中国古文之家 访问手机版

《石钟山记》拼音版,带全文注音(苏轼)-文言文

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • shí
  zhōng
  shān

 • 
  [
  sòng
   
  ]

  shì
 • 
   
   
   
   
  shuǐ
  jīng
   
  yún
   
   
  péng

  zhī
  kǒu
  yǒu
  shí
  zhōng
  shān
  yān
   
   

  yuán

  wéi
  xià
  lín
  shēn
  tán
   
  wēi
  fēng

  làng
   
  shuǐ
  shí
  xiāng

   
  shēng

  hóng
  zhōng
   
  shì
  shuō

   
  rén
  cháng

  zhī
   
  jīn

  zhōng
  qìng
  zhì
  shuǐ
  zhōng
   
  suī

  fēng
  làng

  néng
  míng

   
  ér
  kuàng
  shí

   
  zhì
  táng


  shǐ
  fǎng
  访


  zōng
   

  shuāng
  shí

  tán
  shàng
   
  kòu
  ér
  líng
  zhī
   
  nán
  shēng
  hán

   
  běi
  yīn
  qīng
  yuè
   

  zhǐ
  xiǎng
  téng
   

  yùn

  xiē
   


  wéi

  zhī

   
  rán
  shì
  shuō

   

  yóu

  zhī
   
  shí
  zhī
  kēng
  rán
  yǒu
  shēng
  zhě
   
  suǒ
  zài
  jiē
  shì

   
  ér  zhōng
  míng
   

  zāi
   
 • 
   
   
   
  yuán
  fēng

  nián
  liù
  yuè
  dīng
  chǒu
     ān
  zhōu
  xíng
  shì
  lín

   
  ér
  zhǎng

  mài
  jiāng

  ráo
  zhī

  xīng
  wèi
   
  sòng
  zhī
  zhì

  kǒu
   
  yīn

  guān
  suǒ
  wèi
  shí
  zhōng
  zhě
   

  sēng
  shǐ
  使
  xiǎo
  tóng
  chí

   

  luàn
  shí
  jiān  èr
  kòu
  zhī
   
  kōng
  kōng
  yān
   


  xiào
  ér

  xìn

   
  zhì


  yuè
  míng
   


  mài
  chéng
  xiǎo
  zhōu
   
  zhì
  jué

  xià
   

  shí


  qiān
  chǐ
   

  měng
  shòu

  guǐ
   
  sēn
  rán


  rén
   
  ér
  shān
  shàng


   
  wén
  rén
  shēng

  jīng

   
  zhé
  zhé
  yún
  xiāo
  jiān
   
  yòu
  yǒu
  ruò
  lǎo
  rén

  qiě
  xiào

  shān

  zhōng
  zhě
   
  huò
  yuē

  guàn


   

  fāng
  xīn
  dòng

  huán
   
  ér

  shēng


  shuǐ
  shàng
   
  cēng
  hóng

  zhōng


  jué
   
  zhōu
  rén

  kǒng
   

  ér
  chá
  zhī
   

  shān
  xià
  jiē
  shí
  xué
  xià
   

  zhī

  qiǎn
  shēn
   
  wēi


  yān
   
  hán
  dàn
  péng
  pài
  ér
  wéi


   
  zhōu
  huí
  zhì
  liǎng
  shān
  jiān
   
  jiāng

  gǎng
  kǒu
   
  yǒu

  shí
  dāng
  zhōng
  liú
   

  zuò
  bǎi
  rén
   
  kōng
  zhōng
  ér
  duō
  qiào
   

  fēng
  shuǐ
  xiāng
  tūn

   
  yǒu
  kuǎn
  kǎn
  tāng

  zhī
  shēng
   

  xiàng
  zhī
  cēng
  hóng
  zhě
  xiāng
  yìng
   

  yuè
  zuò
  yān
   
  yīn
  xiào
  wèi
  mài
  yuē
   
   

  shí
  zhī

   
  cēng
  hóng
  zhě
   
  zhōu
  jǐng
  wáng
  zhī   
  kuǎn
  kǎn
  tāng

  zhě
   
  wèi
  zhuāng

  zhī

  zhōng

   

  zhī
  rén
   
   
 • 
   
   
   
  shì


  jiàn
  ěr
  wén
   
  ér

  duàn

  yǒu

   


   

  yuán
  zhī
  suǒ
  jiàn
  wén
   
  dài


  tóng
   
  ér
  yán
  zhī

  xiáng
   
  shì


  zhōng

  kěn

  xiǎo
  zhōu


  jué

  zhī
  xià
   


  néng
  zhī
   
  ér

  gōng
  shuǐ
  shī
  suī
  zhī
  ér

  néng
  yán
   

  shì
  suǒ


  chuán

   
  ér
  lòu
  zhě
  nǎi


  jīn
  kǎo

  ér
  qiú
  zhī
   


  wéi


  shí
   

  shì


  zhī
   
  gài
  tàn

  yuán
  zhī
  jiǎn
   
  ér
  xiào


  zhī
  lòu

   
 
多音字列表
“苏”:,其它读音:sū,sù
 
欢迎留言/纠错(共有信息1条))

网友留言
  【第1楼】汝识之乎的“识”应该是zhi.
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(15:44)
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。