中国古文之家 访问手机版

《公孙丑章句下》拼音版,可打印(孟子)-文言文

《公孙丑章句下》由孟子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • gōng
  sūn
  chǒu
  zhāng

  xià
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  mèng

 • 
   
   
   
  wáng
  yuē
   
   

   
  shì

  yán

   
   
 • 
   
   
   
  huò
  wèn
  yuē
   
   
  quàn


  yān
   
  yǒu
  zhū
   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  zhī
  píng

   
  wèi  yuē
   
   

  zhī
  chí

  zhī
  shì
   


  ér
  sān
  shī

   


  zhī
  fǒu

   
   
 • 
   
   
   
  jǐng

  yuē
   
   
  nèi   
  wài

  jūn
  chén
   
  rén
  zhī

  lún

   


  zhǔ
  ēn
   
  jūn
  chén
  zhǔ
  jìng
   
  chǒu
  jiàn
  wáng
  zhī
  jìng


   
  wèi
  jiàn
  suǒ

  jìng
  wáng

   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   

   

  kuài  rén
  yān
   

  zhī


  shòu
  yān


  kuài
   
  yǒu
  shì


   
  ér

  yuè
  zhī
   

  gào

  wáng
   
  ér


  zhī


  zhī

  jué
   

  shì

   


  wáng
  mìng
  ér

  shòu
  zhī


      
  shì
   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  jiāng
  cháo
  wáng
   
  wáng
  shǐ
  使
  rén
  lái
  yuē
   
   
  guǎ
  rén

  jiù
  jiàn
  zhě

   
  yǒu
  hán

     fēng
   
  cháo
  jiāng
  shì
  cháo
   

  shí

  shǐ
  使
  guǎ
  rén

  jiàn

   
   
 • 
   
   
   
  shǐ
  使
  shù
  rén
  yāo


  yuē
   
   
  qǐng


  guī
   
  ér
  zào

  cháo
   
   
 • 
   
   
   


  jiàn

  wáng
  yuē
   
   
  wáng
  zhī
  wéi

  zhě
   
  chén
  zhī

  rén
  yān
   
  zhī

  zuì
  zhě
   
  wéi
  kǒng

  xīn
   
  wèi
  wáng
  sòng
  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  wáng
  shǐ
  使
  rén
  wèn

   

  lái
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  yǐn
  shì

  zhī

  zāi
   
  qiān

  ér
  jiàn
  wáng
   
  shì

  suǒ


   
   


  suǒ

  zāi
   

   

  sān
  xiǔ
  宿
  ér
  chū
  zhòu
   


  xīn
  yóu

  wéi

   
  wáng
  shù

  gǎi
  zhī
   
  wáng

  gǎi
  zhū
   


  fǎn

   

  chū
  zhòu
  ér
  wáng


  zhuī

   

  rán
  hòu
  hào
  rán
  yǒu
  guī
  zhì
   

  suī
  rán
   

  shě
  wáng
  zāi
   
  wáng
  yóu

  yòng
  wéi
  shàn
   
  wáng

  yòng

   
  mín
  ān
   
  tiān
  xià
  zhī
  mín

  ān
   
  wáng
  shù

  gǎi
  zhī
   


  wàng
  zhī
   


  ruò
  shì
  xiǎo
  zhàng

  rán
  zāi
   
  jiàn


  jūn
  ér

  shòu
   


   
  xìng
  xìng
  rán
  xiàn


  miàn
   


  qióng

  zhī

  ér
  hòu

  宿
  zāi
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   

  mín


  fēng
  jiāng
  zhī
  jiè
   

  guó


  shān

  zhī
  xiǎn
   
  wēi
  tiān
  xià


  bīng

  zhī

   

  dào
  zhě
  duō
  zhù
   
  shī
  dào
  zhě
  guǎ
  zhù
   
  guǎ
  zhù
  zhī
  zhì
   
  qīn

  pàn
  zhī
   
  duō
  zhù
  zhī
  zhì
   
  tiān
  xià
  shùn
  zhī
   

  tiān
  xià
  zhī
  suǒ
  shùn
   
  gōng
  qīn

  zhī
  suǒ
  pàn
   

  jūn

  yǒu

  zhàn
   
  zhàn

  shèng

   
 • 
   
   
   
  mèng   
  chōng


  wèn
  yuē
   
   


  ruò
  yǒu  rán
   
  qián


  wén
  zhū


  yuē
   
   
  jūn


  yuàn
  tiān
   

  yóu
  rén
   
   
   
 • 
   
   
   
  chén
  zhēn
  wèn
  yuē
   
   
  qián   
  wáng
  kuì
  jiān
  jīn

  bǎi
  ér

  shòu
   

  sòng
   
  kuì

  shí

  ér
  shòu
   

  xuē
   
  kuì

  shí

  ér
  shòu
   
  qián

  zhī

  shòu
  shì
   

  jīn

  zhī
  shòu
  fēi

   
  jīn

  zhī
  shòu
  shì
   

  qián

  zhī

  shòu
  fēi

   
   
   
 • 
   
   
   
  míng

  chū
  diào

  dōng
  guō
  shì
   
  gōng
  sūn
  chǒu
  yuē
   
   

  zhě


  bìng
   
  jīn

  diào
   
  huò
  zhě   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
     xīn
  zhī
  zuì

   
   
 • 
   
   
   
  chōng

  qǐng
  yuē
   
   
  qián


  zhī

  zhī

  xiào
   
  shǐ
  使

  dūn
  jiàng
  shì
   
  yán
   


  gǎn
  qǐng
   
  jīn
  yuàn
  qiè
  yǒu
  qǐng

   

  ruò

  měi
  rán
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  shǐ
  使
  guǎn
  shū
  jiān
  yīn
   
  guǎn
  shū

  yīn
  pàn

   
  yǒu
  zhū
   
   
 • 
   
   
   
  chén
  jiǎ
  yuē
   
   
  wáng

  huàn
  yān
   
  wáng


  wéi

  zhōu
  gōng
   
  shú
  rén
  qiě
  zhì
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   


  shí
   


  shí

   

  bǎi
  nián

  yǒu
  wáng
  zhě
  xīng
   

  jiān

  yǒu
  míng
  shì
  zhě
   
  yóu
  zhōu
  ér
  lái
   

  bǎi
  yòu

  suì

   


  shù


  guò

   


  shí
  kǎo
  zhī   

  tiān
  wèi

  píng
  zhì
  tiān
  xià

   


  píng
  zhì
  tiān
  xià
   
  dāng
  jīn
  zhī
  shì
   
  shě


  shuí

   


  wéi


  zāi
   
   
 • 
   
   
     wáng
  wèi
  shí

  yuē
   
   


  zhōng
  guó
  ér
  shòu
  mèng

  shì
   
  yǎng  wàn
  zhōng
   
  shǐ
  使
  zhū


  guó
  rén
  jiē
  yǒu
  suǒ
  jīn
  shì
   


  wèi

  yán
  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  shí

  yīn
  chén

  ér

  gào
  mèng

   
  chén


  shí

  zhī
  yán
  gào
  mèng

   
 • 
   
   
   
   
  rán


  zhī
  shī  duō

   
  xiōng
  nián

  suì
   

  zhī
  mín
  lǎo
  léi
  zhuǎn

  gōu

   
  zhuàng
  zhě
  sàn
  ér
  zhī

  fāng
  zhě

  qiān
  rén

   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   
  jiē
  shì

   
  dāng
  zài
  sòng

   

  jiāng
  yǒu
  yuǎn
  xíng
   
  xíng
  zhě


  jìn
   

  yuē
   
  kuì
  jìn
   
   


  wéi

  shòu
   
  dāng
  zài
  xuē

   

  yǒu
  jiè
  xīn
   

  yuē
   
  wén
  jiè

  wèi
  bīng
  kuì
  zhī
   
   


  wéi

  shòu
   
  ruò
  wèi
  yǒu
  chǔ

   

  chǔ
  ér
  kuì
  zhī
   
  shì
  huò
  zhī

   
  yān
  yǒu
  jūn

  ér


  huò


   
   
 • 
   
   
   
  yān
  rén
  pàn
   
  wáng
  yuē
   
   

  shèn
  cán

  mèng

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  rán
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  wèi
  shì

   
  zēng

  yuē
   
   
  jìn
  chǔ
  zhī

   
   
     rén
     jué
   
   


  qiàn

  zāi
   
   
  ér
  zēng

  yán
  zhī
   
  shì
  huò

  dào

   
  tiān
  xià
  yǒu

  zūn
  sān
   
  jué

   
  chǐ
  齿

   


   
  cháo
  tíng


  jué
   
  xiāng
  dǎng


  chǐ
  齿
   

  shì
  zhǎng
  mín   


  yǒu


   

  màn

  èr
  zāi
   

  jiāng

  yǒu
  wéi
  zhī
  jūn
   

  yǒu
  suǒ

  zhào
  zhī
  chén
   

  yǒu
  móu
  yān

  jiù
  zhī
   

  zūn


  dào
   


  shì  yǒu
  wéi

   

  tāng
  zhī


  yǐn
   
  xué
  yān
  ér
  hòu
  chén
  zhī
   


  láo
  ér
  wàng
   
  huán
  gōng
  zhī

  guǎn
  zhòng
   
  xué
  yān
  ér
  hòu
  chén
  zhī
   


  láo
  ér

   
  jīn
  tiān
  xià

  chǒu


   

  néng
  xiāng
  shàng
   


   
  hào
  chén

  suǒ
  jiào
   
  ér

  hào
  chén

  suǒ
  shòu
  jiào
   
  tāng
  zhī


  yǐn
   
  huán
  gōng
  zhī

  guǎn
  zhòng
   


  gǎn
  zhào
   
  guǎn
  zhòng
  qiě
  yóu


  zhào
   
  ér
  kuàng

  wéi
  guǎn
  zhòng
  zhě

   
   
 • 
   
   
   
  duì
  yuē
   
   

  gǎn
  qǐng
  ěr
   

  suǒ
  yuàn

   
   
 • 
   
   
   
   
  rán

  shèng
  rén
  qiě
  yǒu
  guò

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  shèng
  rén

   
   
 • 
   
   
   
  wáng
  yuē
   
   


  guǎ
  rén
  zhī
  zuì

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  zhě
  guān
  guǒ


   
  zhōng

  guān

  cùn
  guǒ
  chèn
  zhī
   

  tiān  shù
  rén
   
  fēi
  zhí
  wèi
  guān
  měi

   
  rán
  hòu
  jìn

  rén
  xīn
   


     wéi
  yuè
   

  cái
     wéi
  yuè
   

  zhī
  wéi
  yǒu
  cái
   

  zhī
  rén
  jiē
  yòng
  zhī
   


  wéi


  rán
   
  qiě

  huà
  zhě
   

  shǐ
  使

  qīn

   

  rén
  xīn


  xiào

   

  wén
  zhī
  jūn

   


  tiān
  xià
  jiǎn

  qīn
   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  wèi
  chí

  yuē
   
   

  zhī

  líng
  qiū
  ér
  qǐng
  shì
  shī
   


   
  wèi  yán

   
  jīn

  shù
  yuè

   
  wèi


  yán

   
   
 • 
   
   
   


  yuè
  yuē
   
   


  zhāi

  宿
  ér
  hòu
  gǎn
  yán
     ér

  tīng
   
  qǐng


  gǎn
  jiàn

   
   
 • 
   
   
   
  jǐng

  yuē
   
   
  fǒu
   
  fēi

  zhī
  wèi

   

  yuē
   
   

  zhào


  nuò
   
  jūn
  mìng
  zhào
   


  jià
   
   

  jiāng
  cháo

   
  wén
  wáng
  mìng
  ér
  suì

  guǒ
   
  ruò

  xiāng

  rán
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  zhōu
  gōng
  shǐ
  使
  guǎn
  shū
  jiān
  yīn
   
  guǎn
  shū

  yīn
  pàn
   
  zhī
  ér
  shǐ
  使
  zhī
   
  shì

  rén

   

  zhī
  ér
  shǐ
  使
  zhī
   
  shì

  zhì

   
  rén
  zhì
   
  zhōu
  gōng
  wèi
  zhī
  jìn

   
  ér
  kuàng

  wáng

   
  jiǎ
  qǐng
  jiàn
  ér
  jiě
  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  dài
  sān
   
   
 • 
   
   
   
  mèng   

  xiū
   
  gōng
  sūn
  chǒu
  wèn
  yuē
   
   
  shì
  ér

  shòu

   

  zhī
  dào

   
   
 • 
   
   
   

  rén
  yuē
   
   
  suǒ

  wèi
  chí

   

  shàn

   
  suǒ


  wèi
     zhī

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  jīn
  yǒu
  shòu
  rén
  zhī
  niú
  yáng
  ér
  wèi
  zhī

  zhī
  zhě
   


  wèi
  zhī
  qiú


  chú

   
  qiú


  chú
  ér


   

  fǎn
  zhū

  rén

     ér
  shì   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  zhě

   
  jīn


   

  zhī


  diào
   
   
 • 
   
   
   
  mèng   

  宿

  zhòu
   
  yǒu

  wèi
  wáng
  liú
  xíng
  zhě
   
  zuò
  ér
  yán
   

  yìng
   
  yǐn

  ér

   
 • 
   
   
   
  mèng   
  yǐn
  shì

  rén
  yuē
   
   

  shí
  wáng
  zhī  wéi
  tāng

   

  shì

  míng

   
  shí  rán
  qiě
  zhì
   

  shì
  gān


   
  qiān

  ér
  jiàn
  wáng
   
   
  sān
  xiǔ
  宿
  ér
  hòu
  chū
  zhòu
   
  shì


  zhì

   
  shì  yuè
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  wén
  zhī

   
  yǒu
  guān
  shǒu
  zhě
     zhí


   
  yǒu
  yán

  zhě
     yán


   


  guān
  shǒu
   


  yán


   


  jìn
  tuì
  退


  chuò
  chuò
  rán
  yǒu


  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  zuò
   

  míng


   

  zhě


  gōng

  rén  zhī

   


  néng
  ān


   
  xiè
  liǔ

  shēn
  xiáng

  rén


  gōng
  zhī

   


  néng
  ān

  shēn
   

  wèi
  zhǎng
  zhě

   
  ér
   

  jué
  zhǎng
  zhě

   
  zhǎng
  zhě
  jué


   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  zhī

   
   
 • 
   
   
   
  shěn
  tóng  wèn
  yuē
   
   
  yān   
   
 • 
   
   
   
  gōng
  sūn
  chǒu
  yuē
   
   

  qīng
  zhī
  wèi
   

  wéi
  xiǎo

   

  téng
  zhī

   

  wéi
  jìn

   
  fǎn
  zhī
  ér
  wèi
  cháng

  yán
  xíng
  shì
   


   
   
 • 
   
   
   
  tiān
  shí
   
  rén

   
  sān

  zhī
  chéng
   


  zhī
  guō
   
  huán
  ér
  gōng
  zhī
  ér

  shèng
   

  huán
  ér
  gōng
  zhī
   

  yǒu

  tiān
  shí
  zhě

   
  rán
  ér

  shèng
  zhě
   
  shì
  tiān
  shí

   
  chéng
  fēi

  gāo

   
  chí
  fēi

  shēn

   
  bīng

  fēi

  jiān


   


  fēi

  duō

   
  wěi
  ér

  zhī
   
  shì
  rén


   
 • 
   
   
   
  jiàn
  mèng

  wèn
  yuē
   
   
  zhōu
  gōng

  rén

   
   
 • 
   
   
   
  chí

  jiàn

  wáng
  ér

  yòng
   
  zhì
  wéi
  chén
  ér

   
 • 
   
   
   
  gōng  gào
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  zhōu
  gōng
   


   
  guǎn
  shū
   
  xiōng

   
  zhōu
  gōng
  zhī
  guò
   
   
  qiě

  zhī
  jūn

   
  guò

  gǎi
  zhī
   
  jīn
  zhī
  jūn

   
  guò

  shùn
  zhī
   

  zhī
  jūn

   

  guò
  yuè
  zhī
  shí
   
  mín
  jiē
  jiàn
  zhī
   


  gēng

   
  mín
  jiē
  yǎng
  zhī
   
  jīn
  zhī
  jūn

   


  shùn
  zhī
   
  yòu
  cóng
  wèi
  zhī

   
   
 • 
   
   
   
  duì
  yuē
   
   

  xìng
  ér
  yǒu

   

  néng
  zào
  cháo
   
   
 • 
   
   
   
  gāo


  gào
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   


  huò
  zhì
  zhī
   


  yán
  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

   
  shì

  yán

   

  rén


  rén


  wáng
  yán
  zhě
   


  rén

  wéi

  měi

   

  xīn
  yuē
   
  shì  yán
  rén


   
  yún
  ěr
   


  jìng  shì
   

  fēi
  yáo
  shùn
  zhī
  dào


  gǎn

  chén

  wáng
  qián
   


  rén  jìng
  wáng

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  zhōu
  gōng
  zhī

  jiāng
  pàn
  ér
  shǐ
  使
  zhī

   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  zhì
  wéi
  chén
  ér
  guī
   
  wáng
  jiù
  jiàn
  mèng

  yuē
   
   
  qián

  yuàn
  jiàn
  ér   

  shì
  tóng
  cháo

  shèn

   
  jīn
  yòu

  guǎ
  rén
  ér
  guī
   

  shí
  ér

  jiàn

   
   
 • 
   
   
   

  rén

  yān
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   
  rán
   

  shí


  zhī
   

  shǐ
  使   

  shí
  wàn
  ér
  shòu
  wàn
   
  shì
  wèi   

  sūn
  yuē
   
   

  zāi

  shū

   
  shǐ
  使

  wéi
  zhèng
   

  yòng
   
   
  yòu
  shǐ
  使  wéi
  qīng
   
  rén

  shú  guì
   
  ér  guì
  zhī
  zhōng
  yǒu

  lóng
  duàn
  yān
   
   

  zhī
  wéi
  shì

   


  suǒ
  yǒu


  suǒ

  zhě
   
  yǒu

  zhě
  zhì
  zhī
  ěr
   
  yǒu
  jiàn
  zhàng

  yān
   

  qiú
  lóng
  duàn
  ér
  dēng
  zhī
   

  zuǒ
  yòu
  wàng
  ér
  wǎng
  shì

   
  rén
  jiē

  wéi
  jiàn
   

  cóng
  ér
  zhēng
  zhī
   
  zhēng
  shāng


  jiàn
  zhàng

  shǐ

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  wèi

   
  shěn
  tóng
  wèn
   
   
  yān   
   

  yìng
  zhī
  yuē
   
   

   
   

  rán
  ér

  zhī

   


  yuē
   
   
  shú  zhī
   
   

  jiāng
  yìng
  zhī
  yuē
   
   
  wéi
  tiān

  zhī
   
   
  jīn
  yǒu
  shā
  rén
  zhě
   
  huò
  wèn
  zhī
  yuē
   
   
  rén

  shā

   
   

  jiāng
  yìng
  zhī
  yuē
   
   

   
   


  yuē
   
   
  shú


  shā
  zhī
   
   

  jiāng
  yìng
  zhī
  yuē
   
   
  wéi
  shì
  shī  shā
  zhī
   
   
  jīn

  yān

  yān
   

  wéi
  quàn
  zhī
  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  yǐn
  shì
  wén
  zhī
   
  yuē
   
   
  shì
  chéng
  xiǎo
  rén

   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  wéi
  qīng


   
  chū
  diào

  téng
   
  wáng
  shǐ
  使  wáng
  huān
  wéi

  xíng
   
  wáng
  huān
  zhāo

  jiàn
   
  fǎn

  téng
  zhī

   
  wèi
  cháng

  zhī
  yán
  xíng
  shì

   
 • 
   
   
   
  mèng  zàng


   
  fǎn


   
  zhǐ

  yíng
   
 • 
   
   
     ér
  zhī
  jǐng
  chǒu
  shì

  宿
  yān
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  fēi

  xīn
  zhī
  suǒ

  wéi

   
   
 • 
   
   
   
  mèng
  zhòng

  duì
  yuē
   
   

  zhě
  yǒu
  wáng
  mìng
   
  yǒu
  cǎi
  xīn
  zhī
  yōu
   

  néng
  zào
  cháo
   
  jīn
  bìng
  xiǎo

   

  zào

  cháo
   


  shí
  néng
  zhì
  fǒu

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  fēi

   

  chóng
   


  jiàn
  wáng
   
  tuì
  退
  ér
  yǒu

  zhì
   


  biàn
   


  shòu

   

  ér
  yǒu
  shī
  mìng
     qǐng
   
  jiǔ


   
  fēi

  zhì

   
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,《孟子》中华书局,《孟子》南京大学出版社,
多音字参考列表
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [革](读音:gé,jí)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [採,采 ](读音:cài,cǎi )
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [處](读音:chú,chù)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [都](读音:dōu,dū)
  [度](读音:dù,duó)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [燕](读音:yàn,yān)
  [賈](读音:gǔ,jià,jiǎ)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [殷](读音:yān,yīn)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [萬](读音:mò,wàn)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [](读音:yìng,yīng)
  [能](读音:néng,nài)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [語](读音:yù,yǔ)
  [明](读音:míng)
  [識](读音:shí,zhì)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [茲](读音:cí,zī)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [若](读音:rě,ruò)
  [一](读音:yī)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [過](读音:guò,guō)
  [夫](读音:fú,fū)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [其](读音:jī,qí)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [吾](读音:wú,yù)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [可](读音:kè,kě)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
欢迎留言/纠错(共有信息2条))

网友留言
  【第1楼】贡献条目少了第4章节的注音内容; ●四 孟子之平陆。谓其大夫曰:“子之持戟之士,一日而三失伍,则去之否乎?”曰:“不待三。” “然则子之失伍也亦多矣。凶年饥岁,子之民,老羸转于沟壑,壮者散而之四方者,几千人矣。”曰:“此非距心之所得为也。” 曰:“今有受人之牛羊而为之牧之者,则必为之求牧与刍矣。求牧与刍而不得,则反诸其人乎?抑亦立而视其死与?”曰:“此则距心之罪也。” 他日,见于王曰:“王之为都者,臣知五人焉。知其罪者,惟孔距心。为王诵之。”王曰:“此则寡人之罪也。”
  古文之家网友:183.61.***发表于(2023/4/15)
  【第1_1楼】非常感谢来自热心读者{:183.61.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
   古文之家小编回复于(2023/4/15)
   打印版文档下载
   您一定感兴趣的合集(推荐)
   孟子作品推荐
   古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
   古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。