中国古文之家 访问手机版

《孟子·尽心上》拼音版,可打印(孟子)-文言文

《孟子·尽心上》由孟子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • mèng

  ·
  ·
  jìn
  xīn
  shàng
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  mèng

 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  shì
  yóu
  huò
  zhěn

  xiōng
  zhī

   

  wèi
  zhī  yún
  ěr
   

  jiào
  zhī
  xiào

  ér


   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  xíng

   
  tiān
  xìng

   
  wéi
  shèng
  rén
  rán
  hòu


  jiàn
  xíng
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  rén
  chǐ
   

  chǐ
  zhī
  chǐ
   

  chǐ

   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  shì

  zhōng
  zhī
  ér
   
  suī
  jiā

   
  wèi


  zhī
  jìn
  ér

  wéi
  zhě

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  yǒu

  yǐn
  zhī
  zhì
   


   


  yǐn
  zhī
  zhì
   

  cuàn

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  yǒu
  wéi
  zhě

  ruò
  jué
  jǐng
   
  jué
  jǐng
  jiǔ
  rèn
  ér


  quán
   
  yóu
  wéi

  jǐng

   
 • 
   
   
   
  mèng

  wèi
  sòng
  gōu
  jiàn
  yuē
   

  hào
  yóu

     yóu
   
  rén
  zhī
  zhī
   

  xiāo
  xiāo
   
  rén

  zhī
   

  xiāo
  xiāo
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  yáo
  shùn
   
  xìng
  zhī

   
  tāng

   
  shēn
  zhī

   


   
  jiǎ
  zhī

   
  jiǔ
  jiǎ
  ér

  guī
   

  zhī

  fēi
  yǒu

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
     zhòu
   

  běi
  hǎi
  zhī
  bīn
   
  wén
  wén
  wáng
  zuò
   
  xīng
  yuē
   

  guī

  lái
   

  wén

  西

  shàn
  yǎng
  lǎo
  zhě
   
  tài
  gōng

  zhòu
   

  dōng
  hǎi
  zhī
  bīn
   
  wén
  wén
  wáng
  zuò
   
  xīng
  yuē
   

  guī

  lái
   

  wén

  西

  shàn
  yǎng
  lǎo
  zhě
   
  tiān
  xià
  yǒu
  shàn
  yǎng
  lǎo
   

  rén
  rén

  wéi

  guī

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   

  zhī

  hán
  wèi
  zhī
  jiā
     shì
  kǎn
  欿
  rán
   

  guò
  rén
  yuǎn

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  qiú


  zhī
   
  shě

  shī
  zhī
   
  shì
  qiú
  yǒu
   
  qiú
  zài

  zhě

   
  qiú
  zhī
  yǒu
  dào
   

  zhī
  yǒu
  mìng
   
  shì
  qiú

   
  qiú
  zài
  wài
  zhě

   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  rén

  ér


   
  shā


  zuì
  fēi
  rén

   
  fēi

  yǒu
  ér

  zhī
  fēi


   


  zài
   
  rén
  shì

   


  zài
   

  shì

   

  rén
  yóu

   

  rén
  zhī
  shì
  bèi

   
 • 
   
   
   
  wáng

  diàn
  wèn
  yuē
   
  shì

  shì
   
 • 
   
   
   
  yuē
   

  wèi
  shàng
  zhì
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   

  zhī
  xián
  wáng
  hào
  shàn
  ér
  wàng
  shì
   

  zhī
  xián
  shì  rán
   


  dào
  ér
  wàng
  rén
  zhī
  shì
   

  wáng
  gōng

  zhì
  jìng
  jìn

   
  jiàn
  zhī
   
  jiàn
  qiě
  yóu   
  ér
  kuàng

  ér
  chén
  zhī

   
 • 
   
   
   
  táo
  yīng
  wèn
  yuē
   
  shùn
  wéi
  tiān

   
  gāo
  yáo
  wéi
  shì
   

  sǒu
  shā
  rén
   


  zhī

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   

  wéi

  suǒ

  wéi
     suǒ


   


  ér


   
 • 
   
   
   
  rán

  shùn

  jìn

   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  zūn     xiāo
  xiāo

   

  shì
  qióng

  shī

     dào
   
  qióng

  shī

   

  shì


  yān
     dào
   

  mín

  shī
  wàng
  yān
   

  zhī
  rén
   

  zhì
   

  jiā

  mín
   


  zhì
   
  xiū
  shēn
  xiàn

  shì
   
  qióng


  shàn

  shēn
   


  jiān
  shàn
  tiān
  xià
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  kǒng

  dēng
  dōng
  shān
  ér
  xiǎo

   
  dēng
  tài
  shān
  ér
  xiǎo
  tiān
  xià
   

  guān

  hǎi
  zhě
  nán
  wéi
  shuǐ
   
  yóu

  shèng
  rén
  zhī
  mén
  zhě
  nán
  wéi
  yán
   
  guān
  shuǐ
  yǒu
  shù
   

  guān

  lán
   

  yuè
  yǒu
  míng
   
  róng
  guāng

  zhào
  yān
   
  liú
  shuǐ
  zhī
  wéi


   

  yíng


  xíng
   
  jūn

  zhī
  zhì

  dào

   

  chéng
  zhāng


   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   


  dào
  shǐ
  使
  mín
   
  suī
  láo

  yuàn
   

  shēng
  dào
  shā
  mín
   
  suī


  yuàn
  shā
  zhě
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  rén
  yán


  rén
  shēng
  zhī

  rén
  shēn

   
  shàn
  zhèng


  shàn
  jiào
  zhī

  mín

   
  shàn
  zhèng
   
  mín
  wèi
  zhī
   
  shàn
  jiào
   
  mín
  ài
  zhī
   
  shàn
  zhèng

  mín
  cái
   
  shàn
  jiào

  mín
  xīn
   
 • 
   
   
   


  zhī
  zhái
   
  shù
  qiáng
  xià

  sāng
   


  cán
  zhī
   

  lǎo
  zhě

      
  èr

  zhì
   

  shī

  shí
   
  lǎo
  zhě  shī
  ròu

   
  bǎi

  zhī
  tián
   


  gēng
  zhī
   

  kǒu
  zhī
  jiā

   
  suǒ
  wèi

  西

  shàn
  yǎng
  lǎo
  zhě
   
  zhì

  tián

   
  jiào
  zhī
  shù

   
  dǎo  shǐ
  使
  yǎng

  lǎo
   

  shí
  fēi


  nuǎn
   

  shí
  fēi
  ròu

  bǎo
   

  nuǎn

  bǎo
   
  wèi
  zhī
  dòng
  něi
   
  wén
  wáng
  zhī
  mín

  dòng
  něi
  zhī
  lǎo
  zhě
   

  zhī
  wèi

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   


  tián
  chóu
   


  shuì
  liǎn
   
  mín

  shǐ
  使


   
  shí
  zhī

  shí
   
  yòng
  zhī


   
  cái


  shèng
  yòng

   
  mín
  fēi
  shuǐ
  huǒ

  shēng
  huó
   
  hūn

  kòu
  rén
  zhī
  mén

  qiú
  shuǐ
  huǒ
     zhě
   
  zhì


   
  shèng
  rén
  zhì
  tiān
  xià
   
  shǐ
  使
  yǒu
  shū


  shuǐ
  huǒ
   
  shū


  shuǐ
  huǒ
   
  ér
  mín
  yān
  yǒu

  rén
  zhě

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  jūn

  zhī   
  ài
  zhī
  ér

  rén
   

  mín

   
  rén
  zhī
  ér

  qīn
   
  qīn
  qīn
  ér
  rén
  mín
   
  rén
  mín
  ér
  ài

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  shùn
  zhī

  shēn
  shān
  zhī
  zhōng
   


  shí

   


  鹿
  shǐ
  yóu
   

  suǒ  shēn
  shān
  zhī

  rén
  zhě


   


  wén

  shàn
  yán
   
  jiàn

  shàn
  xíng
   
  ruò
  jué
  jiāng

   
  pèi
  rán

  zhī
  néng


   
 • 
   
   
   
  gōng
  sūn
  chǒu
  yuē
   
  dào

  gāo

   
  měi

   

  ruò
  dēng
  tiān
  rán
   

   


  shǐ
  使

  wéi  ér
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  ér

  zhě
   

  suǒ


   

  suǒ
  hòu
  zhě

   

  suǒ   

  jìn
  ruì
  zhě
   

  tuì
  退

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  zhí
  zhī
  ér


   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  jìn

  xīn
  zhě
   
  zhī

  xìng

   
  zhī

  xìng
   

  zhī
  tiān

   
  cún

  xīn
   
  yǎng

  xìng
   
  suǒ

  shì
  tiān

   
  yāo
  shòu
  寿

  èr
   
  xiū
  shēn


  zhī
   
  suǒ


  mìng

   
 • 
   
   
   
  gōng
  sūn
  chǒu
  yuē
   

  yǐn
  yuē
   


  xiá


  shùn
   
  fàng
  tài
  jiǎ

  tóng
   
  mín

  yuè
   
  tài
  jiǎ
  xián
   
  yòu
  fǎn
  zhī
   
  mín

  yuè
   
  xián
  zhě
  zhī
  wéi
  rén
  chén

   

  jūn

  xián
     fàng

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  jūn


  shì
  guó

   

  jūn
  yòng
  zhī
   

  ān

  zūn
  róng
     cóng
  zhī
   

  xiào

  zhōng
  xìn
   


  cān

   
  shú


  shì
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   

  míng
  ér

   


  wéi
  shàn
  zhě
   
  shùn
  zhī


   

  míng
  ér

   


  wéi

  zhě
   
  zhí
  zhī


   

  zhī
  shùn

  zhí
  zhī
  fēn
   


   


  shàn
  zhī
  jiàn

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  xíng
  zhī
  ér

  zhù
  yān
   


  ér

  chá
  yān
   
  zhōng
  shēn
  yóu
  zhī
  ér

  zhī

  dào
  zhě
   
  zhòng

   
 • 
   
   
   
  wáng

  yǒu  zhě
   


  wèi
  zhī
  qǐng
  shù
  yuè
  zhī
  sāng
   
  gōng
  sūn
  chǒu
  yuē
   
  ruò

  zhě   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   

  jiàng

  wèi
  zhuō
  gōng
  gǎi
  fèi
  shéng

   

  羿

  wèi
  zhuō
  shè
  biàn

  gòu

   
  jūn

  yǐn
  ér


   
  yuè


   
  zhōng
  dào
  ér

   
  néng
  zhě
  cóng
  zhī
   
 • 
   
   
   
  yuē
   

  shùn


  ér
  jìn
  zhī
   

  yǒu
  suǒ
  shòu
  zhī

   
 • 
   
   
   

  xuān
  wáng

  duǎn
  sāng
   
  gōng
  sūn
  chǒu
  yuē
   
  wéi

  zhī
  sāng
   
  yóu
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  tiān
  xià
  yǒu
  dào
   

  dào
  xùn
  shēn
   
  tiān
  xià

  dào
   

  shēn
  xùn
  dào
   
  wèi
  wén

  dào
  xùn

  rén
  zhě

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  rén
  zhī
  suǒ

  xué
  ér
  néng
  zhě
   

  liáng
  néng

   
  suǒ


  ér
  zhī
  zhě
   

  liáng
  zhī

   
  hái

  zhī
  tóng


  zhī
  ài

  qīn
  zhě
   


  zhǎng

   


  zhī
  jìng

  xiōng

   
  qīn
  qīn
   
  rén

   
  jìng
  zhǎng
   


   


   

  zhī
  tiān
  xià

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  xié
  guì
  ér
  wèn
   
  xié
  xián
  ér
  wèn
   
  xié
  cháng
  ér
  wèn
   
  xié
  yǒu
  xūn
  láo
  ér
  wèn
   
  xié

  ér
  wèn
   
  jiē
  suǒ   
  téng
  gèng
  yǒu
  èr
  yān
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  wáng

  gōng
  shì

  chē
  duō

  rén
  tóng
   
  ér
  wáng

  ruò

  zhě
   


  shǐ
  使
  zhī
  rán

   
  kuàng

  tiān
  xià
  zhī
  guǎng
  广

  zhě

   

  jūn
  zhī
  sòng
   


  dié

  zhī
  mén
   
  shǒu
  zhě
  yuē
   

  fēi

  jūn

   


  shēng
  zhī


  jūn

      

  xiāng


   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  yáng


  wèi

   


  máo
  ér

  tiān
  xià
   

  wéi

   


  jiān
  ài
   

  dǐng
  fàng
  zhǒng

  tiān
  xià
   
  wéi
  zhī
   


  zhí
  zhōng
   
  zhí
  zhōng
  wéi
  jìn
  zhī
   
  zhí
  zhōng

  quán
   
  yóu
  zhí


   
  suǒ

  zhí

  zhě
   
  wèi

  zéi
  dào

   


  ér
  fèi
  bǎi

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   

  zhě
  gān
  shí
   

  zhě
  gān
  yǐn
   
  shì
  wèi

  yǐn
  shí
  zhī
  zhèng

   


  hài
  zhī

   

  wéi
  kǒu

  yǒu


  zhī
  hài
   
  rén
  xīn

  jiē
  yǒu
  hài
   
  rén
  néng
  zhī
  hài
  wéi
  xīn
  hài
     rén

  wéi
  yōu

   
 • 
   
   
   
  mèng


  fàn
  zhī

   
  wàng
  jiàn

  wáng
  zhī

   
  kuì
  rán
  tàn
  yuē
      
  yǎng


   

  zāi


   

  fēi
  jìn
  rén
  zhī


   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   

  ér

  ài
   
  shǐ
  jiāo
  zhī

   
  ài
  ér

  jìng
   
  shòu

  zhī

   
  gōng
  jìng
  zhě
   

  zhī
  wèi
  jiāng
  zhě

   
  gōng
  jìng
  ér

  shí
   
  jūn

   
 • 
   
   
   
  yuē
   

  xiāo
  xiāo

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  liǔ
  xià
  huì


  sān
  gōng


  jiè
   
 • 
   
   
   
  rán

  shùn

  zhī

   
 • 
   
   
   
  yuē
   
  shùn
  shì

  tiān
  xià
  yóu
   
  qiè

  ér
  táo
   
  zūn
  hǎi
  bīn
  ér
  chǔ
   
  zhōng
  shēn
  yán
  xīn
  rán
   

  ér
  wàng
  tiān
  xià
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  zhòng

     zhī

  guó
  ér

  shòu
   
  rén
  jiē
  xìn
  zhī
   
  shì
  shě
  dān
  shí
  dòu
  gēng
  zhī


   
  rén


  yān
  wáng
  qīn


  jūn
  chén

  shàng
  xià
   


  xiǎo
  zhě
  xìn


  zhě
   


  zāi
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  chǐ
  zhī

  rén


   
  wéi

  biàn
  zhī
  qiǎo
  zhě
   

  suǒ
  yòng
  chǐ
  yān
   

  chǐ

  ruò
  rén
   

  ruò
  rén
  yǒu
   
 • 
   
   
   
  gōng
  sūn
  chǒu
  yuē
   
   
  shī
   
  yuē
   


  cān

   
  jūn

  zhī

  gēng
  ér
  shí
   


   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   

  zhě
  zhī
  mín
  huān   
  wáng
  zhě
  zhī
  mín
  hào
  hào


   
  shā
  zhī
  ér

  yuàn
   

  zhī
  ér

  yōng
   
  mín

  qiān
  shàn
  ér

  zhī
  wéi
  zhī
  zhě
   

  jūn

  suǒ
  guò
  zhě
  huà
   
  suǒ
  cún
  zhě
  shén
   
  shàng
  xià

  tiān

  tóng
  liú
   

  yuē
  xiǎo

  zhī
  zāi
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  jūn

  zhī
  suǒ

  jiào
  zhě

   
  yǒu

  shí

  huà
  zhī
  zhě
   
  yǒu
  chéng

  zhě
   
  yǒu

  cái
  zhě
   
  yǒu

  wèn
  zhě
   
  yǒu

  shū
  ài
  zhě
   


  zhě
   
  jūn

  zhī
  suǒ

  jiào

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  shàng
  zhì
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  rén
  zhī
  yǒu

  huì
  shù
  zhì
  zhě
   
  héng
  cún

  chèn

   


  chén
  niè

   

  cāo
  xīn

  wēi
   


  huàn

  shēn
   


   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  wàn

  jiē
  bèi   
  fǎn
  shēn
  ér
  chéng
     yān
   
  qiǎng
  shù
  ér
  xíng
   
  qiú
  rén

  jìn
  yān
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   

  fēi
  mìng

   
  shùn
  shòu

  zhèng
   
  shì

  zhī
  mìng
  zhě  yán
  qiáng
  zhī
  xià
   
  jìn

  dào
  ér

  zhě
   
  zhèng
  mìng

   

  zhì

  zhě
   
  fēi
  zhèng
  mìng

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  dài
  wén
  wáng
  ér
  hòu
  xīng
  zhě
   
  fán
  mín

   
  ruò

  háo
  jié
  zhī
  shì
   
  suī

  wén
  wáng
  yóu
  xīng
   
 • 
   
   
   
  gōng


  yuē
   
  téng
  gèng
  zhī
  zài
  mén

   
  ruò
  zài
  suǒ

   
  ér


   


   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  yǒu
  shì
  jūn
  rén
  zhě
   
  shì
  shì
  jūn

  wéi
  róng
  yuè
  zhě

   
  yǒu
  ān
  shè

  chén
  zhě
   

  ān
  shè

  wéi
  yuè
  zhě

   
  yǒu
  tiān
  mín
  zhě
   


  xíng

  tiān
  xià
  ér
  hòu
  xíng
  zhī
  zhě

   
  yǒu

  rén
  zhě
   
  zhèng

  ér

  zhèng
  zhě

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  jūn

  yǒu
  sān

   
  ér
  wàng
  tiān
  xià


  cún
  yān
     cún
   
  xiōng      
  yǎng

  kuì

  tiān
   


  zuò

  rén
   
  èr


   

  tiān
  xià
  yīng
  cái
  ér
  jiào

  zhī
   
  sān


   
  jūn

  yǒu
  sān

   
  ér
  wáng
  tiān
  xià


  cún
  yān
   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  guǎng
  广

  zhòng
  mín
   
  jūn


  zhī
   
  suǒ


  cún
  yān
   
  zhōng
  tiān
  xià
  ér

   
  dìng

  hǎi
  zhī
  mín
   
  jūn


  zhī
   
  suǒ
  xìng

  cún
  yān
   
  jūn

  suǒ
  xìng
   
  suī

  xíng

  jiā
  yān
   
  suī
  qióng


  sǔn
  yān
   
  fēn
  dìng


   
  jūn

  suǒ
  xìng
   
  rén


  zhì
  gēn

  xīn
   

  shēng


  suì
  rán
   
  xiàn

  miàn
   
  àng

  bèi
   
  shī     yán
  ér

   
 • 
   
   
   
  mèng

  yuē
   
  zhì
  zhě


  zhī

   
  dāng

  zhī
  wéi

   
  rén
  zhě


  ài

   

  qīn
  xián
  zhī
  wéi

   
  yáo
  shùn
  zhī
  zhì
  ér

  biàn

   

  xiān


   
  yáo
  shùn
  zhī
  rén

  biàn
  ài
  rén
   

  qīn
  xián

   

  néng
  sān
  nián
  zhī
  sāng
   
  ér

  xiǎo
  gōng
  zhī
  chá
   
  fàng
  fàn
  liú
  chuò
   
  ér
  wèn

  chǐ
  齿
  jué
   
  shì
  zhī
  wèi

  zhī

   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,《孟子》中华书局,《孟子》南京大学出版社,
  《孟子·尽心上》全文注音版,可直接打印
  多音字参考列表
   [萬](读音:mǒ,wàn)
   [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
   [著](读音:zhù,zhuó)
   [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
   [好](读音:hào,hǎo)
   [語](读音:yù,yǔ)
   [過](读音:guò,guō)
   [石](读音:dàn,shí)
   [興](读音:xìng,xīng)
   [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
   [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
   [勝,胜](读音:shèng,shēng)
   [活](读音:huó,guō)
   [難](读音:nán,nàn,nuó)
   [觀](读音:guàn,guān)
   [明](读音:míng)
   [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
   [間](读音:jiàn,jiān,xián)
   [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
   [正](读音:zhèng,zhēng)
   [豈](读音:qǐ,kǎi)
   [辟,闢](读音:pì,bì)
   [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
   [歸](读音:guī,kuì)
   [甲](读音:jiá,xiá)
   [取 ](读音:qǔ,qū )
   [捨,舍](读音:shè,shě)
   [上](读音:shàng,shǎng)
   [信 ](读音:xìn, )
   [](读音:yìng,yīng)
   [惡](读音:é,ě,wù,wū)
   [處](读音:chú,chù)
   [樂](读音:lè,yuè,)
   [見](读音:jiàn,xiàn)
   [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
   [車](读音:chē,jū)
   [衣](读音:yī,yì)
   [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
   [同 ](读音:tóng,tòng, )
   [呼](读音:hū,hè,xū)
   [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
   [吾](读音:wú,yù)
   [相](读音:xiàng,xiāng)
   [食](读音:sì,shí,yì)
   [畜](读音:xù,chù)
   [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
   [期](读音:qī,jī)
   [王 ](读音:wáng,wàng, )
   [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
   [數](读音:shù,shǔ)
   [得](读音:de,dé,děi)
   [一](读音:yī)
   [夫](读音:fú,fū)
   [莫 ](读音:mò,mù,mì )
   [雨](读音:yù,yǔ)
   [教](读音:jiào,jiāo)
   [幾,几](读音:jǐ,jī)
   [大](读音:dà,dài,dài)
   [射](读音:shè,yì,yè)
   [率](读音:lǜ,shuài)
   [中](读音:zhòng,zhōng)
   [從](读音:cóng,zòng)
   [都](读音:dōu,dū)
   [若](读音:rě,ruò)
   [何](读音:hé,hè,hē)
   [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
   [有](读音:yòu,yǒu)
   [可](读音:kè,kě)
   [薄](读音:bò,bó,báo)
   [其](读音:jī,qí)
   [於,于](读音:yú,xū,yū)
   [為](读音:wéi,wèi)
   [能](读音:néng,nài)
   [喪](读音:sàng,sāng)
   [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  欢迎留言/纠错(共有信息0条))

  网友留言
  暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
   打印版文档下载
   您一定感兴趣的合集(推荐)
   孟子作品推荐
   古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
   古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。