”
   曰:“
  孟子说:“
  夫物之不齐,物之情也。
  物品的价格不一致,是物品的本性决定的。
  或相倍蓰,或相什伯,或相千万。
  有的相差一倍到五倍,有的相差十倍百倍,有的相差千倍万倍。
  子比而同之,是乱天下也。
  您让它们平列等同起来,这是使天下混乱的做法。
  巨屦小屦同贾,人岂为之哉?
  制作粗糙的鞋子和制作精细的鞋子卖同样的价钱,人们难道会去做精细的鞋子吗?
  从许子之道,相率而为伪者也,恶能治国家!”
  按照许子的办法去做,便是彼此带领着去干弄虚作假的事,哪里能治好国家!”
多音字参考列表
  [處](读音:chú,chù)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [冠](读音:guàn,guān)
  [織](读音:zhì,zhī)
  [厲](读音:lì,lài)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [一](读音:yī)
  [繁](读音:fán,pó,mǐn)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [過](读音:guò,guō)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [衣](读音:yī,yì)
  [信 ](读音:xìn, )
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [其](读音:jī,qí)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [冇](读音:méi,mò)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [揖](读音:yī,jí,yì)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [濯](读音:zhuó,zhào)
  [可](读音:kè,kě)
  [南](读音:nā,nán)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [吾](读音:wú,yù)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [若](读音:rě,ruò)
  [夫](读音:fú,fū)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [萬](读音:mò,wàn)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [賈](读音:gǔ,jià,jiǎ)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [能](读音:néng,nài)
欢迎留言/纠错(共有信息15条))

网友留言
  【第9楼】贡献条目“從徐子之道,則市賈不貳,國中無偽;”中的「賈」應讀作jià
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2024/3/21)
  【第9_1楼】参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1347)页 内容。本文已对相关内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2024/3/21)
  【第8楼】贡献条目瀹濟漯(tà)
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/4/27)
  【第8_1楼】参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1431)页 内容。本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/4/27)
  【第7楼】贡献条目第一段“皆衣褐”的“衣”应为四声,为动词,穿。
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/4/10)
  【第7_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:42.236.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
   古文之家小编回复于(2023/4/10)
   【第6楼】“劳之来之”中的“劳”作为“慰劳”之义,应读四声,lào。古今此义读音不同。
   古文之家网友:219.14.***发表于(2024/4/16)
   【第6_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(876)页 内容。
   古文之家小编回复于(2024/4/16)
   【第5楼】秋阳以暴之翻译应该是秋天的太阳吧
   古文之家网友Lovely豪.***发表于(2023/6/16)
   【第4楼】后稷教民稼穑那里的人之有道也,有同为,应该念wei
   古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/4/26)
   【第3楼】第二段“文公与之处”的“处”应破读四声。
   古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/4/25)
   【第3_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:111.32.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
    古文之家小编回复于(2023/4/25)
    【第2楼】不错
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/13)
    【第1楼】有为神农之言者许行:劳之来(lài)之
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/2/10)
    【第1_1楼】参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(877)页 内容。本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
    古文之家小编回复于(2023/4/10)
    打印版文档下载
    孟子作品推荐
    古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
    古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。