中国古文之家 访问手机版

《有为神农之言者许行》拼音版,可打印(孟子)-文言文

《有为神农之言者许行》由孟子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • yǒu
  wéi
  shén
  nóng
  zhī
  yán
  zhě

  xíng
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  mèng

 • 
   
   
   
  yuē
   
   

  guàn
   
   
 • 
   
   
   
   
  cóng


  zhī
  dào
   

  shì
  jiǎ

  èr
   
  guó
  zhōng

  wěi
   
  suī
  shǐ
  使

  chǐ
  zhī
  tóng
  shì
  shì
   

  zhī
  huò

   


  cháng
  duǎn
  tóng
   

  jià
  xiāng
  ruò
   
  qīng
  zhòng
  tóng
   

  jià
  xiāng
  ruò
   


  duō
  guǎ
  tóng
   

  jià
  xiāng
  ruò
   


  xiǎo
  tóng
   

  jià
  xiāng
  ruò
   
   
 • 
   
   
   
   
  yuē
   
   
  rán
   
   
 • 
   
   
   
     xiè

  zhě
   

  wéi

  táo

   
  táo
  xiè  zhě
   

  wéi

  nóng

  zāi
   
  qiě
  wéi
  táo

   
  shě
  jiē

  zhū

  gōng
  zhōng
  ér
  yòng
  zhī
   

  wéi
  fēn
  fēn
  rán

  bǎi
  gōng
  jiāo

     zhī

  dàn
  fán
   
   
 • 
   
   
   
  yáo  shùn
  wéi

  yōu
   
  shùn

  gāo
  yáo
  wéi

  yōu
   


  bǎi

  zhī


  wéi

  yōu
  zhě
   
  nóng


   
  fēn
  rén

  cái
  wèi
  zhī
  huì
   
  jiào
  rén

  shàn
  wèi
  zhī
  zhōng
   
  wèi
  tiān
  xià

  rén
  zhě
  wèi
  zhī
  rén
   
  shì


  tiān
  xià

  rén

   
  wèi
  tiān
  xià

  rén
  nán
   
  kǒng

  yuē
   
   

  zāi
  yáo
  zhī
  wéi
  jūn
   
  wéi
  tiān
  wéi

   
  wéi
  yáo

  zhī
   
  dàng
  dàng

  mín

  néng
  míng
  yān
   
  jūn
  zāi
  shùn

   
  wēi
  wēi

  yǒu
  tiān
  xià
  ér


  yān
   
   
  yáo
  shùn
  zhī
  zhì
  tiān
  xià
   


  suǒ
  yòng

  xīn
  zāi
   


  yòng

  gēng
  ěr
   
 • 
   
   
   
   


  guàn

   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  guàn
   
   
 • 
   
   
   
  yuē
   
   
  guàn

   
   
 • 
   
   
   
  chén
  liáng
  zhī

  chén
  xiàng  xīn
   

  lěi

  ér

  sòng
  zhī
  téng
   
  yuē
   
   
  wén
  jūn
  xíng
  shèng
  rén
  zhī
  zhèng
   
  shì

  shèng
  rén

   
  yuàn
  wéi
  shèng
  rén
  méng
   
   
 • 
   
   
   
  wén
  gōng

  zhī
  chǔ
   


  shù
  shí
  rén
   
  jiē


   
  kǔn


  zhī


  wéi
  shí
   
 • 
   
   
   
   

  wéi
  zhī

   
   
  • 
    
    
    
   yǒu
   wéi
   shén
   nóng
   zhī
   yán
   zhě

   xíng
    

   chǔ
   zhī
   téng
    
   zhǒng
   mén
   ér
   gào
   wén
   gōng
   yuē
    
    
   yuǎn
   fāng
   zhī
   rén
   wén
   jūn
   xíng
   rén
   zhèng
    
   yuàn
   shòu

   chán
   ér
   wéi
   méng
    
    
  • 
    
    
    
   yuē
    
    
   fǒu
       zhī
    
    
  • 
    
    
    
   yuē
    
       wéi


   zhī
    
    
  • 
    
    
    
   mèng

   yuē
    
       zhòng

   ér
   hòu
   shí

    
  • 
    
    
    
       zhī

   ér
   hòu


    
    
  • 
    
    
    
   yuē
    
    
   zèng
   cuàn
    

   tiě
   gēng

    
  • 
    
    
    
   yuē
    
    
   bǎi
   gōng
   zhī
   shì
       gēng
   qiě
   wéi

    
    
  • 
    
    
    
   dāng
   yáo
   zhī
   shí
    
   tiān
   xià
   yóu
   wèi
   píng
    
   hóng
   shuǐ
   héng
   liú
    
   fàn
   làn

   tiān
   xià
    
   cǎo

   chàng
   mào
    
   qín
   shòu
   fán
   zhí
       dēng
    
   qín
   shòu

   rén
    
   shòu

   niǎo

   zhī
   dào
    
   jiāo

   zhōng
   guó
    
   yáo

   yōu
   zhī
    

   shùn
   ér

   zhì
   yān
    
   shùn
   shǐ
   使

   zhǎng
   huǒ
    

   liè
   shān

   ér
   fén
   zhī
    
   qín
   shòu
   táo

    

   shū
   jiǔ

    
   yuè    
   ér
   zhù
   zhū
   hǎi
    
   jué


   hàn
    
   pái
   huái


    
   ér
   zhù
   zhī
   jiāng
    
   rán
   hòu
   zhōng
   guó


   ér
   shí

    
   dāng
   shì
   shí

    


   nián

   wài
    
   sān
   guò

   mén
   ér


    
   suī

   gēng
    


    
  • 
    
    
    
   yuē
    
    
   fǒu
    
    
    
  • 
    
    
    
   chén
   xiàng
   jiàn
   mèng

    
   dào

   xíng
   zhī
   yán
   yuē
    
    
   téng
   jūn
    

   chéng
   xián
   jūn

    
   suī
   rán
    
   wèi
   wén
   dào

    
   xián
   zhě

   mín
   bìng
   gēng
   ér
   shí
    
   yōng
   sūn
   ér
   zhì
    
   jīn

   téng
   yǒu
   cāng
   lǐn


    

   shì

   mín
   ér


   yǎng

    


   xián
    
    
  • 
    
    
    
    
   yuē
    
    
   rán
    
    
  • 
    
    
    
   yuē
    
    
   hài

   gēng
    
    
  • 
    
    
    
   yuē
    
    
   fǒu
       zhī
    
    
  • 
    
    
    
   yuē
    
    

   zhī
   zhī

    
    
  • 
    
    
    
    
   rán

   zhì
   tiān
   xià


   gēng
   qiě
   wéi

    
   yǒu

   rén
   zhī
   shì
    
   yǒu
   xiǎo
   rén
   zhī
   shì
    
   qiě

   rén
   zhī
   shēn
    
   ér
   bǎi
   gōng
   zhī
   suǒ
   wéi
   bèi
       wéi
   ér
   hòu
   yòng
   zhī
    
   shì
   shuài
   tiān
   xià
   ér


    

   yuē
    
   huò
   láo
   xīn
    
   huò
   láo

    
   láo
   xīn
   zhě
   zhì
   rén
    
   láo

   zhě
   zhì

   rén
    
   zhì

   rén
   zhě

   rén
    
   zhì
   rén
   zhě


   rén
    
   tiān
   xià
   zhī
   tōng


    
  • 
    
    
    

   wén
   yòng
   xià
   biàn

   zhě
    
   wèi
   wén
   biàn


   zhě

    
   chén
   liáng
    
   chǔ
   chǎn

    
   yuè
   zhōu
   gōng

   zhòng

   zhī
   dào
    
   běi
   xué

   zhōng
   guó
    
   běi
   fāng
   zhī
   xué
   zhě
    
   wèi
   néng
   huò
   zhī
   xiān

    

   suǒ
   wèi
   háo
   jié
   zhī
   shì

    

   zhī
   xiōng

   shì
   zhī
   shù
   shí
   nián
    
   shī

   ér
   suì
   bèi
   zhī
    

   zhě
   kǒng


    
   sān
   nián
   zhī
   wài
    
   mén
   rén
   zhì
   rèn
   jiāng
   guī
    
   gòng
    
   xiāng
   xiàng
   ér

    
   jiē
   shī
   shēng
    
   rán
   hòu
   guī
    

   gòng
   fǎn
    
   zhù
   shì

   cháng
    


   sān
   nián
    
   rán
   hòu
   guī
    


    

   xià


   zhāng


   yóu

   yǒu
   ruò

   shèng
   rén
    


   suǒ
   shì
   kǒng

   shì
   zhī
    
   qiǎng
   zēng

    
   zēng

   yuē
    
    


    
   jiāng
   hàn

   zhuó
   zhī
    
   qiū
   yáng


   zhī
    
   hào
   hào   shàng

    
    
   jīn

   nán
   mán
   jué
   shé
   zhī
   rén
    
   fēi
   xiān
   wáng
   zhī
   dào
    

   bèi

   zhī
   shī
   ér
   xué
   zhī
       zēng


    

   wén
   chū

   yōu

   qiān

   qiáo

   zhě
    

   wén
   xià
   qiáo

   ér


   yōu

   zhě
    

   sòng
   yuē
    
    
   róng

   shì
   yīng
    
   jīng
   shū
   shì
   chéng
    
    
   zhōu
   gōng
   fāng
   qiě
   yīng
   zhī
    

   shì
   zhī
   xué
    

   wéi

   shàn
   biàn

    
    
  • 
    
    
    
   hòu

   jiào
   mín
   jià

    
   shù    


   shú
   ér
   mín
   rén

    
   rén
   zhī
   yǒu
   dào

    
   bǎo
   shí

   nuǎn
   ér

   jiào
    

   jìn

   qín
   shòu
    
   shèng
   rén
   yòu
   yōu
   zhī
    
   shǐ
   使
   xiè
   wéi


    
   jiào

   rén
   lún
    


   yǒu
   qīn
    
   jūn
   chén
   yǒu

    


   yǒu
   bié
    
   zhǎng
   yòu
   yǒu

    
   péng
   yǒu
   yǒu
   xìn
    
   fàng
   xūn
   yuē
    
    
   láo
   zhī
   lái
   zhī
    
   kuāng
   zhī
   zhí
   zhī
    

   zhī

   zhī
    
   shǐ
   使


   zhī
    
   yòu
   cóng
   ér
   zhèn

   zhī
    
    
   shèng
   rén
   zhī
   yōu
   mín


    
   ér
   xiá
   gēng

    
  • 
    
    
    
   chén
   xiàng
   jiàn

   xíng
   ér

   yuè
    
   jìn


   xué
   ér
   xué
   yān
    
  • 
    
    
    
   yuē
    
    


   zhī


    

   zhī
   qíng

    
   huò
   xiāng
   bèi

    
   huò
   xiāng
   shí
   bǎi
    
   huò
   xiāng
   qiān
   wàn
    


   ér
   tóng
   zhī
    
   shì
   luàn
   tiān
   xià

    


   xiǎo

   tóng
   jià
    
   rén

   wéi
   zhī
   zāi
    
   cóng


   zhī
   dào
    
   xiāng
   shuài
   ér
   wéi
   wěi
   zhě

    

   néng
   zhì
   guó
   jiā
    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《孟子》中华书局,《孟子》南京大学出版社,《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
  《有为神农之言者许行》全文注音版,可直接打印
  多音字参考列表
   [處](读音:chú,chù)
   [見](读音:jiàn,xiàn)
   [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
   [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
   [冠](读音:guàn,guān)
   [織](读音:zhì,zhī)
   [厲](读音:lì,lài)
   [捨,舍](读音:shè,shě)
   [取 ](读音:qǔ,qū )
   [何](读音:hé,hè,hē)
   [一](读音:yī)
   [繁](读音:fán,pó,mǐn)
   [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
   [濟](读音:jì,jǐ,qí)
   [過](读音:guò,guō)
   [食](读音:sì,shí,yì)
   [衣](读音:yī,yì)
   [信 ](读音:xìn, )
   [教](读音:jiào,jiāo)
   [得](读音:de,dé,děi)
   [難](读音:nán,nàn,nuó)
   [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
   [其](读音:jī,qí)
   [數](读音:shù,shǔ)
   [冇](读音:méi,mò)
   [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
   [揖](读音:yī,jí,yì)
   [歸](读音:guī,kuì)
   [有](读音:yòu,yǒu)
   [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
   [濯](读音:zhuó,zhào)
   [可](读音:kè,kě)
   [南](读音:nā,nán)
   [王 ](读音:wáng,wàng, )
   [吾](读音:wú,yù)
   [於,于](读音:yú,xū,yū)
   [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
   [中](读音:zhòng,zhōng)
   [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
   [莫 ](读音:mò,mù,mì )
   [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
   [重](读音:chóng,zhòng)
   [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
   [大](读音:dà,dài,dài)
   [若](读音:rě,ruò)
   [夫](读音:fú,fū)
   [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
   [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
   [萬](读音:mǒ,wàn)
   [同 ](读音:tóng,tòng, )
   [賈](读音:gǔ,jià,jiǎ)
   [豈](读音:qǐ,kǎi)
   [從](读音:cóng,zòng)
   [相](读音:xiàng,xiāng)
   [率](读音:lǜ,shuài)
   [為](读音:wéi,wèi)
   [惡](读音:é,ě,wù,wū)
   [能](读音:néng,nài)
  欢迎留言/纠错(共有信息10条))

  网友留言
   【第6楼】贡献条目亦不用于耕耳 正确翻译: 只不过不用在耕种上罢了
   古文之家网友:221.17.***发表于(2023/9/5)
   【第6_1楼】非常感谢来自热心读者{:221.178.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
    古文之家小编回复于(2023/9/6)
    【第5楼】治人者食于人 读 si 四声
    古文之家网友:221.17.***发表于(2023/9/5)
    【第5_1楼】非常感谢来自热心读者{:221.178.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
     古文之家小编回复于(2023/9/6)
     【第4楼】则市贾不贰的贾
     古文之家网友好的独居:11.***发表于(2023/7/25)
     【第4_1楼】可参照上海辞书出版社的《汉语大词典》第(3)卷,第(691)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典 第二版》第(451)页 内容。
     古文之家小编回复于(2023/9/6)
     【第3楼】瀹濟漯,ji去声,ta入声
     古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/7/5)
     【第2楼】劳之来之,应该翻译成使动用法
     古文之家网友明国的关白:1.***发表于(2023/6/14)
     【第1楼】漯tà水
     古文之家网友九号战士:15.***发表于(2022/12/26)
     【第1_1楼】非常感谢来自热心读者{九号战士:150.138.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为《有为神农之言者许行》注音所作出的贡献。
      古文之家小编回复于(2023/7/5)
     孟子作品推荐
     古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
     古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。