中国古文之家 访问手机版

《梁惠王章句上》拼音版,可打印(孟子)-文言文

《梁惠王章句上》由孟子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • liáng
  huì
  wáng
  zhāng

  shàng
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  mèng

 • 
   
   
   
  mèng

  duì
  yuē
   
   
  wáng
  hào
  zhàn
   
  qǐng

  zhàn

   
  tián
  rán

  zhī
   
  bīng
  rèn

  jiē
   

  jiǎ

  bīng
  ér
  zǒu
   
  huò
  bǎi

  ér
  hòu
  zhǐ
   
  huò

  shí

  ér
  hòu
  zhǐ
   


  shí

  xiào
  bǎi

      
   
 • 
   
   
   
  mèng

  duì
  yuē
   
   
  zhòng

  zhī


  dào
  huán
  wén
  zhī
  shì
  zhě
   
  shì

  hòu
  shì

  chuán
  yān
   
  chén
  wèi
  zhī
  wén

   


   

  wàng

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  fǒu
   


  wèi
  shì

   
   
 • 
   
   
   

  rán
  wèn
  yuē
   
  tiān
  xià


  dìng
   
 • 
   
   
   
  mèng

  duì
  yuē
   
   
  wáng


  yuē

   

  yǒu
  rén

  ér


   
   
  wáng
  yuē
   
  guó
   
   


  yuē
   
  jiā
   
   
  shì
  shù
  rén
  yuē
   
  shēn
   
   
  shàng
  xià
  jiāo
  zhēng

  ér
  guó
  wēi

   
  wàn
  shèng
  zhī
  guó

  shì

  jūn
  zhě
   

  qiān
  shèng
  zhī
  jiā
   
  qiān
  shèng
  zhī
  guó

  shì

  jūn
  zhě
   

  bǎi
  shèng
  zhī
  jiā
   
  wàn

  qiān

   
  qiān

  bǎi
  yān
   

  wéi

  duō

   
  gǒu
  wéi
  hòu

  ér
  xiān

   

  duó

  yàn
   
  wèi
  yǒu
  rén
  ér


  qīn
  zhě

   
  wèi
  yǒu

  ér
  hòu

  jūn
  zhě

   
  wáng

  yuē
  rén

  ér


   


  yuē

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   


  wén

   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  duì
  yuē
   
   
  shā
  rén

  tǐng

  rèn
   
  yǒu   
   
 • 
   
   
   
  wáng
  yuè
  yuē
   
   
   
  shī
   
  yún
   
   

  rén
  yǒu
  xīn
   

  cǔn
  duó
  zhī
   
   


  zhī
  wèi

   


  nǎi
  xíng
  zhī
   
  fǎn
  ér
  qiú
  zhī
     xīn
   


  yán
  zhī
   


  xīn
  yǒu


  yān
   

  xīn
  zhī
  suǒ  wàng
  zhě
   


   
   
 • 
   
   
   
  wáng
  yuē
   
   

  hūn
   

  néng
  jìn

  shì

   
  yuàn
  zhì
   
  míng

  jiào

   

  suī

  mǐn
   
  qǐng
  cháng
  shì
  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  shú
  néng

  zhī
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  páo
  yǒu
  féi
  ròu
   
  jiù
  yǒu
  féi

   
  mín
  yǒu


   

  yǒu
  è
  饿
  piǎo
   

  shuài
  shòu
  ér
  shí
  rén

   
  shòu
  xiāng
  shí
   
  qiě
  rén

  zhī
   
  wéi
  mín


   
  xíng
  zhèng

  miǎn

  shuài
  shòu
  ér
  shí
  rén
   

  zài

  wéi
  mín   
  zhòng

  yuē
   
   
  shǐ
  zuò
  yǒng
  zhě
   


  hòu

   
   
  wèi

  xiàng
  rén
  ér
  yòng
  zhī

   

  zhī


  shǐ
  使

  mín

  ér


   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  chén
  wén
  zhī


  yuē
   
  wáng
  zuò

  táng
  shàng
   
  yǒu
  qiān
  niú
  ér
  guò
  táng
  xià
  zhě
   
  wáng
  jiàn
  zhī
   
  yuē
   
   
  niú

  zhī
   
   
  duì
  yuē
   
   
  jiāng

  xìn
  zhōng
   
   
  wáng
  yuē
   
   
  shě
  zhī
   


  rěn   
  ruò

  zuì
  ér
  jiù


   
   
  duì
  yuē
   
   
  rán

  fèi
  xìn
  zhōng

   
   
  yuē
   
   


  fèi

   

  yáng

  zhī
   
   

  shí
  yǒu
  zhū
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  bǎo
  mín
  ér
  wàng
   

  zhī
  néng


   
   
 • 
   
   
   
  wáng
  xiào
  yuē
   
   
  shì
  chéng

  xīn
  zāi
   

  fēi
  ài

  cái
   
  ér

  zhī

  yáng

   


  bǎi
  xìng
  zhī
  wèi

  ài

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
   
   
 • 
   
   
   
  wáng
  yuē
   
   
  rán
   
  chéng
  yǒu
  bǎi
  xìng
  zhě
   

  guó
  suī
  biǎn
  xiǎo
   


  ài

  niú
   


  rěn   
  ruò

  zuì
  ér
  jiù


   


  yáng

  zhī

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  yǒu


  wáng
  zhě
  yuē
   
   

  bǎi
  jūn
   
   
  ér


   
   
  míng


  chá
  qiū
  háo
  zhī

   
   
  ér

  jiàn

  xīn
   

  wáng

  zhī

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
        wàng

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  yóu
  zhī   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  rán

  xiǎo


   
  guǎ

  zhòng
   
  ruò

  qiáng
   
  hǎi
  nèi
  zhī

  fāng
  qiān

  zhě
  jiǔ
   


  yǒu


   
   
  zōu

  chǔ
  zāi
   
  gài

  fǎn

  běn

   
  jīn
  wáng

  zhèng
  shī
  rén
   
  shǐ
  使
  tiān
  xià
  shì
  zhě
  jiē  wáng
  zhī
  cháo
   
  gēng
  zhě
  jiē

  gēng

  wáng
  zhī

   
  shāng

  jiē

  cáng

  wáng
  zhī
  shì
   
  xíng

  jiē

  chū

  wáng
  zhī

   
  tiān
  xià
  zhī  jūn
  zhě
  jiē
  wáng
   

  ruò
  shì
   
  shú
  néng

  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  duì
  yuē
   
   
  xián
  zhě
  ér
  hòu


   

  xián
  zhě
  suī
  yǒu

      
   
  shī
   
  yún
   
   
  jīng
  shǐ
  líng
  tái
   
  jīng
  zhī
  yíng
  zhī
   
  shù
  mín
  gōng
  zhī
   


  chéng
  zhī
   
  jīng
  shǐ


   
  shù
  mín

  lái
   
  wáng
  zài
  líng
  yòu
   
  yōu

  鹿
  yōu

   
  yōu

  鹿
  zhuó
  zhuó
   
  bái
  niǎo


   
  wáng
  zài
  líng
  zhǎo
   

  rèn

  yuè
   
   
  wén
  wáng

  mín

  wéi
  tái
  wéi
  zhǎo
   
  ér
  mín
  huān

  zhī
   
  wèi

  tái
  yuē
  líng
  tái
   
  wèi

  zhǎo
  yuē
  líng
  zhǎo
   


  yǒu


  鹿

  biē
   

  zhī
  rén

  mín
  xié

   

  néng


   
   
  tāng
  shì
   
  yuē
   
   
  shí


  sàng
     xié
  wáng
   
   
  mín


  zhī
  xié
  wáng
   
  suī
  yǒu
  tái
  chí
  niǎo
  shòu
   

  néng


  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  wéi
  zhě


  néng
  zhě
  zhī
  xíng   
   
 • 
   
   
   
  liáng
  huì
  wáng
  yuē
   
   
  guǎ
  rén
  yuàn
  ān
  chéng
  jiào
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  rán

  wáng
  zhī
  suǒ  zhī

   
   
  cháo
  qín
  chǔ
   

  zhōng
  guó
  ér
   

  ruò
  suǒ
  wéi
  qiú
  ruò
  suǒ

   
  yóu
  yuán

  ér
  qiú


   
   
 • 
   
   
   
  wáng
  yuē
   
   
  ruò
  shì

  shèn

   
   
 • 
   
   
   
  wáng
  yuē
   
   
  fǒu
   


  kuài

  shì
   
  jiāng

  qiú

  suǒ   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  shāng

   
  shì
  nǎi
  rén
  shù

   
  jiàn
  niú
  wèi
  jiàn
  yáng

   
  jūn

  zhī

  qín
  shòu

   
  jiàn

  shēng
   

  rěn
  jiàn


   
  wén

  shēng
   

  rěn
  shí

  ròu
   
  shì

  jūn

  yuǎn
  páo
  chú

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  wáng  bǎi
  xìng
  zhī

  wáng
  wéi
  ài

   

  xiǎo


   


  zhī
  zhī
   
  wáng
  ruò
  yǐn


  zuì
  ér
  jiù


   

  niú
  yáng


  yān
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  wáng
  zhī
  suǒ
  wén

   
   
  wáng
  xiào
  ér

  yán
   
 • 
   
  gǒu
  zhì
  shí
  rén
  shí
  ér

  zhī
  jiǎn
   

  yǒu
  è
  饿
  piǎo
  ér

  zhī

   
  rén

   

  yuē
   
   
  fēi


   
  suì

   
   
  shì
  rén
  ér
  shā
  zhī
   
  yuē
   
   
  fēi


   
  bīng

   
   
  wáng

  zuì
  suì
   

  tiān
  xià
  zhī
  mín
  zhì
  yān
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  chǔ
  rén
  shèng
   
   
 • 
   
   
   
   
  jīn
  ēn  qín
  shòu
   
  ér
  gōng

  zhì

  bǎi
  xìng
  zhě
      
  rán  zhī


   
  wèi

  yòng

  yān
   

  xīn
  zhī

  jiàn
   
  wèi

  yòng
  míng
  yān
   
  bǎi
  xìng
  zhī

  jiàn
  bǎo
   
  wèi

  yòng
  ēn
  yān
   

  wáng
  zhī

  wàng
   

  wéi

   
  fēi

  néng

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  xié
  tài
  shān

  chāo
  běi
  hǎi
   

  rén
  yuē
   


  néng
   
   
  shì
  chéng

  néng

   
  wèi
  zhǎng
  zhě
  zhé
  zhī
   

  rén
  yuē
   


  néng
   
   
  shì

  wéi

   
  fēi

  néng

   

  wáng
  zhī

  wàng
   
  fēi
  xié
  tài
  shān

  chāo
  běi
  hǎi
  zhī
  lèi

   
  wáng
  zhī

  wàng
   
  shì
  zhé
  qzhī
  zhī
  lèi

   
  lǎo

  lǎo
   


  rén
  zhī
  lǎo
   
  yòu

  yòu
   


  rén
  zhī
  yòu
   
  tiān
  xià

  yùn

  zhǎng
   
   
  shī
   
  yún
   
   
  xíng

  guǎ

   
  zhì

  xiōng

     jiā
  bāng
   
   
  yán


  xīn
  jiā
  zhū

  ér

   

  tuī
  ēn


  bǎo

  hǎi
   

  tuī
  ēn


  bǎo


   

  zhī
  rén
  suǒ


  guò
  rén
  zhě


  yān
   
  shàn
  tuī

  suǒ
  wéi
  ér


   
  jīn
  ēn  qín
  shòu
   
  ér
  gōng

  zhì

  bǎi
  xìng
  zhě
      
  quán
   
  rán
  hòu
  zhī
  qīng
  zhòng
   
  duó
   
  rán
  hòu
  zhī
  cháng
  duǎn
   

  jiē
  rán
   
  xīn
  wéi
  shèn
   
  wáng
  qǐng
  duó
  zhī
   

  wáng
  xīng
  jiǎ
  bīng
   
  wēi
  shì
  chén
   
  gòu
  yuàn

  zhū
  hóu
   
  rán
  hòu
  kuài

  xīn

   
   
 • 
   
   
   
   

  rèn

  zhèng
   
  yǒu   
   
 • 
   
   
   

  xuān
  wáng
  wèn
  yuē
   
   

  huán
  jìn
  wén
  zhī
  shì


  wén

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
   
   
 • 
   
   
   
  duì
  yuē
   
   
  tiān
  xià
   
  wáng
  zhī

  miáo

   


  yuè
  zhī
  jiān
  hàn
   

  miáo
  gǎo

   
  tiān
  yóu
  rán
  zuò
  yún
   
  pèi
  rán
  xià

   

  miáo

  rán
  xīng
  zhī

   


  shì
   
  shú
  néng

  zhī
   
  jīn

  tiān
  xià
  zhī
  rén

   
  wèi
  yǒu

  shì
  shā
  rén
  zhě

   

  yǒu

  shì
  shā
  rén
  zhě
   

  tiān
  xià
  zhī
  mín
  jiē
  yǐn
  lǐng
  ér
  wàng
  zhī

   
  chéng

  shì

   
  mín
  guī
  zhī
   
  yóu
  shuǐ
  zhī
  jiù
  xià
   
  pèi
  rán
  shuí
  néng

  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  yǒu
  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

   
   
 • 
   
   
   
  liáng
  huì
  wáng
  yuē
   
   
  jìn
  guó
   
  tiān
  xià

  qiáng
  yān
   
  sǒu
  zhī
  suǒ
  zhī

   

  guǎ
  rén
  zhī
  shēn
   
  dōng
  bài


   
  zhǎng


  yān
   

  西
  sàng


  qín

  bǎi

   
  nán


  chǔ
   
  guǎ
  rén
  chǐ
  zhī
   
  yuàn


  zhě


  zhī
   

  zhī   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  wèi
  féi
  gān  kǒu

   
  qīng
  nuǎn

   

  wèi
  cǎi  shì   
  shēng
  yīn


  tīng

  ěr

   
  biàn
  便  shǐ
  使
  líng

  qián

   
  wáng
  zhī
  zhū
  chén
  jiē


  gōng
  zhī
   
  ér
  wáng

  wèi
  shì
  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  dài
  yòu
  shèn
  yān
   
  yuán

  qiú

   
  suī   

  hòu
  zāi
   

  ruò
  suǒ
  wéi
   
  qiú
  ruò
  suǒ

   
  jìn
  xīn

  ér
  wéi
  zhī
   
  hòu

  yǒu
  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  duì
  yuē
   

  shì
  shā
  rén
  zhě
  néng

  zhī
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  wáng

  zhī

   


  wàng
  mín
  zhī
  duō

  lín
  guó

   

  wéi
  nóng
  shí
     shēng
  shí

   

  洿
  chí
   

  biē


  shēng
  shí

   

  jīn

  shí

  shān
  lín
   
  cái  shēng
  yòng

     biē


  shēng
  shí
   
  cái  shēng
  yòng
   
  shì
  shǐ
  使
  mín
  yǎng
  shēng
  sāng


  hàn

   
  yǎng
  shēng
  sāng


  hàn
   
  wáng
  dào
  zhī
  shǐ

   


  zhī
  zhái
   
  shù
  zhī

  sāng
   

  shí
  zhě

   

  tún
  gǒu
  zhì
  zhī
  chù
   

  shī

  shí
   

  shí
  zhě


  shí
  ròu

   
  bǎi

  zhī
  tián
   

  duó

  shí
   
  shù
  kǒu
  zhī
  jiā

   
  jǐn
  xiáng

  zhī
  jiào
   
  shēn
  zhī

  xiào

  zhī

   
  bān
  bái
  zhě


  dài

  dào


   

  shí
  zhě


  shí
  ròu
   

  mín  hán
   
  rán
  ér

  wàng
  zhě
   
  wèi
  zhī
  yǒu

   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   


   
  zhí

  bǎi

  ěr
   
  shì

  zǒu

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  fǒu
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  ruò
  guǎ
  rén
  zhě
   


  bǎo
  mín

  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  jiàn
  liáng
  huì
  wáng
   
  wáng
  yuē
   
   
  sǒu

  yuǎn
  qiān

  ér
  lái
   

  jiāng
  yǒu  guó

   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  duì
  yuē
   
   

  fāng
  bǎi

  ér


  wàng
   
  wáng

  shī
  rén
  zhèng

  mín
   
  shěng
  xíng

   

  shuì
  liǎn
   
  shēn
  gēng

  nòu
   
  zhuàng
  zhě

  xiá

  xiū

  xiào

  zhōng
  xìn
   


  shì


  xiōng
   
  chū

  shì

  zhǎng
  shàng
   

  shǐ
  使
  zhì
  tǐng


  qín
  chǔ
  zhī
  jiān
  jiǎ

  bīng

   

  duó

  mín
  shí
   
  shǐ
  使


  gēng
  nòu

  yǎng   


  dòng
  è
  饿
   
  xiōng
  sàn
   

  xiàn


  mín
   
  wáng
  wǎng
  ér
  zhēng
  zhī
   

  shuí

  wáng

   

  yuē
   
   
  rén
  zhě


   
   
  wáng
  qǐng


   
   
 • 
   
   
   
  liáng
  huì
  wáng
  yuē
   
   
  guǎ
  rén
  zhī

  guó

   
  jìn
  xīn
  yān
  ěr

   

  nèi
  xiōng
     mín


  dōng
   

  nèi
   

  dōng
  xiōng

  rán
   
  chá
  lín
  guó
  zhī
  zhèng
   


  guǎ
  rén
  zhī
  yòng
  xīn
  zhě
   
  lín
  guó
  zhī
  mín

  jiā
  shǎo
   
  guǎ
  rén
  zhī
  mín

  jiā
  duō
   


   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  jiàn
  liáng
  xiāng
  wáng
   
  chū
   

  rén
  yuē
   
   
  wàng
  zhī


  rén
  jūn
   
  jiù
  zhī
  ér

  jiàn
  suǒ
  wèi
  yān
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  shì
  xīn


  wàng

   
  bǎi
  xìng
  jiē

  wáng
  wéi
  ài

   
  chén

  zhī
  wáng
  zhī

  rěn

   
   
 • 
   
   
   

  duì
  yuē
   
  dìng


   
  shú
  néng

  zhī
   
 • 
   
   
   
  mèng

  jiàn
  liáng
  huì
  wáng
   
  wáng


  zhǎo
  shàng
   

  hóng
  鸿
  yàn


  鹿
   
  yuē
   
   
  xián
  zhě
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  zōu
  rén

  chǔ
  rén
  zhàn
   

  wáng

  wéi
  shú
  shèng
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  héng
  chǎn
  ér
  yǒu
  héng
  xīn
  zhě
   
  wéi
  shì
  wéi
  néng
   
  ruò
  mín
   


  héng
  chǎn
   
  yīn

  héng
  xīn
   
  gǒu

  héng
  xīn
   
  fàng

   
  xié
  chǐ
   


  wéi

   

  xiàn

  zuì
   
  rán
  hòu
  cóng
  ér
  xíng
  zhī
   
  shì
  wǎng
  mín

   
  yān
  yǒu
  rén
  rén
  zài
  wèi
   
  wǎng
  mín
  ér

  wéi

   
  shì

  míng
  jūn
  zhì
  mín
  zhī
  chǎn
   

  shǐ
  使
  yǎng


  shì


   


   

  suì
  zhōng
  shēn
  bǎo
   
  xiōng
  nián
  miǎn


  wáng
   
  rán
  hòu

  ér
  zhī
  shàn
   

  mín
  zhī
  cóng
  zhī

  qīng
   
  jīn

  zhì
  mín
  zhī
  chǎn
   
  yǎng  shì


      

  suì
  zhōng
  shēn

   
  xiōng
  nián

  miǎn


  wáng
   

  wéi
  jiù

  ér
  kǒng

  shàn
   

  xiá
  zhì


  zāi
   
  wáng

  xíng
  zhī
   


  fǎn

  běn

   


  zhī
  zhái
   
  shù
  zhī

  sāng
   

  shí
  zhě

   

  tún
  gǒu
  zhì
  zhī
  chù
   

  shī

  shí
   

  shí
  zhě


  shí
  ròu

   
  bǎi

  zhī
  tián
   

  duó

  shí
   

  kǒu
  zhī
  jiā

   
  jǐn
  xiáng

  zhī
  jiào
   
  shēn
  zhī

  xiào

  zhī

   
  bān
  bái
  zhě


  dài

  dào


   
  lǎo
  zhě


  shí
  ròu
   

  mín  hán
   
  rán
  ér

  wàng
  zhě
   
  wèi
  zhī
  yǒu

   
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,《孟子》中华书局,《孟子》南京大学出版社,
多音字参考列表
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [萬](读音:mò,wàn)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [濯](读音:zhuó,zhào)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [好](读音:hào,hǎo)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [南](读音:nā,nán)
  [省](读音:shěng,xǐng)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [信 ](读音:xìn, )
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [識](读音:shí,zhì)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  [過](读音:guò,guō)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [度](读音:dù,duó)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [採,采 ](读音:cài,cǎi )
  便[便](读音:biàn,pián)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [一](读音:yī)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [賈](读音:gǔ,jià,jiǎ)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [夫](读音:fú,fū)
  [吾](读音:wú,yù)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [能](读音:néng,nài)
  [若](读音:rě,ruò)
  [辟,闢](读音:pì,bì)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [明](读音:míng)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [畜](读音:xù,chù)
  [其](读音:jī,qí)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [可](读音:kè,kě)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [衣](读音:yī,yì)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
  您一定感兴趣的合集(推荐)
  孟子作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。