中国古文之家 访问手机版

《后赤壁赋》拼音版,可打印(苏轼)-文言文

《后赤壁赋》由苏轼创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • hòu
  chì


 • 
  [
  běi
  sòng
   
  ]

  shì
  • 
    
    
    
   shì
   suì
   shí
   yuè
   zhī
   wàng
    


   xuě
   táng
    
   jiāng
   guī

   lín
   gāo
    
   èr

   cóng

    
   guò
   huáng

   zhī
   bǎn
    
   shuāng


   jiàng
    


   jìn
   tuō
    
   rén
   yǐng
   zài

    
   yǎng
   jiàn
   míng
   yuè
    

   ér

   zhī
    
   xíng

   xiāng

    
  • 
    
    
    

   ér
   tàn
   yuē
    
    
   yǒu


   jiǔ
    
   yǒu
   jiǔ

   yáo
    
   yuè
   bái
   fēng
   qīng
    


   liáng


    
    

   yuē
    
    
   jīn
   zhě


    

   wǎng


    

   kǒu

   lín
    
   zhuàng

   sōng
   jiāng
   zhī

    

   ān
   suǒ

   jiǔ

    
    
   guī
   ér
   móu
   zhū

    

   yuē
    
    

   yǒu
   dǒu
   jiǔ
    
   cáng
   zhī
   jiǔ

    

   dài


   shí
   zhī

    
    
  • 
    
    
    

   shì
   xié
   jiǔ


    

   yóu

   chì

   zhī
   xià
    
   jiāng
   liú
   yǒu
   shēng
    
   duàn
   àn
   qiān
   chǐ
    
   shān
   gāo
   yuè
   xiǎo
    
   shuǐ
   luò
   shí
   chū
    
   céng

   yuè
   zhī


    
   ér
   jiāng
   shān   shí

    

   nǎi
   shè

   ér
   shàng
    

   chán
   yán
    

   méng
   róng
    


   bào
    
   dēng
   qiú
   lóng
    
   pān


   zhī
   wēi
   cháo
    

   féng

   zhī
   yōu
   gōng
    
   gài
   èr


   néng
   cóng
   yān
    
   huá
   rán
   cháng
   xiào
    
   cǎo

   zhèn
   dòng
    
   shān
   míng

   yìng
    
   fēng

   shuǐ
   yǒng
    


   qiǎo
   rán
   ér
   bēi
    

   rán
   ér
   kǒng
    
   lǐn
   liú

    
   fǎn
   ér
   dēng
   zhōu
    
   fàng

   zhōng
   liú
    
   tīng

   suǒ
   zhǐ
   ér
   xiū
   yān
    
   shí

   jiāng
   bàn
       liáo
    
   shì
   yǒu


    
   héng
   jiāng
   dōng
   lái
    
   chì

   chē
   lún
    
   xuán
   cháng
   gǎo

    
   jiá
   rán
   cháng
   míng
    
   lüè

   zhōu
   ér

   西

    
  • 
    
    
    
    


   jiù
   shuì
    
   mèng

   dào
   shì
    


   pián
   xiān
    
   guò
   lín
   gāo
   zhī
   xià
    


   ér
   yán
   yuē
    
    
   chì

   zhī
   yóu


    
    
   wèn

   xìng
   míng
    

   ér


    
    


    


    

   zhī
   zhī

    
   chóu

   zhī

    
   fēi
   míng
   ér
   guò

   zhě
    
   fēi    
    
   dào
   shì

   xiào
    


   jīng

    
   kāi

   shì
   zhī
    

   jiàn

   chù
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古文观止 注音详解》 新华出版社 2013年3月版本,《中华优秀古诗文诵读本 中学版 》中华书局,《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
全文详解
   是岁十月之望,步自雪堂
 • 〔步自雪堂:从雪堂步行出发。雪堂,苏轼在黄州所建的新居,离他在临皋的住处不远,在黄冈东面。堂在大雪时建成,画雪景于四壁,故名“雪堂”。〕
 • ,将归于临皋
 • [临皋:亭名,在黄冈南长江边上。苏轼初到黄州时住在定惠院,不久就迁至临皋亭。 ]
   这一年十月十五日,我从雪堂出发,准备回临皋亭。
  二客从予,过黄泥之坂
 • 〔黄泥之坂:黄冈东面东坡附近的山坡叫“黄泥坂”。坂,斜坡,山坡。〕
  有两位客人跟随着我,一起走过黄泥坂。
  霜露既降,木叶
 • 〔木叶:树叶。木,本来是木本植物的总名,“乔木”“灌木”的“木”都是用的这个意思。后来多用“木”称“木材”,而用本义是“树立”的“树”作木本植物的总名。〕
 • 尽脱,人影在地,仰见明月,顾而乐之,行歌相答
 • 〔行歌相答:边行边吟诗,互相唱和;且走且唱,互相酬答。〕
  这时霜露已经降下,叶全都脱落,我们的身影倒映在地上,抬头望见明月高悬,四下里瞧瞧,心里十分快乐,于是一面走一面吟诗,相互酬答。
   已而
 • 〔已而:过了一会儿。〕
 • 叹曰:“
   过了一会儿,我叹惜地说:“
  有客无酒,有酒无肴,月白风清,如此良夜何
 • 〔如此良夜何:怎样度过这个美好的夜晚呢?如……何,怎样对待……“如何”跟“奈何”差不多,都有“对待”“对付”的意思。〕
 • !”
  有客人却没有酒,有酒却没有菜,月色皎洁,清风吹拂,这样美好的夜晚,我们怎么度过呢?”
  客曰:“
  一位客人说:“
  今者薄暮
 • 〔今者薄暮:方才傍晚的时候。薄暮,太阳将落天快黑的时候。薄,迫,逼近。〕
 • ,举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈
 • [淞江之鲈:鲈鱼是松江(现在属上海)的名产,体扁,嘴大,鳞细,味鲜美,松小所产的鲈鱼。这是有名的美味。 ]
  今天傍晚,我撒网捕到了鱼,大嘴巴,细鳞片,形状就像吴淞江的鲈鱼。
  顾安所得酒乎
 • 〔顾安所得酒乎:但是从哪儿能弄到酒呢?顾,但是,可是。安所,何所,哪里。〕
 • ?”
  不过,到哪里去弄到酒呢?”
  归而谋诸妇
 • 〔谋诸妇:谋之于妻,找妻子想办法。诸,相当于“之于”。〕
  我回家和妻子商量。
  妇曰:“
  妻子说:“
  我有斗
 • 〔斗:古代盛酒的器具。〕
 • 酒,藏之久矣,以待子不时之需。”
  我有一斗酒,保藏了很久,为了应付您突然的需要。”
   于是携酒与鱼,复游于赤壁之下
 • 〔复游于赤壁之下:这是泛舟而游。下文“摄衣
 • 〔摄衣:提起衣襟摄,牵曳。〕
 • 而上”是舍舟登陆,“反
 • 〔反:同“返”。返回。〕
 • 而登舟”是回到船上。〕。
   就这样,我们携带着酒和鱼,再次到赤壁的下面游览。
  江流有声,断岸千尺
 • 〔断岸千尺:江岸上山壁峭立,高达千尺。断,阻断,有“齐”的意思,这里形容山壁峭立的样子。〕
  长江的流水发出声响,陡峭的江岸高峻直耸。
  山高月小,水落石出。
  山峦很高,月亮显得小了,水位降低,礁石露了出来。
  曾日月之几何,而江山不可复识矣
 • 〔曾日月之几何,而江山不可复识矣:才过了几天啊,(眼前的江山明知是先前的江山,)而先前的景象再不能辨认了。这话是联系前次赤壁之游说的。前次游赤壁在“七月既望”,距离这次仅仅三个月,时间很短,所以说“曾日月之几何”。前次所见的是“水光接天”,“万顷茫然”,这次所见的是“断岸千尺”“水落石出”,所以说“江山不可复识”。曾,才,刚刚。这样用的“曾”常放
 • 〔放:纵,遣。这里有任船飘荡的意思。〕
 • 在疑问句的句首。“曾日月之几何”,也就是“曾几何时”。〕。
  才相隔多少日子,上次游览所见的江景山色再也认不出来了!
  予乃摄衣
 • 〔摄衣:提起衣襟摄,牵曳。〕
 • 而上,履巉岩
 • 〔履巉岩:登上险峻的山崖。履,践,踏。巉岩,险峻的山石。〕
 • ,披蒙茸
 • 〔披蒙茸:分开乱草。蒙茸,杂乱的丛草。〕
 • ,踞
 • 〔踞:蹲或坐。虎豹,指形似虎豹的山石。〕
 • 虎豹,登虬龙
 • 〔虬龙:指枝柯弯曲形似虬龙的树木。虬,龙的一种。登虬龙是说游于树林之间。〕
 • ,攀栖鹘
 • 〔栖鹘:睡在树上的鹘。栖,鸟宿。鹘,意为隼,鹰的一种。〕
 • 之危巢,俯冯夷之幽宫
 • 〔俯冯夷之幽宫:低头看水神冯夷的深宫。冯夷,水神。幽,深。“攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫”,这只是说,上登山的极高处,下临江的极深处。〕
  我就撩起衣襟上岸,踏着险峻的山岩,拨开纷乱的野草,蹲在虎豹形状的怪石上,又不时拉住形如虬龙的树枝,攀上猛禽做窝的悬崖,下望水神冯夷的深宫。
  盖二客不能从焉。
  两位客人都不能跟着我到这个极高处。
  划然长啸
 • 〔划然长啸:高声长啸。划有“裂”的意思,这里形容长啸的声音。啸,蹙口作声。〕
 • ,草木震动,山鸣谷应,风起水涌。
  我大声地长啸,草木被震动,高山与我共鸣,深谷响起了回声,大风刮起,波浪汹涌。
  予亦悄然
 • 〔悄然:静默的样子。〕
 • 而悲,肃然
 • 〔肃然:因恐惧而收敛的样子。〕
 • 而恐,凛乎其不可留
 • 〔留:停留。〕
 • 也。
  我也觉得忧愁悲哀,感到恐惧而静默屏息,觉得这里令人畏惧,不可久留。
 • 〔反:同“返”。返回。〕
 • 而登舟,放
 • 〔放:纵,遣。这里有任船飘荡的意思。〕
 • 乎中流,听其所止而休焉
 • 〔听其所止而休焉:任凭那船停止在什么地方就在什么地方休息。〕
  回到船上,把船划到江心,任凭它漂流到哪里就在那里停泊。
  时夜将半,四顾寂寥
 • 〔四顾寂寥:向四外望去,寂寞空虚。〕
  这时快到半夜,望望四周,觉得冷清寂寞得很。
  适有孤鹤,横江东来
 • 〔横江东来:横穿大江上空从东飞来。〕
  正好有一只鹤,横穿江面从东边飞来。
  翅如车轮,玄裳缟衣
 • 〔玄裳缟衣:下服是黑的,上衣是白的。玄,黑。裳,下服。缟,白。衣,上衣。仙鹤身上的羽毛是白的,尾巴是黑的,所以这样说。〕
 • ,戛然
 • 〔戛然:形容鹤雕一类的鸟高声叫唤的声音。如白居易《画雕赞》“轩然将飞,戛然欲鸣。”〕
 • 长鸣,掠
 • 〔掠:擦过。〕
 • 予舟而西也。
  翅膀像车轮一样大小,尾部的黑羽如同黑裙子,身上的白羽如同洁白的衣衫,它戛戛地拉长声音叫着,擦过我们的船向西飞去。
   须臾客去,予亦就睡
 • 〔须臾客去,予亦就睡:这时的作者与客已经舍舟登岸,客去而作者就寝于室内,看下文的“开户”便明。〕
   过了会儿,客人离开了,我也回家睡觉。
  梦一道士,羽衣蹁跹,过临皋之下,揖予
 • 〔揖予:向我拱手施礼。〕
 • 而言曰:“
  梦见一位道士,穿着羽毛编织成的衣裳,轻快地走来,走过临皋亭的下面,向我拱手作揖说:“
  赤壁之游乐乎?”
  赤壁的游览快乐吗?”
  问其姓名,俯而不答。
  我问他的姓名,他低头不回答。
  “呜呼!
  “噢!
  噫嘻!
  哎呀!
  我知之矣。
  我知道你的底细了。
  畴昔之夜
 • 〔畴昔之夜:昨天晚上。此语出于《礼记·檀弓》上篇“予畴昔之夜”。畴,语首助词,没有实在的意思。昔,昨。〕
 • ,飞鸣而过我
 • 〔过我:从我这里经过。〕
 • 者,非子也邪?”
  昨天夜晚,边飞边叫着从我这里经过的人,不是你吗?”
  道士顾笑,予亦惊寤
 • 〔寤:觉,醒。〕
  道士回头笑了起来,我也忽然惊醒。
  开户视之,不见其处。
  开门一看,却看不到他在什么地方。
默写精灵
初级默写一:

 是岁十月之望,    ,将归于临皋。    ,过黄泥之坂。    ,木叶尽脱,    ,仰见明月,    ,行歌相答。
     :“有客无酒,    ,月白风清,     !”客曰:     ,举网得鱼,    ,状如松江之鲈。      ?”归而谋诸妇。  :“我有斗酒,    ,以待子不时之需。”
 于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。    ,断岸千尺;    ,水落石出。      ,而江山不可复识矣。      ,履巉岩,   ,踞虎豹,   ,攀栖鹘之危巢,      。盖二客不能从焉。    ,草木震动,    ,风起水涌。      ,肃然而恐,       。反而登舟,    ,听其所止而休焉。    ,四顾寂寥。    ,横江东来。    ,玄裳缟衣,    ,掠予舟而西也。
     ,予亦就睡。    ,羽衣蹁跹,     ,揖予而言曰:       ?”问其姓名,    。“呜呼!  !我知之矣。    ,飞鸣而过我者,    ?”道士顾笑,    。开户视之,    
 

初级默写二:

       ,步自雪堂,     。二客从予,     。霜露既降,    ,人影在地,    ,顾而乐之,    
 已而叹曰:     ,有酒无肴,    ,如此良夜何!   :“今者薄暮,    ,巨口细鳞,      。顾安所得酒乎?      。妇曰:     ,藏之久矣,       。”
 于是携酒与鱼,       。江流有声,    ;山高月小,    。曾日月之几何,        。予乃摄衣而上,   ,披蒙茸,   ,登虬龙,      ,俯冯夷之幽宫。       。划然长啸,    ,山鸣谷应,    。予亦悄然而悲,    ,凛乎其不可留也。    ,放乎中流,       。时夜将半,    。适有孤鹤,    。翅如车轮,    ,戛然长鸣,      
 须臾客去,    。梦一道士,    ,过临皋之下,     :“赤壁之游乐乎?     ,俯而不答。   !噫嘻!    。畴昔之夜,      ,非子也耶?     ,予亦惊寤。    ,不见其处。
 

进阶默写一:

 是     ,步   ,将    。二   ,过    。霜   ,木   ,人   ,仰   ,顾   ,行   
 已   :“    ,有   ,月   ,如    !”  :“    ,举   ,巨   ,状     。顾     ?”     。妇 :“    ,藏   ,以      。”
 于是携酒与鱼,复      。江   ,断   ;山   ,水   。曾     ,而       。予     ,履  ,披  ,踞  ,登  ,攀     ,俯     。盖      。划   ,草   ,山   ,风   。予     ,肃   ,凛      。反   ,放   ,听      。时   ,四   。适   ,横   。翅   ,玄   ,戛   ,掠     
 须   ,予   。梦   ,羽   ,过    ,揖    :“      ?”    ,俯   。“  !噫 !我   。畴   ,飞     ,非   ?”    ,予   。开   ,不   
 

进阶默写二:

      望,   堂,    皋。   予,    坂。   降,   脱,   地,   月,   之,   答。
    曰:    酒,   肴,   清,    何!  曰:    暮,   鱼,   鳞,     鲈。     乎?     妇。 曰:    酒,   矣,      需。”
 于是携酒与鱼,      下。   声,   尺;   小,   出。     何,       矣。     上,  岩,  茸,  豹,  龙,     巢,     宫。      焉。   啸,   动,   应,   涌。     悲,   恐,      也。   舟,   流,      焉。   半,   寥。   鹤,   来。   轮,   衣,   鸣,     也。
    去,   睡。   士,   跹,    下,    曰:      乎?    名,   答。  呼! 嘻!   矣。   夜,     者,   耶?    笑,   寤。   之,   处。
 

理解性默写:
译文: 这一年十月十五日,我从雪堂出发,准备回临皋亭。
原句:                    
译文:有两位客人跟随着我,一起走过黄泥坂。
原句:           
译文:这时霜露已经降下,叶全都脱落,我们的身影倒映在地上,抬头望见明月高悬,四下里瞧瞧,心里十分快乐,于是一面走一面吟诗,相互酬答。
原句:                              
译文: 过了一会儿,我叹惜地说:“
原句:        
译文:有客人却没有酒,有酒却没有菜,月色皎洁,清风吹拂,这样美好的夜晚,我们怎么度过呢?”
原句:                      
译文:一位客人说:“
原句:    
译文:今天傍晚,我撒网捕到了鱼,大嘴巴,细鳞片,形状就像吴淞江的鲈鱼。
原句:                      
译文:不过,到哪里去弄到酒呢?”
原句:        
译文:我回家和妻子商量。
原句:      
译文:妻子说:“
原句:    
译文:我有一斗酒,保藏了很久,为了应付您突然的需要。”
原句:                   
译文: 就这样,我们携带着酒和鱼,再次到赤壁的下面游览。
原句:                 
译文:长江的流水发出声响,陡峭的江岸高峻直耸。
原句:          
译文:山峦很高,月亮显得小了,水位降低,礁石露了出来。
原句:          
译文:才相隔多少日子,上次游览所见的江景山色再也认不出来了!
原句:                
译文:我就撩起衣襟上岸,踏着险峻的山岩,拨开纷乱的野草,蹲在虎豹形状的怪石上,又不时拉住形如虬龙的树枝,攀上猛禽做窝的悬崖,下望水神冯夷的深宫。
原句:                                     
译文:两位客人都不能跟着我到这个极高处。
原句:        
译文:我大声地长啸,草木被震动,高山与我共鸣,深谷响起了回声,大风刮起,波浪汹涌。
原句:                    
译文:我也觉得忧愁悲哀,感到恐惧而静默屏息,觉得这里令人畏惧,不可久留。
原句:                    
译文:回到船上,把船划到江心,任凭它漂流到哪里就在那里停泊。
原句:                  
译文:这时快到半夜,望望四周,觉得冷清寂寞得很。
原句:          
译文:正好有一只鹤,横穿江面从东边飞来。
原句:          
译文:翅膀像车轮一样大小,尾部的黑羽如同黑裙子,身上的白羽如同洁白的衣衫,它戛戛地拉长声音叫着,擦过我们的船向西飞去。
原句:                      
译文: 过了会儿,客人离开了,我也回家睡觉。
原句:            
译文:梦见一位道士,穿着羽毛编织成的衣裳,轻快地走来,走过临皋亭的下面,向我拱手作揖说:“
原句:                       
译文:赤壁的游览快乐吗?”
原句:        
译文:我问他的姓名,他低头不回答。
原句:          
译文:“噢!
原句:    
译文:哎呀!
原句:   
译文:我知道你的底细了。
原句:     
译文:昨天夜晚,边飞边叫着从我这里经过的人,不是你吗?”
原句:                  
译文:道士回头笑了起来,我也忽然惊醒。
原句:          
译文:开门一看,却看不到他在什么地方。
原句:          
译文:。
原句:  
全文默写:

                                                 
                                                                           。”
 于是携酒与鱼,                                                                                                                                                            
                                                                                   
 

多音字参考列表
  [露](读音:lòu,lù)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [明](读音:míng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [石](读音:dàn,shí)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [識](读音:shí,zhì)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [蒙](读音:)
  [能](读音:néng,nài)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [](读音:yìng,yīng)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [可](读音:kè,kě)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [車](读音:chē,jū)
  [裳](读音:shɑng,cháng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [一](读音:yī)
  [揖](读音:yī,jí,yì)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [過](读音:guò,guō)
  [耶](读音:yé,yē,xié)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [其](读音:jī,qí)
欢迎留言/纠错(共有信息9条))

网友留言
  【第4楼】贡献条目冯夷的“冯”作姓氏为什么不读“féng”?
  古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/27)
  【第4_1楼】参照商务印书馆的《古代汉语词典 第二版》第(1095)页 内容。本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/8/27)
  【第3楼】木兰诗里面 骑读 ji(四声)
  古文之家网友:219.14.***发表于(2023/12/23)
  【第3_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1121)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(1120)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/12/23)
  【第2楼】“非子也耶”还是“非子也邪”?拼音和注释写得不一样
  古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/27)
  【第2_1楼】参照中华书局的《古文观止 全注全译丛书》第(867)页 内容。已作统一。
  古文之家小编回复于(2023/8/27)
  【第1楼】曾?zeng
  古文之家网友:183.23.***发表于(2021/10/5)
  【第1_1楼】曾:曾经。
   古文之家小编回复于(2021/10/11)
   打印版文档下载
   您一定感兴趣的合集(推荐)
   苏轼作品推荐
   古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
   古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。