古文之家 访问手机版

《二年级上册词语表注音打印版》拼音版,可打印(词语表)

《二年级上册词语表注音打印版》由词语表创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • èr
  nián

  shàng  biǎo
  zhù
  yīn

  yìn
  bǎn


 • biǎo
 • 
  14
  cóng
  qián
   
   

  cháng
   
   

  ài
   
   
  měi
  tiān
   
   

  yán


   
   
  nán
  guā
   
   
  lín

   
   

  guài
 • 
  22
  kāi
  shǐ
   
   
  guò
  lái
   
   


   
   
  shēng

   
   
  gōng
  píng
 • 
  10
  qún
  shān
   
   
  shù

   
   
  míng
  shèng


   
   
  zhōng
  yāng
   
   
  měi

   
   
  dēng
  guāng
   
   
  zhōng

   
   
  zhǎn
  xiàn
   
   
  fēng
  guāng
 • 
  16

  biǎn
  dàn
   
   
  tóng
  zhì
   
   
  dài
  lǐng
   
   
  duì

   
   
  huì
  shī
   
   
  hóng
  jūn
   
   
  lái
  huí
   
   
  zhàn
  shì
   
   
  bái
  tiān
   
   

  lái
 • 
  11
  shuǐ
  guǒ
   
   
  yuè
  fèn
   
   
  shān

   
   
  zhī

   
   
  zhǎn
  kāi
   
   

  guāng
  shí

   
   
  hào

   
   
  lǎo
  xiāng
   
   
  chéng
  shì
   
   

  yòng
   
   
  kōng

   
   

  shuǐ
  fèn
 • shí

   
   
 • 
  12
  zuò
  jǐng
  guān
  tiān
   
   
  jǐng
  yán
  沿
   
   
  huí

   
   
  kǒu

   
   

  huà
   
   
  jǐng
  kǒu
   
   

  biān


 • 
  5
  píng
  jiǎng
   
   
  shí
  jiān
   
   
  bào
  zhǐ
   
   
  lái


   
   
  shì
  qíng
   
   
  huài
  shì
   
   
  hǎo
  shì
 • 
  21
  shí

   
   
  shēn
  biān
   
   
  wéi
  shén
  me
   
   
  zhuǎ

   
   
  miàn
  qián
   
   
  shén

  huó
  xiàn
   
   

  zhū
   
   
  wǎng
  cháng
   
   
  shēn
  hòu
   
   
  xìn

  wéi
  zhēn
 • 
  6
  chū
  guó
   
   
  jīn
  tiān
   
   
  yuán
  zhū

   
   
  kāi
  xīn
   
   

  qián
   
   
  hái
  yǒu
   
   
  tái
  dēng
   
   
  zhè
  shí
   
   
  yáng
  guāng
   
   
  diàn
  yǐng
 • 
  15
  hóng
  shuǐ
   
   
  jīng
  cháng
   
   
  bǎi
  xìng
   
   
  zāi
  nàn
   
   
  zhī
  dào
   
   
  jiā
  xiāng
   
   

  shì
   
   
  rèn
  wéi
   
   
  cǎi
  yòng
   
   
  nóng

   
   
  shēng
  chǎn
 • 
  4


   
   
  nóng
  shì
   
   
  yuè
  guāng
   
   
  xīn

   
   
  mián

 • 
  20
  kòng

   
   
  chàng

   
   
  huí
  jiā
   
   
  gǎn
  kuài
   
   
  páng
  biān
   
   
  huǒ
  xīng
   
   
  lián
  máng
   
   
  hún
  shēn
   
   
  shí
  hòu
   
   
  xiè
  xiè
   
   
  shuǐ

 • 
  1
  huā
  yuán
   
   
  shí
  qiáo
   
   
  duì

   
   
  tóng
  hào
   
   
  hóng
  lǐng
  jīn
   
   
  huān
  xiào
 • 
  9
  huáng
  shān
   
   
  nán

   
   

  xiē
   
   
  shān
  dǐng
   
   

  dòng

  dòng
   
   
  yún
  hǎi
   
   

  shí
   
   
  qián
  fāng
   
   
  měi
  dāng
   
   
  jīn
  guāng
  shǎn
  shǎn
   
   

  mén
 • 
  4

  tóng
   
   
  zhù

   
   

  biān
   
   
  dào

   
   
  chèng
  gǎn
   
   


   
   
  chū
  lái
   
   
  chuán
  shēn
   
   
  shí
  tóu
   
   

  fāng
   
   
  guǒ
  rán
 • 
  2
  yáng
  shù
   
   
  shù

   
   
  fēng
  shù
   
   
  sōng
  bǎi
   
   

  mián
   
   
  shuǐ
  shā
   
   
  huà
  shí
   
   
  jīn
  guì

 • wén
 • 
  13

  shān
  jiǎo
   
   
  dàng
  zuò
   
   
  qián
  miàn
   
   
  qíng
  lǎng
   
   

  cǎo
   
   
  zhèng
  hǎo
   
   
  qīng
  zǎo
   
   
  xiàn
  zài
   
   
  jiāng
  lái
   
   

  xuě
  fēn
  fēi
   
   
  zhī
  tóu
   
   


 • 
  1
  kàn
  jiàn
   
   


   
   

  biān
   
   
  tóu
  dǐng
   
   
  yǎn
  jīng
   
   
  xuě
  bái
   
   


   
   
  hái

 • 
  2
  tiān
  kōng
   
   
  bàng
  wǎn
   
   
  rén
  mén
   
   
  dōng
  tiān
   
   
  huā
  duǒ
   
   
  píng
  cháng
   
   
  jiāng

   
   
  hǎi
  yáng
   
   
  tián

   
   
  gōng
  zuò
 • 
  17
  nán
  wàng
   
   

  shuǐ
  jié
   
   

  nián


   
   

  miàn

  fāng
   
   
  lóng
  chuán
   
   
  huā
  pào
   
   
  huān

   
   
  rén
  qún
   
   
  huān

   
   
  bǎi
  shù
  zhī
   
   
  duō
  me
 • 
  23
  zhǐ
  chuán
   
   
  sōng
  guǒ
   
   
  zhǐ
  tiáo
   
   
  nán
  guò
   
   
  dàn
  shì
   
   

  dǐng
   
   

  hǎo
 • 
  3
  xiě

   
   
  cóng
  lín
   
   
  shēn
  chù
   
   
  zhú
  lín
   
   
  xióng
  māo
   
   
  péng
  yǒu
 • 
  7
  míng
  liàng
   
   

  shì
   
   
  tóu

   
   
  chuāng
  wài
 • 
  3
  bàn

   
   

  guǒ
   
   
  zhǎng

   
   

  hǎi
  wéi
  jiā
   
   


   
   
  zhǐ
  yào
   
   

  máo
   
   


   
   
  zhī
  shí

 • wén
 • 
  19

  shì
   
   

  lùn
   
   
  chuán
  zhī
   
   
  lián
  tóng
   
   
  àn
  biān
   
   
  tóng
  shí
   
   
  fáng

   
   

  qiè
   
   

  jiǔ
   
   
  chū
  xiàn
   
   
  sàn

 • 
  24
  tián

   
   
  fēng
  chē
   
   
  fēi
  kuài
   
   
  yāng
  miáo
   
   

  zhù
   
   
  diǎn
  tóu
   
   

  máng
   
   
  guǎng
  广
  cháng
   
   
  shāng
  xīn
   
   

  biān
   
   
  hái
  yào
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《现代汉语词典》商务印书馆,《语文》教材 小学二年级上册 人民教育出版社,
多音字参考列表
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [看](读音:kàn,kān,)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [傍](读音:bàng,pàng)
  [識](读音:shí,zhì)
  [處](读音:chú,chù)
  [衣](读音:yī,yì)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [明](读音:míng)
  [石](读音:dàn,shí)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [語](读音:yù,yǔ)
  [南](读音:nā,nán)
  [奇](读音:jī,qí)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [可](读音:kè,kě)
  [採,采 ](读音:cài,cǎi )
  [扁](读音:biǎn,piān)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [節](读音:jié,jiē)
  [度](读音:dù,duó)
  [炮](读音:pào,páo,bāo)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [一](读音:yī)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [活](读音:huó,guō)
  [信 ](读音:xìn, )
  [為](读音:wéi,wèi)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [過](读音:guò,guō)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [車](读音:chē,jū)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
  您一定感兴趣的合集(推荐)
  词语表作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。