古文之家 访问手机版

《西湖香市》拼音版,可打印(张岱)-文言文

《西湖香市》由张岱创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • 西

  xiāng
  shì
 • 
  [
  míng

  qīng
  chū
   
  ]
  zhāng
  dài
 • 
   
   
   
  rán
  jìn
  xiāng
  zhī
  rén
   
  shì

  sān
  tiān
  zhú
   
  shì

  yuè
  wáng
  fén
   
  shì


  xīn
  tíng
   
  shì


  xuān
  gōng

   


  shì
   
  ér

  còu


  zhāo
  qìng

   
  zhāo
  qìng

  liǎng
  láng
  shì
  zhě
   
  sān
  dài

  cháo
  zhī

  dǒng
   
  mán

  mǐn

  zhī
  zhēn

   
  jiē

  yān
   
  zhì
  xiāng
  shì
   

  diàn
  殿
  zhōng
  biān
  yǒng
  dào
  shàng
  xià
   
  chí
  zuǒ
  yòu
   
  shān
  mén
  nèi
  wài
   
  yǒu


  tān
     chǎng
   
  chǎng
  wài
  yòu
  péng
   
  péng
  wài
  yòu
  tān
   
  jié
  jié
  cùn
  cùn
   
  fán
  yān
  zhī
  zān
  ěr
   

  chǐ
  jiǎn
  dāo
   

  zhì
  jīng
  diǎn


   

  ér


  zhī
  lèi
      
 • 
   
   
   

  shí
  chūn
  nuǎn
   
  táo
  liǔ
  míng
  mèi
   

  chuī
  qīng

   
  àn

  liú
  chuán
   


  liú

   


  liú
  niàng
   
  yuán
  shí
  gōng
  suǒ
  wèi
   
   
  shān


  é
   
  huā
  guāng

  jiá
   
  wēn
  fēng

  jiǔ
   

  wén

  líng
   
   

  huà
  chū

  西

  sān
  yuè
   
  ér


  xiāng


  lái
   
  guāng
  jǐng
  yòu
  bié
   
  shì

  xián
  dōu
   

  shèng

  cūn
  zhuāng


  zhī
  qiáo
  huà
   
  fāng
  lán
  xiāng

   

  shèng


  xiāng
  yuán
  suī
  zhī
  xūn
  zhēng
   

  zhú
  guǎn
  xián
   

  shèng

  yáo


  shēng
  zhī
  guō
  zhàng
   
  dǐng

  guāng
  guài
   

  shèng


  rén
  zhú

  zhī
  háng
  qíng
   
  sòng
  yuán
  míng
  huà
   

  shèng


  jǐng


  zhī
  zhǐ
  guì
   

  táo

  zhú
   

  bēn

  zhuī
   
  liáo


  kāi
   
  qiān
  wǎn

  zhù
   
  shù
  bǎi
  shí
  wàn
  nán
  nán


   
  lǎo
  lǎo
  shào
  shào
   


  yōng


  zhī
  qián
  hòu
  zuǒ
  yòu
  zhě
   
  fán

  yuè
  yuè
  fāng

   
  kǒng

  jiāng

  dōng
   
  duàn


  èr


   
 • 
   
   
   

  西

  xiāng
  shì
   


  huā
  zhāo
   
  jìn

  duān

   
  shān
  dōng
  jìn
  xiāng

  tuó
  zhě

  zhì
   
  jiā

  jìn
  xiāng
  tiān
  zhú
  zhě

  zhì
   
  zhì  zhī
  rén
  shì
  yān
   

  yuē
  xiāng
  shì
   
 • 
   
   
   
  chóng
  zhēn
  gēng
  chén
  sān
  yuè
   
  zhāo
  qìng

  huǒ
   
  shì
  suì

  xīn

  rén

  jiàn

   
  mín
  qiáng
  bàn
  è
  饿

   
  rén

  dào
  gěng
   
  shān
  dōng
  xiāng

  duàn
  jué
   

  yǒu
  zhì
  zhě
   
  shì
  suì
  fèi
   
  xīn

  xià
   

  zài

  西

   
  dàn
  jiàn
  chéng
  zhōng
  è
  饿
  piǎo

  chū
   
  káng
  wǎn
  xiāng
  zhǔ
   
  shí
  háng
  zhōu
  liú
  tài
  shǒu
  mèng
  qiān
   
  biàn
  liáng
  rén
   
  xiāng

  chōu
  fēng
  zhě
   
  duō


  西

   


  mín

  kuì
  sòng
   
  yǒu
  qīng


  gǎi

  shī
  qiào
  zhī
  yuē
   
   
  shān

  qīng
  shān
  lóu

  lóu
   

  西
  shí
  xiū
   
  nuǎn
  fēng
  chuī


  rén
  chòu
   
  hái

  háng
  zhōu
  sòng
  biàn
  zhōu
   
   

  zuò

  西

  shí

   
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
多音字参考列表
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [節](读音:jié,jiē)
  [明](读音:míng)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [石](读音:dàn,shí)
  [都](读音:dōu,dū)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [其](读音:jī,qí)
  [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
  [數](读音:shù,shǔ)
  [萬](读音:mò,wàn)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [罷](读音:bɑ,bà,pí,bǐ,bǎi)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [一](读音:yī)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [臭](读音:chòu,xiù)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [把](读音:bà,bǎ)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
  张岱作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。