中国古文之家 访问手机版

《蜀道难》拼音版,可打印(李白)

《蜀道难》由李白于 731年陕西省西安市 创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • shǔ
  dào
  nán
 • 
  [
  shèng
  táng
   
  ]

  bái
 • 
   
   
   
  wèn
  jūn

  西
  yóu

  shí
  huán
   
  wèi

  chán
  yán


  pān
   
  dàn
  jiàn
  bēi
  niǎo
  háo


   
  xióng
  fēi

  cóng
  rào
  lín
  jiān
   
  yòu
  wén

  guī


  yuè
   
  chóu
  kōng
  shān
   
  shǔ
  dào
  zhī
  nán
   
  nán

  shàng
  qīng
  tiān
   
  shǐ
  使
  rén
  tīng

  diāo
  zhū
  yán
   
  lián
  fēng

  tiān

  yíng
  chǐ
   

  sōng
  dào
  guà

  jué

   
  fēi
  tuān

  liú
  zhēng
  xuān
  huī
   
  pīng

  zhuǎn
  shí
  wàn

  léi
   

  xiǎn   
  jiē
  ěr
  yuǎn
  dào
  zhī
  rén

  wèi

  lái
  zāi
   
  • 
    
    
        
   wēi

   gāo
   zāi
    
   shǔ
   dào
   zhī
   nán
    
   nán

   shàng
   qīng
   tiān
    
   cán
   cóng    
   kāi
   guó

   máng
   rán
    
   ěr
   lái

   wàn

   qiān
   suì
    


   qín
   sài
   tōng
   rén
   yān
    

   西
   dāng
   tài
   bái
   yǒu
   niǎo
   dào
    


   héng
   jué
   é
   méi
   diān
    

   bēng
   shān
   cuī
   zhuàng
   shì

    
   rán
   hòu
   tiān

   shí
   zhàn
   xiāng
   gōu
   lián
    
   shàng
   yǒu
   liù
   lóng
   huí

   zhī
   gāo
   biāo
    
   xià
   yǒu
   chōng


   zhé
   zhī
   huí
   chuān
    
   huáng

   zhī
   fēi
   shàng


   guò
    
   yuán
   náo


   chóu
   pān
   yuán
    
   qīng


   pán
   pán
    
   bǎi

   jiǔ
   zhé
   yíng
   yán
   luán
    
   mén
   shēn

   jǐng
   yǎng
   xié

    

   shǒu

   yīng
   zuò
   cháng
   tàn
    
  • 
    
    
    
   jiàn

   zhēng
   róng
   ér
   cuī
   wéi
    


   dāng
   guān
    
   wàn


   kāi
    
   suǒ
   shǒu
   huò
   fěi
   qīn
    
   huà
   wéi
   láng

   chái
    
   zhāo

   měng

    


   cháng
   shé
    


   shǔn
   xuè
    
   shā
   rén


    
   jǐn
   chéng
   suī
   yún

    


   zǎo
   huán
   jiā
    
   shǔ
   dào
   zhī
   nán
    
   nán

   shàng
   qīng
   tiān
    

   shēn

   西
   wàng
   cháng

   jiē
    
展开剩余的(50%)
原文版本差异备注:

然后天梯石栈相钩连,一作:然后天梯石栈[方]钩连。
上有六龙回日之高标,一作:上有[横河断海之浮云]
猿猱欲度愁攀援,一作:猿猱欲度愁攀[缘]
问君西游何时还,一作:[征人]西游何[当]还。
但见悲鸟号古木,一作:但见悲鸟号[枯]木。
雄飞雌从绕林间,一作:雄飞[呼雌][从雌]绕林间。
连峰去天不盈尺,一作:连峰[入烟几千尺]
其险也如此,一作:其险也[若]此。
万夫莫开,一作:万[人]莫开。
所守或匪亲,一作:所守或匪[人]
侧身西望长咨嗟,一作:侧身西望[令人]嗟。

关于“所守或亲”中的读音:据

(一)人民教育出版社 《高中语文教材 选择性必修下册》15页脚注第7项:所守或匪亲:守关的将领倘若不是自己的亲信。匪:这里作非的意思,不是。

(二)商务印书馆《古代汉语词典》2014年3月第二版 第364页 “匪” 第二义项:非,不。音为:fěi。

(三)上海辞书出版社《汉语大词典》第1卷,第971页: “匪”第二义项:同“非”,不,不是。 音为:fěi。


注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《唐诗三百首》中华书局,《唐诗三百首》南京大学出版社,
全文详解
 • 〔注:选自《李白集校注》卷三(上海古籍出版社年版)。这首诗一般认为作于唐天宝初年,是诗人在长安时为送别友人入蜀而作。蜀道难,古乐府旧题。〕
  • 噫吁嚱
  • 〔噫吁嚱(yīxūxī):三个字都是叹词。〕
  • ,危乎高哉!
   唉呀呀,多么高峻伟岸!
   蜀道之难,难于上青天!
   蜀道真太难攀登,简直难于上青天。
   蚕丛及鱼凫
  • 〔蚕丛及鱼凫:蚕丛鱼凫,传说中古蜀王名。〕
  • ,开国何茫然
  • 〔茫然:模糊难知的样子。〕
   传说中蚕丛和鱼凫建立了蜀国,开国的年代实在久远无法详谈。
   尔来
  • 〔尔来:从那时以来,指古蜀国开国以来。〕
  • 四万八千岁,不与秦塞
  • 〔秦塞:秦地的关塞。〕
  • 通人烟。
   自从那时至今约有四万八千年,秦蜀被秦岭所阻从不沟通往返。
   西当太白有鸟道
  • 〔西当太白有鸟道:意思是,秦地西面有太白山阻隔了入蜀之路,山势高峻,道路狭窄,只有鸟才能飞过。鸟道,人兽皆不能至的险峻狭窄山路。当,正对着。〕
  • ,可以横绝
  • 〔横绝:横越,飞越。〕
  • 峨眉巅。
   西边太白山有飞鸟能过的小道,从那小路走可横渡峨眉山顶端。
   地崩山摧壮士死
  • 〔地崩山摧壮士死:相传秦惠王想征服蜀国,知道蜀王好色,答应送给他五个美女。蜀王派五个力士迎接。返回时路经梓潼(今四川剑阁
  • 〔剑阁:指今四川剑阁北的大剑山和小剑山,群峰如剑插天,两山如门,极为险要。山间有栈道,即剑阁道,为诸葛亮所开辟,是秦蜀两地间要道。〕
  • 南),看见一条大蛇钻入穴中,五个力士用力往外拽。结果,山崩地裂,力士和女子全被压死,山分为五岭,入蜀之路遂通。摧,毁坏,这里指崩塌。〕,然后天梯石栈
  • 〔天梯石栈:天梯,指高险的山路。一说指木制的栈道。石栈,俗称“栈道”,在山崖上凿石架木建成的通道。〕
  • 相钩连。
   山崩地裂蜀国五壮士被压死了,两地才有天梯栈道开始相通连。
   上有六龙回日之高标
  • 〔六龙回日之高标:迫使太阳神的车驾回转的高峻的山峰。六龙,传说太阳神的车由六条龙拉着,羲和是其御者。回,回转。高标,指高耸的山峰。〕
  • ,下有冲波逆折之回川
  • 〔冲波逆折之回川:激浪冲撞岩石倒流形成的回旋急流。冲波,激浪。逆折,倒流。〕
   上有挡住太阳神六龙车的山巅,下有激浪排空迂回曲折的大川。
   黄鹤
  • 〔黄鹤:即黄鹄,善高飞的大鸟。〕
  • 之飞尚不得过,猿猱
  • 〔猱(náo):猿的一种,善攀援。〕
  • 欲度愁攀援。
   善于高飞的黄鹤尚且无法飞过,即使猢狲要想翻过也愁于攀援。
   青泥
  • 〔青泥:指青泥岭,在今甘肃徽县境内,是由秦入蜀的要道。〕
  • 何盘盘
  • 〔盘盘:盘旋曲折的样子。〕
  • ,百步九折萦岩峦。
   青泥岭多么曲折绕着山峦盘旋,百步之内萦绕岩峦转九个弯弯。
   扪参历井
  • 〔扪(mén)参(shēn)历井:意思是,山高入天,由秦入蜀的人在山上,可以用手触摸到星宿,甚至可以从中穿过。参井,星宿名,二者邻近,分别是蜀和秦的分野(古人把地域与星宿分别对应,称为分野)。扪,摸。历,穿越。〕
  • 仰胁息
  • 〔仰胁息:仰着头,屏住呼吸。胁息,屏住呼吸。〕
  • ,以手抚膺坐
  • 〔坐:空,徒然。一说坐下来。〕
  • 长叹。
   屏住呼吸仰头过参井皆可触摸,用手抚胸惊恐不已徒长吁短叹。
   问君西游
  • 〔西游:指入蜀。〕
  • 何时还?
   好朋友呵请问你西游何时回还。
   畏途巉岩
  • [ (chán)岩:高而险的山岩。 ]
  • 不可攀。
   可怕的岩山栈道实在难以登攀!
   但见悲鸟号古木,雄飞雌从绕林间。
   只见那悲鸟在古树上哀鸣啼叫,雄雌相随飞翔在原始森林之间。
   又闻子规啼夜月,愁空山。
   月夜听到的是杜鹃悲惨的啼声,令人愁思绵绵呵这荒荡的空山!
   蜀道之难,难于上青天,使人听此凋朱颜
  • 〔凋朱颜:使容颜大变。凋,用作使动,使……凋谢。〕
   蜀道真难走呵简直难于上青天,叫人听到这些怎么不脸色突变?
   连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。
   山峰座座相连离天还不到一尺,枯松老枝倒挂倚贴在绝壁之间。
   飞湍
  • 〔飞湍:急流。〕
  • 瀑流争喧豗
  • 〔喧豗(huī):形容轰响。〕
  • ,砯崖转石万壑雷
  • 〔砯(pīng)崖转石万壑雷:(急流和瀑布)冲击山崖,使大石滚动而下,千山万壑间响起雷鸣般的声音。砯,水冲击石壁发出的响声,这里用作动词,“冲击”的意思。转,使滚动。〕
   漩涡飞转瀑布飞泻争相喧闹着,水石相击转动像万壑鸣雷一般。
   其险也如此,嗟尔远道之人胡为乎来哉
  • 〔嗟尔远道之人胡为乎来哉:啊!你这远方的人为什么要来这里呢?嗟,叹词。〕
   那去处恶劣艰险到了这种地步,唉呀呀你这个远方而来的客人,为了什么而来到这险要的地方?
   剑阁
  • 〔剑阁:指今四川剑阁北的大剑山和小剑山,群峰如剑插天,两山如门,极为险要。山间有栈道,即剑阁道,为诸葛亮所开辟,是秦蜀两地间要道。〕
  • 峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开
  • 〔一夫当关,万夫莫开:形容剑阁易守难攻。〕
   剑阁那地方崇峻巍峨高入云端,只要一人把守千军万马难攻占。
   所守或匪亲,化为狼与豺
  • 〔所守或匪亲,化为狼与豺:守关的将领倘若不是(自己的)亲信,就会变成叛乱者。此句与上句语本西晋张载《剑阁铭》:“一夫荷戟,万夫趑趄(zījū)。形胜之地,匪亲勿居。”狼与豺,比喻叛乱为害的人。〕
   驻守的官员若不是自己的近亲,难免要变为豺狼踞此为非造反。
   朝避猛虎,夕避长蛇;
   清晨你要提心吊胆地躲避猛虎,傍晚你要警觉防范长蛇的灾难。
   磨牙吮血,杀人如麻。
   豺狼虎豹磨牙吮血真叫人不安,毒蛇猛兽杀人如麻即令你胆寒。
   锦城虽云乐,不如早还家。
   锦官城虽然说是个快乐的所在,如此险恶还不如早早地把家还。
   蜀道之难,难于上青天,侧身西望长咨嗟
  • 〔咨嗟:叹息。〕
   蜀道太难走呵简直难于上青天,侧身西望令人不免感慨与长叹!
  默写精灵
  初级默写一:

   噫吁嚱,    !蜀道之难,     !蚕丛及鱼凫,     !尔来四万八千岁,       。西当太白有鸟道,       。地崩山摧壮士死,         。上有六龙回日之高标,         。黄鹤之飞尚不得过,       。青泥何盘盘,       。扪参历井仰胁息,       
   问君西游何时还?       。但见悲鸟号古木,       。又闻子规啼夜月,   。蜀道之难,     ,使人听此凋朱颜!       ,枯松倒挂倚绝壁。       ,砯崖转石万壑雷。     ,嗟尔远道之人胡为乎来哉!
          ,一夫当关,    。所守或匪亲,     。朝避猛虎,    ;磨牙吮血,    。锦城虽云乐,     。蜀道之难,     ,侧身西望长咨嗟!
   

  初级默写二:

      ,危乎高哉!    ,难于上青天!     ,开国何茫然!       ,不与秦塞通人烟。       ,可以横绝峨眉巅。       ,然后天梯石栈相钩连。         ,下有冲波逆折之回川。        ,猿猱欲度愁攀援。     ,百步九折萦岩峦。       ,以手抚膺坐长叹。
          ?畏途巉岩不可攀。       ,雄飞雌从绕林间。       ,愁空山。    ,难于上青天,       !连峰去天不盈尺,       。飞湍瀑流争喧豗,       。其险也如此,           
   剑阁峥嵘而崔嵬,    ,万夫莫开。     ,化为狼与豺。    ,夕避长蛇;    ,杀人如麻。     ,不如早还家。    ,难于上青天,       
   

  进阶默写一:

   噫  ,危   !蜀   ,难    !蚕    ,开    !尔      ,不      。西      ,可      。地      ,然        。上        ,下        。黄       ,猿      。青    ,百      。扪      ,以      
   问      ?畏      。但      ,雄      。又      ,愁  。蜀   ,难    ,使      !连      ,枯      。飞      ,砯      。其    ,嗟          
   剑      ,一   ,万   。所    ,化    。朝   ,夕   ;磨   ,杀   。锦    ,不    。蜀   ,难    ,侧      
   

  进阶默写二:

     嚱,   哉!   难,    天!    凫,    然!      岁,      烟。      道,      巅。      死,        连。        标,        川。       过,      援。    盘,      峦。      息,      叹。
         还?      攀。      木,      间。      月,  山。   难,    天,      颜!      尺,      壁。      豗,      雷。    此,          哉!
         嵬,   关,   开。    亲,    豺。   虎,   蛇;   血,   麻。    乐,    家。   难,    天,      嗟!
   

  理解性默写:
  译文:唉呀呀,多么高峻伟岸!
  原句:           
  译文:蜀道真太难攀登,简直难于上青天。
  原句:           
  译文:传说中蚕丛和鱼凫建立了蜀国,开国的年代实在久远无法详谈。
  原句:            
  译文:自从那时至今约有四万八千年,秦蜀被秦岭所阻从不沟通往返。
  原句:                
  译文:西边太白山有飞鸟能过的小道,从那小路走可横渡峨眉山顶端。
  原句:                
  译文:山崩地裂蜀国五壮士被压死了,两地才有天梯栈道开始相通连。
  原句:                  
  译文:上有挡住太阳神六龙车的山巅,下有激浪排空迂回曲折的大川。
  原句:                    
  译文:善于高飞的黄鹤尚且无法飞过,即使猢狲要想翻过也愁于攀援。
  原句:                 
  译文:青泥岭多么曲折绕着山峦盘旋,百步之内萦绕岩峦转九个弯弯。
  原句:              
  译文:屏住呼吸仰头过参井皆可触摸,用手抚胸惊恐不已徒长吁短叹。
  原句:                
  译文:好朋友呵请问你西游何时回还。
  原句:          
  译文:可怕的岩山栈道实在难以登攀!
  原句:        
  译文:只见那悲鸟在古树上哀鸣啼叫,雄雌相随飞翔在原始森林之间。
  原句:                
  译文:月夜听到的是杜鹃悲惨的啼声,令人愁思绵绵呵这荒荡的空山!
  原句:            
  译文:蜀道真难走呵简直难于上青天,叫人听到这些怎么不脸色突变?
  原句:                   
  译文:山峰座座相连离天还不到一尺,枯松老枝倒挂倚贴在绝壁之间。
  原句:                
  译文:漩涡飞转瀑布飞泻争相喧闹着,水石相击转动像万壑鸣雷一般。
  原句:                
  译文:那去处恶劣艰险到了这种地步,唉呀呀你这个远方而来的客人,为了什么而来到这险要的地方?
  原句:                  
  译文:剑阁那地方崇峻巍峨高入云端,只要一人把守千军万马难攻占。
  原句:                    
  译文:驻守的官员若不是自己的近亲,难免要变为豺狼踞此为非造反。
  原句:            
  译文:清晨你要提心吊胆地躲避猛虎,傍晚你要警觉防范长蛇的灾难。
  原句:          
  译文:豺狼虎豹磨牙吮血真叫人不安,毒蛇猛兽杀人如麻即令你胆寒。
  原句:          
  译文:锦官城虽然说是个快乐的所在,如此险恶还不如早早地把家还。
  原句:            
  译文:蜀道太难走呵简直难于上青天,侧身西望令人不免感慨与长叹!
  原句:                   
  全文默写:

                                                                                                                                    
                                                                                                     
                                                                      
   

  多音字参考列表
   [塞](读音:sè,sāi,sài)
   [相](读音:xiàng,xiāng)
   [六](读音:liù,lù)
   [有](读音:yòu,yǒu)
   [得](读音:de,dé,děi)
   [過](读音:guò,guō)
   [度](读音:dù,duó)
   [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
   [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
   [何](读音:hé,hè,hē)
   [可](读音:kè,kě)
   [見](读音:jiàn,xiàn)
   [從](读音:cóng,zòng)
   [間](读音:jiàn,jiān,xián)
   [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
   [朱,硃](读音:zhū,shú)
   [倒](读音:dào,dǎo)
   [石](读音:dàn,shí)
   [其](读音:jī,qí)
   [一](读音:yī)
   [萬](读音:mǒ,wàn)
   [夫](读音:fú,fū)
   [莫 ](读音:mò,mù,mì )
   [為](读音:wéi,wèi)
   [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
   [朝](读音:cháo,zhāo)
   [樂](读音:lè,yuè,)
   [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
   [還](读音:hái,huán,xuán)
   [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
   [難](读音:nán,nàn,nuó)
   [於,于](读音:yú,xū,yū)
   [上](读音:shàng,shǎng)
  欢迎留言/纠错(共有信息101条))

  网友留言
   【第76楼】置顶条目匪同非,应该是第一声,未更正过来
   古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/4/11)
   【第76_1楼】可参照上海辞书出版社的《汉语大词典》第(971)页 ,人民教育出版社的《高中语文教材 选择性必修 下册》第(15)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(364)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(364)页 内容。
   古文之家小编回复于(2023/4/11)
   【第75楼】所守或匪亲 应该是fēi吧
   古文之家网友宁静还宽厚的小.***发表于(2024/3/7)
   【第74楼】可以下载打印吗
   古文之家网友莈沵認掵3V:.***发表于(2024/2/25)
   【第74_1楼】可以的,用电脑访问或者用微信小程序搜古文之家也可以。
    古文之家小编回复于(2024/2/26)
    【第73楼】赞,超级赞!
    古文之家网友:122.24.***发表于(2024/1/19)
    【第72楼】不错😍😍😍😍😍😍😍
    古文之家网友刀客很二9M:.***发表于(2023/12/21)
    【第71楼】那个调朱颜的调应该读diao
    古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/24)
    【第71_1楼】是“凋”不是“调”
     古文之家小编回复于(2023/8/24)
     【第70楼】匪应该读一声吧
     古文之家网友深藏bluez.***发表于(2023/8/17)
     【第70_1楼】请参见置顶回复内容。感谢您的参与!
      古文之家小编回复于(2023/8/24)
      【第69楼】难背
      古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/11)
      【第68楼】我家小孩都会背8岁
      古文之家网友六凝远01S:.***发表于(2023/8/8)
      【第68_1楼】优秀
       古文之家小编回复于(2023/8/8)
       【第67楼】 援错了是缘
       古文之家网友意想爱你5V:.***发表于(2023/8/5)
       【第67_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材选择性必修下册》第(15)页 ,人民教育出版社的《高中语文教材选择性必修下册》第(14)页 内容。
       古文之家小编回复于(2023/8/5)
       【第66楼】666
       古文之家网友:125.39.***发表于(2023/7/31)
       【第65楼】匪读一声
       古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/7/4)
       【第65_1楼】请参见置顶回复内容。感谢您的参与!
        古文之家小编回复于(2023/7/4)
        【第64楼】蜀道难,蜀道难,背起来就是一个难。
        古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/6/30)
        【第63楼】比《琵琶行》还好背
        古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/6/25)
        【第62楼】我背出来了。
        古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/6/2)
        【第61楼】真是一首好诗
        古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/5/28)
        【第60楼】这篇还好,字至少基本都认得,断断续续花了两周,总算背到了,打算去剑门关感受一下诗中描绘的绝壁。 可是,上林赋,看了一眼,满眼绝望,直打退堂鼓。想了想,应该琵琶行会好一点吧。。。。。。
        古文之家网友:183.61.***发表于(2023/5/16)
        【第59楼】匪读一声
        古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/5/9)
        【第58楼】好诗啊好诗,我背过了。
        古文之家网友:111.32.***发表于(2023/4/9)
        【第57楼】谁会背
        古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/4/2)
        【第56楼】nm难死人
        古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/4/2)
        【第55楼】他妈的,太难了😠
        古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/25)
        【第54楼】我们老师上课说”所守或匪亲”的“匪”是通假字通“非”的用法,所以应该读第一声
        古文之家网友:180.16.***发表于(2023/3/19)
        【第54_1楼】请参见置顶回复内容。感谢您的参与!
         古文之家小编回复于(2023/4/11)
         【第53楼】也太长了吧?
         古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/3)
         【第52楼】匪是第一声吧 通假字 通非 以前好多篇课文都是这样说的😳
         古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/1/25)
         【第52_1楼】请参见置顶回复内容。感谢您的参与!
          古文之家小编回复于(2023/4/11)
          【第51楼】我太难了!!!好难背啊!!!
          古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/1/18)
          【第50楼】,谁能背下?
          古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/1/15)
          【第49楼】胡为的胡是二声
          古文之家网友:42.236.***发表于(2023/1/3)
          【第49_1楼】请参见置顶回复内容。感谢您的参与!
           古文之家小编回复于(2023/4/11)
           【第48楼】转的拼音错了
           古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/1/3)
           【第48_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1957)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(1956)页 ,人民教育出版社的《高中语文教材 选择性必修 下册》第(15)页 内容。
           古文之家小编回复于(2023/4/11)
           【第47楼】蜀道难
           古文之家网友:124.95.***发表于(2022/12/27)
           【第46楼】无语了,难死ᥬᥬᩤᩤ
           古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/25)
           【第45楼】贡献条目匪读fěi吧?
           古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/8/9)
           【第45_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:183.232.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
            古文之家小编回复于(2022/9/20)
            【第44楼】贡献条目嗟尔远道之人胡为乎来哉的为应该是四声吧意思是为什么
            古文之家网友鞖旍洂氚:11.***发表于(2022/3/24)
            【第44_1楼】非常感谢来自热心读者{鞖旍洂氚:111。32。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
             古文之家小编回复于(2022/4/8)
             【第43楼】贡献条目问君西游何时还后面是问号。 问君西游何时还?
             古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/12/12)
             【第43_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:221。178。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
              古文之家小编回复于(2021/12/16)
              【第42楼】贡献条目嗟尔远道之人胡为乎来哉的为应该读二声吧? 匪亲的匪读一声。
              古文之家网友玄幻小妖:12.***发表于(2021/7/4)
              【第42_1楼】非常感谢来自热心读者{玄幻小妖:124。95。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您的积极参与。
               古文之家小编回复于(2021/7/6)
               【第41楼】匪通假一声?
               古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/16)
               【第41_1楼】请参见置顶回复内容。感谢您的参与!
                古文之家小编回复于(2023/4/11)
                【第40楼】匪,同 “非” 一声
                古文之家网友:221.17.***发表于(2022/11/29)
                【第40_1楼】请参见置顶回复内容。感谢您的参与!
                 古文之家小编回复于(2023/4/11)
                 【第39楼】简直就是为我们这些喜欢背古诗的人准备的。
                 古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/15)
                 【第38楼】可以😄
                 古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/11)
                 【第37楼】吃的二的呃呃呃额额
                 古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/11)
                 【第36楼】应该是号(hào )古木
                 古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/8)
                 【第36_1楼】号:号叫,哀号。
                  古文之家小编回复于(2022/11/19)
                  【第35楼】这只张读过李白的蜀道,然后以为只有诗仙才能写出这么好的诗。
                  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/6)
                  【第34楼】嗟尔远道之人胡为乎来哉的为是读二声还是四声?匪是一声还是四声?
                  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/4)
                  【第34_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材 必修下册 2019年版》第(15)页 内容。"为:"作“为什么”讲
                  古文之家小编回复于(2022/11/6)
                  【第33楼】是戲 xì?
                  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/10/27)
                  【第33_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材 必修下册 2019年版》第(14)页 内容。
                  古文之家小编回复于(2022/10/27)
                  【第32楼】匪亲应该是四声吧匪
                  古文之家网友:111.32.***发表于(2022/9/19)
                  【第31楼】好诗!
                  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/8/4)
                  【第30楼】但见悲鸟号古木这里这个‘号’应该是第四声吧
                  古文之家网友:111.32.***发表于(2022/7/28)
                  【第30_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(511)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(511)页 内容。这里作号叫,哀号讲。
                  古文之家小编回复于(2022/9/20)
                  【第29楼】峦是nuan
                  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/7/13)
                  【第29_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(948)页 内容。
                  古文之家小编回复于(2022/9/20)
                  【第28楼】真不错,谢谢啦😘
                  古文之家网友多多岁岁:11.***发表于(2022/7/12)
                  【第27楼】我背出来了
                  古文之家网友幽灵味的巧克力.***发表于(2022/5/4)
                  【第26楼】^ _ ^是
                  古文之家网友那个谁谁谁谁谁.***发表于(2022/4/17)
                  【第25楼】磨牙吮血的血是xie三声
                  古文之家网友简简单单暴波:.***发表于(2022/3/24)
                  【第24楼】所守或匪亲的匪是三声
                  古文之家网友简简单单暴波:.***发表于(2022/3/24)
                  【第24_1楼】匪:同非。
                   古文之家小编回复于(2022/4/8)
                   【第23楼】看到开头三个字有不同说法:每个字单独念是yi xu xi。。但是此处作为诗文,应该读成:yi !wu hu ! 请予以考证
                   古文之家网友志在百米:18.***发表于(2022/1/12)
                   【第22楼】背?背尼妈,谁能背下?
                   古文之家网友:113.20.***发表于(2021/12/14)
                   【第21楼】背?背尼妈,谁能背下?
                   古文之家网友:113.20.***发表于(2021/12/14)
                   【第20楼】肋 lei
                   古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/10/6)
                   【第20_1楼】非常感谢热心读者{[手机用户]:119。167。*。*}的积极参与。能否具体一些,谢谢。
                    古文之家小编回复于(2021/10/12)
                    【第19楼】针不戳
                    古文之家网友元气你个骑士:.***发表于(2021/9/12)
                    【第18楼】血是三声
                    古文之家网友枝沛容gb:1.***发表于(2021/8/19)
                    【第18_1楼】可参照上海辞书出版社的《大辞海 词语卷》第(4014)页 内容。
                    古文之家小编回复于(2021/8/19)
                    【第17楼】
                    古文之家网友百度网友d32.***发表于(2021/8/17)
                    【第16楼】
                    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/8/6)
                    【第15楼】蜀道之难背着也好难
                    古文之家网友嵇曼安07s:.***发表于(2021/6/23)
                    【第14楼】很好
                    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/4/25)
                    【第13楼】我知道
                    古文之家网友百度网友:22.***发表于(2021/3/14)
                    【第12楼】其险也若此, 嗟而远道之人胡为乎来哉
                    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/2/11)
                    【第11楼】十分好用啊,就是显得字多
                    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/1/17)
                    【第10楼】好多,怪不得有人背不下来。
                    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/11/4)
                    【第9楼】妙哉
                    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/11/2)
                    【第8楼】太好了
                    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/6/16)
                    【第7楼】匪,通非,一声
                    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/6/7)
                    【第6楼】可以可以牛逼
                    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/4/19)
                    【第5楼】可以可以很强势,很牛逼
                    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/4/7)
                    【第4楼】非常好
                    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/3/8)
                    【第3楼】可以可以
                    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/2/27)
                    【第2楼】好好
                    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/2/26)
                    【第1楼】哈哈
                    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/2/17)
                   李白作品推荐
                   古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
                   古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。