古文之家 访问手机版

《五年级上册词语表注音打印版》拼音版,可打印(词语表)

《五年级上册词语表注音打印版》由词语表创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • nián

  shàng  biǎo
  zhù
  yīn

  yìn
  bǎn


 • biǎo
 • 
  23
   
   


   
   
  bái
  máng
  máng
   
   
  róng
  shù
   
   
  jiū
  zhèng
   
     shù
   
   
  zhào
  yào
  耀
   
   
  zhǎng
  cháo
   
   
  shù
  shāo
   
   
  yīng
  jiē

  xiá
   
   
  huà
  méi
 • 
  19
   
   

  chuán
   
   
  bào
  kǎo
   
   
  jiào
  xùn
   
   
  xīn
  téng
   
   


   
   
  miào
  huì
   
   
  cǎi
  pái
   
   
  táng
  guǒ
   
   
  chōu
  xiàng
   
   


   
   


   
   


  宿
   
   
  shī
  fàn
   
   

  fèi
   
   
  lún
  huàn
   
   
  lǐng
  lüè
   
   

  jìng
   
   

  miè
   
   
  jīng
  zhì
 • 
  16
   
   
  cùn
  cǎo

  shēng
   
   
  shè
  shì

   
   
  fán
  zhí
   
   
  liáng
  shí
   
   
  méi
  tàn
   
   
  piāo

   
   


   
   
  shā
  jūn
   
   
  zhì
  liáo
 • 
  7
   
   
  liè
  bào
   
   
  guàn
  jūn
   
   


   
   

  chōng
   
   
  gāo

  gōng

   
   

  chéng
   
   
  huǒ
  jiàn
   
   

  dòng

   
   
  shǒu
  diàn
  tǒng
   
   
  chì
  dào
   
   
  nán

  zhì
  xìn
 • 
  1
   
   
  jīng
  qiǎo
   
   
  pèi

   
   
  shēn
  duàn
   
   
  shì

   
   
  bái

   
   
  shēng
  yìng
   
   
  xún
  cháng
   
   
  wàng
  què
   
   
  jìng
  xiá
   
   
  qīng
  chén
   
   


   
   
  yōu
  rán
   
   
  huáng
  hūn
   
   
  ēn
  huì
   
   
  měi
  zhōng


 • 
  5
   
   
  xùn

   
   
  shān
  hóng
   
   
  bào

   
   
  jiàn

   
   
  wéi

   
   
  lǎn
  duò
   
   
  píng
  wěn
   
   
  bǎo
  chí
   
   
  píng
  héng
   
   
  xié
  tiáo
   
   
  měi
  gǎn
   
   
  shì

   
   
  jiā
  cháng
   
   
  jiǎ

   
   

  suǒ
  dāng
  rán
   
   
  lián
  jié
 • 
  2
   
   

  zhòng
   
   
  jiāo
  shuǐ
   
   
  fēn

   
   
  zhà
  yóu
   
   
  ài

   
   

  miàn
   
   
  shēn

 • 
  17
   
   
  sōng
  shǔ
   
   
  guāi
  qiǎo
   
   
  qīng
  xiù
   
   
  líng
  lóng
   
   
  xiē
  liáng
   
   
  zhuī
  zhú
   
   
  jǐng
  jué
   
   
  chù
  dòng
   
   
  guāng
  huá
   
   
  xiá
  zhǎi
   
   
  miǎn
  qiǎng
   
   
  tuō
  luò
   
   
  shū

 • 
  10
   
   
  sǎo

   
   
  shèng
  fàn
   
   
  chuáng

   
   
  qīn

   
   
  xiào


   
   
  chéng
  jiā


   
   
  hǎo
  dǎi
   
   

  hǎn
   
   


   
   
  wǎn
  xiá
   
   

  bèi

   
   
  jié
  hūn
   
   
  xiāng

  wéi
  mìng
 • 
  22
   
   

  míng
   
   
  hóng
  yùn
   
   

  hēi
   
   
  yíng
  huǒ
  chóng
   
   

  yàn
   
   


   
   
  jiàng
  lín
   
   
  xīn
  kuàng
  shén

   
   
  tàn
  huǒ
   
   
  huǒ
  pén
   
   
  zǒu
  láng
   
   
  xián

   
   
  wèi
  miǎn
 • 
  9
   
   
  liè

   
   
  chóu
  xiè
   
   
  zhēn
  bǎo
   
   
  gǎn

   
   
  dīng
  zhǔ
   
   

  huó
   
   

  lùn
   
   
  bēng

   
   
  bān
  jiā
   
   
  jiāo

   
   

  shì
   
   
  qiān
  zhēn
  wàn
  què
   
   
  huǎng
  huà
   
   
  chí
  yán
   
   
  zhèn
  dìng
   
   
  hòu
  huǐ
   
   
  bēi
  tòng
   
   
  zhèn
  tiān
  dòng

 • 
  18
   
   
  lián

   
   
  guǎng
  广

   
   
  tiě

   
   

  tuì
  退
   
   
  zhèng
  qián
   
   


   
   
  cháo
  shī
  湿
   
   
  máng

   
   
  yīn
  àn
   
   

  shǔ
   
   
  yán
  xià
   
   
  zào
  shēng
   
   
  shòu
  ruò
   
   

  bèi
   
   
  kǒu
  zhào
   
   
  jūn
  liè
   
   
  rěn
  xīn
   
   

  xiè
   
   
  shǔ
  luò
   
   
  quán

 • 
  14
   
   
  huǐ
  miè
   
     liàng
   
   

  shì
  wén
  míng
   
   
  zhòng
  xīng
  gǒng
  yuè
   
   
  jīn

  huī
  huáng
   
   
  diàn
  殿
  táng
   
   
  tíng
  tái
  lóu

   
   
  xiàng
  zhēng
   
   
  fǎng
  仿
  zhào
   
   
  shī
  qíng
  huà

   
   
  jiàn
  zhù
   
   
  màn
  yóu
   
   
  tiān
  nán
  hǎi
  běi
   
   
  bǎo
  lǎn
   
   
  fēng
  jǐng
  míng
  shèng
   
   
  jìng
  jiè
   
   
  hóng
  wěi
   
   

  zhēn

  bǎo
   
   


  guǎn
   
   
  tǒng
  tǒng
   
   
  bān
  yùn
   
   
  xiāo
  huǐ
   
   
  zuì
  zhèng
   
   
  fèng
  mìng
 • 
  8
   
   
  qīn
  lüè
   
   
  xiū
  zhù
   
   
  fěn
  suì
   
   
  lǐng
  dǎo
   
     shù
   
   


   
   
  jiān
  chí
   
   
  yóu

   
   
  fáng
  ài
   
   
  yǐn

   
   
  xiàn
  kēng
   
   
  guǎi
  wān
   
   

  huò
   
   

  qióng

  jìn
 • 
  6
   
   

  jià
  zhī
  bǎo
   
   
  zhào

   
   

  chén
   
   
  shāng

   
   
  jiě
  jué
   
   
  wán
  hǎo

  quē
   
   
  chēng
  zàn
   
   
  shāng
  liáng
   
   
  yǔn
  nuò
   
   
  diǎn

   
   

  zuì
   
   
  dǎn
  qiè
   
   
  shì
  ruò
   
   

  jué
   
   
  zhí
  wèi
   
   
  tóng
  xīn
  xié

 • 
  3
   
   
  guì
  huā
   
   
  dǒng

   
   
  gāo
  bǐng
   
   
  chá

 • 
  26
   
   
  jiù

   
   
  jīn
  jīn
  yǒu
  wèi
   
   
  yīng
  xióng
   
   

  xiàn
   
   

  zhī
  bàn
  jiě
   
   
  shù
  shuō
   
   
  yàn
  fán
   
   
  huāng
  táng
   
   
  xīn
  suān
   
   
  fǎng
  访
  wèn
   
   
  shū
  kān
   
   
  fán
  suǒ
   
   
  zhēn
  qíng
  shí
  gǎn
   
   
  zhì

   
   
  kān

注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《现代汉语词典》商务印书馆,《语文》教材 小学五年级上册 人民教育出版社,
多音字参考列表
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [期](读音:qī,jī)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [冠](读音:guàn,guān)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [信 ](读音:xìn, )
  [其](读音:jī,qí)
  [活](读音:huó,guō)
  [萬](读音:mò,wàn)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [南](读音:nā,nán)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [奇](读音:jī,qí)
  [度](读音:dù,duó)
  [繁](读音:fán,pó,mǐn)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [會](读音:huì,kuài,)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [明](读音:míng)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [可](读音:kè,kě)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [漲](读音:zhàng,zhǎng)
  [](读音:yìng,yīng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [一](读音:yī)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
欢迎留言/纠错(共有信息1条))

网友留言
  【第1楼】这不是新版
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/10)
  打印版文档下载
  您一定感兴趣的合集(推荐)
  词语表作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。