中国古文之家 访问手机版

《劝学(高中课文版)》拼音版、节奏划分及断句,可打印(荀子)-文言文

《劝学(高中课文版)》由荀子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • quàn
  xué
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  xún

 • 
   
   
   
  qīng
   

  zhī

  lán
   
  ér
  qīng

  lán
   
  bīng
   
  shuǐ
  wéi
  zhī
   
  ér
  hán

  shuǐ
   

  zhí
  zhòng
  shéng
   
  róu

  wéi
  lún
   


  zhòng
  guī
   
  suī
  yòu
  gǎo

   


  tǐng
  zhě
   
  róu
  shǐ
  使
  zhī
  rán

   


  shòu
  shéng

  zhí
   
  jīn
  jiù   
  jūn


  xué
  ér

  cān
  xǐng


   

  zhì
  míng
  ér
  xíng

  guò

   
 • 
   
   
   
  jūn

  yuē
   
  xué
   
 • 
   
   
   

  cháng
  zhōng

  ér


   
  zhī
  suǒ
  xué

   

  cháng

  ér
  wàng

   


  dēng
  gāo
  zhī

  jiàn

   
  dēng
  gāo
  ér
  zhāo
   

  fēi
  jiā
  cháng

   
  ér
  jiàn
  zhě
  yuǎn
   
  shùn
  fēng
  ér

   
  shēng
  fēi
  jiā


   
  ér
  wén
  zhě
  zhāng
   
  jiǎ


  zhě
   
  fēi   
  ér
  zhì
  qiān

   
  jiǎ
  zhōu

  zhě
   
  fēi
  néng
  shuǐ

   
  ér
  jué
  jiāng

   
  jūn

  xìng
  fēi


   
  shàn
  jiǎ   
 • 
   
   
   


  chéng
  shān
   
  fēng

  xīng
  yān
   

  shuǐ
  chéng
  yuān
   
  jiāo
  lóng
  shēng
  yān
   

  shàn
  chéng

   
  ér
  shén
  míng


   
  shèng
  xīn
  bèi
  yān
     kuǐ

   


  zhì
  qiān

   


  xiǎo
  liú
   


  chéng
  jiāng
  hǎi
     yuè
   

  néng
  shí

   


  shí
  jià
   
  gōng
  zài

  shě
   
  qiè
  ér
  shě
  zhī
   
  xiǔ


  zhé
   
  qiè
  ér

  shě
   
  jīn
  shí

  lòu
   
  yǐn

  zhǎo

  zhī

   
  jīn

  zhī
  qiáng
   
  shàng
  shí
  āi

   
  xià
  yǐn
  huáng
  quán
   
  yòng
  xīn


   
  xiè
  liù
  guì
  ér
  èr
  áo
   
  fēi
  shé
  shàn
  zhī
  xué  tuō
  zhě
   
  yòng
  xīn
  zào

   
展开剩余的(50%)
原文版本差异备注:

文中的“輮”字,由于教材使用的自造简体字,大多数电脑无法正常显示,本文使用的未经简化过的文字,非属错误,敬请各位知悉。

注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《普通高中教科书 语文》必修 上册 人民教育出版社,
全文详解
 • 〔注:选自《荀子集解》卷一(中华书局年版)。有删节。劝,鼓励。《荀子》全书现存篇,大部分为荀子自著,其余为荀子弟子记录的荀子言论和思想观点。荀子(约前—前),名况,字卿,赵国人,战国末期思想家。〕
  •  君子
  • [君子:这里指有学问有修养的人。 ]
  • 曰:
    君子说:
   学不可以已。
   学习不可以停止的。
    青,取之于蓝
  • 〔青,取之于蓝:靛(diàn)青从蓝草中取得。青, 靛青,一种染料。蓝,草名,叶子可提取靛青。〕
  • ,而青于蓝
  • 〔青于蓝:比蓝草颜色深。〕
    譬如靛青这种染料是从蓝草里提取的,然而却比蓝草的颜色更青;
   冰,水为之,而寒于水。
   冰块是冷水凝结而成的,然而却比水更寒冷。
   木直中绳
  • 〔中(zhòng)绳:合乎木匠用来取直的墨线。〕
  • ,𫐓
  • [(róu):同“煣”,用火烘烤木材使之弯曲。 ]
  • 以为轮,其曲中规
  • 〔规:圆规。〕
   木材笔直,合乎墨线,但是(用火萃取)使它弯曲成车轮,(那么)木材的弯度(就)合乎(圆到)如圆规画的一般的标准了。
   虽有槁暴
  • 〔虽有槁暴(gǎopù):即使又晒干了。有,同“又”。 槁暴,晒干。槁,枯。暴,晒。〕
  • ,不复挺
  • 〔挺:直。〕
  • 者,𫐓使之然也。
   即使又晒干了,(木材)也不会再挺直,用火萃取使它成为这样的。
   故木受绳
  • 〔受绳:经过墨线比量。〕
  • 则直,金
  • [ 金:指金属制的刀斧等。 ]
  • 就砺
  • 〔就砺:拿到磨刀石上去磨。就,接近靠近。砺, 磨刀石。〕
  • 则利,君子博学而日参省乎己
  • 〔参(cān)省(xǐng)乎己:对自己检查省察。 参,检验。省,省察。乎,相当于“于”。〕
  • ,则知
  • 〔知:同“智”,见识。〕
  • 明而行无过矣。
   所以木材经墨线比量过就变得笔直,金属制的刀剑拿到磨刀石上去磨就能变得锋利,君子广博地学习,并且每天检验反省自己,那么他就会智慧明理并且行为没有过错了。
    吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;
    我曾经一天到晚地冥思苦想,(却)比不上片刻学到的知识(收获大);
   吾尝跂
  • 〔跂(qǐ):踮起脚后跟。〕
  • 而望矣,不如登高之博见也。
   我曾经踮起脚向远处望,(却)不如登到高处见得广。
   登高而招,臂非加长也,而见者远
  • 〔见者远:意思是远处的人也能看见。〕
   登到高处招手,手臂并没有加长,可是远处的人却能看见;
   顺风而呼,声非加疾
  • 〔疾:劲疾。〕
  • 也,而闻者彰
  • 〔彰:清楚。〕
   顺着风喊,声音并没有加大,可是听的人却能听得很清楚。
  • [假:借助。 ]
  • 舆马
  • 〔舆马:车马。这里指车子。〕
  • 者,非利足
  • 〔利足:善于奔走。〕
  • 也,而致
  • 〔致:到达。〕
  • 千里;
   借助车马的人,并不是脚走得快,却可以达到千里之外。
   假舟楫者,非能水
  • 〔能水:善于游水。水,游泳。〕
  • 也,而绝
  • 〔绝:横渡。〕
  • 江河。
   借助舟船的人,并不善于游泳,却可以横渡长江黄河。
   君子生非异
  • 〔生(xìng)非异:天性(同一般人)没有差别。 生,同“性”,天性。〕
  • 也,善假于物
  • 〔物:外物,包括各种客观条件。〕
  • 也。
   君子的资质秉性跟一般人没什么不同,(只是君子)善于借助外物罢了。
    积土成山,风雨兴焉
  • 〔兴焉:在这里兴起。兴,起。焉,兼词,相当于 “于此”。下文“生焉”的“焉”同此。〕
    堆积土石成了高山,风雨就从这里兴起了;
   积水成渊,蛟龙生焉;
   汇积水流成为深渊,蛟龙就从这里产生了;
   积善成德,而神明
  • 〔神明:非凡的智慧。〕
  • 自得,圣心
  • 〔圣心:圣人的心怀。〕
  • 备焉。
   积累善行养成高尚的品德,自然会心智澄明,也就具有了圣人的精神境界。
   故不积跬步
  • 〔跬(kuǐ)步:古代称跨出一脚为“跬”,跨出两 脚为“步”。〕
  • ,无以
  • [无以:没有用来……的,无从。 ]
  • 至千里;
   所以不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远;
   不积小流,无以成江海。
   不积累细小的流水,就没有办法汇成江河大海。
   骐骥
  • 〔骐骥(qíjì):骏马。〕
  • 一跃,不能十步;
   骏马一跨跃,也不足十步远;
   驽马十驾
  • 〔驽马十驾:劣马拉车走十天。驾,一天的行程。〕
  • ,功在不舍
  • 〔功在不舍:功效来源于走个不停。舍,停止止息。〕
   劣马拉车走十天,(也能到达,)它的成绩来源于走个不停。
   锲而舍之,朽木不折;
   (如果)刻几下就停下来了,(那么)腐烂的木头也刻不断。
  • [锲(qiè):刻。 ]
  • 而不舍,金石可镂
  • 〔镂:雕刻。〕
   (如果)不停地刻下去,(那么)金石也能雕刻成功。
   蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土
  • 〔埃土:泥土,尘土。〕
  • ,下饮黄泉
  • 〔黄泉:地下的泉水。〕
  • ,用心一
  • [一:专一。 ]
  • 也。
   蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下可以喝到土壤里的水,这是由于它用心专一啊。
   蟹六跪
  • 〔六跪:蟹的六条腿。“六”应是“八”。〕
  • 而二螯
  • 〔螯:蟹钳。〕
  • ,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁
  • 〔躁:浮躁,不专心。〕
  • 也。
   螃蟹有六条腿,两个蟹钳,(但是)如果没有蛇、鳝的洞穴它就无处存身,这是因为它用心浮躁啊。
  默写精灵
  初级默写一:

   君子曰:     
   青,    ,而青于蓝; ,水为之,    。木直中绳,    ,其曲中规。    ,不复挺者,     。故木受绳则直,     ,君子博学而日参省乎己,        
   吾尝终日而思矣,        ;吾尝跂而望矣,        。登高而招,     ,而见者远;    ,声非加疾也,    。假舆马者,    ,而致千里;    ,非能水也,    。君子生非异也,     
   积土成山,    ;积水成渊,    ;积善成德,     ,圣心备焉。     ,无以至千里;    ,无以成江海。    ,不能十步;    ,功在不舍。    ,朽木不折;    ,金石可镂。      ,筋骨之强,    ,下饮黄泉,    。蟹六跪而二螯,          ,用心躁也。

  初级默写二:

      :学不可以已。
    ,取之于蓝,    ;冰,   ,而寒于水。    ,輮以为轮,    。虽有槁暴,    ,輮使之然也。      ,金就砺则利,          ,则知明而行无过矣。
          ,不如须臾之所学也;      ,不如登高之博见也。    ,臂非加长也,    ;顺风而呼,     ,而闻者彰。    ,非利足也,    ;假舟楫者,    ,而绝江河。      ,善假于物也。
       ,风雨兴焉;    ,蛟龙生焉;    ,而神明自得,    。故不积跬步,     ;不积小流,     。骐骥一跃,    ;驽马十驾,    。锲而舍之,    ;锲而不舍,    。蚓无爪牙之利,    ,上食埃土,    ,用心一也。      ,非蛇鳝之穴无可寄托者,    

  进阶默写一:

   君  :学    
   青,取   ,而   ;冰,水  ,而   。木   ,輮   ,其   。虽   ,不   ,輮    。故     ,金    ,君         ,则       
   吾      ,不       ;吾     ,不       。登   ,臂    ,而   ;顺   ,声    ,而   。假   ,非   ,而   ;假   ,非   ,而   。君     ,善    
   积   ,风   ;积   ,蛟   ;积   ,而    ,圣   。故    ,无    ;不   ,无    。骐   ,不   ;驽   ,功   。锲   ,朽   ;锲   ,金   。蚓     ,筋   ,上   ,下   ,用   。蟹     ,非         ,用   

  进阶默写二:

     曰:    已。
   青,   蓝,   蓝;冰,  之,   水。   绳,   轮,   规。   暴,   者,    也。     直,    利,         己,       矣。
         矣,       也;     矣,       也。   招,    也,   远;   呼,    也,   彰。   者,   也,   里;   者,   也,   河。     也,    也。
      山,   焉;   渊,   焉;   德,    得,   焉。    步,    里;   流,    海。   跃,   步;   驾,   舍。   之,   折;   舍,   镂。     利,   强,   土,   泉,   也。     螯,         者,   也。

  理解性默写:
  译文: 君子说:
  原句:      
  译文:学习不可以停止的。
  原句:      
  译文: 譬如靛青这种染料是从蓝草里提取的,然而却比蓝草的颜色更青;
  原句:              
  译文:冰块是冷水凝结而成的,然而却比水更寒冷。
  原句:           
  译文:木材笔直,合乎墨线,但是(用火萃取)使它弯曲成车轮,(那么)木材的弯度(就)合乎(圆到)如圆规画的一般的标准了。
  原句:                
  译文:即使又晒干了,(木材)也不会再挺直,用火萃取使它成为这样的。
  原句:                 
  译文:所以木材经墨线比量过就变得笔直,金属制的刀剑拿到磨刀石上去磨就能变得锋利,君子广博地学习,并且每天检验反省自己,那么他就会智慧明理并且行为没有过错了。
  原句:                                 
  译文: 我曾经一天到晚地冥思苦想,(却)比不上片刻学到的知识(收获大);
  原句:                   
  译文:我曾经踮起脚向远处望,(却)不如登到高处见得广。
  原句:                
  译文:登到高处招手,手臂并没有加长,可是远处的人却能看见;
  原句:                
  译文:顺着风喊,声音并没有加大,可是听的人却能听得很清楚。
  原句:                
  译文:借助车马的人,并不是脚走得快,却可以达到千里之外。
  原句:               
  译文:借助舟船的人,并不善于游泳,却可以横渡长江黄河。
  原句:               
  译文:君子的资质秉性跟一般人没什么不同,(只是君子)善于借助外物罢了。
  原句:             
  译文: 堆积土石成了高山,风雨就从这里兴起了;
  原句:            
  译文:汇积水流成为深渊,蛟龙就从这里产生了;
  原句:          
  译文:积累善行养成高尚的品德,自然会心智澄明,也就具有了圣人的精神境界。
  原句:                
  译文:所以不积累一步半步的行程,就没有办法达到千里之远;
  原句:            
  译文:不积累细小的流水,就没有办法汇成江河大海。
  原句:           
  译文:骏马一跨跃,也不足十步远;
  原句:          
  译文:劣马拉车走十天,(也能到达,)它的成绩来源于走个不停。
  原句:          
  译文:(如果)刻几下就停下来了,(那么)腐烂的木头也刻不断。
  原句:          
  译文:(如果)不停地刻下去,(那么)金石也能雕刻成功。
  原句:          
  译文:蚯蚓没有锐利的爪子和牙齿,强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下可以喝到土壤里的水,这是由于它用心专一啊。
  原句:                           
  译文:螃蟹有六条腿,两个蟹钳,(但是)如果没有蛇、鳝的洞穴它就无处存身,这是因为它用心浮躁啊。
  原句:                       
  全文默写:

           
                                                                          
                                                                                             
                                                                                                                             

   节奏划分及断句:

    君子曰:学/不可以/已。
    青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。木直中绳,𫐓以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,𫐓使之然也。故/木/受绳则直,/金/就砺则利,君子博学/而/日/参省乎己,则/知明/而/行无过矣。
    吾/尝/终日而思矣,不如/须臾之所学也;吾尝/跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂/非/加长也,而/见者远;顺风而呼,声/非加疾也,而/闻者彰。假舆马者,非/利足也,而/致千里;假/舟楫者,非/能水也,而/绝江河。君子/生非异也,善/假于物也。
    积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而/神明自得,圣心备焉。故/不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

  多音字参考列表
   [取 ](读音:qǔ,qū )
   [為](读音:wéi,wèi)
   [其](读音:jī,qí)
   [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
   [中](读音:zhòng,zhōng)
   [有](读音:yòu,yǒu)
   [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
   [省](读音:shěng,xǐng)
   [知](读音:zhī,zhì)
   [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
   [過](读音:guò,guō)
   [吾](读音:wú,yù)
   [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
   [見](读音:jiàn,xiàn)
   [呼](读音:hū,hè,xū)
   [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
   [於,于](读音:yú,xū,yū)
   [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
   [雨](读音:yù,yǔ)
   [興](读音:xìng,xīng)
   [明](读音:míng)
   [得](读音:de,dé,děi)
   [能](读音:néng,nài)
   [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
   [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
   [捨,舍](读音:shè,shě)
   [石](读音:dàn,shí)
   [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
   [上](读音:shàng,shǎng)
   [食](读音:sì,shí,yì)
   [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
   [一](读音:yī)
   [六](读音:liù,lù)
  欢迎留言/纠错(共有信息37条))

  网友留言
   【第21楼】行无过的行,应该是第四声吧?
   古文之家网友:122.24.***发表于(2024/4/2)
   【第21_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(507)页 内容。
   古文之家小编回复于(2024/4/3)
   【第20楼】参 折 食,感觉和以前的读音不一样了,以前读san she si
   古文之家网友钟霁4C:12.***发表于(2024/1/11)
   【第19楼】爪牙在文中翻译为“爪子和牙齿”,所以应该念zhua 吧
   古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/9/25)
   【第19_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典 第二版》第(1902)页 内容。
   古文之家小编回复于(2023/10/23)
   【第18楼】輮以为轮的輮打错了吧搞成韩语了都
   古文之家网友拾肆7w:12.***发表于(2023/9/8)
   【第18_1楼】这个是是新版的简化字,应该是您的手机字体里没有这个字,所以会显示异常。
    古文之家小编回复于(2023/9/10)
    【第17楼】整的真好,拼音很准,我查了好几家都瞎标拼音,为你们的严谨点赞!
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/8/27)
    【第17_1楼】感谢您的认可。
     古文之家小编回复于(2023/8/27)
     【第16楼】君子博学而日参醒乎己的“参”应该是通假“叁”,多次的意思,论语里面不是也提到了一日三省吗?”
     古文之家网友璐卡拉卡BN7.***发表于(2023/8/4)
     【第16_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材 必修上册 2019年版》第(84)页 内容。
     古文之家小编回复于(2023/8/5)
     【第15楼】可以弄个朗读节奏划分吗
     古文之家网友凝心02e:1.***发表于(2023/7/28)
     【第15_1楼】正在增加这个栏目
      古文之家小编回复于(2023/7/29)
      【第14楼】能出古诗文的单点字吗
      古文之家网友阿谦kouki.***发表于(2023/7/27)
      【第13楼】可不可以弄一个句式句型
      古文之家网友一样绝深手00.***发表于(2023/7/21)
      【第12楼】“此曲中规”中的“中”应该读一声,不应该读四声。
      古文之家网友孤星天李:12.***发表于(2023/7/5)
      【第12_1楼】可参照上海辞书出版社的《汉语大词典电子版》第(1)卷,第(604)页 内容。
      古文之家小编回复于(2023/7/5)
      【第11楼】虽有槁(hao去声)暴(bao去声),可以参见高小方老师的解释
      古文之家网友:61.155.***发表于(2023/3/15)
      【第11_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材 必修上册 2019年版》第(84)页 内容。
      古文之家小编回复于(2023/3/25)
      【第10楼】“吾尝跂而望矣”中的“跂”读第四声qi
      古文之家网友Jfjfbbs.***发表于(2023/2/16)
      【第10_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材 必修上册 2019年版》第(84)页 内容。
      古文之家小编回复于(2023/3/25)
      【第9楼】贡献条目輮使之然也的輮,书上是车字旁(打不出来,车不是繁体的)
      古文之家网友酌一碗月亮:6.***发表于(2022/8/6)
      【第9_1楼】非常感谢来自热心读者{酌一碗月亮:61.155.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
       古文之家小编回复于(2022/8/27)
       【第8楼】穴读xue四声
       古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/9/26)
       【第8_1楼】可参照商务印书馆的《现代汉语词典》第(1201)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(1697)页 内容。
       古文之家小编回复于(2022/9/27)
       【第7楼】物类之起,必有所始。荣辱之来,必象其德。肉腐出虫,鱼枯生蠹。怠慢忘身,祸灾乃作。强自取柱,柔自取束。邪秽在身,怨之所构。施薪若一,火就燥也,平地若一,水就湿也。草木畴生,禽兽群焉,物各从其类也。是故质的张,而弓矢至焉;林木茂,而斧斤至焉;树成荫,而众鸟息焉。醯酸,而蚋聚焉。故言有
       古文之家网友呕筽:221..***发表于(2022/9/1)
       【第6楼】 故不登高山,不知天之高也;不临深溪,不知地之厚也;不闻先王之遗言,不知学问之大也。干、越、夷、貉之子,生而同声,长而异俗,教使之然也。诗曰:“嗟尔君子,无恒安息。靖共尔位,好是正直。神之听之,介尔景福。”神莫大于化道,福莫长于无祸。(此段教材无)
       古文之家网友呕筽:221..***发表于(2022/9/1)
       【第6_1楼】可参照的《高中语文教材 必修上册 2019年版》,人民教育出版社的《高中语文教材 必修上册 2019年版》第(84)页 内容。本篇为高中教材版本,全集版本请点这里查看。
       古文之家小编回复于(2022/9/19)
       【第5楼】有一段没有
       古文之家网友呕筽:221..***发表于(2022/9/1)
       【第5_1楼】可参照的《高中语文教材 必修上册 2019年版》,人民教育出版社的《高中语文教材 必修上册 2019年版》第(84)页 内容。本篇为高中教材版本,全集版本请点这里查看。
       古文之家小编回复于(2022/9/19)
       【第4楼】可以出一个注释,图片的版本吗
       古文之家网友百度网友4a9.***发表于(2022/8/26)
       【第3楼】輮字简体打不出来呢
       古文之家网友:111.32.***发表于(2022/8/21)
       【第3_1楼】对的,就是打不出来。没有这个字体。
        古文之家小编回复于(2022/8/27)
        【第2楼】这个能加个拼音吗,谢谢
        古文之家网友:117.34.***发表于(2022/8/20)
        【第2_1楼】有拼音啊,点拼音版链接就有。
         古文之家小编回复于(2022/8/27)
         【第1楼】rou以为轮的rou字打错了
         古文之家网友酌一碗月亮:6.***发表于(2022/8/6)
         【第1_1楼】非常感谢来自热心读者{酌一碗月亮:61.155.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
          古文之家小编回复于(2022/8/27)
          打印版文档下载
          您一定感兴趣的合集(推荐)
          荀子作品推荐
          古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
          古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。