中国古文之家 访问手机版

《庄辛谓楚襄王》拼音版,带全文注音(战国策)-文言文

推荐专题:庄辛谓楚襄王,庄辛说楚襄王,战国策,战国策楚策四,先秦
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • zhuāng
  xīn
  wèi
  chǔ
  xiāng
  wáng
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  zhàn
  guó

 • 
   
   
   
   

  qīng
  líng

  xiǎo
  zhě

   
  huáng
  què
  yīn
  shì

   

  zhuó
  bái

   
  yǎng

  mào
  shù
   

  chì
  fèn

   


  wéi

  huàn
   

  rén

  zhēng

   

  zhī

  gōng

  wáng
  sūn
   
  zuǒ
  xié
  dàn
   
  yòu
  shè
  wán
   
  jiāng
  jiā


  shí
  rèn
  zhī
  shàng
   


  lèi
  wéi
  zhāo
   
  zhòu
  yóu

  mào
  shù
   

  tiáo

  suān
  xián
   
  shū

  zhī
  jiān
   
  zhuì

  gōng

  zhī
  shǒu
   
 • 
   
   
   
   

  huáng
  què

  xiǎo
  zhě

   
  huáng

  yīn
  shì

   
  yóu

  jiāng
  hǎi
   
  yān


  zhǎo
   

  zhuó
  shàn

   
  yǎng
  niè
  líng
  héng
   
  fèn

  liù

   
  ér
  líng
  qīng
  fēng
   
  piāo
  yáo

  gāo
  xiáng
   


  wéi

  huàn
   

  rén

  zhēng

   

  zhī

  shè
  zhě
   
  fāng
  jiāng
  xiū   
  zhì

  zēng
  zhuó
   
  jiāng
  jiā


  bǎi
  rèn
  zhī
  shàng
   
  bèi
  jiān

   
  yǐn
  wēi
  zhuó
   
  zhé
  qīng
  fēng
  ér
  yǔn

   

  zhòu
  yóu

  jiāng

   

  tiáo

  dǐng
  nài
   
 • 
   
   
   
   
  wáng


  jiàn

  qīng
  líng

   
  liù   
  fēi
  xiáng

  tiān

  zhī
  jiān
   

  zhuó
  wén
  méng
  ér
  shí
  zhī
   
  yǎng
  chéng
  gān

  ér
  yǐn
  zhī
   


  wéi

  huàn
   

  rén

  zhēng

   

  zhī


  chǐ
  tóng

   
  fāng
  jiāng
  tiáo

  jiāo

   
  jiā  rèn
  zhī
  shàng
   
  ér
  xià
  wéi
  lóu

  shí

   
 • 
   
   
   
  zhuāng
  xīn
  wèi
  chǔ
  xiāng
  wáng
  yuē
   
   
  jūn
  zuǒ
  zhōu
  hóu
   
  yòu
  xià
  hóu
   
  niǎn
  cóng
  yān
  líng
  jūn

  shòu
  寿
  líng
  jūn
   
  zhuān
  yín

  chǐ

   


  guó
  zhèng
   
  yǐng


  wēi

   
   
  xiāng
  wáng
  yuē
   
   
  xiān
  shēng
  lǎo
  bèi

   
  jiāng

  wéi
  chǔ
  guó
  yāo
  xiáng

   
   
  zhuāng
  xīn
  yuē
   
   
  chén
  chéng
  jiàn


  rán
  zhě

   
  fēi
  gǎn

  wéi
  guó
  yāo
  xiáng

   
  jūn
  wáng

  xìng


  zhě

  shuāi
   
  chǔ
  guó

  wáng

   
  chén
  qǐng


  zhào
   
  yān
  liú

  guān
  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  zhuāng
  xīn

  zhī
  zhào
   
  liú

  yuè
   
  qín
  guǒ

  yān

  yǐng  shàng
  cài

  chén
  zhī

   
  xiāng
  wáng
  liú
  yǎn

  chéng
  yáng
   

  shì
  shǐ
  使
  rén

  zōu

  zhēng
  zhuāng
  xīn

  zhào
   
  zhuāng
  xīn
  yuē
   
   
  nuò
   
   
 • 
   
   
   
   
  cài
  líng
  hóu
  zhī
  shì

  xiǎo
  zhě

   
  jūn
  wáng
  zhī
  shì
  yīn
  shì

   
  zuǒ
  zhōu
  hóu
   
  yòu
  xià
  hóu
   
  niǎn
  cóng
  yān
  líng
  jūn

  shòu
  寿
  líng
  jūn
   
  fàn
  fēng

  zhī

   
  ér
  zài
  fāng

  zhī
  jīn
   

  zhī
  chí
  chěng

  yún
  mèng
  zhī
  zhōng
   
  ér


  tiān
  xià
  guó
  jiā
  wéi
  shì
   

  zhī

  ráng
  hóu
  fāng
  shòu
  mìng

  qín
  wáng
   
  tián
  měng
  sài
  zhī
  nèi
   
  ér
  tóu


  měng
  sài
  zhī
  wài
   
   
 • 
   
   
   
  zhuāng
  xīn
  zhì
   
  xiāng
  wáng
  yuē
   
   
  guǎ
  rén

  néng
  yòng
  xiān
  shēng
  zhī
  yán
   
  jīn
  shì
  zhì


   
  wèi
  zhī
  nài

   
   
  zhuāng
  xīn
  duì
  yuē
   
   
  chén
  wén


  yuē
   
   
  jiàn

  ér

  quǎn
   
  wèi
  wéi
  wǎn

   
  wáng
  yáng
  ér

  láo
   
  wèi
  wéi
  chí

   
   
  chén
  wén

  tāng  bǎi

  chāng
   
  jié

  zhòu

  tiān
  xià
  wáng
   
  jīn
  chǔ
  guó
  suī
  xiǎo
   
  jué
  cháng

  duǎn
   
  yóu

  shù
  qiān

   


  bǎi

  zāi
   
 • 
   
   
   
   

  huáng


  xiǎo
  zhě

   
  cài
  líng
  hóu
  zhī
  shì
  yīn
  shì

   
  nán
  yóu

  gāo
  bēi
   
  běi
  líng


  shān
   
  yǐn


  zhī
  liú
   
  shí
  xiāng

  zhī

   
  zuǒ
  bào
  yòu
  qiè
   
  yòu
  yōng


   

  zhī
  chí
  chěng

  gāo
  cài
  zhī
  zhōng
   
  ér


  guó
  jiā
  wéi
  shì
   

  zhī  fāng
  shòu
  mìng

  líng
  wáng
     zhū

  ér
  jiàn
  zhī

   
 • 
   
   
   
  xiāng
  wáng
  wén
  zhī
   
  yán

  biàn
  zuò
   
  shēn

  zhàn

   

  shì
  nǎi

  zhí
  guī
  ér
  shòu
  zhī
  wéi
  yáng
  líng
  jūn
   

  huái
  běi
  zhī


   
拼音参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《战国策》南京大学出版社,《战国策》文白对照版 中华书局,
拼音相关:
  下载庄辛谓楚襄王注音打印版DOC文档
多音字列表
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“别”:bié,其它读音:bié,biè
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng,cōng
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“靡”:,其它读音:mí,mǐ,mó
“说”:shuì,其它读音:shuō,shuì,yuè,tuō
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“都”:,其它读音:dū,dōu
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“卒”:,其它读音:zú,cù,cuì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“衰”:shuāi,其它读音:shuāi,cuī
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wàng,wú
“请”:qǐng,其它读音:qǐng,qíng,qīng
“辟”:,其它读音:bì,pì
“於”:,其它读音:yú,wū
“观”:guān,其它读音:guān,guàn
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“陈”:chén,其它读音:chén,zhèn
“地”:,其它读音:dì,de
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“於”:,其它读音:yú,wū
“於”:,其它读音:yú,wū
“发”:,其它读音:fā,fà,bō
“徵”:zhēng,其它读音:zhǐ,zhēng
“於”:,其它读音:yú,wū
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“能”:néng,其它读音:néng,nái,nài,tái,tài
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“语”:,其它读音:yǔ,yù
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wàng,wú
“羊”:yáng,其它读音:yáng,xiáng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“汤”:tāng,其它读音:tāng,shāng,yáng,dàng,tàng
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wàng,wú
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“数”:shù,其它读音:shù,shǔ,shuò,cù
“岂”:,其它读音:qǐ,kǎi
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“夫”:,其它读音:fū,fú
“六”:liù,其它读音:liù,lù
“地”:,其它读音:dì,de
“间”:jiān,其它读音:jiān,jiàn,xián
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“仰”:yǎng,其它读音:yǎng,áng
“露”:,其它读音:lòu,lù
“饮”:yǐn,其它读音:yǐn,yìn
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“争”:zhēng,其它读音:zhēng,zhèng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“夫”:,其它读音:fū,fú
“尺”:chǐ,其它读音:chǐ,chě
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“调”:tiáo,其它读音:tiáo,diào,zhōu
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“夫”:,其它读音:fū,fú
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“雀”:què,其它读音:què,qiāo,qiǎo
“噣”:zhuó,其它读音:zhòu,zhuó
“仰”:yǎng,其它读音:yǎng,áng
“栖”:,其它读音:qī,xī
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“争”:zhēng,其它读音:zhēng,zhèng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“夫”:,其它读音:fū,fú
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“孙”:sūn,其它读音:sūn,xùn
“挟”:xié,其它读音:xié,jiā
“弹”:dàn,其它读音:dàn,tán
“摄”:shè,其它读音:shè,niè
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“调”:tiáo,其它读音:tiáo,diào,zhōu
“间”:jiān,其它读音:jiān,jiàn,xián
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“夫”:,其它读音:fū,fú
“雀”:què,其它读音:què,qiāo,qiǎo
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“於”:,其它读音:yú,wū
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“噣”:zhuó,其它读音:zhòu,zhuó
“仰”:yǎng,其它读音:yǎng,áng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“六”:liù,其它读音:liù,lù
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“争”:zhēng,其它读音:zhēng,zhèng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“夫”:,其它读音:fū,fú
“射”:shè,其它读音:shè,yè,yì
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“缯”:zēng,其它读音:zēng,zèng
“缴”:zhuó,其它读音:jiǎo,zhuó
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“被”:bèi,其它读音:bèi,pī,bì
“磻”:,其它读音:pán,bō
“缴”:zhuó,其它读音:jiǎo,zhuó
“折”:zhé,其它读音:zhē,zhé,shé
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“调”:tiáo,其它读音:tiáo,diào,zhōu
“夫”:,其它读音:fū,fú
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“陂”:bēi,其它读音:bēi,pí,pō
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“饮”:yǐn,其它读音:yǐn,yìn
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“女”:,其它读音:nǚ,rǔ
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“夫”:,其它读音:fū,fú
“发”:,其它读音:fā,fà,bō
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“系”:,其它读音:xì,jì
“朱”:zhū,其它读音:zhū,shú
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng,cōng
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“载”:zài,其它读音:zǎi,zài
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“夫”:,其它读音:fū,fú
“穰”:ráng,其它读音:ráng,rǎng
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“填”:tián,其它读音:tián,zhèn,chén
“黾”:měng,其它读音:mǐn,miǎn,měng
“塞”:sài,其它读音:sāi,sài,sè
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“黾”:měng,其它读音:mǐn,miǎn,měng
“塞”:sài,其它读音:sāi,sài,sè
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“体”:,其它读音:tǐ,tī,bèn
“於”:,其它读音:yú,wū
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“地”:,其它读音:dì,de
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:[email protected] 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。