中国古文之家 访问手机版

《进学解》拼音版,带全文注音(韩愈)-文言文

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • jìn
  xué
  jiě
 • 
  [
  táng
   
  ]
  hán

 • 
   
   
   
  yán
  wèi

   
  yǒu
  xiào

  liè
  zhě
  yuē
   
   
  xiān
  shēng


  zāi
   


  shì
  xiān
  shēng
   


  yǒu
  nián

   
  xiān
  shēng
  kǒu

  jué
  yín

  liù

  zhī
  wén
   
  shǒu

  tíng


  bǎi
  jiā
  zhī
  biān
   

  shì
  zhě  yào
   
  zuǎn
  yán
  zhě

  gōu

  xuán
   
  tān
  duō


     juān
   
  fén
  gāo
  yóu


  guǐ
   
  héng  qióng
  nián
   
  xiān
  shēng
  zhī

   

  wèi
  qín

   

  pái

  duān
   
  rǎng
  chì

  lǎo
   


  xià
  lòu
   
  zhāng
  huáng
  yōu
  miǎo
   
  xún
  zhuì

  zhī
  máng
  máng
   

  páng
  sōu
  ér
  yuǎn
  shào
   
  zhàng
  bǎi
  chuān
  ér
  dōng
  zhī
   
  huí
  kuáng
  lán


  dǎo
   
  xiān
  shēng
  zhī


   

  wèi
  yǒu
  láo

   
  chén
  jìn
  nóng

   
  hán
  yīng

  huá
   
  zuò
  wéi
  wén
  zhāng
   

  shū
  mǎn
  jiā
   
  shàng
  guī
  yáo

   
  hún
  hún


   
  zhōu
  gào
   
  yīn
   
  pán
   
   


  áo

   
   
  chūn
  qiū
   
  jǐn
  yán
   
   
  zuǒ
  shì
   

  kuā
   
   

   

  ér

   
   
  shī
   
  zhèng
  ér

   
  xià
  dài
   
  zhuāng
   
   
   
  sāo
   
   
  tài
  shǐ
  suǒ

   

  yún
   
  xiāng

   
  tóng
  gōng


   
  xiān
  shēng
  zhī

  wén
   

  wèi
  hóng

  zhōng
  ér


  wài

   
  shào
  shǐ
  zhī
  xué
   
  yǒng

  gǎn
  wéi
   
  zhǎng
  tōng

  fāng
   
  zuǒ
  yòu


   
  xiān
  shēng
  zhī

  wéi
  rén
   

  wèi
  chéng

   
  rán
  ér
  gōng

  jiàn
  xìn

  rén
   


  jiàn
  zhù

  yǒu
   

  qián
  zhì
  hòu
   
  dòng
  zhé

  jiù
   
  zàn
  wéi

  shǐ
   
  suì
  cuàn
  nán

   
  sān
  nián

  shì
   
  rǒng

  xiàn
  zhì
   
  mìng

  chóu
  móu
   

  bài

  shí
   
  dōng
  nuǎn
  ér
  ér
  háo
  hán
   
  nián
  fēng
  ér   
  tóu
  tóng
  chǐ
  齿
  huō
   
  jìng   

  zhī


   
  ér
  fǎn
  jiào
  rén
  wéi
   
   
 • 
   
   
   
  guó

  xiān
  shēng
  chén

  tài
  xué
   
  zhāo
  zhū
  shēng

  guǎn
  xià
   
  huì
  zhī
  yuē
   
   

  jīng

  qín
   
  huāng


   
  xíng
  chéng


   
  huǐ

  suí
   
  fāng
  jīn
  shèng
  xián
  xiāng
  féng
   
  zhì


  zhāng
   


  xiōng
  xié
   
  dēng
  chóng
  jùn
  liáng
   
  zhàn
  xiǎo
  shàn
  zhě
  shuài


   
  míng


  zhě


  yōng
   

  luó

  jué
   
  guā
  gòu

  guāng
   
  gài
  yǒu
  xìng
  ér
  huò
  xuǎn
   
  shú
  yún
  duō
  ér

  yáng
   
  zhū
  shēng

  huàn

  néng
  jīng
   

  huàn
  yǒu

  zhī

  míng
   
  xíng
  huàn

  néng
  chéng
   

  huàn
  yǒu

  zhī

  gōng
   
   
 • 
   
   
   
  xiān
  shēng
  yuē
   
   

   

  lái
  qián
     wéi
  máng
   


  wéi
  jué
   


   
  zhū

   
  wēi
   
  niè
   
  diàn
   
  xiē
   
   
  shī

  chéng
  shì
  zhě
   
  jiàng
  shì
  zhī
  gōng

   

  zhá
   
  dān
  shā
   
  chì
  jiàn
   
  qīng
  zhī
   
  niú
  sōu
   


   
  bài

  zhī

   

  shōu
  bìng

   
  dài
  yòng


  zhě
   

  shī
  zhī
  liáng

   
  dēng
  míng
  xuǎn
  gōng
   

  jìn
  qiǎo
  zhuō
   


  wéi
  yán
   
  zhuó
  luò
  wéi
  jié
   
  jiào
  duǎn
  liáng
  cháng
   
  wéi

  shì
  shì
  zhě
   
  zǎi
  xiàng
  zhī
  fāng

   

  zhě
  mèng

  hào
  biàn
   
  kǒng
  dào

  míng
   
  zhé
  huán
  tiān
  xià
   

  lǎo

  xíng
   
  xún
  qīng
  shǒu
  zhèng
   

  lùn
  shì
  hóng
   
  táo
  chán

  chǔ
   
  fèi

  lán
  líng
   
  shì
  èr

  zhě
   


  wéi
  jīng
   


  wéi

   
  jué
  lèi

  lún
   
  yōu

  shèng

     shì   
  jīn
  xiān
  shēng
  xué
  suī
  qín
  ér

  yóu

  tǒng
   
  yán
  suī
  duō
  ér

  yāo

  zhōng
   
  wén
  suī

  ér  yòng
   
  xíng
  suī
  xiū
  ér

  xiǎn

  zhòng
   
  yóu
  qiě
  yuè
  fèi
  fèng
  qián
   
  suì

  lǐn

   


  zhī
  gēng
   


  zhī
  zhī
   
  chéng

  cóng

   
  ān
  zuò
  ér
  shí
   
  zhǒng
  cháng

  zhī


   
  kuī
  chén
  biān

  dào
  qiè
   
  rán
  ér
  shèng
  zhǔ

  jiā
  zhū
   
  zǎi
  chén

  jiàn
  chì
   

  fēi

  xìng

   
  dòng
  ér

  bàng
   
  míng

  suí
  zhī
   
  tóu
  xián
  zhì
  sǎn
   
  nǎi
  fèn
  zhī

   
  ruò

  shāng
  cái
  huì
  贿
  zhī
  yǒu

   

  bān

  zhī
  chóng
  bēi
   
  wàng

  liàng
  zhī
  suǒ
  chèn
   
  zhǐ
  qián
  rén
  zhī
  xiá

   
  shì
  suǒ
  wèi
  jié
  jiàng
  shì
  zhī  wéi
  yíng
   
  ér


  shī

  chāng
  yáng
  yǐn
  nián
   

  jìn


  líng

   
   
 
多音字列表
-
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。