中国古文之家 访问手机版

《礼记·曲礼上》拼音版,可打印(礼记)-文言文

《礼记·曲礼上》由礼记创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)


 • 
  ·


  shàng
 • 
  [

  西
  hàn
   
  ]


 • 
   
   
   
  xiào  àn
   

  dēng
  wēi
   


  qīn

   


  cún
   


  yǒu


   

  yǒu

  cái
   
 • 
   
   
   
  fán  zhě
   
  měi
  mén
  ràng


   

  zhì

  qǐn
  mén
   

  zhǔ
  rén
  qǐng

  wéi

   
  rán
  hòu
  chū
  yíng

   

  ɡù

   
  zhǔ
  rén


  ér

   
  zhǔ
  rén

  mén
  ér
  yòu
   


  mén
  ér
  zuǒ
   
  zhǔ
  rén
  jiù
  dōng
  jiē
   

  jiù

  西
  jiē
   

  ruò
  jiàng
  děng
   

  jiù
  zhǔ
  rén
  zhī
  jiē
   
  zhǔ
  rén
  ɡù

   
  rán
  hòu


  jiù

  西
  jiē
   
  zhǔ
  rén


  ràng
  dēng
   
  zhǔ
  rén
  xiān
  dēng
   

  cóng
  zhī
   
  shè   
  lián


  shàng
   
  shàng

  dōng
  jiē

  xiān
  yòu

   
  shàng


  西
  jiē

  xiān
  zuǒ

   
 • 
   
   
   
  xián
  zhě
  xiá
  ér
  jìng
  zhī
   
  wèi
  ér
  ài
  zhī
   
  ài
  ér
  zhī

  è
   
  zēng
  ér
  zhī

  shàn
   

  ér
  néng
  sàn
   
  ā
  nān
  ér
  néng
  qiān
   
  lín
  cái

  gǒu

   
  lín
  nàn

  ɡǒu
  miǎn
   
  hěn

  qiú
  shèng
   
  fēn

  qiú
  duō
   

  shì

  zhì
   
  zhí
  ér

  yǒu
   
 • 
   
   
   
  tónɡ
  xìnɡ
   

  mǎi
  qiè

  zhī

  xìng


  zhī
   
  ɡuǎ

  zhī

   
  fēi
  yǒu
  jiàn
  yān
   


  wéi
  yǒu
   
 • 
   
   
     shí
  ér
  zhì
  shì
   
  ruò


  xiè
     zhī

  zhàng
   
  xíng  rén
   
  shì

  fāng
   
  chéng
  ān
  chē
   

  chēng
  yuē
  lǎo

   


  guó

  chēng
  míng
   
  yuè
  guó
  ér
  wèn
  yān
   

  gào
  zhī


  zhì
   
 • 
   
   
   
  jùn   
   
   

  tóng

  zhǎng
  zhě
   
  suī
  èr


   
  ǒu
  zuò


   
  gēng
  zhī
  yǒu
  cài
  zhě
  yòng
  jiā
   


  cài
  zhě

  yòng
  jiā
   
 • 
   
   
   
  dào

  rén

   
  fēi


  chénɡ
   
  jiào
  xùn
  zhènɡ

   
  fēi


  bèi
   
  fēn
  zhēnɡ
  biàn
  sòng
   
  fēi


  jué
   
  jūn
  chén
  shàng
  xià


  xiōng

   
  fēi


  dìng
   
  huàn
  xué
  shì
  shī
   
  fēi


  qīn
   
  bān
  cháo
  zhì
  jūn
   

  guān
  xíng

   
  fēi

  wēi
  yán

  xínɡ
   
  dǎo   
  gòng

  guǐ
  shén
   
  fēi


  chéng

  zhuānɡ
   
  shì

  jūn

  ɡōnɡ
  jìnɡ
  zǔn
  jié
  tuì
  退
  rànɡ

  míng

   
  yīng

  néng
  yán
   


  fēi
  niǎo
   
  xīng
  xing
  néng
  yán
   


  qín
  shòu
   
  jīn
  rén
  ér


   
  suī
  néng
  yán
   


  qín
  shòu
  zhī
  xīn

   

  wéi
  qín
  shòu


   
  yōu
   
  shì

  shèng
  rén
  zuò
   
  wéi


  jiào
  rén
   
  shǐ
  使
  rén

  yǒu

   
  zhī

  bié

  qín
  shòu
   
 • 
   
   
   


  shì
  chū

  jūn
  mén
   
  yóu
  niè
  yòu
   

  jiàn

   
 • 
   
   
   
  lín


  duò
   
  fén
  zhī
   
  mái
  zhī
   
  guī  mái
  zhī
   
  shēng


  mái
  zhī
   
  fán


  gōng
  zhě
   


  chè


   
 • 
   
   
   
  ruò

   
  zuò

  shī
   


  zhāi
   

  cóng

   
  shǐ
  使
  cónɡ

   


  zhě
  suǒ

  dìnɡ
  qīn
  shū
   
  jué
  xián

   
  bié
  tóng

   
  míng
  shì
  fēi

   

   

  wànɡ
  yuè
  rén
   


  fèi
   

   


  jié
   

  qīn

   

  hào
  xiá
   
  xiū
  shēn
  jiàn
  yán
   
  wèi
  zhī
  shàn
  xíng
   
  xíng
  xiū
  yán
  dào
   

  zhī
  zhì

   

  wén


  rén
   

  wén

  rén
   

  wén
  lái
  xué
   

  wén
  wǎng
  jiào
   
 • 
   
   
     zhě
   
  yuē
   
   
  mǒu

  shǐ
  使
  mǒu
  wén

  yǒu

   
  shǐ
  使
  mǒu
  xiū
   
   
 • 
   
   
   
   

   
  yuē
   
   
  jūn

  bào
  sūn

  bào

   
   

  yán
  sūn


  wéi
  wáng

  shī
   
  wéi

  shī
   
  wéi
  jūn
  shī
  zhě
   


  shì
  jiàn
  zhī
   

  xià
  zhī
   
  jūn
  zhī
  suǒ

  wéi
  shī
  zhě
   


  xià
  zhī
   
  shī

  shì
   
  shèng   
 • 
   
   
   
  fán
  wéi
  rén

  zhī

   
  dōng
  wēn
  ér
  xià
  qīng
   
  hūn
  dìng
  ér
  chén
  xǐng
   
  zài
  chǒu


  zhēnɡ
   
 • 
   
   
   

  sānɡ
  zhī

   
  huǐ


  xíng
   
  shì
  tīnɡ

  shuāi
   
  shēng
  jiàng

  yóu
  zuò
  jiē
   
  chū


  dānɡ
  mén
  suì
   

  sānɡ
  zhī

   
  tóu
  yǒu
  chuāng


   
  shēn
  yǒu
  yáng


   
  yǒu


  yǐn
  jiǔ
  shí
  ròu
   

  zhǐ

  chū
   

  shènɡ
  sāng
   
  nǎi

  xiào
   

  shí

  zhì
  huǐ
   
  liù
  shí

  huǐ
   

  shí
  wéi
  cuī

  zài
  shēn
   
  yǐn
  jiǔ
  shí
  ròu
   
  chǔ

  nèi
   
  shēng

  lái

   


  wǎnɡ

   
  zhī
  shēng
  zhě
  diào
   
  zhī

  zhě
  shāng
   
  zhī
  shēng
  ér

  zhī

   
  diào
  ér

  shāng
   
  zhī

  ér

  zhī
  shēng
   
  shāng
  ér

  diào
   
  diào
  sānɡ

  néng

   

  wèn

  suǒ
  fèi
   
  wèn


  néng
  wèi
   

  wèn

  suǒ

   
  jiàn
  rén

  néng
  guǎn
   

  wèn

  suǒ
  shè
   

  rén
  zhě

  yuē
  lái

   

  rén
  zhě

  wèn

  suǒ

   
  shì


  dēng
  lǒng
   
  zhù
  zàng

  zhí

   
  lín
  sāng

  xiào
   

  rén

  wéi

  wèi
   
  wàng
  jiù


   

  lín

  xiáng
   
  dāng
  shí

  tàn
   
  lín
  yǒu
  sāng
   
  chōng

  xiàng
   

  yǒu
  bìn
   

  xiànɡ
  ɡē
   
  shì   
   
  sònɡ
  sānɡ

  yóu
  jìng
   
  sònɡ
  zànɡ  lǎo
   
  lín
  sāng


  yǒu
  āi

   
  zhí


  xiào
   
  lín
  yuè

  tàn
   
  jiè
  zhòu
   

  yǒu


  fàn
  zhī

   
 • 
   
   
   
  fán
  wèi
  jūn
  shǐ
  使
  zhě
   

  shòu
  mìng
   
  jūn
  yán


  宿

  jiā
   
  jūn
  yán
  zhì
   

  zhǔ
  rén
  chū
  bài
  jūn
  yán
  zhī

   
  shǐ
  使
  zhě
  guī
   


  bài
  sòng

  mén
  wài
   
  ruò
  shǐ
  使
  rén

  jūn
  suǒ
   


  cháo

  ér
  mìng
  zhī
   
  shǐ
  使
  zhě
  fǎn
   


  xià
  táng
  ér
  shòu
  mìng
   
 • 
   
   
   
  cóng
  zhǎng
  zhě
  ér
  shàng
  qiū
  líng
   


  xiàng
  zhǎng
  zhě
  suǒ
  shì
   
 • 
   
   
   

  jūn

  jiè
  shèn
   

  shī


  rén
   
  ɡuó
  jūn

  shì
   


  xià
  zhī
     shì
   
  shì
  xià
  zhī
   


  xià
  shù
  rén
   
  xíng

  shàng


   
  xíng
  rén

  zài
  jūn

   
 • 
   
   
   
  jìn

  zhàng
  zhě

  zhī
   
  xiào

  xiào
  yáng
  zhě
  yòu
  qiān
  zhī
   
  xiào
  quǎn
  zhě
  zuǒ
  qiān
  zhī
   
  zhí
  qín
  zhě
  zuǒ
  shǒu
   
  shì
  gāo
  yàn
  zhě

  huì
   
  shòu
  zhū

  zhě


   
  shòu
  gōng
  jiàn
  zhě

  mèi
   
  yǐn

  jué
  zhě

  huī
   
  fán

  gōng
  jiàn
   
  bāo

   
  dān

  wèn
  rén
  zhě
   
  cāo

  shòu
  mìng
   

  shǐ
  使
  zhī
  róng
   
 • 
   
   
   
  wéi

  zhī
  wài


   
  táng
  shàng


   
  zhí   
  táng
  shàng
  jiē

   
  táng
  xiǎ


   
  shì
  zhōng

  xiáng
   
  bìng
  zuò

  héng
  gōng
   
  shòu


  guì
   
  shòu
  zuò


   
 • 
   
   
   
  tài
  shàng
  ɡuì

     shī
  bào
   

  shàng
  wǎng
  lái
   
  wǎng
  ér

  lái
   
  fēi


   
  lái
  ér

  wǎng
   

  fēi


   
  rén
  yǒu


  ān
     wēi
   

  yuē
   

  zhě  xué

   


  zhě
   

  bēi
  ér
  zūn
  rén
   
  suī

  fàn
  zhě
   

  yǒu
  zūn

   
  ér
  kuàng

  guì

   

  guì
  ér
  zhī
  hào

   


  jiāo

  yín
   
  pín
  jiàn
  ér
  zhī
  hào

   

  zhì

  shè
   
 • 
   
   
   
  shì
  zuò

  zhǎng
  zhě
   


  shàng

  táng
   
  jiě


  ɡǎn
  dānɡ
  jiē
   
  jiù

   
  guì
  ér

  zhī
   
  bǐng


   
  xiàng
  zhǎng
  zhě
  ér

   
  guì
  ér
  qiān

   

  ér


   
 • 
   
   
   
  móu

  zhǎng
  zhě
   

  cāo

  zhàng

  cóng
  zhī
   
  zhǎng
  zhě
  wèn
   


  rànɡ
  ér
  duì
   
  fēi


   
 • 
   
   
   
  fán
  jìn
  shí
  zhī

   
  zuǒ
  yáo
  yòu

   
  shí

  rén
  zhī
  zuǒ
   
  gēng

  rén
  zhī
  yòu
   
  kuài
  zhì
  chǔ
  wài
   

  jiàng
  chǔ
  nèi
   
  cōng

  㳿
  chǔ

   
  jiǔ
  jiāng
  chǔ
  yòu
   


  xiū
  zhì
  zhě
   
  zuǒ

  yòu

   

  ruò
  jiàng
  děng
  zhí
  shí
  xīng

   
  zhǔ
  rén
  xīng   
  rán
  hòu

  zuò
   
  zhǔ
  rén
  yán


   

  shí
   

  suǒ
  xiān
  jìn
   
  yáo
  zhī

   
  biàn

  zhī
   
  sān
  fàn
   
  zhǔ
  rén
  yán

  shí

   
  rán
  hòu
  biàn
  yáo
   
  zhǔ
  rén
  wèi
  biàn
     kǒu
   
 • 
   
   
   
  nán  zuò
   

  tóng

  jiā
   

  tóng
  jīn
  zhì
   

  qīn
  shòu
   
  sǎo
  shū

  tōnɡ
  wèn
   
  zhū


  shù
  cháng
   
  wài
  yán  kǔn
   
  nèi
  yán

  chū

  kǔn
   
 • 
   
   
   

  zuò


   

  wǎng
  cān
  yān
   


  zhě
   

  chū
  zhōnɡ
  jiān
   
 • 
   
   
   
  dēng
  chéng

  zhǐ
   
  chéng
  shàng


   
 • 
   
   
     jià
   
  yīng
   
  fēi
  yǒu

  ɡù
     mén
   


  mèi   

  jià
  ér
  fǎn
   
  xiōng  tónɡ

  ér
  zuò
   


  tóng

  ér
  shí
     tónɡ

   
 • 
   
   
   
  shì
  zuò

  jūn

   
  jūn

  qiàn
  shēn
   
  zhuàn
  zhànɡ

   
  shì

  zǎo

   
  shì
  zuò
  zhě
  qǐng
  chū

   
  shì
  zuò

  jūn

   
  jūn

  wèn
  ɡēnɡ
  duān
   


  ér
  duì
   
  shì
  zuò

  jūn

   
  ruò
  yǒu
  gào
  zhě
  yuē
   
   
  shǎo
  xián
   
   
  yuàn
  yǒu


   

  zuǒ
  yòu
  bǐng
  ér
  dài
   


  tīng
   

  jiào
  yìng
   

  yín
  shì
   

  dài
  huāng
   
  yóu


      
  zuò


   
  qǐn


   
  liǎn   
  guān

  miǎn
   
  láo

  tǎn
   
  shǔ

  qiān
  cháng
   
 • 
   
   
   
  zhāi
  zhě

  yuè

  diào
   
 • 
   
   
   
  shuǐ
  lǎo
  jiàng
   

  xiàn

  biē
   
  xiàn
  niǎo
  zhě


  shǒu
   

  niǎo
  zhě
   
  xiàn
  chē

  zhě
  zhí

  suí
   
  xiàn
  jiǎ
  zhě
  zhí
  zhòu
   
  xiàn
  zhàng
  zhě
  zhí

   
  xiàn
  mín

  zhě
  cāo
  yòu
  mèi
   
  xiàn

  zhě
  zhí
  yòu

   
  xiàn

  zhě
  cāo
  liánɡ
  ɡǔ
   
  xiàn
  shú
  shí
  zhě
  cāo
  jiàng

   
  xiàn
  tián
  zhái
  zhě
  cāo
  shū
  zhì
   
 • 
   
   
   
  nán

  fēi
  yǒu
  xínɡ
  méi
   

  xiāng
  zhī
  mínɡ
   
  fēi
  shòu

   

  jiāo

  qīn
   


  yuè

  gào
  jūn
   
  zhāi
  jiè

  gào
  guǐ
  shén
   
  wéi
  jiǔ
  shí

  zhào
  xiāng
  dǎng
  liáo
  yǒu
   

  hòu

  bié

   
 • 
   
   
   
  jiāng
  shì
  shè
   
  qiú


   
  jiāng
  shàng
  táng
   
  shēng

  yáng
   

  wài
  yǒu
  èr

   
  yán
  wén


   
  yán

  wén   
  jiāng


   
  shì

  xià
   


  fèng
  jiōng
   
  shì
  zhān

  huí
   

  kāi

  kāi
   
   
  yǒu
  hòu

  zhě
   

  ér

  suì
   

  jiàn

      
  kōu   

  shèn
  wěi
  nuò
   
 • 
   
   
   
  cóng

  xiān
  shēng
   

  yuè

  ér

  rén
  yán
   
  zāo
  xiān
  shēng

  dào
   

  ér
  jìn
   
  zhèng

  gǒng
  shǒu
   
  xiān
  shēng

  zhī
  yán

  duì
   


  zhī
  yán


  ér
  tuì
  退
   
 • 
   
   
   
  yòu

  cháng
  shì

  kuáng
   
  tóng  qiú
  cháng
   


  zhèng
  fāng
   

  qīnɡ
  tīnɡ
   
  zhǎng
  zhě

  zhī

  xié
   

  liǎng
  shǒu
  fèng
  zhǎng
  zhě
  zhī
  shǒu
   

  jiàn

  èr
  zhào
  zhī
   

  yǎn
  kǒu
  ér
  duì
   
 • 
   
   
   

  shí
   


  qián
  guì
   
  chè
  fàn


  shòu
  xiàng
  zhě
   
  zhǔ
  rén
  xīng   
  rán
  hòu

  zuò
   
  shì
  yǐn

  zhǎng
  zhě
   
  jiǔ
  jìn


   
  bài
  shòu

  zūn
  suǒ
   
  zhǎng
  zhě

   
  shào
  zhě
  fǎn

  ér
  yǐn
   
  zhǎng
  zhě

  wèi
  jiào
   
  shào
  zhě

  gǎn
  yǐn
   
  zhǎng
  zhě

   
  shào
  zhě
   
  jiàn
  zhě

  gǎn

   

  guǒ

  jūn
  qián
   

  yǒu

  zhě
  huái
  怀


   

  shí

  jūn
   
  jūn


   

  zhī
  gài
  zhě

  xiě
   


  jiē
  xiě
   
 • 
   
   
   
  ào


  zhǎng
     zòng
   
  zhì


  mǎn
   
   
 • 
   
   
   
  shì
  shí

  zhǎng
  zhě
   
  zhǔ
  rén
  qīn
  kuì
   

  bài
  ér
  shí
   
  zhǔ
  rén

  qīn
  kuì
   


  bài
  ér
  shí
   
 • 
   
   
   


  yǒu

   
  guàn
  zhě

  zhì
   
  xíng

  xiáng
   
  yán

  duò
   
  qín   
  shí
  ròu

  zhì
  biàn
  wèi
   
  yǐn
  jiǔ

  zhì
  biàn
  mào
   
  xiào

  zhì
  shěn
   


  zhì

   

  zhǐ


   
 • 
   
   
   
  pín
  zhě


  huò
  cái
  wéi

   
  lǎo
  zhě


  jīn

  wéi

   
  • 
    
    
    
    


    
   yuē
    
    


   jìng
    
   yǎn
   ruò

    
   ān
   dìnɡ

    
    
   ān
   mín
   zāi
    
  • 
    
    
    

   wéi
   rén

   zhě
    
   chū

   gào
    
   fǎn

   miàn
    
   suǒ
   yóu

   yǒu
   cháng
    
   suǒ


   yǒu

    
   héng
   yán

   chēng
   lǎo
    
   nián
   zhǎng

   bèi


   shì
   zhī
    
   shí
   nián

   zhǎng

   xiōng
   shì
   zhī
    

   nián

   zhǎng

   jiān
   suí
   zhī
    
   qún


   rén
    

   zhǎng
   zhě    
  • 
    
    
    
   fán
   wèi
   rén
   gōng
   zhě
    
   zhāng
   gōng
   shàng
   jīn
    
   chí
   gōng
   shàng
   jiǎo
    
   yòu
   shǒu
   zhí
   xiāo
    
   zuǒ
   shǒu
   chéng

    
   zūn
   bēi
   chuí
   shuì
    
   ruò
   zhǔ
   rén
   bài
    


   xuán

    

   bài
    
   zhǔ
   rén

   shòu
    
   yóu

   zhī
   zuǒ
   jiē
   xià
   chéng

    
   xiàng


   bìng
    
   rán
   hòu
   shòu
    
   jìn
   jiàn
   zhě
   zuǒ
   shǒu
    
   jìn

   zhě
   qián

   zūn
    
   hòu

   rèn
    
   jìn
   máo

   zhě
   qián

   duī
    
  • 
    
    
    
   bīnɡ
   chē

   shì
    

   chē
   suí
   jīng
    

   chē
   jié
   jīng
    
   shǐ
   zǎi

    
   shì
   zài
   yán
    
   qián
   yǒu
   shuǐ
    

   zài
   qīng
   jīng
    
   qián
   yǒu
   chén
   āi
    

   zài
   míng
   yuān
    
   qián
   yǒu
   chē

    

   zài
   fēi
   hóng
   鸿
    
   qián
   yǒu
   shì
   shī
    

   zài


    
   qián
   yǒu
   zhì
   shòu
    

   zài

   xiū
    
   xíng
    
   qián
   zhū
   niǎo
   ér
   hòu
   xuán

    
   zuǒ
   qīng
   lóng
   ér
   yòu
   bái

    
   sháo
   yáo
   zài
   shàng
    

   shàn


    
   jìn
   tuì
   退
   yǒu

    
   zuǒ
   yòu
   yǒu

    
    
  • 
    
    
    


   nǎi
   huì
    

    

   huì
   xián
   míng
    
   èr
   míng

   piān
   huì
    
   dài
   shì


    

   huì
   wáng


    

   dài
   shì


    


   huì
   wáng


    
   jūn
   suǒ


   huì
    


   zhī
   suǒ
   yǒu
   ɡōnɡ
   huì
    
    
   shī
    
    
    
   shū
    

   huì
    
   lín
   wén

   huì
    
   miào
   zhōng

   huì
    

   rén
   zhī
   huì
    
   suī
   zhì
   jūn
   zhī
   qián
    
   chén

   huì

    

   huì

   chū
   mén
    

   gōng
   xiǎo
   gōng

   huì
    

   jìng
   ér
   wèn
   jìn
    

   guó
   ér
   wèn

    

   mén
   ér
   wèn
   huì
    
  • 
    
    
    

   wén
   qiǎng
   zhì
   ér
   ràng
    
   dūn
   shàn
   xíng
   ér

   dài
    
   wèi
   zhī
   jūn

    
   jūn


   jìn
   rén
   zhī
   huān
    

   jié
   rén
   zhī
   zhōng
    

   quán
   jiāo

    
  • 
    
    
    

   wéi
   rén

   zhě
    
   sān   chē

    

   zhōu

   xiāng
   dǎng
   chēng

   xiào

    
   xiōng

   qīn

   chēng    
   liáo
   yǒu
   chēng    
   zhí
   yǒu
   chēng

   rén

    
   jiāo
   yóu
   chēng

   xìn

    
   jiàn

   zhī
   zhí
    

   wèi
   zhī
   jìn

   gǎn
   jìn
    

   wèi
   zhī
   tuì
   退

   gǎn
   tuì
   退
    

   wèn

   gǎn
   duì
    

   xiào

   zhī
   xíng

    
  • 
    
    
    
   rén
   shēnɡ
   shí
   nián
   yuē
   yòu
    
   xué
    
   èr
   shí
   yuē
   ruò
    
   guàn
    
   sān
   shí
   yuē
   zhuàng
    
   yǒu
   shì
    

   shí
   yuē
   qiáng
    
   ér
   shì
    

   shí
   yuē
   ài
    

   ɡuān
   zhèng
    
   liù
   shí
   yuē

    
   zhǐ
   shǐ
   使
    

   shí
   yuē
   lǎo
    
   ér
   chuán
    

   shí
    
   jiǔ
   shí
   yuē
   mào
    

   nián
   yuē
   dào
    
   dào

   mào
   suī
   yǒu
   zuì
    

   jiā
   xíng
   yān
    
   bǎi
   nián
   yuē

    

    
  • 
    
    
    
   yǒu
   yōu
   zhě


   ér
   zuò
    
   yǒu
   sāng
   zhě
   zhuān

   ér
   zuò
    
  • 
    
    
    
   wéi
   rén

   zhě
    


   cún
    
   guān


   chún

    
   ɡū

   dānɡ
   shì
    
   guān


   chún
   cǎi
    
  • 
    
    
    

   zhī
   chóu
    


   ɡònɡ
   dài
   tiān
    
   xiōng

   zhī
   chóu

   fǎn
   bīng
    
   jiāo
   yóu
   zhī
   chóu

   tóng
   guó
    

   jiāo
   duō
   lěi
    

   qīng


   zhī


    

   ɡuǎnɡ
   广

    
   huāng
   ér

   zhì
    


   shì
   zhī


    
  • 
    
    
    
   fán

   rén
   zhī

    

   shòu
   rén
   suí
    
   ruò

   zhě
   jiàng
   děng
    

   shòu
    

   rán
    

   fǒu
    
   ruò

   zhě
   jiàng
   děng
       zhī
   shǒu
    

   rán
    


   xià

   zhī
    

   chē   mén
    

   rén


   chéng
    
   quǎn


   shàng

   táng
    

   jūn

   shì
   huáng

    
   xià
   qīng
   wèi
    

   guó

   chí
       shì
    
  • 
    
    
    

   shì

   ɡuò
   sān
    

   shì

   xiāng

    
   guī
   wéi

    

   wéi
   shì
    

   shì
   zhě
    
   xiān
   shènɡ
   wáng
   zhī
   suǒ

   shǐ
   使
   mín
   xìn
   shí

    
   jìng
   guǐ
   shén
    
   wèi

   lìnɡ

    
   suǒ

   shǐ
   使
   mín
   jué
   xián

    
   dìng
   yóu


    

   yuē
    
    

   ér
   shì
   zhī
    


   fēi

    

   ér
   xíng
   shì
    


   jiàn
   zhī
    
    
  • 
    
    
    
   ruò
   fēi
   yǐn
   shí
   zhī

        

   jiān
   hán
   zhàng
    
   zhǔ
   rén
   guì
   zhèng

    

   guì


   ér

    

   chè
   chónɡ

    
   zhǔ
   rén
   ɡù

    

   jiàn

    
   nǎi
   zuò
    
   zhǔ
   rén

   wèn
    


   xiān

    
   jiāng


    
   róng

   zuò
    
   liǎng
   shǒu
   kōu   chǐ
        


   jué
    
  • 
    
    
    
   wéi
   rén

   zhě
    


   zhǔ
   ào
    
   zuò

   zhòng

    
   xíng

   zhōng
   dào
    


   zhòng
   mén
    
   shí
   xiǎng

   wéi
   gài
       wéi
   shī
    
   tīng


   shēng
    
   shì


   xíng
    

   dēnɡ
   ɡāo
    

   lín
   shēn
        


   xiào
    
  • 
    
    
    
   wèi
   tiān

   xiāo
   guā
   zhě

   zhī
    
   jīn

   chī
    
   wéi
   ɡuó
   jūn
   zhě
   huá
   zhī
    
   jīn


    
   wèi


   luǒ
   zhī
    
   shì

   zhī
    
   shù
   rén

   zhī
    
  • 
    
    
    
   jūn
   chē
   jiāng
   jià
    


   zhí
   qián
    

   jià
    

   zhǎn
   líng
    
   xiào
   jià
    
   fèn

   yóu
   yòu
   shàng

   èr
   suí
    
   guì
   chéng
    
   zhí

   fēn
   pèi
    

   zhī


   ér

    
   jūn
   chū
   jiù
   chē
    


   bìnɡ
   pèi
   shòu
   suí
    
   zuǒ
   yòu
   rǎng

    
   chē

   ér
   zōu
    
   zhì


   mén
    
   jūn


   zhī
   shǒu
   ér

    
   mìng
   chē
   yòu
   jiù
   chē
    
   mén

   ɡōu

    


    
  • 
    
    
    
   wài
   shì

   gāng

    
   nèi
   shì

   róu

    
  • 
    
    
    
   míng
   zi
   zhě


   guó
       yuè
    


   yǐn

    


   shān
   chuān
    
  • 
    
    
    
   gòng
   shí

   bǎo
    
   gòng
   fàn


   shǒu
    

   tuán
   fàn
    

   fàng
   fàn
    

   liú
   chuò
    

   zhà
   shí
    

   niè

    

   fǎn

   ròu
    

   tóu

   gǒu

    


   huò
    

   yáng
   fàn
    
   fàn
   shǔ


   zhù
    


   ɡēnɡ
    


   gēng
    


   chǐ
   齿
    

   chuò
   hǎi
    


   gēng
    
   zhǔ
   rén


   nénɡ
   pēng
    

   chuò
   hǎi
    
   zhǔ
   rén    

   ròu
   chǐ
   齿
   jué
    
   gān
   ròu

   chǐ
   齿
   jué
    

   zuō
   zhì
    
  • 
    
    
    
   nán


   zhǎng
    
   nán

   èr
   shí
    
   guàn
   ér

    

   qián
    

   míng
    
   jūn
   qián
    
   chén
   míng
       jià
    

   ér

    
  • 
    
    
    
   fán
   wèi
   zhǎng
   zhě
   fèn
   zhī

    

   jiā
   zhǒu


   shàng
    

   mèi
   gōu
   ér
   tuì
   退
    

   chén


   zhǎng
   zhě
       xiàng
   ér

   zhī
    
   fèng


   jiāo
   héng
    
   qǐng


   xiàng
    
   qǐng
   rèn

   zhǐ
    

    
   nán
   xiàng
   běi
   xiàng
    


   西
   fānɡ
   wéi
   shàng
    
   dōng
   xiàng

   西
   xiàng
    

   nán
   fāng
   wéi
   shàng
    
  • 
    
    
    
   fán

   shì

    
   xún
   zhī
   wài
   yuē
   yuǎn
   mǒu

    
   xún
   zhī
   nèi
   yuē
   jìn
   mǒu

    
   sāng
   shì
   xiān
   yuǎn

    

   shì
   xiān
   jìn

    
   yuē
    
    
   wèi

    
   jiǎ
   ěr
   tài
   guī
   yǒu
   cháng
    
   jiǎ
   ěr
   tài
   shì
   yǒu
   cháng
    
    
  • 
    
    
    
   xiān
   shēng
   shū

   qín

   zài
   qián
    
   zuò
   ér
   qiān
   zhī
    
   jiè

   yuè
    

   zuò
   jìn
   hòu
    
   shí
   zuò
   jìn
   qián
    
   zuò

   ān
    
   zhí
   ěr
   yán
    
   zhǎng
   zhě


    

   chàn
   yán
    
   zhèng
   ěr
   róng
    
   tīng

   gōng
    

   chāo
   shuō
    

   léi
   tóng
    
    
   chēng
   xiān
   wáng
    
   shì
   zuò

   xiān
   shēng
    
   xiān
   shēng
   wèn
   yān
    
   zhōng

   duì
    
   qǐng    
   qǐng    

   zhào

   nuò
    
   xiān
   shēng
   zhào

   nuò
    
   wéi
   ér

    
   shì
   zuò

   suǒ
   zūn
   jìnɡ
        
   jiàn
   tónɡ
   děnɡ


    
   zhú
   zhì

    
   shí
   zhì

    
   shànɡ


    
   zhú

   jiàn

    
   zūn

   zhī
   qián

   chì
   gǒu
    
   ràng
   shí

   tuò
    
  • 
    
    
    
   jūn
   mìng
   zhào
    
   suī
   jiàn
   rén
    


   shì   zhī
    
   jiè
   zhě

   bài
    
   wèi

   bài
   ér
   cuò
   bài
    
   xiáng
   chē
   kuàng
   zuǒ
    
   chéng
   jūn
   zhī
   shèng
   chē

   gǎn
   kuàng
   zuǒ
    
   zuǒ

   shì
    


    

   rén

   jìn
   zuǒ
   shǒu
    
   hòu
   yòu
   shǒu
    

   ɡuó
   jūn
    

   jìn
   yòu
   shǒu
    
   hòu
   zuǒ
   shǒu
   ér

    
   ɡuó
   jūn

   chéng

   chē
    
   chē
   shàng

   guǎng
   广
   kài
    

   wàng
   zhǐ
    

   shì

   guī
    
   shì
   shì

   wěi
    


   ɡuò

    
   ɡuó
   zhōnɡ


   huì    
   chén

   chū
   ɡuǐ
    
   ɡuó
   jūn
   xià
   zhāi
   niú
    
   shì
   zōnɡ
   miào
    


   shì
   xià
   gōng
   mén
    
   shì


    
   chéng


    

   cháo

   zài
   biān

    

   gǎn
   shòu
   suí
    
   zuǒ

   shì
        

   zhōng
   dào
    

   chú
    
   yǒu
   zhū
    
   chǐ
   齿


    
   yǒu
   zhū
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
全文详解
   《曲礼》曰:“
   据《曲礼》记载:
  毋不敬,俨若思,安定辞。”
  待人处事必须恭敬严谨,神态应当端庄肃重,好像在沉思似的,所说的话要合理。
  安民哉!
  这样才能让人民安定下来。
   傲不可长,欲不可从,志不可满,乐不可极。
   不能滋长傲慢之心,不能放纵自己的欲望,内心的意志不可自满,享乐不可无度。
   贤者狎而敬之,畏而爱之。
   对于道德、才能胜于己者,要亲近和尊敬他,畏服并爱戴他。
  爱而知其恶,憎而知其善。
  对于自己所喜爱的人,不可只知其优点,而不知其缺点,对于自己所憎恶的人,不可只知其缺点,而不知其优点。
  积而能散,安安而能迁。
  自己有了积蓄,要分给贫穷的人,居安思危,能够及时改变处境。
  临财毋苟得,临难毋苟免。
  面对财物,不能随意的占为己有,面对危急,不能随意地逃避。
  很毋求胜,分毋求多。
  与人发生争执,不能狠辣地求胜,分配财物,不能强求过多的部分。
  疑事毋质,直而勿有。
  对于有疑问的事情,不能自以为是,有正确的答案的时候也不能太自我。
   若夫,坐如尸,立如斋。
   坐着的时候,要像祭祀时的人那样庄重,站着的时候,要像斋戒时的人那般恭敬。
  礼从宜,使从俗。
  礼节要顺应事之所宜,出使他国要入乡随俗。
  夫礼者所以定亲疏,决嫌疑,别同异,明是非也。
  所谓礼,是用来确定人与人之间的亲疏,判断事情的疑似难明,辨别事物的异同,分辨是非的。
  礼,不妄说人,不辞费。
  依礼而言,不可随便地取悦于人,不可说做不到的话。
  礼,不逾节,不侵侮,不好狎。
  依礼,做事不得超过自己的身份,不得侵犯侮慢他人,也不轻佻亲狎。
  修身践言,谓之善行。
  涵养自己的德性,实践自己的诺言,这就叫做完美的品行。
  行修言道,礼之质也。
  行合忠信,言合仁义,这是礼的本质。
  礼闻取于人,不闻取人。
  关于礼的知识,只听说过向人请教学习的,没有听过要求别人请教学习的。
  礼闻来学,不闻往教。
  关于礼的知识,听说过有学生主动来到师门拜师学艺的规矩,没有听说过教授礼仪的人追着别人去教授的。
   道德仁义,非礼不成,教训正俗,非礼不备。
   道德仁义没有合乎礼的标准的行为就不可能得以成就,教育人民端正,没有礼就不可能完备。
  分争辨讼,非礼不决。
  论辩争执没有礼的介入,就不可能解决。
  君臣上下父子兄弟,非礼不定。
  君臣、上下级、父子、兄弟之间的名分礼遇,没有礼便不能。
  宦学事师,非礼不亲。
  外出游学拜师,没有礼便不会亲密融洽。
  班朝治军,莅官行法,非礼威严不行。
  排列朝廷上的等级和整治军队,官员到位执法,没有礼就不能树立威严。
  祷祠祭祀,供给鬼神,非礼不诚不庄。
  因事祭祀和日常例行的祭祀、供养神鬼、若没有礼的程式,就不能体现虔诚和庄重。
  是以君子恭敬撙节退让以明礼。
  这样说来,君子总是以恭敬、克制和退让来阐释礼。
  鹦鹉能言,不离飞鸟;
  鹦鹉能言,始终是飞鸟。
  猩猩能言,不离禽兽。
  猩猩会说话,也始终属于禽兽。
  今人而无礼,虽能言,不亦禽兽之心乎?
  现在作为人而不受礼的规范,即使能说话,不也合了禽兽的心态么?
  夫唯禽兽无礼,故父子聚麀。
  只是禽兽无礼,才会有父子共妻。
  是故圣人作,为礼以教人。
  所以,圣人兴起时,才制定礼教化人们。
  使人以有礼,知自别于禽兽。
  使人们有礼,从而懂得把自己与禽兽区别开来。
   太上贵德,其次务施报。
   上古时期,人们崇尚“德”,后来却讲求施报。
  礼尚往来。
  礼崇尚往来。
  往而不来,非礼也;
  施人恩惠却收不到回报,是不合礼的。
  来而不往,亦非礼也。
  别人施恩惠于己,却没有报答,也不合礼。
  人有礼则安,无礼则危。
  人们有了礼的规范,社会便得以安定,少了礼社会便会倾危。
  故曰:
  所以说:“
  礼者不可不学也。
  礼,不能不学啊!”
  夫礼者,自卑而尊人。
  礼的实质在于对自己卑谦,对别人尊重。
  虽负贩者,必有尊也,而况富贵乎?
  即使是挑着担子做买卖的小贩,也一定有令人尊敬的地方,更何况富贵的人呢?
  富贵而知好礼,则不骄不淫;
  身处富贵而懂得遵守礼仪,就不会骄奢淫逸。
  贫贱而知好礼,则志不慑。
  身处贫贱而懂得遵守礼仪,那么就会树立远大志向,内心也会变得无所畏惧。
   人生十年曰幼,学。
   男子长到十岁叫做幼,这时候该出外上学了。
  二十曰弱,冠。
  二十岁叫做弱,这时候就该加冠了。
  三十曰壮,有室。
  三十岁叫做壮,这时候就该娶妻了。
  四十曰强,而仕。
  四十岁叫做强,这时候就该做官了。
  五十曰艾,服官政。
  五十岁叫做艾,这时候就该参与国家政事了。
  六十曰耆,指使。
  六十岁叫做耆[],这时候就该役使他人了。
  七十曰老,而传。
  七十岁叫做老,这时候就该把家事交给儿孙掌管了。
  八十、九十曰耄,七年曰悼,悼与耄虽有罪,不加刑焉。
  八九十岁的人叫做耄[],七岁的孩子叫做悼,被称为耄与悼的老人和幼儿,即令有罪,也不对他们判刑。
  百年曰期,颐。
  百岁老人叫做期,儿孙要尽心加以供养。
   大夫七十而致事。
   大夫级别的官员,到了七十岁就可以把所掌管的事情交还君主而告老。
  若不得谢,则必赐之几杖,行役以妇人。
  如果告老未得允许,那么君主一定要赐给大夫几和杖,在本国因公外出,可以有妇人陪从。
  适四方,乘安车。
  若出使异国,可以乘坐安车。
  自称曰老夫,于其国则称名;
  在上述场合与人讲话,可以自称“老夫”,但在朝廷上与自己的国君讲话则要自称己名。
  越国而问焉,必告之以其制。
  邻国来问,国君必问于老者以答之。
   谋于长者,必操几杖以从之。
   和长辈商议事情,一定要随身带着几杖去。
  长者问,不辞让而对,非礼也。
  长辈有所问,如果不先谦让一番而回答,就不合乎礼的规定。
   凡为人子之礼:
   凡是作子女的。
  冬温而夏清,昏定而晨省,在丑夷不争。
  都应做到冬天让父母过得温暖,夏天让父母过得凉爽,晚上替他们铺床安枕,早晨向他们问候请安,与平辈相处,不和人争斗。
   夫为人子者,三赐不及车马。
   凡是做儿女的,可以以父亲的名义将某些财物送人,把一般财物赠人,还可以商量,但绝对不能赠送车马。
  故州闾乡党称其孝也,兄弟亲戚称其慈也,僚友称其弟也,执友称其仁也,交游称其信也。
  所以本乡本土都称赞他的孝顺,兄弟亲戚都赞扬他的仁爱,同僚们都称赞他的敬爱兄长,同志们都称赞他的对人厚道,和他有来往的人也都称赞他的诚实可靠。
  见父之执,不谓之进不敢进,不谓之退不敢退,不问不敢对。
  前去拜访父亲的好友,人家不让进门就不敢自己做主进去,不让向后退就不敢自己做主向后退,人家没有提问,不敢随意开口说话。
  此孝子之行也。
  就像对待父亲一般,这样做才算是孝子的行为。
   夫为人子者:
   作儿女的。
  出必告,反必面,所游必有常,所习必有业。
  出行之前一定要当面禀告父母,回到家里也要亲自告知父母。
  恒言不称老。
  出游必须有一定的去处。
  年长以倍则父事之,十年以长则兄事之,五年以长则肩随之。
  所学习的一定有具体的正当的内容,平常讲话不可在自称中带有“老”字,对于年长自己一辈的人,应当待之如父,对于年长十岁的人,应当待之如兄,对于年长五岁的人,虽可以并肩而行,但仍须略微退后。
  群居五人,则长者必异席。
  自己一辈的五人同居一处,应让年长者另坐一席。
   为人子者,居不主奥,坐不中席,行不中道,立不中门。
   作儿女的,家居不可占据室内的西南隅,不可坐在席的中间位置,不可走在路的中央,不可立在门的中央。
  食飨不为概,祭祀不为尸。
  遇有宴请宾客的事,如何招待,自有家长裁决,不可自作主张,举行祭祀的时候,不可充当受祭之人。
  听于无声,视于无形。
  要时刻留心父母旨意,在父母还没做出动作前就知道父母的意思。
  不登高,不临深。
  不要登高,不要临深。
  不茍訾,不茍笑。
  不随便诋毁他人,不随便嬉笑。
   孝子不服暗,不登危,惧辱亲也。
   孝子不在冥暗之中做事,不行险以侥幸,怕给双亲带来不善教子的恶名。
  父母存,不许友以死。
  双亲健在,不应承诺为朋友报仇、卖命。
  不有私财。
  也不应有私财。
   为人子者:
   做儿女的。
  父母存,冠衣不纯素。
  如果父母还健在,戴的帽,穿的衣服上不可用白色镶边。
  孤子当室,冠衣不纯采。
  主持家事的孤子,戴的帽,穿的衣服,不能用彩色镶边。
   幼子常视毋诳,童子不衣裘裳。
   切记不可给儿童做出说谎话的榜样,儿童不宜穿皮衣和裙子。
  立必正方。
  儿童站立的时候必须保持端正的姿势。
  不倾听。
  不得作出偏头听人讲话的样子。
  长者与之提携,则两手奉长者之手。
  如果长辈要拉着儿童的手走路,儿童就应双手捧着长辈的手。
  负剑辟咡诏之,则掩口而对。
  长辈俯下身来在耳边说话,小儿也应该掩口回答。
   从于先生,不越路而与人言。
   跟随先生走路,不要随便越过道路与别人说话。
  遭先生于道,趋而进,正立拱手。
  在路上碰见先生,要快步上前,正立拱手见礼。
  先生与之言则对;
  先生和自己讲话,就配合着回答。
  不与之言则趋而退。
  先生不与自己讲话,就快步退下。
   从长者而上丘陵,则必向长者所视。
   跟随长者登上较高的山坡时,一定要朝着长者所看的方向看去。
   登城不指,城上不呼。
   登上城墙,不要随意指示方向,不要大呼小叫,以免使大家迷惑或受到惊吓。
   将适舍,求毋固。
   将要到别人家去,凡事当求合理,不可失之粗野。
  将上堂,声必扬。
  将要进入人家的堂室,一定要发出较大的声响。
  户外有二屦,言闻则入,言不闻则不入。
  看到门外放着两双鞋子,能听到室内人说话的声音,是可以进去的,倘若不能听到室内人说话的声音,就不要进去了。
  将入户,视必下。
  即将进门的时候,目光一定要向下。
  入户奉扃,视瞻毋回;
  进门以后要神情肃敬,不要东张西望。
  户开亦开,户阖亦阖;
  如果门本来是开着的,就让它仍旧开着,如果门本来是关着的,仍然让它关着。
  有后入者,阖而勿遂。
  如果后面还有人进来,就将门轻轻掩上。
  毋践屦,毋踖席,抠衣趋隅。
  进门时不要踩踏他人的鞋子,将入席位,不要跨越坐席,应提起裙子的下摆走向席位下角。
  必慎唯诺。
  坐定之后,要谨慎地应对。
   大夫士出入君门,由闑右,不践阈。
   大夫、士进出国君的大门,应由门橛的右边走,也不得践踏门坎。
   凡与客入者,每门让于客。
   凡和客人一道进门,每到一个门口主人都要让客人先进。
  客至于寝门,则主人请入为席,然后出迎客。
  客人走到寝室门口,主人要请客人稍等,而自己先进去铺好席位,然后再出来迎接客人。
  客固辞,主人肃客而入。
  主人请客先入,客人要推辞两次,主人这才引导客人入室。
  主人入门而右,客入门而左。
  主人进门后向右走,客人入门后向左走。
  主人就东阶,客就西阶,客若降等,则就主人之阶。
  主人走向东阶,客人走向西阶,如果客人身份较主人卑下,就应随主人走向东阶。
  主人固辞,然后客复就西阶。
  要等主人一再谦让,然后客人才又拐回西阶。
  主人与客让登,主人先登,客从之,拾级聚足,连步以上。
  到了阶前,主客又互相谦让谁先登阶,谦让的结果主人先登,客人跟着,主人登上一阶,客人跟着登上一阶,每阶都是先举一足,而后举另一足与前足并拢,如此这般地一步接着一步地上去。
  上于东阶则先右足,上于西阶则先左足。
  上东阶的主人应先举右足,上西阶的客人应先举左足。
   帷薄之外不趋,堂上不趋,执玉不趋。
   在离帷帘遮挡较远的地方不要快步走,堂上不要快步走,手中拿着玉器时也不要快步走。
  堂上接武,堂下布武。
  堂上走路要用小碎步,堂下走路可以用大步,室内走路不可张开两臂。
  室中不翔,并坐不横肱。
  和别人坐在一起不可横起胳膊。
  授立不跪,授坐不立。
  把东西交给站着的人则自己不应跪,把东西交给坐着的人则自己不应立。
   凡为长者粪之礼,必加帚于箕上,以袂拘而退;
   凡是为长者扫除席前之礼,一定要用扫帚遮住畚箕,扫的时候要一手持帚扫地,一手举起衣袖遮住扫帚,边扫边退。
  其尘不及长者,以箕自乡而扱之。
  这样就不会使灰尘飞扬,污及长者,撮垃圾时,要使畚箕朝向自己。
  奉席如桥衡,请席何乡,请衽何趾。
  双手捧席要横着,像井上桔槔那样左端昂起右端低垂。
  席:
  为尊者铺设坐席:
  南乡北乡,以西方为上;
  要问面向何方,为尊者铺设卧席,要问脚朝何方。
  东乡西乡,以南方为上。
  席是南北方向铺设的,以西方为尊位,东西方向铺设的,以南方为尊位。
   若非饮食之客,则布席,席间函丈。
   若不是请来吃饭的客人,席要散开些,一般说来,席与席之间要有一丈的距离。
  主人跪正席,客跪抚席而辞。
  当主人跪着为客人整理席位时,客人也要跪着并且按住席子说不敢当。
  客彻重席,主人固辞。
  客人提出要撤去重叠的席子时,主人要一再地表示辞让阻止。
  客践席,乃坐。
  客人就席之后,主人才能坐下。
  主人不问,客不先举。
  主人如果不问话,客人不可率先说话。
  将即席,容毋怍。
  将就席,要仪容庄重,不可有失常态。
  两手抠衣去齐尺。
  两手提起衣裳的下缉,使下缉离地一尺左右。
  衣毋拨,足毋蹶。
  这样才不致于脚踩着衣裳,不要掀动上衣,迈步不要慌里慌张,以免脚下有失。
   先生书策琴瑟在前,坐而迁之,戒勿越。
   如果在当行的路前放有先生的书册琴瑟,就要跪下来把它们移开,千万不可从上面跨越过去。
  虚坐尽后,食坐尽前。
  不是饮食之座,应尽量往后坐,饮食之座,则要尽量靠前。
  坐必安,执尔颜。
  坐要安稳,始终保持自然的神态。
  长者不及,毋儳言。
  长者没有提及的事,不要随便插嘴打断。
  正尔容,听必恭。
  要神情端庄,恭恭敬敬地听先生讲话。
  毋剿说,毋雷同。
  不可把别人的见解说成是自己的见解,不可没有主见,人云亦云。
  必则古昔,称先王。
  说话一定要以历史事实为根据,也可引述先王之言为根据。
  侍坐于先生:
  在先生身边陪坐。
  先生问焉,终则对。
  先生问到自己,要等到他的问话终了再回答。
  请业则起,请益则起。
  向先生请教书本中的问题,要起立,请先生把不明白的地方再讲一遍,也要起立。
  父召无诺,先生召无诺,唯而起。
  父亲召唤时,不可用“诺”来答应,先生召唤时,也不可用“诺”来答应,应该用“唯”来回答,同时起立。
  侍坐于所尊敬,毋余席。
  在所尊敬的人身边陪坐,要尽量靠近,不要使自己的席端留有余地。
  见同等不起。
  见到同辈的人来,可不起立。
  烛至起,食至起,上客起。
  见到执掌火炬的人来,要起立,见到端饭的人来,要起立,见到主人的贵客来,要起立。
  烛不见跋。
  晚上座谈,不可使客人发现有许多火炬柄,否则,客人将误会为主人不欲留客久坐。
  尊客之前不叱狗。
  在贵客面前不得大声喝斥狗。
  让食不唾。
  主人请客人进食时,客人不可吐口水。
   侍坐于君子,君子欠伸,撰杖屦,视日蚤莫,侍坐者请出矣。
   在君子身旁陪坐,如果看到君子打哈欠伸懒腰,或是准备拿起手杖和穿鞋,或是据太阳的位置看时间的早晚,陪坐者就该主动告退了。
  侍坐于君子,君子问更端,则起而对。
  在君子身旁陪坐,君子如果问及另外的事,陪坐者要起立回答。
  侍坐于君子,若有告者曰:
  在君子身旁陪坐,如果有人进来说:“
  少间,愿有复也;
  想借用片刻空闲,有话要讲。”
  则左右屏而待。
  这时候,陪坐者就应暂时避开,在不影响来人说话的地方等待。
  毋侧听,毋噭应,毋淫视,毋怠荒。
  不要侧耳探听别人的说话,不要粗声大气地答应,不要转动眼珠斜看,不要做出无精打采的样子。
  游毋倨,立毋跛,坐毋箕,寝毋伏。
  走路不要露出傲慢的样子,站立时要双腿挺直,不可一腿直立,一腿打弯,坐着时不要像畚箕一样把双腿叉开,睡觉时不要俯卧。
  敛发毋髢,冠毋免,劳毋袒,暑毋褰裳。
  头发要用帛束好,不要让它像假发那样下垂,帽子不可随便脱下,干活时不要脱衣露体,热天也不要撩起裙子。
   侍坐于长者,屦不上于堂,解屦不敢当阶。
   凡在长者身旁陪坐,要把鞋子脱在阶下,不可穿着鞋子上堂,脱下的鞋子切莫放在当阶,以免妨碍后来者升堂。
  就屦,跪而举之,屏于侧。
  穿鞋时,要跪着拿起鞋子,退到一旁再穿。
  乡长者而屦;
  如果面向长者穿鞋。
  跪而迁屦,俯而纳屦。
  就要跪着把鞋子旋转度,然后弯腰穿上。
   离坐离立,毋往参焉;
   遇到两个人并排坐着或并排立着,自己就不要再插身其间。
  离立者,不出中间。
  遇到两个人并立,不要从他们中间穿过。
   男女不杂坐,不同椸枷,不同巾栉,不亲授。
   男女不可同坐在一起,不可共用同一个衣架,不可共用同一面巾和梳子,不可亲手互相递交东西。
  嫂叔不通问,诸母不漱裳。
  小叔和嫂嫂不互相问候,不可让庶母洗自己的下身衣裳。
  外言不入于梱,内言不出于梱。
  男人谈的事情不得让女人知道并干预,女人谈论的事情也不可让男人知道并干预,街谈巷议不得带入闺房,妇女在闺房所讲的话也不得拿到外边宣扬。
   女子许嫁,缨;
   女子订婚之后,就要头上佩戴彩带,表示已经有主了。
  非有大故,不入其门。
  没有大事,不得进入其居室之门。
  姑姊妹女子子,已嫁而反,兄弟弗与同席而坐,弗与同器而食。
  姑母、姐妹、自己的女儿,出嫁以后回到娘家,兄弟不可与之同席而坐,不可与之共用同一器皿进食。
  父子不同席。
  父子不可同席而坐。
   男女非有行媒,不相知名;
   男女之间,如果没有媒人往来提亲,就不知道对方的名字。
  非受币,不交不亲。
  如果女方还没有接受财礼,双方就不会有交往,更不会关系亲密。
  故日月以告君,齐戒以告鬼神,为酒食以召乡党僚友,以厚其别也。
  因此,结婚的年月日要向官方登记,还要斋戒禀告祖先,还要置办酒席邀请乡邻、同事、朋友,如此郑重其事,就是为了强调男女之别。
   取妻不取同姓;
   娶妻不得取同姓女子。
  故买妾不知其姓则卜之。
  所以买妾不知她的本姓,就得通过占卜决定可否。
  寡妇之子,非有见焉,弗与为友。
  寡妇的儿子,除非表现出具有卓异的才能,不得和他交朋友。
   贺取妻者,曰:“
   祝贺娶妻者,如果祝贺者本人不在场,其所派使者应当这样说:“
  某子使某闻子有客,使某羞。”
  是某君派我来的,某君听说您要宴请宾客,特派我来进献一点酒食。”
   贫者不以货财为礼,老者不以筋力为礼。
   对于贫穷的人,就不必苛求他非要以货财为礼了,对于年老的人,就不必苛求他非要以体力为礼了。
   名子者不以国,不以日月,不以隐疾,不以山川。
   替小孩取名,不要用国名,也不要用日月之名,不要用身上暗疾之名,也不要用山川之名。
   男女异长。
   有长男有次男,有长女有次女。
  男子二十,冠而字。
  兄弟和姐妹的排行应予以分开,男子到了二十岁,举行过冠礼,就得敬重他的大名,不好随便叫唤,因此要另取个“字”。
  父前,子名;
  不过,在父母。
  君前,臣名。
  国君面前,仍须称名。
  女子许嫁,笄而字。
  女子到了可以订婚的时候,要用簪盘起头发,亦不宜随便唤名,得另取个“字”。
   凡进食之礼,左殽右胾,食居人之左,羹居人之右。
   凡陈设便餐,带骨的肉放在左边,切好的大块肉放在右边,饭食放在人的左手方,羹汤放在人的右手方。
  脍炙处外,醯酱处内,葱㳿处末,酒浆处右。
  细切的肉和烤熟的肉放在盛肴胾的器皿之外,离人远些,醋和肉酱放在盛肴胾的器皿之内,离人近些,蒸葱放在醋和肉酱之左,酒和浆放在羹汤之右。
  以脯脩置者,左朐右末。
  如果还要摆设干肉,则弯曲的在左,挺直的在右。
  客若降等执食兴辞,主人兴辞于客,然后客坐。
  如果客人的身份较主人卑下,就应端着饭碗起立,说自己不敢当此席位,这时主人就要起身劝说客人不要客气,然后客人才又落座。
  主人延客祭:
  主人请客人和他一道祭食。
  祭食,祭所先进。
  祭饭食的方法是,主人先摆上哪一种就先祭哪一种。
  殽之序,遍祭之。
  祭肴馔的方法是逐一祭之,祭个遍。
  三饭,主人延客食胾,然后辩殽。
  吃过三口饭后,主人要请客人吃切好的大块肉,然后请客人遍尝各种肴馔。
  主人未辩,客不虚口。
  如果主人尚未吃完,客人不可漱口表示已经吃饱。
   侍食于长者,主人亲馈,则拜而食;
   陪着长者吃饭,如果主人亲自布菜,要拜谢之后再吃,主人不亲自布菜,就不必拜谢,可以径自动手取食。
  主人不亲馈,则不拜而食。
   大伙儿共同吃饭,要注意谦让,不可自顾自己吃饱。
   共食不饱,共饭不泽手。
  大伙儿共同吃饭,要注意手的清洁。
  毋抟饭,毋放饭,毋流歠,毋咤食,毋啮骨,毋反鱼肉,毋投与狗骨。
  不要把饭搓成团,不要把多取的饭再放回食器,不要大口喝,以免满口汁液外流,不要吃得啧啧作响,不要啃骨头,以免弄出声响,不要把咬过的鱼肉再放回食器,不要把骨头扔给狗。
  毋固获,毋扬饭。
  不要争抢着吃好吃的东西,不要为了贪快而扬去饭中的热气。
  饭黍毋以箸。
  吃黍米饭不要用筷子。
  毋嚃羹,毋絮羹,毋刺齿,毋歠醢。
  羹汤中的菜要经过咀嚼,不可大口囫囵吞下,不要当着主人的面调和羹汤,不要当众剔牙,不要喝肉酱。
  客絮羹,主人辞不能亨。
  客人如果调和羹汤,主人就要道歉,说不会烹饪。
  客歠醢,主人辞以窭。
  客人如果喝肉酱,主人就要道歉,说由于家贫以至于备办的食物不够吃。
  濡肉齿决,干肉不齿决。
  湿软的肉可以用齿咬断,干硬的肉不可以用齿咬断,就须用手擘而食之。
  毋嘬炙。
  吃烤肉不要一口吞下一大块。
   卒食,客自前跪,彻饭齐以授相者,主人兴辞于客,然后客坐。
   食毕,客人要从前面跪着收拾盛饭菜的食器并交给在旁服务的人,这时主人要连忙起身,说不敢劳动客人,然后客人再坐下。
  侍饮于长者,酒进则起,拜受于尊所。
  陪伴长者饮酒,看见长者将给自己斟酒就要赶快起立,走到放酒樽的地方拜受。
  长者辞,少者反席而饮。
  长者说不要如此客气,然后少者才回到自己的席位准备喝酒。
  长者举未釂,少者不敢饮。
  长者尚未举杯饮尽,少者不敢饮。
  长者赐,少者、贱者不敢辞。
  长者有所赐,作晚辈的、作僮仆的不得辞让不受。
  赐果于君前,其有核者怀其核。
  国君当面赐食水果,有核的要把核藏在怀里,不可以吐在地上。
  御食于君,君赐余,器之溉者不写,其余皆写。
  伺候国君吃饭,国君赐以剩余之食,这时就要看盛食之器是否可以洗涤,若是可以洗涤的食器,则就原器取食,不必倒入另外的器皿,若是不可以洗涤的食器,就要统统倒入另外的器皿取食,这是害怕弄脏了国君的食器。
   馂余不祭。
   吃剩余之食不须行祭食之礼。
  父不祭子,夫不祭妻。
  父亲吃儿子剩余之食,丈夫吃妻子剩余之食,也都不祭。
  御同于长者,虽贰不辞,偶坐不辞。
  陪同长者参加宴会,如果主人厚待少者如同长者一样,少者不用说客气话,作为宴席上的陪客,也不用说客气话。
  羹之有菜者用梜,其无菜者不用梜。
  汤里如果有菜,就要用筷子来夹,如果没有,则不用筷子,只用汤匙。
   为天子削瓜者副之,巾以絺。
   为天子削瓜,先削去皮,再切成四瓣,拦腰横切一刀,然后用细葛布盖上。
  为国君者华之,巾以绤。
  为国君削瓜,先削去皮,再一分为二,也拦腰横切一刀,然后用粗葛布盖上。
  为大夫累之,士疐之,庶人龁之。
  为大夫削瓜,只要削去皮即可,不盖任何东西,士人只切掉瓜蒂,再横切一刀,庶人在切除瓜蒂之后就捧着整个瓜啃吃。
   父母有疾,冠者不栉,行不翔,言不惰,琴瑟不御,食肉不至变味,饮酒不至变貌,笑不至矧,怒不至詈。
   父母生病,成年的儿子由于心中忧虑,头忘记了梳,走路也不像平日那样甩开双臂,开玩笑的话也不讲了,乐器也不弹奏了,吃肉只是吃一点,饮酒也不至于喝到脸红,不开怀大笑,发怒也不会骂人。
  疾止复故。
  父母病愈,作儿子的才恢复常态。
   有忧者侧席而坐,有丧者专席而坐。
   父母有病的人要独席而坐,父母去世不久的人只坐单层的席子。
   水潦降,不献鱼鳖,献鸟者拂其首,畜鸟者则勿拂也。
   路上积水下降,不须以鱼鳖献人,凡献野鸟要扭转其首以防其啄人,献家禽则不须如此。
  献车马者执策绥,献甲者执胄,献杖者执末。
  献车马的人,只要呈上马鞭和登车索就可以了,献铠甲的人,只要呈上头盔就行了,献手杖者,要自己手执杖的末端。
  献民虏者操右袂。
  献俘虏的时候要抓紧他的右臂。
  献粟者执右契,献米者操量鼓。
  献粱、稻一类谷物者,只要呈上可以兑取的证券就行了,献米的人,可以呈上量米的容器。
  献孰食者操酱齐。
  献熟食的人,要先送上酱类和切碎的腌菜。
  献田宅者操书致。
  献田地房产的人,只要呈上田契房契即可。
   凡遗人弓者:
   凡是送人弓的。
  张弓尚筋,弛弓尚角。
  如果弓弦己经张紧,就要弓弦向上,如果弓弦尚未张紧,就要弓背向上。
  右手执箫,左手承弣。
  同时右手拿着弓的一头,左手托着弓背的中部。
  尊卑垂帨。
  授受双方彼此鞠躬为礼。
  若主人拜,则客还辟,辟拜。
  如果主人下拜,客人要退避,避开主人的拜,表示不敢当。
  主人自受,由客之左接下承弣;
  如果是主人自己接受弓,就要从客人左手方接住弓背的中部,用右手接住弓的下头。
  乡与客并,然后受。
  与客人面朝同一方向并排而立,然后接过弓来。
  进剑者左首。
  送别人剑,要剑柄向右。
  进戈者前其鐏,后其刃。
  送别人戈,要以戈柄朝前,戈刃向后。
  进矛戟者前其镦。
  送别人矛或戟,也要以柄向前。
   进几杖者拂之。
   送人几案和手杖,要擦拭干净。
  效马效羊者右牵之;
  献马献羊要用右手牵着。
  效犬者左牵之。
  献犬则用左手牵着。
  执禽者左首。
  以鸟送人,要鸟头向左。
  饰羔雁者以缋。
  以羊羔和雁送人,要在羊羔和雁身上蒙上彩色画布。
  受珠玉者以掬。
  接受珠玉,要用双手捧着。
  受弓剑者以袂。
  接受弓剑,要用衣袖承接。
  饮玉爵者弗挥。
  用玉杯饮酒,不要挥扬,以免失手打破。
  凡以弓剑、苞苴、箪笥问人者,操以受命,如使之容。
  凡是被尊者派去赠送弓剑、苞苴、箪笥的人,在捧起这些礼物接受使命时,其仪态要像是臣受君命出聘他国那样。
   凡为君使者,已受命,君言不宿于家。
   凡是被国君派作使臣的人,接到使命之后就不得在家逗留,要立刻出发。
  君言至,则主人出拜君言之辱;
  传达国君命令的使者来到,主人就要穿上朝服在门外拜迎使者,并说有劳尊驾。
  使者归,则必拜送于门外。
  使者回去时,还要到门外拜送。
  若使人于君所,则必朝服而命之;
  如果派人到国君那里去,就得像亲自朝见国君那样,先穿上朝服再派遣使者。
  使者反,则必下堂而受命。
  使者从国君那里回来,一定要下堂迎接使者带来的君命。
   博闻强识而让,敦善行而不怠,谓之君子。
   博闻强记而能谦让,乐于作善事而不懈怠,这样的人就叫做君子。
  君子不尽人之欢,不竭人之忠,以全交也。
  君子不要求别人时时事事都说自己好,也不要求别人时时事事都要对得起自己,这样,交情才能始终保持。
   《礼》曰:
   《礼经》上说:“
  君子抱孙不抱子。
  君子抱孙不抱子。”
  此言孙可以为王父尸,子不可以为父尸。
  这话的意思是,祭祖时,孙子可以充当代表祖父的尸,而儿子则不可。
  为君尸者,大夫士见之,则下之。
  充当代表已故国君之尸的人,大夫和士遇到他都要下车致敬。
  君知所以为尸者,则自下之,尸必式。
  如果国君知道某人是尸,也要下车致敬,而为尸者一定要凭轼答谢。
  乘必以几。
  尸登车时,要用几来垫足。
   齐者不乐不吊。
   斋戒的人,不可听音乐,也不可到别人家吊丧。
   居丧之礼,毁瘠不形,视听不衰。
   居丧之礼,允许由于悲伤而消瘦,但不至于形销骨立,视力和听力不可衰退。
  升降不由阼阶,出入不当门隧。
  上堂下堂不走家长常走的东阶,出入大门不走门外当门之中道。
  居丧之礼,头有创则沐,身有疡则浴,有疾则饮酒食肉,疾止复初。
  居丧之礼,头上生了疮,可以洗头,身上长了疮,可以洗澡,生了病,这是特殊情况,可以饮酒吃肉,但病愈之后就要照旧。
  不胜丧,乃比于不慈不孝。
  如果悲伤过度坏了身体而不能承担丧事,那就等于不慈不孝。
  五十不致毁,六十不毁,七十唯衰麻在身,饮酒食肉,处于内。
  五十岁的人,允许因悲伤而消瘦,但不可过分,六十岁的人,可以不因为悲伤而消瘦,七十岁的人,只须披麻带孝就行,可以饮酒吃肉,可以住在自己的居室内。
  生与来日,死与往日。
  办丧事的规矩,凡是涉及生者的,如成服和持丧棒,应从死者死之次日开始计算。
  知生者吊,知死者伤。
  凡是涉及死者的,如殡敛和埋葬,应从死者死之当天开始计算。
  知生而不知死,吊而不伤;
  如果是与死者家属有交情的,应去慰问死者家属,如果是与死者本人有交情的,应去哀悼葬者。
  知死而不知生,伤而不吊。
  只与死者家属有交情而与死者本人无交情,就只须慰问而不须哀悼,反过来,则只须哀悼而不须慰问。
  吊丧弗能赙,不问其所费。
  慰问丧家,如果不能提供财物上的帮助,就不要问办丧事的花费。
  问疾弗能遗,不问其所欲。
  探视病人,如果不能有什么馈赠,就不要问病人需要什么。
  见人弗能馆,不问其所舍。
  见到行人,如果不能留宿,就不要问他住在什么地方。
  赐人者不曰来取。
  赠人物品,不要叫人来取。
  与人者不问其所欲。
  而要派人送去,给人东西,不要问人想要与否。
  适墓不登垄,助葬必执绋。
  到墓地去,不要上到坟头上,参加葬礼必须助挽柩车。
  临丧不笑。
  参加追悼,不可嬉笑。
  揖人必违其位。
  与人作揖,必须离开原位。
  望柩不歌。
  望见运柩车,不可唱歌。
  入临不翔。
  进入丧家,走路不要张开两臂。
  当食不叹。
  吃饭时不可唉声叹气。
  邻有丧,舂不相。
  邻居有丧事,即使在舂米时也不可喊号子。
  里有殡,不巷歌。
  邻里有停殡待葬的,就不要在街巷中唱歌。
  适墓不歌。
  到墓地上,不要唱歌。
  哭日不歌。
  吊丧之日,不要唱歌。
  送丧不由径,送葬不辟涂潦。
  护送柩车,不要走小路,挽着柩车,不要只顾自己而避开路上的积水。
  临丧则必有哀色,执绋不笑,临乐不叹;
  参加追悼一定要有哀伤的表情,助挽柩车时不可嬉笑,听音乐时不可叹气。
  介胄,则有不可犯之色。
  披上铠甲戴上头盔,就要表现出不可侵犯的神态。
   故君子戒慎,不失色于人。
   所以君子小心谨慎,在什么场合就要有什么场合的神态。
  国君抚式,大夫下之。
  遇到国君凭轼行礼时,大夫就要下车示敬。
  大夫抚式,士下之。
  遇到大夫凭轼行礼时,士就要下车示敬。
  礼不下庶人,刑不上大夫。
  礼制不下及于庶人,刑罚不上及于大夫。
  刑人不在君侧。
  受过刑罚的人,不宜让他在国君左右。
   兵车不式。
   乘兵车时不须凭轼行礼。
  武车绥旌,德车结旌。
  天子所乘的武车,旌旗是招展着的,意在宣扬威猛,天子所乘的德车,旌旗是缠在旗竿上的,以示德美于内,不尚赫奕。
  史载笔,士载言。
  如果国君去参加盟会,随行的史官要负责携带文具,司盟的士要负责准备好有关盟辞。
  前有水,则载青旌。
  在队伍进行的途中,前面发现水,前导的警卫就竖起画有青雀的旌旗以警众。
  前有尘埃,则载鸣鸢。
  发现尘土飞扬,就竖起画有鸣鸢的旌旗以警众。
  前有车骑,则载飞鸿。
  发现车骑,就竖起画有飞鸿的旌旗以警众。
  前有士师,则载虎皮。
  发现兵众,就用竿子举起虎皮以警众。
  前有挚兽,则载貔貅。
  发现猛兽,就竖起画有貔貅的旌旗以警众。
  行:
  凡是行军之阵:
  前朱鸟而后玄武,左青龙而右白虎。
  前锋以画有朱雀的旗帜为标志,后卫以画有玄武的旗帜为标志,左翼以画有青龙的旗帜为标志,右翼以画有白虎的旗帜为标志。
  招摇在上,急缮其怒。
  中军则以北斗七星旗为令旗,所以士卒坚劲奋勇,如天帝之威怒。
  进退有度,左右有局,各司其局。
  前进后退,都有一定的法度,左右两翼,也各有主官负责。
   父之雠,弗与共戴天。
   对于杀父的仇人,作儿子的必须与他拚个死活,什么时候杀了他什么时候才算罢休。
  兄弟之雠不反兵。
  对于杀害兄弟的仇人,要随时携带武器,遇见就杀。
  交游之雠不同国。
  对于杀害朋友的仇人,如果他不逃到别国去,见即杀之。
  四郊多垒,此卿大夫之辱也。
  如果国都的四郊筑有许多防御工事,那是卿、大夫的耻辱。
  地广大,荒而不治,此亦士之辱也。
  土地尽管广大,如果任其荒废而不加治理,也算是地方官长的耻辱。
   临祭不惰。
   参加祭祀,不得怠惰。
  祭服敝则焚之,祭器敝则埋之,龟策敝则埋之,牲死则埋之。
  祭服破了要烧掉,祭器破了要埋掉,用于卜筮的龟策破了要埋掉,用于祭祀的牲口死了要埋掉。
  凡祭于公者,必自彻其俎。
  凡是在国君的庙里助祭的士,祭过神后,都要把应得的一份祭肉自己带回家中。
   卒哭乃讳。
   行过卒哭之祭,就要避免称呼死者之名。
  礼,不讳嫌名。
  但据礼的规定,与死者之名读音相同的字可以不避。
  二名不偏讳。
  双字之名只要避其一字即可。
  逮事父母,则讳王父母;
  如果赶上侍奉父母,就要避讳祖父之名,如果未赶上侍奉父母,则可不避讳祖父之名。
  不逮事父母,则不讳王父母。
  在国君面前不避家讳,在大夫面前则应避国君之讳。
  君所无私讳,大夫之所有公讳。
  读《诗经》、《尚书》等经典,不须避讳,写文章,不须避讳,否则将辞不达意,闹出笑话。
  《诗》、《书》不讳,临文不讳。
  庙中的祭文和祝辞,不须避讳。
  庙中不讳。
  国君夫人的家讳,即令是在和国君对话,臣子也不须避讳。
  夫人之讳,虽质君之前,臣不讳也;
  妇人之名讳,仅限于家门之内。
  妇讳不出门。
  对大功、小功的亲属,不须避讳。
  大功小功不讳。
  凡是到了一个新地方,要先打听当地的禁忌,进到城里边,要先打听城里的风俗。
  入竟而问禁,入国而问俗,入门而问讳。
  进到别人家,要先打听主人的家讳。
   外事以刚日,内事以柔日。
   祭祀家外之神要用单数日,祭祀家内之神要用双数日。
   凡卜筮日:
   凡用卜筮的办法来择定吉日。
  旬之外曰远某日,旬之内曰近某日。
  本旬以外的日子称作“远某日”,本旬之内的日子称作“近某日”。
  丧事先远日,吉事先近日。
  丧葬等事,应先卜远日,祭享等事,应先卜近日。
  曰:“
  卜时要说:“
  为日,假尔泰龟有常,假尔泰筮有常。”
  卜个吉日,借助泰筮判个吉凶,泰筮的灵验是一贯的,”筮时要说,“筮个吉日,借助泰筮判个吉凶,泰筮的灵验是一贯的。”
   卜筮不过三,卜筮不相袭。
   不管是用卜或用筮,都不能超过三次。
  龟为卜,策为筮,卜筮者,先圣王之所以使民信时日、敬鬼神、畏法令也;
  用了龟卜,就不可再用蓍[]筮[],用了蓍筮,就不可再用龟卜,用龟甲来判定吉凶叫做卜,用蓍草来判定吉凶叫做筮,卜与筮,这是古昔圣王用来使百姓相信择定的吉日吉时、崇敬祭祀的鬼神、畏服君长的法令而以神道设教的办法。
  所以使民决嫌疑、定犹与也。
  同时也是使百姓在徘徊犹豫之时借以做出决断的办法。
  故曰:“
  因为:
  疑而筮之,则弗非也;
  犹豫不决才进行卜筮,既已卜筮,就不可再对卜筮的结果产生怀疑。
  日而行事,则必践之。”
  已定在那一天举行祭祀,就必须在那一天举行。
   君车将驾,则仆执策立于马前。
   国君的乘车将要套马时,仆人应手执马鞭立在马前。
  已驾,仆展軨、效驾,奋衣由右上取贰绥,跪乘,执策分辔,驱之五步而立。
  马套好之后,仆人要检查车轮有无毛病并且试车,试车时,仆人要首先抖落衣服上的尘土,然后从右边拉着副绥上车,以跪姿乘坐,拿起马鞭,两手分握缰绳,驱车前行五步而止。
  君出就车,则仆并辔授绥。
  国君出来登车时,仆人要一手把缰绳总握,用另一只手将正绥递给国君。
  左右攘辟,车驱而驺。
  国君登车之后,侍从们退向路的两边,车子开动以后,负责警卫的车又急忙跟在车后。
  至于大门,君抚仆之手而顾,命车右就车;
  车子走到大门口,国君按住仆人的手,示意停车,并回过头来命令车右登车。
  门闾沟渠,必步。
  车子经过城门、里门和沟渠时,车右必须下车步行。
   凡仆人之礼,必授人绥。
   凡是驾车的仆人,按礼来说,一定要把登车绳递给乘车者。
  若仆者降等,则受;
  如果驾车者的身份低于乘车者,乘车者就接受。
  不然,则否。
  不然的话,就不能接受。
  若仆者降等,则抚仆之手;
  更具体地说,如果驾车者的身份低于乘车者,乘车者在接受登车绳时,应先用手按住驾车者的手。
  不然,则自下拘之。
  示意不敢当,然后再接受,如果双方身份相等,就应当从驾车者的手的下方直接取绳。
  客车不入大门。
  客人的马车不可驶入主人的大门,这是表示谦虚。
  妇人不立乘。
  妇女乘车不可站着。
  犬马不上于堂。
  犬马不可牵到堂上。
  故君子式黄髪,下卿位,入国不驰,入里必式。
  君子乘车时,遇到老年人要凭轼致敬,经过卿的朝位要下车示敬,进入城门不可驰骋,进入里门必须凭轼致敬。
   君命召,虽贱人,大夫士必自御之。
   国君命人召唤,即使来人的地位低贱,大夫、士也必须亲自出迎,以示尊重君命。
  介者不拜,为其拜而蓌拜。
  穿铠甲的人不拜,因为著甲而拜有损军容。
  祥车旷左,乘君之乘车不敢旷左;
  祥车要空着左边的尊位,如果乘国君的从车,可千万不要空着左边的尊位。
  左必式。
  因为那样就意味着国君去世。
  仆御、妇人则进左手,后右手;
  既然是御者立在左边的尊位,为表示自己的局促不安,所以御者始终作凭轼之姿,为妇人驾车,要伸出左手执辔,右手后缩,这是为了避免嫌疑。
  御国君,则进右手、后左手而俯。
  为国君驾车,则要伸出右手执辔,左手后缩,朝国君略微俯身,以示敬意。
  国君不乘奇车。
  国君不可乘奇邪不正之车。
  车上不广欬,不妄指。
  在车上不要大声咳嗽,不要随便指指点点。
  立视五巂,式视马尾,顾不过毂。
  站着,视线达到车轮转动五周的距离,凭轼行礼时,视线只达到马尾,回头看时,视线不得超过车毂。
  国中以策彗恤勿驱。
  进入国都就改用策彗轻轻搔摩驾车的马。
  尘不出轨。
  降低车速,使尘土不至于飞扬到车辙之外。
  国君下齐牛,式宗庙。
  国君经过宗庙的门口要下车,遇见供祭祀用的牛要凭轼致敬。
  大夫士下公门,式路马。
  大夫、士经过国君的门口要下车,遇见路马要凭轼致敬。
  乘路马,必朝服载鞭策,不敢授绥,左必式。
  臣子驾驭路马,一定要穿上朝服,虽然带有马鞭,但备而不用,也不敢把登车的引绳递给别人,并且要站在车的左边,必须凭轼致敬。
  步路马,必中道。
  牵着路马步行,一定要走在道路正中。
  以足蹙路马刍,有诛。
  凡是践踏路马草料者,有罚。
  齿路马,有诛。
  估量路马年龄者,有罚。
多音字参考列表
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [給](读音:gěi,jǐ)
  [節](读音:jié,jiē)
  [明](读音:míng)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [期](读音:qī,jī)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [省](读音:shěng,xǐng)
  [採,采 ](读音:cài,cǎi )
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [南](读音:nā,nán)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [](读音:yìng,yīng)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [屏](读音:píng,bīng,bǐng)
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [裳](读音:shɑng,cháng)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [脯](读音:fǔ,pú)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [核 ](读音:hé,hú,gāi )
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [削](读音:xiāo,xuē)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [冠](读音:guàn,guān)
  [畜](读音:xù,chù)
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [識](读音:shí,zhì)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [創](读音:chuàng,chuāng)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [六](读音:liù,lù)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [處](读音:chú,chù)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [能](读音:néng,nài)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [揖](读音:yī,jí,yì)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [巷](读音:hàng,xiàng)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [可](读音:kè,kě)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [度](读音:dù,duó)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [埋](读音:mái,mán)
  [祭](读音:jì,zhài)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [逮](读音:dài,dǎi,dì)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [蔔,卜](读音:bo,bǔ,pú)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [信 ](读音:xìn, )
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [衣](读音:yī,yì)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [辟,闢](读音:pì,bì)
  [若](读音:rě,ruò)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [其](读音:jī,qí)
  [奇](读音:jī,qí)
  [車](读音:chē,jū)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [過](读音:guò,guō)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [夫](读音:fú,fū)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
  礼记作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。