中国古文之家 访问手机版

《中考必背词语和拼音1000字》拼音版,可打印(词语表)

《中考必背词语和拼音1000字》由词语表创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • zhōng
  kǎo

  bèi  pīn
  yīn
   
  1000 • biǎo
 • 
  W


 • 
   


   
   
  chuī

   
   

  shuài
   
   
  qiān

   
   
  xiá

   
   
  xiá
  gān

  dǎn
   
   
  xián
  xiá
   
   
  ròu
  xiàn
   
   
  xiàn

   
   
  xiāng
  qiàn
   
   
  tōng
  xiāo

  dàn
   
   
  xiāo

   
   
  chuī
  xiāo
   
   
  yún
  xiāo
   
   
  xuān
  xiāo
   
   
  hùn
  xiáo
   
   
  xiào
  xiàng
   
   
  xìng
  xiāo
   
   
  páo
  xiào
   
   

  xiào
   
   
  shé
  xiē
  xīn
  cháng
   
   

  xié
   
   
  xié
  chí
   
   
  xiè
  dài
   
   
  xīn
  piàn
   
   
  xīn
  yuán

   
   


  chōu
  xīn
   
   

  xīn
   
   
  tiǎo
  xìn
   
   
  hūn
  xīng
   
   
  xiōng
  yǒng
   
   
  tiě
  xiù
   
   

  shí
   
   
  fèi

   
   


   
   
  cún

   
   

  jiǔ
   
   


  婿
   
   

  shuō
   
   
  xuān
  xiè
   
   
  xuàn
  rǎn
   
   
  shǒu
  xuǎn
   
   
   
   
  xuàn
  yào
  耀
   
   
  xuàn

   
   
  xuān
  xiè
   
   

  xuē
   
   
  xìng
  xuē
   
   
  yuán
  xūn
  xūn
  táo
   
   
  zhōng
  xún
   
   
  xùn
  liáng
   
   
  xùn

   
   

  xùn
   
   
  xùn
  zàng
 • ōu

   
   
  hǎi
  ōu
   
   
  ǒu
  xīn

  xuè
   
   
  lián
  ǒu
  • 
   A
  • tān

    
    
   shé
   tāi
    
    
   tái
   hén
    
    
   táo
   tài
    
    
   tān
   huàn
    
    
   tán

    
    
   tiān
   fāng

   tán
    
    
   tán
   xiāng
    
    

   tǎn
    
    
   hǎi
   táng
    
    
   xiōng
   táng
    
    
   tǎng
   ruò
    
    
   cháng
   yáng
   tóng
    
   cháng
   yáng
    
    
    
   liú
   tǎng
    
    
   yùn
   tàng
    
    
   zuì
   è
   tāo
   tiān
    
    
   téng
   xiě
    
    
   tiāo

    
    
   chōu

    
    

   tóu
    
    


   héng
   liú
    
    
   jǐng

    
    
   tián
   jìng
    
    
   tiǎn
   shì
    
    
   qiān

   tiáo
   tiáo
    
    

   tiè
    
    
   tuǒ
   tiē
    
    
   qǐng
   tiě
    
    
   tóng
   yún
    
    
   yǎn
   tóng
    
    
   tǒng
   lóu

    
    
   āo

    
    

   tóu
    
    
   tuí
   táng
    
    
   chán
   tuì
    
    
   tuì

    
    
   tún

    
    
   hǎi
   tún
    
    
   tún

    
    
   tuó
   zhe
    
    
   tuó
   niǎo
    
    
   tuǒ
   yuán
  • 
   G

  • yuán
   qián
    
    

   lěng
    
    

   dǎo
    
    

   dài
    
    


    
    


    
    

   gài
    
    

   jīn
   wéi
   zhǐ
    
    


    
    
   qiā
   zhǐ

   suàn
    
    
   róng
   qià
    
    
   tiě
   qián
    
    
   qián
   kūn
    
    
   qián


   qióng
    
    
   qiǎn

    
    
   xiāng
   qiàn
    
    
   bào
   qiàn
    
    
   qiàng
   rén
    
    
   qiāng
   hēng
    
    

   qiāo
    
    
   tiě
   qiāo
    
    
   qiáo
   bāo
    
    
   qiáo
   cuì
    
    
   jùn
   qiào
    
    
   liào
   qiào
    
    
   jué
   qiào
    
    
   qiáo
   shǒu
    
    
   qiào
   wěi

    
    
   qiào
   mén
    
    
   dǎn
   qiè
    
    
   qīn
   chāi
    
    
   qín
   cài
    
    
   qín

    
    
   qǐn
   shì
    
    
   qìn
   rén
   xīn

    
    
   qīng
   qīng


    
    
   qīng
   tíng
   diǎn
   shuǐ
    
    
   yǐn
   qíng
    
    
   xiān

   qióng
   jiāng
    
    
   qiú
   láo
    
    


    
    
   shuǐ
   dào

   chéng
    
    
   quán

    
    
   qué
   tuǐ

  • ǎi
    
    
   xiá
   ài
    
    


   ān
    
    
   ān
   jiān
    
    
   àn
   rán
   shī

    
    
   āng
   zāng
    
    
   ǎo
   zhé
    
    
   ào
   kǒu
    
    
   zhí
   niù
    
    
   jiá
   ǎo
    
    
   ào
   huǐ
  • 
   J
  • 
   D
  • 
   R
  • 
   F
  • gān

    
    

   gài
    
    
   gān

    
    
   zhú
   gān
   竿
    
    
   gān

    
    
   jiē
   gǎn
    
    
   gǎn
   lǎn
    
    
   gàn
   jiāng
    
    
   huáng

   gāng
    
    
   gāng
   cháng
    
    
   gàng
   gān
    
    
   yáng
   gāo
    
    
   rùn

   yóu
   gāo
    
    
   gāo
   diǎn
    
    
   gǎo
   tóu
    
    

   da
    
    

   qiǎn
    
    

   de
   zhù

    
    


    
    


    
    
   guì
   gēng
    
    

   mén
   gēng
    
    
   tián
   gěng
    
    
   gěng
   zhí
    
    
   gěng
   gài
    
    

   gōng
    
    

   gōng
   jìn
   cuì
    
    
   qiān
   gǒng
    
       gǒu
    
    
   cáng


   gòu
    
    

   míng
   diào

    
    


    
    

   yōng
    
    


   guǎ
   huān
    
    

   guà
    
    
   hēi


   guà
    
    
   guāi
   qiǎo
    
    
   guān
   cái
    
    
   guàng
   jiē
    
    
   guī

    
    
   méi
   guī
    
    
   guǐ

    
    
   guǐ
   mǎo
   nián
    
    
   guì
   bài

  • cǎi
    
    
   cán
   kuì
    
    
   cāng
   hǎi
    
    

   cāo
    
    

   suǒ
    
    
   cèng
   fàn
    
    
   jiē
   chá
    
    
   chà
   dào
    
    
   chái
   láng
    
    
   cuī


   xiǔ
    
    
   chān

    
    
    
    
   qiáo
   cuì
    
    
   chán
   zuǐ
    
    
   chán
   tuì
    
    
   chǎn
   chú
    
    
   chāng
   kuáng
    
    
   xuān
   chǎng
    
    
   chāo
   piào
    
    
   cháo
   xiào
    
    
   qīng
   chè
    
    

   chén
    
    
   shēng
   chén
   gāng
    
    
   chún
   cuì
    
    
   cuō
   niǎn
    
    
   chěng
   néng
    
    
   chèng
   tuó
    
    
   chī

    
    
   sōng
   chí
    
    
   shē
   chǐ
    
    
   chǐ

    
    
   chǒng
   ài
    
    
   fàn
   chóu
    
    
   nián
   chóu
    
    
   chú
   tóu
    
    
   chú
   yīng
    
    
   chú
   chuāng
    
    
   chù

    
    
   cuō

    
    
   yān
   cōng
    
    
   chuāng

    
    
   chuī
   yān
    
    
   chuí

    
    
   xiāng
   chūn
   椿
    
    
   chún

    
    

   chǔn
    
    
   chuō
   shāng
    
    

   yáng
   dùn
   cuò
    
    

   táng
    
    
   ēn

    
    
   shí

    
    

   xīn
    
    
   fēi
   cuàn
    
    
   cuàn
   duó
    
    
   cuī
   wēi
    
    
   chān

    
    
   shǎn
   shǒu
    
    
   chán
   shī
    
    
   shàn
   ràng
    
    
   bǐng
   chēng
    
    
   líng
   dang
    
    
   chéng
   chè
    
    
   dèng
   shā
    
    
   chuāi
   zhe
    
    
   chuǎi

    
    
   zhēng
   chuài
    
    
   chāo

    
    
   chuò
   yuē
    
   kuò
   chuò
  • dàng
   àn
    
    
   dǎi

    
    
   juàn
   dài
    
    
   dài
   kuǎn
    
    

   dēng
    
    
   cèng
   dèng
    
    

   da
    
    

   bèi
    
    

   dāo
    
    
   tāo
   rǎo
    
    


    
    


    
    
   cǎo
   diàn
    
    
   liáng
   shí
   dùn
    
    
   tún

    
    
   chéng
   duǒ
    
    
   cǎo
   duò
    
    
   dǎo
   dàn
    
    


    
    


    
    
   gēn
   shēn


    
    
   diān
   liàng
    
    
   diān
   zàng
    
    
   shān
   diān
    
    
   diǎn
   jiǔ
    
    
   diàn
   nóng
    
    

   dǎo
    
    
   diàn

    
    
   diàn

    
    

   diàn
    
    
   diāo
   nán
    
    
   diāo
   zǒu
    
    
   dié

    
    
   jiàn
   dié
    
    
   fēi
   dié
    
    
   rén
   shēng
   dǐng
   fèi
    
    

   dǒng
    
    
   dòng
   liáng
    
    
   dōu
   lǎn
    
    

   dǒu
    
    
   tiǎo
   dòu
    
    
   shuǐ
   dòu
    
    


   rěn

    
    


    
    

   jīn
    
    
   chóu
   duàn
    
    
   duì
   xiàn
    
    
   pàng
   dūn
    
    

   dǔn
    
    
   āi
   dào
    
    
   chí
   dùn
    
    
   chì
   duō
    
    
   duō
   suō
    
    
   duó

    
    
   dān

    
    
   duò
   luò
    
    
   zhǎng
   duò
    
    
   lǎn
   duò
    
    
   duò
   jiǎo
  • 
   M
  • 
   T
  • 
   H
  • qīng
   lài
    
    
   tān
   lán
    
    
   kuáng
   lán
    
    
   bāo
   lǎn
    
    
   lǎn
   shéng
    
    
   gǎn
   lǎn
    
    
   shū
   shēng
   láng
   láng
    
    
   láng
   tóu
    
    
   láo
   dao
    
    
   láo
   jiā
   cháng
    
    
   léng
   jìng
    
    

   lēng
    
    
   lèi
   tái
    
    
   léi

    
    
   lào
   yìn
    
    
   pào
   luò
    
    
   lǒu
   bào
    
    
   lōu
   qián
    
    


   liē
   liē
    
    
   liě
   zuǐ
    
    
   liáo

    
    
   liāo

    
    
   lūn
   quán
    
    
   lún
   cái
    
    
   lào
   zāi
    
    
   lǎo

    
    


    
    
   lín

    
    
   fān

    
    
   guān

    
    


    
    
   líng

    
    

   zhī
    
    
   zhàn

    
    


    
    


    
    


    
    
   lián
   dāo
    
    
   shōu
   liǎn
    
    
   gāo
   liáng
    
    
   liàng
   jiě
    
    
   liàng
   shài
    
    

   liáo
    
    
   liáo
   liàng
    
    
   guāng
   míng
   lěi
   luò
    
    
   yǎn
   huā
   liáo
   luàn
    
    
   liào
   wàng
    
    
   duì
   lěi
    
    
   lín
   láng
   mǎn

    
    
   chén
   lín
    
    
   wēi
   fēng
   lǐn
   lǐn
    
    
   lìn

    
    

   lìn
    
    
   róu
   lìn
    
    
   līn
   bāo
    
    
    
    
   líng
   dīng
    
    
   líng
   tīng
    
    
   líng
   xíng
    
    
   liú
   lǎn
    
    
   liú

    
    
   zhēng
   liú
    
    
   liú
   lián
    
    
   hóu
   lóng
    
    
   méng
   lóng
    
    
   ěr
   lóng
    
    

   lóng
   窿
    
    
   tǒng
   lóu

    
    
   nǎi
   lào
    
    
   lǒu

    
    
   chǒu
   lòu
    
    

   shān
    
    
   tóu

    
    

   ròu
    
    


    
    
   huì
   贿

    
    
   fèng

    
    

   zhì
    
    
   qíng

    
    


    
    

   xiàn
   线
    
    
   chóng
   luán
   dié
   zhàng
    
    
   liǎng
   lèi
   chā
   dāo
    
    
   kūn
   lún
    
    
   lún
   xiàn
    
    
   luō
   suō
    
    
   qiāo
   luó
    
    
   luó
   kuāng
    
    
   luó

  • 
   O

  • fēi
    
    


    
    
   kēng
   shēng
    
    
   yǐn
   háng
   gāo

    
    
   kǎi
   shū
    
    
   kān
   tàn
    
    
   kǎn
   jiān
    
    
   kāng
   kǎi
    
    
   zāo
   kāng
    
    
   káng
   huó
    
    
   gāng
   dǐng
    
    
   kàng
   fèn
    
    
   kǎo

    
    
   liào
   kào
    
    
   kǎn

    
    


    
    

   tóu
    
    

   dǒu
    
    
   kāi
   kěn
    
    
   kěn
   qiè
    
    
   kěn
   shì
    
    
   kāi
   yóu
    
    
   kōu
   mén
    
    
   kòu
   shǒu
    
    

   kòu
    
    

   lóng
   窿
    
    
   kuǎ

    
    
   kuà
   bāo
    
    
   zhú
   kuài
    
    
   zhú
   kuāng
    
    
   kuàng

    
    
   kuàng
   jià
    
    
   yǎn
   kuàng
    
    
   kuī
   jiǎ
    
    


   kuī
   yuán
    
    
   kuí

    
    
   kuì
   zèng
    
    
   qián
   kūn
    
    
   kǔn
   bǎng
    
    
   lún
   kuò
  • 
   B
  • 
   C
  • rǎn
   rǎn
   shēng

    
    

   西
   guā
   ráng
    
    
   rén

   nián
    
    
   bīng

   xuè
   rèn
    
    
   féng
   rèn
    
    
   jiān
   rèn
    
    
   bīng
   róng
   xiāng
   jiàn
    
    
   róng
   máo
    
    

   róng
   niǎo
    
    
   róng
   shù
    
    
   rǒng

    
    
   róu
   cuō
    
    
   róu
   lìn
    
    

   dòng
    
    

   bèi
    
    
   bèi

    
    
   huā
   ruǐ
    
    
   rùn

  • 
   Q
  • 
   Y
  • sāi
   hóng
    
    
   sān

    
    
   sāo
   gèng
   duǎn
    
    
    
    
   fēng
   sāo
    
    

   sòng
    
    
   gān

    
    
   xiāo

    
    
   shā

    
    
   jiǔ

    
    
   shà
   shí
    
    
   shāi
   kāng
    
    
   shān
   chú
    
    
   shān
   fēng
   diǎn
   huǒ
    
    
   shàn
   cháng
    
    
    
    
   shàn
   yǎng
    
    

   shang
    
    

   cháng
    
    
   shǎng

    
    


    
    
   sháo

    
    
   shē
   chǐ
    
    
   wàn
   è

   shè
    
    
   shēn
   yín
    
    
   shēn
   shì
    
    
   shěn
   yáng
    
    


   shēng

    
    
   wài
   shēng
    
    
   yǒu

   fàng
   shǐ
    
    
   shǐ

   láng
    
    
   shì
   cái
   ào

    
    
   shì


   dài
    
    
   shì

    
    
   shì
   hào
    
    
   shì

   liǎng

    
    
   shū
   tóu
    
    
   yǎo
   tiǎo
   shū

    
    
   shú
   jīn
    
       shǔ
    
    
   shǔ
   guāng
    
    
   kuān
   shù
    
    
   shù
   mín
    
    
   bié
   shù
    
    
   shù
   kǒu
    
    

   shuài
    
    
   shuān
   zhù
    
    
   mén
   shuān
    
    
   shuàn
   yáng
   ròu
    
    
   shǔn

    
    
   shǎn
   shuò
    
    
   shuò
   guǒ
    
    

   sòu
    
    


    
    

   shí
    
    
   kuī

    
    

   hòu
    
    
   shāo
   xìn
    
    
   shào

    
    
   shà
   bái
    
    
   shā
   fēng
   jǐng
    
    
   hài
   sào
    
    
   xīng
   sāo
    
    
   bèi
   sòng
    
    
   yǎng


    
    


    
    
   zhuī

    
    
   suí
   cháo
    
    
   guǐ
   suì
    
    
   suì
   dào
    
    
   suō
   shǐ
   使
    
    

   yuè

   suō
    
    
   luō
   suō
    
    
   suǒ
   xiè
    
    
   shè
   liè
  • 
   N
  • 
   Z

  • fěng
    
    


   zhā
   zhā
    
    


    
    


    
    

   xíng
    
    


    
    
   jùn

    
    

   shǒu
    
    


    
    


    
    


    
    


    
    

   qiú
    
    
   liǎn
   jiá
    
    
   jiān
   zhà
    
    
   jiān
   miè
    
    
   jiān
   áo
    
    
   tiāo
   jiǎn
    
    
   jié
   jiǎn
    
    
   qǐng
   jiǎn
    
    
   chōu


   jiǎn
    
    
   jiǎn
   shí
    
    
   tuī
   jiàn
    
    

   jiàn
    
    
   shān
   jiàn
    
    
   fēi
   jiàn
    
    
   qiān
   jūn
   zhī

    
    
   jiāng
   shéng
    
    
   chuán
   jiǎng
    
    
   jiàng
   yóu
    
    

   jiāo
    
    
   shuāi
   jiāo
    
    

   jiāo
    
    
   jiǎo
   xìng
    
    
   jiǎo
   huá
    
    
   jiǎo
   xíng
    
    
   shuǐ
   jiǎo
    
    
   jiǎo
   róu
   zào
   zuò
    
    
   jiáo
   qíng
    
    
   wéi
   jiǎo
    
    
   chāo

   tóng
    
   chāo

    
    
    
   jiǎo
   fèi
    
    

   jiào
    
    

   jiào
    
    
   jiē
   gǎn
    
    
   jié
   máo
    
    
   jiè

    
    
   gào
   jiè
    
    
   jué
   shì
    
    
   xiōng
   jīn
    
    
   jǐn
   shèn
    
    
   jīng

    
    
   zhàn
   zhàn
   jīng
   jīng
    
    
   jìng
   luàn
    
    
   jiǒng

    
    
   jiū
   xīn
    
    
   zhēn
   jiǔ
    
    
   jiǔ
   yuán
   qián
    
    
   jiǔ
   cài
    
    

   jiù
    
    
   nèi
   jiù
    
    

   shù
    
    


    
    

   gōng
    
    
   jué

    
    

   sàng
    
    
   huǒ

    
    

   chǐ
   齿
    
    
   chán
   juān
    
    
   juān
   zèng
    
    

   juān
   huā
    
    
   shǒu
   juàn
    
    
   jiā
   juàn
    
    
   jué
   bié
    
    
   jué
   jiàng
    
    
   juè


    
    


    
    
   jié
   gěng
    
    
   wèi
   jiè
    
    
   láng

    
    
   jiàn
   jǐng
    
    
   mén
   kǎn
    
    
   huá

    
    

   shǒu
    
    
   jùn
   gōng
  • àn


   zhù
    
    

   náo
    
    

   nǎo
    
    
   nán
   nán   něi
    
    
   qīn

    
    

   míng
    
    

   shuǐ

   tóng
    
   niào
   尿
    
    
    

   fán
    
    
   cuō
   niǎn
    
    
   niǎn
   zǒu
    
    
   shí
   niǎn
    
    
   niè
   ěr
    
    
   niè
   zhàng
    
    
   níng
   shǒu
   jīn
    
    
   nǐng
   luó

    
    
   nìng


    
    
   zhēng
   níng
    
    
   níng
   méng
    
    

   nìng
    
    
   àn
   niǔ
    
    
   nóng
   bāo
    
    
   nüè

    
    
   yào

    
   [
   kǒu

    
   ]
    
    
   nüè
   dài
    
    
   nuò
   ruò
    
    
   nuò


  • tóu
    
    

   jiāo
    
    
   shāng

    
    

   yuán
   qián
    
    
   cháng


   shè
    
    


    
    
   bāi
   kāi
    
    
   bān
   shǒu
    
    
   jiǎo
   bàn
    
    

   bàn
    
    
   bāng

    
    
   bǎng
   zhe
    
    
   bǎng
   yàng
    
    


    
    
   fěi
   bàng
    
    

   jiǎo
    
    
   yīng
   bàng
    
    
   huā
   bāo
    
    
   bāo
   jiǎng
    
    
   bīng
   báo
    
    
   bào

    
    
   láng
   bèi
    
    
   yán
   xíng
   xiāng
   bèi
    
    

   bèi
    
    
   chǔn
   bèn
    
    
   kǒng

    
    
   shuǐ
   bèng
    
    
   bèng
   bèng
   tiào
   tiào
    
    

   shǒu
    
    


    
    


    
    
   shù
   shǒu
   dài

    
    


    
    

   duān
    
    
   wán

   guī
   zhào
    
    
   biǎn
   zhé
    
    
   zhú
   biǎn
    
    
   biàn

    
    
   biāo
   hàn
    
    
   biē
   men

   biē
    
    

   hǎi
    
    
   bīn
   bīn
   yǒu

    
    
   wén
   zhì
   bīn
   bīn
    
    
   bīn
   fēn
    
    
   bīn
   lín
    
    
   yún
   bìn
    
    
   bǐng
   xìng
    
    
   bǐng
   gào
    
    

   luó
    
    
   chuán

    
    
   gān
   biě
    
    
   biē
   sān
    
    
   bàng
   chèng
    
    

   shì
   páng

    
    


    
    
   diān

    
    
    
    

   bàng
   xiāng
   zhēng
    
    
   bèng

    
    
   bēng
   dài
    
    
   běng
   zhe
   liǎn
    
    

   chē
    
    

   shǒu
    
    

   簿

  • hài
   shí
    
    
   hài
   rén
   tīng
   wén
    
    
   hān
   chàng
   lín

    
    
   hān
   hòu
    
    
   nèi
   hán
    
    
   piāo
   hàn
    
    
   hàn
   wèi
    
    
   diàn
   hàn
    
    

   hàn
    
    
   hàn
   dòng
    
    
   hàn
   lín
    
    
   hāng
   shí
    
    
   háo
   táo
    
    
   hào
   yuè
    
    

   miáo
    
    
   hōng
   tuō
    
    
   hóng
   yáng
    
    

   xíng
    
    


   kǒu

   zhōng

   qīng
   shēng
    
   hu
    
    


    
    
   jiǎo
   huá
    
    
   pái
   huái
    
    

   huái
    
    
   huàn
   guān
    
    
   huàn
   rán
   bīng
   shì
    
    
   huàn

    
    
   tān
   huàn
    
    
   fèng
   huáng
    
    
   huáng
   kǒng
    
    
   huáng
   chóng
    
    
   tán
   huáng
    
    
   huǎng

    
    
   shuō
   huǎng
    
    
   huǎng

    
    
   huā
   huì
    
    

   huì
    
    
   jiào
   huì
    
    
   huì
   贿

    
    
   huì
   àn
    
    

   huì
    
    
   hūn
   xīng
    
    
   huò
   rán
    
    
   huō
   chū
   xìng
   mìng
  • 
   X


  • 
    


    
    
   wān
   dòu
    
    
   wǎn

    
    
   wǎn
   zhuǎn
    
    
   wǎn

    
    
   shǒu
   wàn
    
    
   yuān
   wǎng
    
    
   wǎng
   rán
    
    
   wàng

   fěi

    
    

   wēi
    
    
   qiáng
   wēi
    
    
   wēi
   é
    
    
   wéi

    
    

   wěi
    
    
   wèi

    
    
   tài
   wèi
    
    

   wèi
    
    
   wèi
   lán
    
    
   wēn

    
    
   wěn
   luàn
    
    
   wēng
   wēng
    
    
   xuán

    
    

   niú
    
    


    
    


    
    

   gào
    
    


    
    

   tóng
    
    

   gōng
    
    


    
    

   zhù
    
    
   yīng

    
    

   yòng
    
      • xià
    
    

   chā
    
    


    
    
   pái
   huái
    
    
   péng
   pài
    
    
   mào

   pān
   ān
    
    
   ěr
   pàn
    
    
   pīng
   pāng
    
    
   páng
   xiè
    
    
   luò

    
    
   páo

    
    
   diān
   pèi
    
    
   pēng
   pēng
   xiǎng
    
    
    
    
   pēng
   rèn
    
    
   péng
   shuǐ
   xiàn
    
    
   péng
   pài
    
    
   zhàng
   péng
    
    
   máo

    
    


    
    


    
    

   jiǔ
    
    
   huāng

    
    
   piān
   rán
    
    
   huā

    
    
   jīng
   xīn
   dòng

    
    
   pìn
   qǐng
    
    
   pīng
   pāng
    
    
   cǎo
   píng
    
    
   páo

    
    
   bào
   chuáng
    
    

   rén
    
    
   qián

   hòu

    
    


   zhǎn
   làng
    
    

   chà
    
    
   piē
   kāi
    
    
   piě
   zuǐ
    
    
   dīng

    
    


    
    
   bào
   guāng
    
    

   shài
  • 
   S
  • zhī

    
    

   zhé

   yùn
    
    
   tiān

    
    
   qún

   pái

    
    
   jīng

    
    
   yān
   hóng
    
    
   yán
   wáng
    
    
   wān
   yán
    
    

   yán
    
    
   yàn
   tái
    
    
   diào
   yàn
    
    
   yàn

    
    

   jiāng
   yàn
    
    
   yāng

    
    
   yāng
   miáo
    
    
   yuān
   yāng
    
    
   dàng
   yàng
    
    
   yāo
   zhé
    
    
   yāo
   he
    
    
   yāo
   ráo
    
    
   yáo
   tiān


    
    
   jiā
   yáo
    
    
   yáo
   míng
    
    
   yáo
   dòng
    
    
   yáo
   yán
    
    
   yǎo
   shuǐ
    
    


    
    

   xià
    
    

   yuán
   qián
    
    

   rán


    
    

   xiào

   fāng
    
    

   zàng
    
    

   kào
    
    


    
    

   rén
    
    
   luò


   jué
    
    
   hūn
   yīn
    
    
   yōng
   rén
    
    
   yòng
   jīn
    
    
   shù
   yīn
    
    
   yìn

    
    
   yīn
   qín
    
    
   yān
   hóng
    
    

   chǒu
   yín
   mǎo
    
    
   yín
   màn
    
    
   guò
   yǐn
    
    
   yīng
   fēi
   yàn

    
    
   yīng
   huā
    
    
   yīng

   xué
   shé
    
    
   yíng
   píng
    
    
   jīng
   yíng
    
    
   yíng
   huǒ
   chóng
    
    
   xīn
   yǐng
    
    

   绿
   yīn
   yīn
    
    
   píng
   yōng
    
    
   yín
   yǒng
    
    
   yǒng
   yuè
    
    
   yǒu
   shí
    
    
   bǎo
   yòu
    
    

   huí
    
    


    
    
   zhēn
   jiān


    
    


   wán
   kàng
    
    


    
    

   shù
    
    

   lùn
    
    
   dǎo

   屿
    
    


   zhì
   shuǐ
    
    

   tóu
    
    
   yuān
   wǎng
    
    
   yuān
   yāng
    
    
   shēn
   yuān
    
    

   xiào
   yuán

    
    
   wén
   yuàn
    
    
   yuè

    
    
   gēng
   yún
    
    
   yǔn
   luò
    
    
   yùn
   niàng
    
    
   xīn

   zài
   yān
  • 
   K
  • 
   P
  • 
   L


  • 
    
   míng
   fán
    
    
   fēi

    
    

   fěi
    
    
   fěi
   bàng
    
    
   quǎn
   fèi
    
    
   fēn

    
    

   fēn
    
    
   fén
   shāo
    
    
   fèn
   hèn
    
    
   fěng

    
    

   yǎn
    
    

   róng
    
    

   xiǎo
    
    


    
    
   shù

    
    


    
    

   tóu
    
    

   shǒu
   tiē
   ěr
    
    
   zhǔ

    
    
   guǒ

    
    
   xiōng

    
    
    
    
   bāo

    
   kǒu

   zhōng

   qīng
   shēng
    
   fu

  • ma
    
    
   mán
   tóu
    
    
   shē

    
    
   wàng
   fēng


    
    
   téng
   wàn
    
    
   màn
   yán

   mǎng
    
    
   pāo
   máo
    
    
   mǎo
   shí
    
    

   mèi
    
    
   míng
   mèi
    
    
   mèi

    
    
   liú
   máng
    
    
   méng
   lóng
    
    
   níng
   méng
    
    
   gāo
   měng
   suān
   jiǎ
    
    
   māo

    
    
   yǐn
   mán
    
    

   yǎn
    
    
   xún

    
    
   miǎn
   diàn
    
    
   miáo
   zhǔn
    
    
   piāo
   miǎo
    
    
   miǎo
   shì
    
    

   miè
    
    

   mǐn
    
    
   mǐn
   nán
    
    
   lián
   mǐn
    
    
   míng


   xiǎng
    
    
   míng

    
    
   miù
   lùn
    
    
   ròu
   jiā

    
    
   lín

    
    


    
    


    
    


    
    

   juān
    
    


    
    


  • 
   E

  • é
   chuán
   é
    
    
   héng
   é
    
    
   wēi
   é
    
    
   fēi
   é
    
    
   è
   shā
    
    
    
    
   è
   lún
   chūn
    
    
    
    
   è
   rán
    
    
    
    
   è
   zhì
  • yōu
   zāi
    
    
   zāng

    
    
   què
   záo
    
    
   tiào
   zǎo
    
    
   zhā

    
    
   zhēng
   zhā
    
    

   biàn

    
    
   zhēng
   zhōng
    
   jīng
   kǒng

   ān
    
    
    

   zhēng
    
    

   yàng
    
    

   shé
    
    
   zhā

    
    


   jiào
    
    

   zhī
    
    

   zǎo
    
    
   zhá
   mén
    
    
   xīn
   lái
   zhà
   dào
    
    
   ěr


   zhà
    
    
   zhà
   lán
    
    

   zhà
    
    
   shū
   zhāi
    
    
   ān
   yíng

   zhài
    
    

   zuò
   zhēn
   zhān
    
    
   gāo
   zhān
   yuǎn
   zhǔ
    
    
   zhǎn
   huò
    
    
   jiǔ
   zhǎn
    
    
   zhǎn
   xīn
    
    
   zhǎn
   zhuǎn
    
    
   zhàn
   qiáo
    
    
   zhàn
   fàng
    
    
   xiāng


   zhāng
    
    
   zhāng
   shù
    
    
   guǎi
   zhàng
    
    
   zhāo
   shì
    
    
   zhǎo

    
    
   zhào
   shì
    
    
   chē
   zhé
    
    
   gān
   zhè
    
    
   jiān
   zhēn


    
    
   zhēn
   zhuó
    
    
   shī
   湿
   zhěn
    
    
   zēng

    
    
   zhēng
   níng
    
    
   fēng
   zhēng
    
    
   zhěng
   jiù
    
    


   zhā
   zhā
    
    
   zhí

    
    

   zhì
    
    
   zhēn
   zhì
    
    
   zhì

    
    

   zhì
   qiān
   jīn
    
    
   zhì

    
    
   tíng
   zhì
    
    
   zhì
   nèn
    
    

   zhōng

   shì
    
    


   zhōu
    
    
   zhuō
   jīn
   jiàn
   zhǒu
    
    
   sào
   zhǒu
    
    

   zhòu
    
    
   bái
   zhòu
    
    
   zhǔ
   zhàng
    
    
   zhǔ

    
    
   zhù
   chóng
    
    
   zhù
   zào
    
    
   zhuài
   zhù
    
    
   zhuāi
   de
   lǎo
   yuǎn
    
    
   zhuàn
   xiě
    
    
   zhuāng
   bàn
    
    
   rén
   yǐng
   chuáng
   chuáng
    
    

   zhuàng
   lóu
    
    

   zhuī
    
    
   chuí
   xīn

   xuè
    
    
   diāo
   zhuó
    
    
   zuó

    
    
   yáo
   yáo

   zhuì
    
    
   diǎn
   zhuì
    
    
   lěi
   zhuì
    
    
   zhūn
   zhūn
   jiào
   huì
    
    
   zhuó
   yuè
    
    

   zhuō
    
    
   zhuó

    
    
   zhuó
   zhuàng
   hún
   zhuó
    
    
   shāng
   zhuó
    
    
   zhuó

    
    
   zhuī
   xíng
    
    

   xún
    
    

   mèi
    
    
   ái
   zòu
    
    
   shēn
   xiān
   shì

    
    

   zuǒ
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《现代汉语词典》 商务印书馆 2021年版,
多音字参考列表
  [拗](读音:niù,ǎo,ào)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [扒](读音:bɑ,pá)
  [能](读音:néng,nài)
  [澄](读音:chéng,dèng)
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [囤](读音:dùn,tún)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [胖](读音:pán,pàng)
  [墮](读音:duǒ,huī)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [脯](读音:fǔ,pú)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [讀](读音:dòu,dú)
  [彈](读音:dàn,tán)
  [簸](读音:bò,bǒ)
  [節](读音:jié,jiē)
  [迫 ](读音:pǎi,pò, )
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [檻](读音:jiàn,kǎn)
  [吭](读音:háng,kēng)
  [活](读音:huó,guō)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [炮](读音:pào,páo,bāo)
  [掄](读音:lún,lūn)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [南](读音:nā,nán)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [石](读音:dàn,shí)
  [瘧](读音:nüè,yào)
  [刨](读音:bào,páo)
  [耙](读音:bà,pá)
  [曝](读音:bào,pù)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [露](读音:lòu,lù)
  [縫](读音:féng,fèng)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [衣](读音:yī,yì)
  [裳](读音:shɑng,cháng)
  [祭](读音:jì,zhài)
  [萬](读音:mò,wàn)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [咳](读音:ké,hāi,hái)
  [伺](读音:cì,sì)
  [信 ](读音:xìn, )
  [隋](读音:suí,duò,tuǒ)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [苔](读音:tái,tāi)
  [若](读音:rě,ruò)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [混](读音:hún,hǔn,hùn,gǔn,kūn)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [語](读音:yù,yǔ)
  [都](读音:dōu,dū)
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  [喝](读音:hè,hē,yè)
  [明](读音:míng)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [殷](读音:yān,yīn)
  [過](读音:guò,guō)
  [燕](读音:yàn,yān)
  [屏](读音:píng,bīng,bǐng)
  [期](读音:qī,jī)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [洗](读音:xǐ,xiǎn)
  [紮](读音:zā,zhá,zhā)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [車](读音:chē,jū)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [一](读音:yī)
  [椎](读音:chuí,zhuī)
  [教](读音:jiào,jiāo)
欢迎留言/纠错(共有信息8条))

网友留言
  【第4楼】贡献条目船桨的桨应为三声。
  古文之家网友:122.24.***发表于(2024/1/16)
  【第4_1楼】非常感谢来自热心读者{:122.246.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对相关内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
   古文之家小编回复于(2024/1/16)
   【第3楼】拗折 ǎo shé
   古文之家网友:113.21.***发表于(2024/5/4)
   【第3_1楼】可参照上海辞书出版社的《汉语大词典第六卷》第(532)页 ,上海辞书出版社的《汉语大词典第六卷》第(531)页 内容。
   古文之家小编回复于(2024/5/4)
   【第2楼】夹袄,“夹”应为二声,表示双层的衣物。
   古文之家网友:183.61.***发表于(2023/7/31)
   【第2_1楼】非常感谢来自热心读者{:183.61.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
    古文之家小编回复于(2023/8/1)
    【第1楼】肮脏,脏是一声,不是四声吧
    古文之家网友:150.13.***发表于(2023/6/28)
    【第1_1楼】非常感谢来自热心读者{:150.138.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为《中考必背词语和拼音1000字》注音所作出的贡献。
     古文之家小编回复于(2023/6/30)
     打印版文档下载
     您一定感兴趣的合集(推荐)
     词语表作品推荐
     古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
     古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。