古文之家 访问手机版

《三年级上册词语表注音打印版》拼音版,可打印(词语表)

《三年级上册词语表注音打印版》由词语表创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • sān
  nián

  shàng  biǎo
  zhù
  yīn

  yìn
  bǎn


 • biǎo
 • 
  5
   
   
  shuǐ

   
   
  fàng
  qíng
   
   
  míng
  lǎng
   
   
  liàng
  jīng
  jīng
   
   
  jīn
  huáng
   
   

  zhū
   
   
  yuàn
  qiáng
   
   
  luò

   
   
  shǎn
  shǎn

  guāng
   
   
  jìn
  tóu
   
   
  píng
  zhǎn
   
   
  pái
  liè
   
   
  guī

   
   

  chàng
   
   
  chí
  dào
   
   
 • 
  16
   
   
  chuāng
  qián
   
   

  gōng
  yīng
   
   
  shèng
  kāi
   
   
  wán
  shuǎ
   
   

  běn
  zhèng
  jīng
   
   
  róng
  máo
   
   
  jiǎ
  zhuāng
   
   

  qiàn
   
   
  diào

   
   
  guān
  chá
   
   

  lǒng
   
   
  yǒu

   
   

  ài
   
   
 • 
  8
   
   
  huǒ
  chái
   
   
  wéi
  qún
   
   

  lián
   
   


   
   
  nuǎn
  huo
   
   
  huǒ
  yàn
   
   

  zhú
   
   
  liàng
  guāng
   
   

  rán
   
   

  bǎn
   
   
  zhú
  guāng
   
   
  wēn

   
   
  gǎn
  jǐn
   
   
  tòng

   
   
  qīng
  chén
   
   
 • 
  12
   
   
  biàn
  chéng
   
   
  mén
  bǎn
   
   
  zhǔn
  bèi
   
   
  bào
  fēng

   
   
  ān
  xīn
   
   
  shuì
  jiào
   
   
  zhǔ
  rén
   
   
  qiáng

   
   


   
   
  zhù

   
   
  gēn
  běn
   
   
  zhī
  zhū
   
   
  piào
  liàng
   
   
  yīn

   
   
 • 
  20
   
   
  dōng
  běi
   
   
  nǎo
  dai
   
   
  yán
  yán
  shí
  shí
   
   
  dǎng
  zhù
   
   
  shì
  xiàn
  线
   
   
  huā
  tán
   
   
  xiǎn
  de
   
   
  cāng
  cuì
   
   
  fēi

   
   
  míng
  guì
   
   
  yào
  cái
   
   
  xuě
  huā
   
   


   
   
  bǎo

   
   
 • 
  21
   
   
  měi
  miào
   
   
  yīn
  yuè
  jiā
   
   
  yǎn
  zòu
   
   
  gǎn
  shòu
   
   

  dòng
   
   

  zòu
   
   
  yuè

   
   
  chōng
  mǎn
   
   
  yuè

   
   


   
   


   
   
  suǒ
  yǒu
   
   

  liú
   
   
  qīng
  kuài
   
   
  gào

   
   
 • 
  6
   
   
  qīng
  liáng
   
   
  liú

   
   
  yán
  liào
   
   
  fēng

   
   
  yóu
  piào
   
   
  guǒ
  shù
   
   

  huā
   
   
  xiān

   
   

  wèi
   
   
  xiāng
  tián
   
   
  xiāng
  wèi
   
   
  jiā
  jǐn
   
   
  guò
  dōng
   
   
  fēng
  shōu
   
   
 • 
  10
   
   

  xíng
   
   
  yào
  hǎo
   
   
  zán
  mén
   
   
  cǎo
  duī
   
   
  zuò
  shēng
   
   
  tōu
  tōu
   
   

  yìng
   
   
  zuò
  mèng
   
   
  lái
  de

   
   
  jiù
  mìng
   
   
  pīn
  mìng
   
   

  chī

  jīng
   
   
  xiāo
  huà
   
   
  dāng
  rán
   
   


   
   
  zhī
  jué
   
   
  guāng
  liàng
   
   
  yǎn
  lèi
   
   
  • 
   1
    
    
   zǎo
   chen
    
    
   chuān
   穿
   dài
    
    
   xiān
   yàn
    
    

   zhuāng
    
    

   bàn
    
    
   jìng
   ài
    
    
   guó

    
    
   jìng

    
    
   ān
   jìng
    
    
   shù
   zhī
    
    
   hào

    
    
   kǒng
   què
    
    
   zhāo
   yǐn
    
    

   zhuàng
    
    
   zhī
   gàn
    
    
   yǐng

    
    
  • 
   22
    
    
   gāo
   yuǎn
    
    
   chén

    
    

   què
    
    


    
    
   bān
   jiā
    
    
   jǐng
   rán
    
    
   jīng
   shén
    
    

   wèi
    
    
   xiān
   měi
    
    

   tóng
    
    
   wēn
   róu
    
    
   dào
   yìng
    
    
   dào
   yǐng
    
    
   huà

    
    

   qióng
    
    

   jìn
    
    


    
    
  • 
   23
    
    

   qīn
    
    
   tóng
   nián
    
    

   méng
   méng
    
    
   qīng
   shēng
    
    
   shēng

    
    
   jīng
   dòng
    
    


    
    
   zǒng
   shì
    
    
   dǒu
   dòng
    
    

   shuǐ
    
    


    
    
   shí

    
    
   liè
   rén
    
    
   chì
   bǎng
    
    
   chén
   zhòng
    
    
  • 
   25
    
    
   zhǎng
   shēng
    
    
   wén
   jìng
    
    


    
    

   kāi
    
    
   lún
   liú
    
    
   jiǎng
   tái
    
    


    
    
   jiǎo
   luò
    
    
   màn
   tūn
   tūn
    
    
   gāng
   gāng
    
    

   liè
    
    
   chí
   jiǔ
    
    
   lèi
   shuǐ
    
    
   píng

    
    
   dòng
   tīng
    
    
   yǒng

    
    
   miàn
   duì
    
    
  • 
   18
    
    
   wèi

    
    

   fèn
    
    
   fēng
   jǐng
    
    
   yōu
   měi
    
    

   chǎn
    
    
   fēng

    
    
   xiāng

    
    
   jiāo
   cuò
    
    
   chéng
   qún
   jié
   duì
    
    
   yóu
   dòng
    
    
   duī

    
    
   bǎo
   guì
    
    
   féi
   liào
    
    

   guó
    
    
   shì

    
    

   zhǎn
    
    
  • 
   19
    
    
   hǎi
   bīn
    
    
   jiē
   dào
    
    
   jiāo
   jiè
    
    
   lái
   lái
   wǎng
   wǎng
    
    

   mín
    
    
   biàn

    
    
   yuǎn
   chù
    
    


    
    
   chuán
   duì
    
    
   mǎn
   zài
    
    
   yín
   guāng
   shǎn
   shǎn
    
    
   kào
   àn
    
    
   chū
   xià
    
    
   sàn

    
    
   chú
   le
    
    
   zhěng
   jié
    
    
  • 
   2
    
    
   zhèn

    
    
   huāng

    
    
   tiào

    
    
   kuáng
   huān
    
    
   gōng

    
    
   fàng
   jià
    
    

   xiāng
    
    
   kuáng
   fēng
    
    


   máng
   máng
    
    

   rán
    
    
   néng
   gòu
    
    
   shuāng

    
    
  • 
   15
    
    

   qīn
    
    
   wài


    
    

   diǎn
    
    
   chuán

    
    
   yòng

    
    
   chuán
   tóu
    
    

   máo
    
    
   cuì

   绿
    
    
   jìng
   qiāo
   qiāo
    
    
   cuì
   niǎo
    
    


    
    
  • 
   26
    
    
   jiāo
   wài
    
    
   yǎng
   bìng
    
    
   tiào
   dòng
    
    
   huān
   kuài
    
    


    
    
   nán
   hái
    
    
   huò
   zhě
    
    
   yán
   hán
    
    
   běn
   lái
    
    


    
    
   kěn
   dìng
    
    
   chéng
   shí
    
    
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《现代汉语词典》商务印书馆,《语文》教材 小学三年级上册 人民教育出版社,
多音字参考列表
  [奇](读音:jī,qí)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [能](读音:néng,nài)
  [明](读音:míng)
  [過](读音:guò,guō)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [](读音:yìng,yīng)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [夫](读音:fú,fū)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [處](读音:chú,chù)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [蒙](读音:)
  [露](读音:lòu,lù)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [一](读音:yī)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
欢迎留言/纠错(共有信息5条))

网友留言
  【第3楼】贡献条目早晨的晨是轻声
  古文之家网友:122.24.***发表于(2024/1/8)
  【第3_1楼】非常感谢来自热心读者{:122.246.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对相关内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
   古文之家小编回复于(2024/1/8)
   【第2楼】脑袋轻声
   古文之家网友:122.24.***发表于(2023/9/10)
   【第2_1楼】非常感谢来自热心读者{:122.246.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
    古文之家小编回复于(2023/9/10)
    【第1楼】没有26课词语
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/2/8)
    打印版文档下载
    您一定感兴趣的合集(推荐)
    词语表作品推荐
    古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
    古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。