中国古文之家 访问手机版

《放鹤亭记》拼音版,带全文注音(苏轼)-文言文

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • fàng

  tíng


 • shì
 • 
   
   
   
  jùn
  shǒu

  shì
   
  shí
  cóng
  bīn
  zuǒ
  liáo

  wǎng
  jiàn
  shān
  rén
   
  yǐn
  jiǔ


  tíng
  ér

  zhī
   

  shān
  rén
  ér
  gào
  zhī
  yuē
   
   

  zhī
  yǐn

  zhī


   
  suī
  nán
  miàn
  zhī
  jūn
   
  wèi
   
   

   
  yuē
   
   
  míng

  zài
  yīn
     zhī
   
   
   
  shī
   
  yuē
   
   

  míng

  jiǔ
  gāo
   
  shēng
  wén

  tiān
   
   
  gài

  wéi

   
  qīng
  yuǎn
  xián
  fàng
   
  chāo
  rán

  chén
  āi
  zhī
  wài
   

   

   
   
  shī
   
  rén


  xián
  rén
  jūn

   
  yǐn

  zhī
  shì
   
  xiá
  ér
  wán
  zhī
   

  ruò
  yǒu

  ér

  sǔn
  zhě
   
  rán
  wèi

  gōng
  hào


  wáng

  guó
   
  zhōu
  gōng
  zuò
   
  jiǔ
  gào
   
   
  wèi

  gōng
  zuò
   

  jiè
   
   

  wéi
  huāng
  huò
  bài
  luàn
   

  ruò
  jiǔ
  zhě
   
  ér
  liú
  líng
   
  ruǎn

  zhī

   


  quán

  zhēn
  ér
  míng
  hòu
  shì
   
  jiē

   
  nán
  miàn
  zhī
  jūn
   
  suī
  qīng
  yuǎn
  xián
  fàng


  zhě
   
  yóu


  hào
   
  hào
  zhī

  wáng

  guó
   
  ér
  shān
  lín
  dùn
  shì
  zhī
  shì
   
  suī
  huāng
  huò
  bài
  luàn

  jiǔ
  zhě
   
  yóu

  néng
  wéi
  hài
   
  ér
  kuàng   
  yóu

  guān
  zhī
   

  wéi

  wèi


  tóng

  ér


   
   
 • 
   
   
   
  shān
  rén
  xīn
  rán
  ér
  xiào
  yuē
   
   
  yǒu
  shì
  zāi
   
   
  nǎi
  zuò
  fàng

   
  zhāo

  zhī

  yuē
   

  fēi  西
  shān
  zhī
  quē
   
  gāo
  xiáng
  ér
  xià
  lǎn


  suǒ
  shì
   
  fān
  rán
  liǎn

   
  wǎn
  jiāng


   


  suǒ
  jiàn
   
  jiǎo
  rán
  ér


   

  zhōng


  jiàn

  zhī
  jiān

   
  zhuó
  cāng
  tái
  ér

  bái
  shí
   

  guī
  lái

   
  dōng
  shān
  zhī
  yīn
   

  xià
  yǒu
  rén

   
  huáng
  guān
  cǎo

   


  ér

  qín
   
  gōng
  gēng
  ér
  shí

   
  bǎo
   
  guī
  lái
  guī
  lái

   

  西
  shān  jiǔ
  liú
   
 • 
   
   
   

  níng
  shí
  nián
  qiū
   
  péng
  chéng

  shuǐ
   
  yún
  lóng
  shān
  rén
  zhāng
  jūn
  zhī
  cǎo
  táng
   
  shuǐ


  bàn
  fēi
   
  míng
  nián
  chūn
   
  shuǐ
  luò
   
  qiān  zhī
  dōng
   
  dōng
  shān
  zhī

   
  shēng
  gāo
  ér
  wàng
   


  jìng
  yān
   
  zuò
  tíng


  shàng
   
  péng
  chéng
  zhī
  shān
   
  gāng
  lǐng


   
  yǐn
  rán


  huán
   

  quē


  西

  miàn
   
  ér
  shān
  rén
  zhī
  tíng
   
  shì
  dāng

  quē
   
  chūn
  xià
  zhī
  jiāo
   
  cǎo


  tiān
   
  qiū
  dōng
  xuě
  yuè
   
  qiān   
  fēng

  huì
  míng
  zhī
  jiān
   

  yǎng
  bǎi
  biàn
   
  shān
  rén
  yǒu
  èr

   
  shèn
  xùn
  ér
  shàn
  fēi
   
  dàn

  wàng

  西
  shān
  zhī
  quē
  ér
  fàng
  yān
   
  zòng

  suǒ

  ,
  ,
  huò


  bēi
  tián
   
  huò
  xiáng

  yún
  biǎo
     dōng
  shān
  ér
  guī
   

  míng
  zhī
  yuē
   
  fàng

  tíng
   
   
 • 
   
   
   
  yuán
  fēng
  yuán
  nián
  shí

  yuè
  chū   
  fàng

  tíng

   
   
 
多音字列表
-
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。