中国古文之家 访问手机版

《公孙丑章句上》拼音版,可打印(孟子)-文言文

《公孙丑章句上》由孟子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • gōng
  sūn
  chǒu
  zhāng

  shàng
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  mèng

 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  yǐn


   
   
 • 
   
   
   
   
  gào

  yuē
   
     yán
   

  qiú

  xīn
     xīn
   

  qiú


   
     xīn
   

  qiú


   

     yán
   

  qiú

  xīn
   


   

  zhì
   

  zhī
  shuài

   

   

  zhī
  chōng

   

  zhì
  zhì
  yān
   


  yān
   

  yuē
   
   
  chí

  zhì
   

  bào


   
   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   
  rén

  róng
   

  rén


   
  jīn


  ér


  rén
   
  shì
  yóu

  shī
  湿
  ér

  xià

   


  zhī
   


  guì

  ér
  zūn
  shì
   
  xián
  zhě
  zài
  wèi
   
  néng
  zhě
  zài
  zhí
   
  guó
  jiā
  xián
  xiá
   

  shì
  shí
   
  míng

  zhèng
  xíng
   
  suī

  guó
   

  wèi
  zhī

   
   
  shī
   
  yún
   
   
  dài
  tiān
  zhī
  wèi
  yīn

   
  chè

  sāng

   
  chóu
  móu
  yǒu

   
  jīn

  xià
  mín
   
  huò
  gǎn


   
   
  kǒng

  yuē
   
   
   
   
  wéi

  shī
  zhě
   

  zhī
  dào

   
  néng
  zhì

  guó
  jiā
   
  shuí
  gǎn

  zhī
   
   
  jīn
  guó
  jiā
  xián
  xiá
   

  shì
  shí
   
  pán

  dài
  áo
   
  shì

  qiú
  huò

   
  huò

  qiú
  zhī
  zhě
   
   
  shī
   
  yún
   
   
  yǒng
  yán
  pèi
  mìng


  qiú
  duō

   
   
   
  tài
  jiǎ
   
  yuē
   
   
  tiān
  zuò
  niè
   
  yóu

  wéi
   

  zuò
  niè
   


  huó
   
   

  zhī
  wèi

   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   


   
  rén
  gào
  zhī

  yǒu
  guò


   

  wén
  shàn
  yán

  bài
   

  shùn
  yòu

  yān
   
  shàn

  rén
  tóng
   
  shě

  cóng
  rén
     rén

  wéi
  shàn
   

  gēng
  jià

  táo  zhì
  wéi

   

  fēi


  rén
  zhě
   

  zhū
  rén

  wéi
  shàn
   
  shì

  rén
  wéi
  shàn
  zhě

   

  jūn

  rén
  wéi
  shàn
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  shì

  nán
   
  gào

  xiān


  dòng
  xīn
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  ruò
  shì
     guò
  mèng
  bēn
  yuǎn

   
   
 • 
   
   
   
   
  gǎn
  wèn

  wèi
  hào
  rán
  zhī

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  dòng
  xīn
  yǒu
  dào

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  nán
  yán

   

  wéi


   
  zhì

  zhì
  gāng
   

  zhí
  yǎng
  ér

  hài
   

  sāi

  tiān

  zhī
  jiān
   

  wéi


   
  pèi


  dào
   

  shì
   
  něi

   
  shì


  suǒ
  shēng
  zhě
   
  fēi


  ér

  zhī

   
  xíng
  yǒu

  qiàn

  xīn
   

  něi

   


  yuē
   
  gào

  wèi
  cháng
  zhī

   


  wài
  zhī

   

  yǒu
  shì
  yān

  ér

  zhèng
   
  xīn

  wàng
   

  zhù
  zhǎng

   

  ruò
  sòng
  rén
  rán
   
  sòng
  rén
  yǒu
  mǐn

  miáo
  zhī

  zhǎng
  ér

  zhī
  zhě
   
  máng
  máng
  rán
  guī
   
  wèi

  rén
  yuē
   
   
  jīn

  bìng

   

  zhù
  miáo
  zhǎng

   
     ér
  wǎng
  shì
  zhī
   
  miáo

  gǎo

   
  tiān
  xià
  zhī

  zhù
  miáo
  zhǎng
  zhě
  guǎ

   

  wéi


  ér
  shě
  zhī
  zhě
   

  yún
  miáo
  zhě

   
  zhù
  zhī
  zhǎng
  zhě
   

  miáo
  zhě

   
  fēi   
  ér
  yòu
  hài
  zhī
   
   
 • 
   
   
   
   
  yǐn

  kǒng

   
  ruò
  shì
  bān

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  wén
  wáng


  dāng

   
  yóu
  tāng
  zhì


  dīng
   
  xián
  shèng
  zhī
  jūn
  liù

  zuò
   
  tiān
  xià
  guī
  yīn
  jiǔ

   
  jiǔ

  nán
  biàn

   

  dīng
  cháo
  zhū
  hóu
   
  yǒu
  tiān
  xià
   
  yóu
  yùn
  zhī
  zhǎng

   
  zhòu
  zhī


  dīng
  wèi
  jiǔ

   


  jiā


   
  liú
  fēng
  shàn
  zhèng
   
  yóu
  yǒu
  cún
  zhě
   
  yòu
  yǒu
  wēi


  wēi
  zhòng

  wáng


  gàn
  jiāo


  jiē
  xián
  rén

   
  xiāng


  xiàng
  zhī
   

  jiǔ
  ér
  hòu
  shī
  zhī

   
  chǐ

   

  fēi

  yǒu

   

  mín
   

  fēi

  chén

   
  rán
  ér
  wén
  wáng
  yóu
  fāng
  bǎi


   
  shì

  nán

   
 • 
   
   
   
   
  gǎn
  wèn
  cháng
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  gǎn
  wèn

  suǒ


   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  yǒu
   

  bǎi

  zhī

  ér
  jūn
  zhī
   
  jiē
  néng

  cháo
  zhū
  hóu

  yǒu
  tiān
  xià
   
  xíng  shā
  ér

  tiān
  xià
   
  jiē

  wéi

   
  shì

  tóng
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  yǒu
   
  běi
  gōng
  yǒu
  zhī
  yǎng
  yǒng

   


  náo
   


  táo
     háo
  cuò

  rén
   
  ruò

  zhī

  shì
  cháo
   

  shòu


  kuān

   


  shòu

  wàn
  shèng
  zhī
  jūn
   
  shì

  wàn
  shèng
  zhī
  jūn
   
  ruò   

  yán
  zhū
  hóu
   
  è
  shēng
  zhì
   

  fǎn
  zhī
   
  mèng
  shī
  shě
  zhī
  suǒ
  yǎng
  yǒng

   
  yuē
   
   
  shì

  shèng
  yóu
  shèng

   
  liàng

  ér
  hòu
  jìn
   

  shèng
  ér
  hòu
  huì
   
  shì
  wèi
  sān
  jūn
  zhě

   
  shě

  néng
  wéi

  shèng
  zāi
   
  néng


  ér


   
   
  mèng
  shī
  shě

  zēng

   
  běi
  gōng
  yǒu


  xià
   

  èr

  zhī
  yǒng
   
  wèi
  zhī

  shú
  xián
   
  rán
  ér
  mèng
  shī
  shě
  shǒu
  yuē

   

  zhě
  zēng

  wèi

  xiāng
  yuē
   
   

  hào
  yǒng

   

  cháng
  wén

  yǒng
   

  fǎn
  ér

  suō
   
  suī

  kuān

   


  zhuì
  yān
   

  fǎn
  ér
  suō
   
  suī
  qiān
  wàn
  rén
   

  wǎng

   
   
  mèng
  shī
  shě
  zhī
  shǒu

   
  yòu


  zēng

  zhī
  shǒu
  yuē

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  rán

  yǒu
  tóng

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  zhī
  yán
   

  shàn
  yǎng

  hào
  rán
  zhī

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  gǎn
  wèn


  zhī

  dòng
  xīn
   

  gào

  zhī

  dòng
  xīn
   


  wén
  闻艰

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

   
  shì

  yán

   

  zhě

  gòng
  wèn

  kǒng

  yuē
   
   


  shèng


   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  shèng  néng
   

  xué

  yàn
  ér
  jiào

  juàn

   
   

  gòng
  yuē
   
   
  xué

  yàn
   
  zhì

   
  jiào

  juàn
   
  rén

   
  rén
  qiě
  zhì
     shèng

   
   

  shèng
   
  kǒng   
  shì

  yán

   
   
 • 
   
   
   
  gōng
  sūn
  chǒu
  wèn
  yuē
   
   


  dāng   
  guǎn
  zhòng
  yàn

  zhī
  gōng
   
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  shě
  shì
   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   

  chéng

  rén

   
  zhī
  guǎn
  zhòng

  yàn

  ér


   
  huò
  wèn

  zēng

  西
  yuē
   
   

  shú
  xián
   
   
  zēng

  西

  rán
  yuē
   
   

  xiān

  zhī
  suǒ
  wèi

   
   
  yuē
   
   
  rán
  guǎn
  zhòng
  shú
  xián
   
   
  zēng

  西

  rán

  yuè
   
  yuē
   
   
  ěr

  zēng  guǎn
  zhòng
   
  guǎn
  zhòng

  jūn  zhuān

   
  xíng

  guó
  zhèng  jiǔ

   
  gōng
  liè  bēi

   
  ěr

  zēng  shì
   
   
   
  yuē
   
   
  guǎn
  zhòng
   
  zēng

  西
  zhī
  suǒ

  wéi

   
  ér

  wèi

  yuàn
  zhī

   
   
 • 
   
   
   
   
  zǎi  gòng
  shàn
  wéi
  shuō

   
  rǎn
  niú
  mǐn

  yán
  yuān
  shàn
  yán

  xíng
   
  kǒng

  jiān
  zhī
   
  yuē
   
     mìng


  néng

   
   
  rán
  shèng


   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  guǎn
  zhòng


  jūn

   
  yàn  jūn
  xiǎn
   
  guǎn
  zhòng
  yàn

  yóu


  wéi

   
   
 • 
   
   
   
   

  yuē
   
  zhì
  zhì
  yān
   


  yān
   
   
  yòu
  yuē
   
  chí

  zhì


  bào


   
  zhě
   


   
   
 • 
   
   
   
  gōng
  sūn
  chǒu
  wèn
  yuē
   
   


  jiā

  zhī
  qīng
  xiàng
   

  xíng
  dào
  yān
   
  suī
  yóu


  wàng
   


   

  dòng
  xīn
  fǒu

   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   
  rén
  jiē
  yǒu

  rěn
  rén
  zhī
  xīn
   
  xiān
  wáng
  yǒu

  rěn
  rén
  zhī
  xīn
   

  yǒu

  rěn
  rén
  zhī
  zhèng

   


  rěn
  rén
  zhī
  xīn
  xíng

  rěn
  rén
  zhī
  zhèng
   
  zhì
  tiān
  xià

  yùn
  zhī
  zhǎng
  shàng
   
  suǒ

  wèi
  rén
  jiē
  yǒu

  rěn
  rén
  zhī
  xīn
  zhě
   
  jīn
  rén
  zhà
  jiàn


  jiāng


  jǐng
   
  jiē
  yǒu
  chù


  yǐn
  zhī
  xīn
   
  fēi
  suǒ


  jiāo  zhī   
  fēi
  suǒ

  yāo


  xiāng
  dǎng
  péng
  yǒu

   
  fēi


  shēng
  ér
  rán

   
  yóu
  shì
  guān
  zhī
   


  yǐn
  zhī
  xīn
   
  fēi
  rén

   

  xiū

  zhī
  xīn
   
  fēi
  rén

   


  ràng
  zhī
  xīn
   
  fēi
  rén

   

  shì
  fēi
  zhī
  xīn
   
  fēi
  rén

   

  yǐn
  zhī
  xīn
   
  rén
  zhī
  duān

   
  xiū

  zhī
  xīn
   

  zhī
  duān

   

  ràng
  zhī
  xīn
   

  zhī
  duān

   
  shì
  fēi
  zhī
  xīn
   
  zhì
  zhī
  duān

   
  rén
  zhī
  yǒu
  shì

  duān

   
  yóu

  yǒu   
  yǒu
  shì

  duān
  ér

  wèi

  néng
  zhě
   

  zéi
  zhě

   
  wèi

  jūn

  néng
  zhě
   
  zéi

  jūn
  zhě

   
  fán
  yǒu

  duān


  zhě
   
  zhī
  jiē
  kuò
  ér
  chōng
  zhī

   
  ruò
  huǒ
  zhī
  shǐ
  rán
   
  quán
  zhī
  shǐ

   
  gǒu
  néng
  chōng
  zhī
   


  bǎo

  hǎi
   
  gǒu

  chōng
  zhī
     shì


   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  tóng
  dào
   
  fēi

  jūn

  shì
   
  fēi

  mín

  shǐ
  使
   
  zhì

  jìn
   
  luàn

  tuì
  退
      

  shì
  fēi
  jūn
   

  shǐ
  使
  fēi
  mín
   
  zhì

  jìn
   
  luàn

  jìn
   

  yǐn

   


  shì

  shì
   


  zhǐ

  zhǐ
   


  jiǔ

  jiǔ
   

   
  kǒng


   
  jiē

  shèng
  rén

   

  wèi
  néng
  yǒu
  xíng
  yān
   
  nǎi
  suǒ
  yuàn
   

  xué
  kǒng


   
   
 • 
   
   
   
   

  zhě
  qiè
  wén
  zhī
   

  xià


  yóu


  zhāng
  jiē
  yǒu
  shèng
  rén
  zhī


   
  rǎn
  niú

  mǐn


  yán
  yuān  ér
  wēi
   
  gǎn
  wèn
  suǒ
  ān
   
   
 • 
   
   
   

  rén
  yǒu
  yán
  yuē
   
   
  suī
  yǒu
  zhì
  huì
   


  chéng
  shì
   
  suī
  yǒu


   


  dài
  shí
   
   
  jīn
  shí


  rán

   
  xià
  hòu

  yīn

  zhōu
  zhī
  shèng
   

  wèi
  yǒu
  guò
  qiān


   
  ér

  yǒu   

  míng
  gǒu
  fèi
  xiāng
  wén
   
  ér  jìng
   
  ér

  yǒu

  mín

   


  gǎi


   
  mín

  gǎi


   
  xíng
  rén
  zhèng
  ér
  wàng
   

  zhī
  néng


   
  qiě
  wáng
  zhě
  zhī

  zuò
   
  wèi
  yǒu
  shū


  shí
  zhě

   
  mín
  zhī
  qiáo
  cuì

  nüè
  zhèng
   
  wèi
  yǒu
  shèn


  shí
  zhě

   

  zhě

  wéi
  shí
   

  zhě

  wéi
  yǐn
   
  kǒng

  yuē
   
   

  zhī
  liú
  xíng
   


  zhì
  yóu
  ér
  chuán
  mìng
   
   
  dāng
  jīn
  zhī
  shí
   
  wàn
  shèng
  zhī
  guó
  xíng
  rén
  zhèng
   
  mín
  zhī
  yuè
  zhī
   
  yóu
  jiě
  dào
  xuán

   

  shì
  bàn

  zhī
  rén
   
  gōng

  bèi
  zhī
   
  wéi

  shí
  wéi
  rán
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  zhì


  dòng

     dòng
  zhì

   
  jīn

  jué
  zhě


  zhě
   
  shì


   
  ér
  fǎn
  dòng

  xīn
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  zǎi  gòng

  yǒu
  ruò
  zhì


  zhī
  shèng
  rén
   

   

  zhì
  ē

  suǒ
  hào
   
  zǎi

  yuē
   
   


  guān   
  xián

  yáo

  shùn
  yuǎn

   
   

  gòng
  yuē
   
   
  jiàn


  ér
  zhī

  zhèng
   
  wén

  yuè
  ér
  zhī


   
  yóu
  bǎi
  shì
  zhī
  hòu
   
  děng
  bǎi
  shì
  zhī
  wáng
   

  zhī
  néng
  wéi

   

  shēng
  mín

  lái
   
  wèi
  yǒu   
   
  yǒu
  ruò
  yuē
   
   

  wéi
  mín
  zāi
   

  lín
  zhī

  zǒu
  shòu
   
  fèng
  huáng
  zhī

  fēi
  niǎo
   
  tài
  shān
  zhī

  qiū
  dié
   

  hǎi
  zhī

  xíng
  lǎo
   
  lèi

   
  shèng
  rén
  zhī

  mín
   

  lèi

   
  chū


  lèi
     cuì
   

  shēng
  mín

  lái
   
  wèi
  yǒu
  shèng

  kǒng


   
   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   
  fǒu
   


  shí

  dòng
  xīn
   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   


  jiǎ
  rén
  zhě

   


  yǒu

  guó
   


  xíng
  rén
  zhě
  wàng
   
  wàng

  dài


  tāng


  shí

   
  wén
  wáng

  bǎi

     rén
  zhě
   
  fēi
  xīn


   


  shàn

     rén
  zhě
   
  zhōng
  xīn
  yuè
  ér
  chéng


   


  shí

  zhī

  kǒng


   
   
  shī
   
  yún
   
   


  西

  dōng
   

  nán

  běi
   
   

  zhī
  wèi

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  fǒu
   

  yǒu
  shēng
  mín

  lái
   
  wèi
  yǒu
  kǒng


   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   


  zhī

  suǒ

   
  yín

  zhī

  suǒ
  xiàn
   
  xié

  zhī

  suǒ

   
  dùn

  zhī

  suǒ
  qióng
   
  shēng


  xīn
   
  hài


  zhèng
     zhèng
   
  hài


  shì
   
  shèng
  rén


   

  cóng

  yán

   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   
  zūn
  xián
  shǐ
  使
  néng
   
  jùn
  jié
  zài
  wèi
   

  tiān
  xià
  zhī
  shì
  jiē
  yuè
   
  ér
  yuàn  cháo

   
  shì
   
  chán
  ér

  zhēng
   

  ér

  chán
   

  tiān
  xià
  zhī
  shāng
  jiē
  yuè
   
  ér
  yuàn
  cáng


  shì

   
  guān
   

  ér

  zhēng
   

  tiān
  xià
  zhī

  jiē
  yuè
   
  ér
  yuàn
  chū
   
  gēng
  zhě
   
  zhù
  ér

  shuì
   

  tiān
  xià
  zhī
  nóng
  jiē
  yuè
   
  ér
  yuàn
  gēng
   
  chán
     zhī

   

  tiān
  xià
  zhī
  mín
  jiē
  yuè
   
  ér
  yuàn
  wéi
  zhī
  méng

   
  xìn
  néng
  xíng


  zhě
   

  lín
  guó
  zhī
  mín
  yǎng
  zhī
  ruò   
  shuài   
  gōng   

  yǒu
  shēng
  mín

  lái
  wèi
  yǒu
  néng

  zhě

   


   
  tiān
  xià
     tiān
  xià
  zhě
   
  tiān


   
  rán
  ér

  wàng
  zhě
   
  wèi
  zhī
  yǒu

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   


  wáng
   
  yóu
  fǎn
  shǒu

   
   
 • 
   
   
   
   

  wèi
  zhī
  yán
   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   
  shǐ
  rén


  rén

  hán
  rén
  zāi
   
  shǐ
  rén
  wéi
  kǒng

  shāng
  rén
   
  hán
  rén
  wéi
  kǒng
  shāng
  rén
   


  jiàng

  rán
   

  shù  shèn

   
  kǒng

  yuē
   
   

  rén
  wéi
  měi
   


  chǔ
  rén
   
  yān

  zhì
   
   

  rén
   
  tiān
  zhī
  zūn
  jué

   
  rén
  zhī
  ān
  zhái

   

  zhī

  ér

  rén
   
  shì

  zhì

   

  rén

  zhì
   
   
  rén


   
  rén

  ér
  chǐ
  wéi

   
  yóu
  gōng
  rén
  ér
  chǐ
  wéi
  gōng
   
  shǐ
  rén
  ér
  chǐ
  wéi
  shǐ

   

  chǐ
  zhī
   


  wéi
  rén
   
  rén
  zhě

  shè
   
  shè
  zhě
  zhèng

  ér
  hòu

   

  ér

  zhòng
   

  yuàn
  shèng

  zhě
   
  fǎn
  qiú
  zhū

  ér


   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  ruò
  shì
     zhī
  huò

  shèn
   
  qiě

  wén
  wáng
  zhī

   
  bǎi
  nián
  ér
  hòu
  bēng
   
  yóu
  wèi
  qià

  tiān
  xià
   

  wáng
  zhōu
  gōng

  zhī
   
  rán
  hòu

  xíng
   
  jīn
  yán
  wàng
  ruò

  rán
   

  wén
  wáng
   
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
   


  fēi

  jūn

  shì
   
  fēi

  yǒu

  yǒu
     è
  rén
  zhī
  cháo
   


  è
  rén
  yán
   


  è
  rén
  zhī
  cháo
   

  è
  rén
  yán
   


  cháo

  cháo
  guān
  zuò


  tàn
   
  tuī

  è
  zhī
  xīn
   


  xiāng
  rén

   

  guān

  zhèng
   
  wàng
  wàng
  rán

  zhī
   
  ruò
  jiāng
  měi
  yān
   
  shì

  zhū
  hóu
  suī
  yǒu
  shàn


  mìng
  ér
  zhì
  zhě
   

  shòu

   

  shòu

  zhě
   
  shì


  xiè
  jiù

   
  liǔ
  xià
  huì

  xiū

  jūn
   

  bēi
  xiǎo
  guān
   
  jìn

  yǐn
  xián
     dào
   


  ér

  yuàn
   
  è
  qióng
  ér

  mǐn
   

  yuē
   
   
  ěr
  wéi
  ěr
   

  wéi

   
  suī
  tǎn

  luǒ
  chéng   
  ěr
  yān
  néng
  měi

  zāi
   
   

  yóu
  yóu
  rán

  zhī
  xié
  ér


  shī
  yān
   
  yuán
  ér
  zhǐ
  zhī
  ér
  zhǐ
   
  yuán
  ér
  zhǐ
  zhī
  ér
  zhǐ
  zhě
   
  shì


  xiè


   
   
  mèng

  yuē
   
   


  ài
   
  liǔ
  xià
  huì

  gōng
   
  ài


  gōng
   
  jūn


  yóu

   
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,《孟子》中华书局,《孟子》南京大学出版社,
多音字参考列表
  [六](读音:liù,lù)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [殷](读音:yān,yīn)
  [辟,闢](读音:pì,bì)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [萬](读音:mò,wàn)
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [吾](读音:wú,yù)
  [一](读音:yī)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [南](读音:nā,nán)
  [明](读音:míng)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [活](读音:huó,guō)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [信 ](读音:xìn, )
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [知](读音:zhī,zhì)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [可](读音:kè,kě)
  [處](读音:chú,chù)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [夫](读音:fú,fū)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [過](读音:guò,guō)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [衣](读音:yī,yì)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [冠](读音:guàn,guān)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [若](读音:rě,ruò)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [其](读音:jī,qí)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [能](读音:néng,nài)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
欢迎留言/纠错(共有信息2条))

网友留言
  【第1楼】贡献条目你好!本篇 缺以下内容的拼音: 孟子曰:"尊贤使能,俊杰在位,则天下之士皆悦,而愿立于其朝矣;市,廛而不征,法而不廛,则天下之商皆悦,而愿藏于其市矣;关,饥而不征,则天下之旅皆悦,而愿出于其路矣;耕者,助而不税,则天下之农皆悦,而愿耕于其野矣;廛,无夫里之布,则天下之民皆悦,而愿为之氓矣。 "信能行此五者,则邻国之民仰之若父母矣。率其子弟,攻其父母,自生民以来未有能济者也。如此,则无敌于天下。无敌于天下者,天吏也。然而不王者,未之有也。" 孟子曰:"人皆有不忍人之心。先王有不忍人之心,斯有不忍人之政矣。以不忍人之心,行不忍人之政,治天下可运之掌上。所以谓人皆有不忍人之心者,今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心;非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。" "由是观之,无恻隐之心,非人也;无羞恶之心,非人也;无辞让之心,非人也;无是非之心,非人也。恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。有是四端而自谓不能者,自贼者也;谓其君不能者,贼其君者也。凡有四端于我者,知皆扩而充之矣。若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母。"
  古文之家网友:219.14.***发表于(2023/9/18)
  【第1_1楼】非常感谢来自热心读者{:219.144.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
   古文之家小编回复于(2023/9/19)
   打印版文档下载
   您一定感兴趣的合集(推荐)
   孟子作品推荐
   古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
   古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。