古文之家 访问手机版

《五年级下册词语表注音打印版》拼音版,可打印(词语表)

《五年级下册词语表注音打印版》由词语表创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • nián

  xià  biǎo
  zhù
  yīn

  yìn
  bǎn


 • biǎo
 • 
  5
   
   


   
   
  wěi
  tuō
   
   
  zhào
  bàn
   
   


   
   
  jǐn

   
   
  jūn
  lìng
  zhuàng
   
   
  tàn
  tīng
   
   


   
   

  zhì
   
   
  diào

   
   

  hǎn
   
   
  shén

  miào
  suàn
   
   
   
   
   
   
   
   
 • 
  14
   
   
  fěn
  shuā
   
   
  shī

   
   
  jué
  huó
   
   
  bàn
  xìn
  bàn

   
   
  pài
  tóu
   
   
  bāo

   
   
  shǒu

   
   

  diǎn
   
   
  xián
  jiē
   
   
  píng
  zhàng
   
   
  zhī

   
   
  shén
  shèng
   
   
  qīn
  fàn
   
   
  lòu
  xiàn
  ér
   
   
  hōng
  rán
   
   
  nán
  kān
   
   

  zhēng
   
   
   
   
   
   
   
   
 • 
  11
   
   
  zhěn
  suǒ
   
   
  nián
  líng
   
   
  shú
  liàn
   
   
  jīng

   
   
  shěn
  shì
   
   

  zhēn
  jiàn
  xuè
   
   
  shī
  xíng
   
   
  qīng
  xǐng
   
   
  chàn
  dǒu
   
   

  shēng

  kēng
   
   
  zhǎn
  xīn
   
   
  yóu
  zhōng
   
   
  cāng
  bái
   
   

  xiáng
   
   

  rán

  jìng
   
   
  róng
  xìng
   
   
   
   
   
   
   
   
 • 
  17
   
   
  háng
  xíng
   
   
  fēng
  píng
  làng
  jìng
   
   


   
   
  fàng

   
   
  wéi
  gān
   
   

  xiào


   
   
  yǎn


   
   
  xià

   
   
  chuán
  cāng
   
   
  hǎi
  ōu
   
   
  miáo
  zhǔn
   
   
  xīn
  jīng
  dǎn
  zhàn
   
   
   
   
   
   
   
   
 • 
  10
   
   

  dìng
   
   
  cān
  móu
   
   
  sǔn
  shī
   
   
  duàn
  liàn
   
   
  qíng


  jīn
   
   
  wèi
  wèn
   
   
  juàn
  liàn
   
   
  bēn

   
   
  fán
  máng
   
   

  shū
   
   
  zūn
  zhòng
   
   
  qiān

   
   
  xià

  shí
   
   
   
   
   
   
   
   
 • 
  19
   
   

  tài
   
   
  duān
  zhuāng
   
   
  yuǎn
  tiào
   
   
  jùn

   
   
  zhē
  yǎn
   
   

  dǎng
   
   
  fēi
  chí
   
   
  liáo
  kuò
   
   
  zàn

   
   
  bǎn
  dèng
   
   
  yāo
  he
   
   
  líng
  dāng
   
   
  huī

   
   
  chén
  shuì
   
   
  shēng
  chù
   
   
  dēng

 • 
  6
   
   
  bàn

  sān
  gēng
   
   
  xún

   
   
  chǐ
  xiào
   
   
  xiōng
  táng
   
   


   
   
   
   
   
   
   
   
 • 
  2
   
   

  dié
   
   
  qīng
  tíng
   
   

  zhà
   
   
  yuán
  gǔn
  gǔn
   
   
  míng
  huǎng
  huǎng
   
   
  yīng
  táo
   
   
  xiā
  nào
   
   
  chú
  tóu
   
   
  chéng
  rèn
   
   
  suí

   
   
   
   
   
   
   
   
 • 
  13
   
   
  shuāi
  jiāo
   
   
  shǒu

  yǎn
  kuài
   
   


   
   
  jiǎo
  wàn

   
   
  tǐng
  tuō
   
   
  zhī

   
   


   
   
  wēi
  yán
   
   


   
   
  zhí

   
   
  hóu
  lóng
   
   
   
   
   
   
   
   
 • 
  18
   
   
  zòng
  héng
   
   
  chuán
  shāo
   
   
  diàn

   
   
  chuāng
  lián
   
   
  cāo
  zòng
   
   
  shǒu
  máng
  jiǎo
  luàn
   
   
  bǎo

   
   

  yōng
   
   
  chén

   
   
  tíng

   
   

  tóu
   
   
  lǒng
  zhào
   
   
   
   
   
   
   
   
 • 
  16
   
   
  shǎng
  shí
   
   
  jiǎo

   
   
  xiōng
  yǒu
  chéng
  zhú
   
   

  quán

  zhǎng
   
   
  yuè
  yuè

  shì
   
   
  xìng
  zhì


   
   
  chū
  móu
  huà

   
   
  yǐn
  jiàn
   
   
   
   
   
   
   
   
 • 
  22
   
   

  zhǐ
   
   
  jiē
  chù
   
   
  niǔ
  kòu
   
   
  xiàng
  mào
   
   
  yǎng
  zūn
  chǔ
  yōu
   
   
  miǎo
  xiǎo
   
   
  xiǎng

   
   

  yōng
   
   
  tuán
  jié
   
   
   
   
   
   
   
   
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《语文》教材 小学五年级下册 人民教育出版社,
多音字参考列表
  [語](读音:yù,yǔ)
  [明](读音:míng)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [度](读音:dù,duó)
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
  [繁](读音:fán,pó,mǐn)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [顫](读音:chàn,zhàn)
  [一](读音:yī)
  [吭](读音:háng,kēng)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [活](读音:huó,guō)
  [信 ](读音:xìn, )
  [屏](读音:píng,bīng,bǐng)
  [露](读音:lòu,lù)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [識](读音:shí,zhì)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [嚇](读音:hè,xià)
  [泊](读音:bó,pō)
  [籠](读音:lóng,lǒng)
  [儀](读音:yí)
  [喝](读音:hè,hē,yè)
  [畜](读音:xù,chù)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [處](读音:chú,chù)
  [樂](读音:lè,yuè,)
欢迎留言/纠错(共有信息3条))

网友留言
  【第2楼】有一些不是多音字
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2024/5/14)
  【第2_1楼】通假字,异读字等都会标红。
   古文之家小编回复于(2024/5/15)
   【第1楼】这个对我真有帮助,我很喜欢。
   古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/25)
   打印版文档下载
   您一定感兴趣的合集(推荐)
   词语表作品推荐
   古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
   古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。