古文之家 访问手机版

《六年级下册词语表注音打印版》拼音版,可打印(词语表)

《六年级下册词语表注音打印版》由词语表创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • liù
  nián

  xià  biǎo
  zhù
  yīn

  yìn
  bǎn


 • biǎo
 • 
  15
   
   
  zhēn

   
   
  lǐng

   
   
  jiàn
  shù
   
   

  kōng
  jiàn
  guàn
   
   

  wèn
   
   
  mǐn
  gǎn
   
   


   
   
  míng
  xiǎn
   
   


  yǒu
  ǒu
   
   

  liáo
   
   
   
   
  wěn

   
   
  ǒu
  rán
   
   
  wén
  xiàn
   
   
  zhèng

   
   

  tǒng
   
   
  zhěng

   
   
  jiàn
  wēi
  zhī
  zhù
   
   
  líng
  gǎn
   
   


 • 
  12
   
   

  mìng
   
   
  jiě
  fàng
   
   
  chè

   
   


   
   


   
   

  xuē
   
   


   
   

  píng
   
   
  xīng
  wàng
   
     hǎi
   
   

  biāo
   
   

  rèn
   
   

  shēng
   
     suǒ
   
   
  zhì

   
   

  tuō
   
   
  āi

 • 
  8
   
   
  què

   
   
  kōng

   
   

  jīn
   
   
  nuó

   
   
  jué
  chá
   
   
  tàn

   
   
  pái
  huái
   
   
  wēi
  fēng
   
   

  céng
   
   
  yóu

   
   
  chì
  luǒ
  luǒ
 • 
  9
   
   
  míng
  mèi
   
   

  nòng
   
   
  cǎo
  cóng
   
   
  huà
  bào
   
   
  fān
  xiāng
  dǎo
  guì
   
   
  niàn
  dāo
   
   
  tíng
  dùn
   
   
  huàng
  dòng
   
   
  dān
  ge
   
   
  chén

   
   
  màn
  cháng
   
   
  xiū
  zhǐ
   
   
  shí
  guāng
   
   
  jīng
  huáng
   
   
  qīn
  wěn
   
   

  wēi
   
   
  wǎn
  huí
   
   
  huāng
  liáng
 • 
  5
   
   
  liú
  luò
   
   

  liáng
   
   


   
   
  kǒng

   
   
  dǎo
  méi
   
   
  yōu
  shāng
   
   
  shū

   
   
  chǔ
  jìng
   
   

  zhì
   
   
  kòng
  zhì
   
   
  xīn
  píng


   
   
  pāo

   
   
  chóng
  jiàn
  tiān

   
   
  fáng

   
   
  qīn

   
   
  qīng

   
   
  kuān
  wèi
   
   
  shēn
  zhòng
   
   
  kùn
  jìng
   
   
  yān
  zhī
  fēi

 • 
  1
   
   

  qíng
   
   

  ào
   
   
  jiǎo

   
   
  wàn
  xiàng
  gēng
  xīn
   
   
  biān
  pào
   
   
  zhǎ
  yǎn
   
   
  tōng
  xiāo
   
   
  jiàn
  duàn
   
   
  wàn   
   
  jié
  rán
   
   
  rán
  fàng
   
   
  xiǎo
  fàn
   
   
  bǎi
  tān
  ér
   
   


   
   

  nián
   
   
  luò
  tuó
   
   
  qià
  hǎo
   
   


   
   
  cǎi
  huì
   
   
  fèn
  wài
 • 
  11
   
   
  mái
  tóu
   
   
  yòu
  zhì
   
   
  hán
  hu
   
   

  miǎn
   
   

  shì
   
   
  yán
  jùn
   
   
  qīng

   
   
  jiān
  ruì
   
   

  jìng
   
   

  guǐ
   
   

  xíng
   
   
  lěng
  xiào
   
   
  cán
  bào
   
   
  fěi

   
   

  tíng
   
   
  ān
  dìng
   
   
  zhàn

   
   
  huì

   
   
  zhí
  xíng
   
   
  guò

 • 
  2
   
   


  zhōu
   
   
  gǎn
  jué
   
   
  fèi
  téng
   
   

  kuàng
   
   
  jiǎo
  huo
   
   


   
   

  kào
   
   

  le
   
   
  yào

  rán
   
   
  cāi
  xiǎng
   
   
  zhǒng
  zhàng
   
   
  jīng

   
   
  fěn
  suì
   
   
  zǒng
  zhī
   
   
  rǎn
  gāng
   
   
  jiě
  shì
   
   
  làng
  màn
   
   
  nài

 • 
  16
   
   


   
   
  zhōng
  lóu
   
   
  hóng
  liàng
   
   
  jiē
  xīn
   
   
  máng
  rén
   
   
  jiān
  yìng
   
   
  qīng
  cuì
   
   
  dān
  diào
   
   
  qǐng
  qiú
   
   
  jiā

   
   
  chǐ
  齿
  lún
   
   


   
   
  wéi
  kǒng
   
   
  chǒu
  è
   
   
  kǒng

   
   
  zhèng
  shí
   
   

  shuài
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《语文》教材 小学六年级下册 人民教育出版社,
多音字参考列表
  [六](读音:liù,lù)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [炮](读音:pào,páo,bāo)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [萬](读音:mò,wàn)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [一](读音:yī)
  [罷](读音:bɑ,bà,pí,bǐ,bǎi)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [處](读音:chú,chù)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [弄](读音:lòng,nòng)
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [埋](读音:mái,mán)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [過](读音:guò,guō)
  [革](读音:gé,jí)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [削](读音:xiāo,xuē)
  [迫 ](读音:pǎi,pò, )
  [興](读音:xìng,xīng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [其](读音:jī,qí)
  [度](读音:dù,duó)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [明](读音:míng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [可](读音:kè,kě)
  [據,据](读音:jù,jū)
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [單](读音:shàn,dān,chán)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
  您一定感兴趣的合集(推荐)
  词语表作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。