中国古文之家 访问手机版

《小石城山记》拼音版,带全文注音(柳宗元)-文言文

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • xiǎo
  shí
  chéng
  shān

 • 
  [
  táng
   
  ]
  liǔ
  zōng
  yuán
 • 
   
   
   


  西
  shān
  dào
  kǒu
  jìng
  běi
   

  huáng
  máo
  lǐng
  ér
  xià
   
  yǒu
  èr
  dào
     西
  chū
   
  xún
  zhī

  suǒ

   


  shāo
  běi
  ér
  dōng
   

  guò

  shí
  zhàng
   

  duàn
  ér
  chuān
  fēn
   
  yǒu

  shí
  héng
  dāng

  yín
   

  shàng
  wéi


   
  liáng

  zhī
  xíng
   

  páng
  chū
  bǎo

   
  yǒu
  ruò
  mén
  yān
   
  kuī
  zhī
  zhèng
  hēi
   
  tóu

  xiǎo
  shí
   
  dòng
  rán
  yǒu
  shuǐ
  shēng
   

  xiǎng
  zhī

  yuè
   
  liáng
  jiǔ
  nǎi

   
  huán
  zhī

  shàng
   
  wàng
  shèn
  yuǎn
   


  rǎng
  ér
  shēng
  jiā
  shù
  měi
  jiàn
   


  ér
  jiān
   

  shū

  yǎn
  yǎng
   
  lèi
  zhì
  zhě
  suǒ
  shī
  shè

   
 • 
   
   
   

   


  zào

  zhě
  zhī
  yǒu

  jiǔ

   

  shì
   


  wéi
  chéng
  yǒu
   
  yòu
  guài


  wéi
  zhī
  zhōng
  zhōu
   
  ér
  liè
  shì


   
  gēng
  qiān
  bǎi
  nián  shòu


   
  shì

  láo
  ér

  yòng
   
  shén
  zhě
  tǎng  shì
   


  guǒ


   
  huò
  yuē
   
   

  wèi

  xián
  ér  zhě
   
   
  huò
  yuē
   
   


  zhī
  líng
   

  wèi
  wěi
  rén
   
  ér

  wèi
  shì

   

  chǔ
  zhī
  nán
  shǎo
  rén
  ér
  duō
  shí
   
   
  shì
  èr
  zhě
   

  wèi
  xìn
  zhī
   
 
多音字列表
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“岭”:lǐng,其它读音:lǐng,líng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“少”:shāo,其它读音:shāo,shǎo,shào
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“过”:guò,其它读音:guò,guo,guō
“分”:fēn,其它读音:fēn,fèn
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“横”:héng,其它读音:héng,hèng
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“睥”:,其它读音:bì,pì
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“旁”:páng,其它读音:páng,bàng,bēng
“堡”:bǎo,其它读音:bǎo,bǔ,pù
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“若”:ruò,其它读音:ruò,rě
“正”:zhèng,其它读音:zhèng,zhēng
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“可”:,其它读音:kě,kè
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“甚”:shèn,其它读音:shèn,shén
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“奇”:,其它读音:qí,jī
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“仰”:yǎng,其它读音:yǎng,áng
“施”:shī,其它读音:shī,yì
“吾”:,其它读音:wú,yù
“疑”:,其它读音:yí,nǐ,níng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“狄”:,其它读音:dí,tì
“更”:gèng,其它读音:gēng,gèng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“伎”:,其它读音:jì,qí
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“夫”:,其它读音:fū,fú
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“少”:shǎo,其它读音:shāo,shǎo,shào
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“数”:shù,其它读音:shù,shǔ,shuò
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。