古文之家 访问手机版

《前出塞九首》拼音版、节奏划分及断句,可打印(杜甫)

《前出塞九首》由杜甫创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • qián
  chū
  sài
  jiǔ
  shǒu
 • 
  [
  táng
   
  ]
 • jiàn


   
  shū

  shù
  bǎi
  qún
   
 • zǒu

  tuō
  pèi
  tóu
   
  shǒu
  zhōng
  tiǎo
  qīng

   
 • gǒu
  néng
  zhì
  qīn
  líng
   

  zài
  duō
  shā
  shāng
   
 • āi
  zāi
  liǎng
  jué
  jué
   


  tóng

  xīn
   
 • gōng
  jiā
  yǒu
  chéng

   
  wáng
  mìng
  yīng
  huò
  luó
   
 • wǎn
  gōng
  dāng
  wǎn
  qiáng
   
  yòng
  jiàn
  dāng
  yòng
  cháng
   
 • chū
  mén


  yuǎn
   

  shòu   

 • jué


  ēn
   
  tūn
  shēng
  xíng


   
 • zhòng
  rén
  guì
  gǒu

   


  xiū
  léi
  tóng
   
 • jūn
  zhōng   
  zhǔ
  jiàng
  nìng
  jìn
  wén
   

 • yún

  nán
  zhēng
   

  wàng


  pān
   

  • 
   yōu
   yōu

   jiāo

    
  • gōng
   míng


   lín
    
   zhàn

   dāng

   xiǔ
    
  • qián
   shēn
   bèi
   háng
   liè
    

   shèng


   lùn
    


  • tiān

   xuě
    
   jūn
   xíng

   gāo
   shān
    
  • jìng
   wēi
   bào
   hán
   shí
    
   zhǐ
   luò
   céng
   bīng
   jiān
    
  • shēng

   xiàng
   qián

    

   láo


   chēn
    
  • chán

   kòu

   lěi
    
   bǎi

   fēng
   chén
   hūn
    


  • míng
   wáng
   guī
    

   jǐng
   shòu
   yuán
   mén
    
  • zhōng
   yuán
   yǒu
   dòu
   zhēng
    
   kuàng
   zài


   róng
    

  • shǐ
   wéi


    

   shí
   shù
   gōng
   xūn
    

  • dāo


   shuǐ
    
   shuǐ
   chì
   rèn
   shāng
   shǒu
    


  • hàn
   yuè
   yuǎn
    

   shí
   zhù
   chéng
   huán
    
  • shā
   rén

   yǒu
   xiàn
    
   liè
   guó

   yǒu
   jiāng
    
  • sòng


   yǒu
   cháng
    
   yuǎn
   shù

   yǒu
   shēn
    
  • jié
   xià
   wàn
   rèn
   gāng
    

   shēn
   shì
   qiān

    
  • cóng
   jūn
   shí
   nián

    
   néng

   fēn
   cùn
   gōng
    
  • xióng
   jiàn


   dòng
    

   jūn
   wèi

   bēn
    

  • qīng
   cháng
   duàn
   shēng
    
   xīn

   luàn

   jiǔ
    
  • jūn   jìng
    
   kāi
   biān


   duō
    

  • féng
   xiāng
   shí
   rén
    

   shū

   liù
   qīn
    
  • shè
   rén
   xiān
   shè

    
   qín
   zéi
   xiān
   qín
   wáng
    

  • ròu
   ēn

   duàn
    
   nán
   ér


   shí
    
  • tiáo
   tiáo
   wàn


    
   lǐng


   sān
   jūn
    
  • zhàng

   shì

   guó
    
   fèn
   wǎn


   yǒu
    
  • zhàng


   fāng
   zhì
    
   ān   qióng
    
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《全唐诗》中华书局,
全文详解
  戚戚去故里,悠悠赴交河。
  悲悲戚戚地离开了家乡,踏上漫长的征路奔赴交河。
  公家有程期,亡命婴祸罗。
  官家限定了到达前线的日期,如果逃亡又难免灾祸。
  君已富土境,开边一何多。
  我们君王的疆土已经辽阔,而开边的战争还是如此繁多。
  弃绝父母恩,吞声行负戈。
  只好弃绝父母的养育之恩,忍泣吞声地扛着武器向前跋涉。
  出门日已远,不受徒旅欺。
  出了家门,一天天地走远了,见识已多,不再受同行人的气。
  骨肉恩岂断,男儿死无时。
  骨肉之恩岂能不顾,无奈身为男儿死活没有定期。
  走马脱辔头,手中挑青丝。
  摘掉络头让马疾驰,解下缰绳提在手里。
  捷下万仞冈,俯身试搴旗。
  从万仞高山飞驰而下,俯下身来练习拔取军旗。
  磨刀呜咽水,水赤刃伤手。
  蘸着呜咽的陇头水磨砺战刀,水色变红才觉察刀刃割破了手。
  欲轻肠断声,心绪乱已久。
  我想不理睬这令人断肠的流水声,怎奈心绪已乱了许久。
  丈夫誓许国,愤惋复何有!
  大丈夫立誓以身许国,又何必再心生怨怒?
  功名图麒麟,战骨当速朽。
  只要能把自己的画像放在麒麟阁,即便立即战死也是值得。
  送徒既有长,远戍亦有身。
  押送征夫的是你们这些官长,而远戍边疆的我们也都算个人。
  生死向前去,不劳吏怒嗔。
  不管是生是死我们向前去,用不着你们吹胡子瞪眼睛!
  路逢相识人,附书与六亲。
  路上遇到一个相识的人,托他捎封信给家中六亲。
  哀哉两决绝,不复同苦辛。
  伤心啊我们双方已是永别了,再也不能相聚一处同受苦辛。
  迢迢万里余,领我赴三军。
  走了迢迢万里路,终于被领着来到三军。
  军中异苦乐,主将宁尽闻。
  军中的苦乐多么悬殊,主将对此哪能了解详尽?
  隔河见胡骑,倏忽数百群。
  隔着河水望见了敌人的骑兵,眨眼间就驰过了几百群。
  我始为奴仆,几时树功勋。
  我现在仅仅是个小卒,何时才能建立功勋?
  挽弓当挽强,用箭当用长。
  拉弓应当拉强弓,用箭应当用长箭。
  射人先射马,擒贼先擒王。
  射人先射他骑的马,擒贼先擒贼的首颌。
  杀人亦有限,列国自有疆。
  杀人也要有个限度,立国总归得有个疆界。
  苟能制侵陵,岂在多杀伤。
  只要能制止敌人的侵略,又何须过多地杀伤他们!
  驱马天雨雪,军行入高山。
  驱马奔驰正逢天降大雪,行军进入一座高山。
  径危抱寒石,指落层冰间。
  沿着危险的山路抱运寒石修筑城垒,冻掉的手指落在厚厚的冰凌间。
  已去汉月远,何时筑城还。
  此处距国门已十分谣远,何时才能筑好城垒得以归还?
  浮云暮南征,可望不可攀。
  头上的暮云悠悠南去,我们眼巴巴地望着却不能攀上它飞回故园。
  单于寇我垒,百里风尘昏。
  敌人前来攻打我们的城垒,百里沙场风尘昏暗。
  雄剑四五动,彼军为我奔。
  我们挥动宝剑几次出击,就把敌军打得东逃西散。
  掳其名王归,系颈授辕门。
  我活捉了敌人的一个酋长归来,系上他的脖子交给主将。
  潜身备行列,一胜何足论。
  然后悄悄地站到队列里,初次得胜又何必为自己张扬?
  从军十年余,能无分寸功。
  当了十几年的兵,哪能不立一点战功?
  众人贵苟得,欲语羞雷同。
  众人争相冒功求赏,我想报功却羞于与他们混同。
  中原有斗争,况在狄与戎。
  争功夺利的事中原也有,何况在这与异族邻壤的边境!
  丈夫四方志,安可辞固穷。
  大丈夫应当心怀天下,岂可为个人的困穷而动容!
  节奏划分及断句:

  戚戚/去故里,悠悠/赴交河。
  公家/有程期,亡命/婴祸罗。
  君已/富土境,开边/一何多。
  弃绝/父母恩,吞声/行负戈。
  出门/日已远,不受/徒旅欺。
  骨肉/恩岂断,男儿/死无时。
  走马/脱辔头,手中/挑青丝。
  捷下/万仞冈,俯身/试搴旗。
  磨刀/呜咽水,水赤/刃伤手。
  欲轻/肠断声,心绪/乱已久。
  丈夫/誓许国,愤惋/复何有。
  功名/图麒麟,战骨/当速朽。
  送徒/既有长,远戍/亦有身。
  生死/向前去,不劳/吏怒嗔。
  路逢/相识人,附书/与六亲。
  哀哉/两决绝,不复/同苦辛。
  迢迢/万里余,领我/赴三军。
  军中/异苦乐,主将/宁尽闻。
  隔河/见胡骑,倏忽/数百群。
  我始/为奴仆,几时/树功勋。
  挽弓/当挽强,用箭/当用长。
  射人/先射马,擒贼/先擒王。
  杀人/亦有限,列国/自有疆。
  苟能/制侵陵,岂在/多杀伤。
  驱马/天雨雪,军行/入高山。
  径危/抱寒石,指落/层冰间。
  已去/汉月远,何时/筑城还。
  浮云/暮南征,可望/不可攀。
  单于/寇我垒,百里/风尘昏。
  雄剑/四五动,彼军/为我奔。
  掳其/名王归,系颈/授辕门。
  潜身/备行列,一胜/何足论。
  从军/十年余,能无/分寸功。
  众人/贵苟得,欲语/羞雷同。
  中原/有斗争,况在/狄与戎。
  丈夫/四方志,安可/辞固穷。

多音字参考列表
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [期](读音:qī,jī)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [識](读音:shí,zhì)
  [六](读音:liù,lù)
  [萬](读音:mò,wàn)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [石](读音:dàn,shí)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [南](读音:nā,nán)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [單](读音:shàn,dān,chán)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
  [其](读音:jī,qí)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [歸](读音:guī,kuì)
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [一](读音:yī)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [能](读音:néng,nài)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [夫](读音:fú,fū)
欢迎留言/纠错(共有信息2条))

网友留言
  【第1楼】驱马天雨(yu去声)雪
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2024/7/8)
  【第1_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:219.144.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对相关内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
   古文之家小编回复于(2024/7/8)
   打印版文档下载
   杜甫作品推荐
   古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
   古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。