古文之家 访问手机版

《雪涛阁集序》拼音版,可打印(袁宏道)-文言文

《雪涛阁集序》由袁宏道创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • xuě
  tāo • 
  [
  míng
   
  ]
  yuán
  hóng
  dào
 • 
   
   
   
  jìn
  dài
  wén
  rén
   
  shǐ
  wéi

  ɡǔ
  zhī
  shuō

  shèng
  zhī
   


  ɡǔ
  shì

   
  rán
  zhì

  chāo

  wéi

  ɡǔ
   
   

  wéi
  qiān

   


  qián
  zhī
  jǐng
   
  zhí

  làn
  zhī

   
  yǒu
  cái
  zhě   
  ér

  gǎn
  zi
  shēn

  cái
   

  zhī
  zhě
   
  shí

  èr

  fàn
  zhī

   
  bānɡ
  còu
  chéng
  shī
   
  zhì
  zhě
  qiān


   
  ér

  zhě   

  chàng

  亿

   
  yōu
  rén
  zōu

   
  jiē
  tán

  dào
   

   
  shī
  zhì

   


  xiū
  zāi
   


  shī
  ér
  wén
  zhī
  wéi

   
  gài

  zhī

   
 • 
   
   
   


  yīn


  ér
  chéng

  guò
  zhě

   
  jiǎo
  liù
  cháo
  pián

  dìnɡ
  dòu
  zhī

  zhě
   

  liú

  shèng
   
  dìnɡ
  dòu
  zhě

  liú

  zhī
  yīn

   
  rán

  guò
  zài
  qīng
  xiān
   
  shèng
  táng
  zhū
  rén
   

  kuò

  jiǎo
  zhī
   

  kuò

   
  yòu
  yīn
  kuò
  ér
  shēng
  mǎng
   
  shì


  shèng
  táng
  zhě
   

  qíng
  shí
  jiǎo
  zhī
   

  shí

   
  yòu
  yīn
  shí
  ér
  shēng

   
  shì


  zhōng
  táng
  zhě
     jiǎo
  zhī
   
  rán  jìng

  xiá
   
  ér  wéi

  ɡēn

  xiāng
  shèng
   

  shī
  zhī
  dào
   
  zhì
  wǎn
  táng
  ér

  xiǎo
   
  yǒu
  sòng
  ōu
   

  bèi
  chū
   

  biàn
  wǎn

     suǒ

  shōu
     suǒ

  yǒu
   

  qíng

  suǒ

  chàng
   

  jìng

  suǒ


   
  tāo
  tāo
  mǎng
  mǎng
   
  yǒu
  ruò
  jiāng

   
  jīn
  zhī
  rén

  jiàn
  sòng
  zhī

  táng

   
  ér

  zhī
  sòng
  yīn
  táng
  ér
  yǒu

  zhě

   

  dàn
  fēi
  nóng
   
  ér
  nóng
  shí
  yīn

  dàn
   
  rán


  zhì

  wén
  wéi
  shī
   
  liú
  ér
  wéi

  xué
   
  liú
  ér
  wéi
  ɡē
  jué
   
  liú
  ér
  wéi

  sòng
   
  shī
  zhī

  yòu
  yǒu


  shèng
  yán
  zhě

   
 • 
   
   
   


  jìn
  zhī
  yóu


  lái
   
  měi
  huì


  shī
  wén
  xiāng

   

  jiǎo
  jīn
  dài
  dǎo

  zhī
  fēng
   
  jìn
  zhī
  cái
  gāo
  shí
  yuǎn
   
  xìn
  wàn
  xìn
  kǒu
   
  jiē
  chéng


   

  yán
  jīn
  rén
  zhī
  suǒ

  néng
  yán
   


  suǒ

  gǎn
  yán
  zhě
   
  huò
  yuē
   
   
  jìn
  zhī
  wén
  chāo

  shuǎnɡ
  lǎnɡ
   
  yán
  qiè
  ér
  zhǐ
  yuǎn
   

  wéi

  dài
  cái
  rén


   
  shī
  qióng
  xīn

  biàn
   


  dùn
  qíng
   
  rán
  zhòng
  huò
  yǒu

  èr

  jìn
  píng
  jìn

  jìn
  pái
   


   
   
  • 
    
    
    
   wén
   zhī

   néng


   ér
   jīn

    
   shí
   shǐ
   使
   zhī

    
   yán
   chī
   zhī
   zhì
    

   zhú

   ér
   zhú
   shí
    
   shì

   cǎo

   zhī

   qíng

    
   ér

   hóng

   líng
    

   néng

   gǎi
   guān

   zuǒ


   fēi
    
   wéi
   shí
   shí
   zhī
   shì
    
   wèi
   néng


   tuí
   ér
   tōng

   suǒ

   biàn
    


   yǒu

   zhī
   shí
    
   jīn
   yǒu
   jīn
   zhī
   shí
    

   ɡǔ
   rén

   yán
   zhī

    
   ér


   wéi

    
   shì
   chǔ
   yán
   dōnɡ
   ér

   xià
   zhī

   zhě

    
    
   sāo
    
   zhī


    

    

    
    

    
   zhī

   qióng

   yuàn
    

    
   sāo
    

    
   hòu
   zhī
   rén
   yǒu

   ér
   wéi
   zhī
   zhě
    
   zhōng

   xiào

    


    

   zhí
   qiú
    
   sāo
    

    
   sāo
    
   zhī
   zhōng

    
   zhì

    

   shù
   bié

    
   shí
   jiǔ
    
   děng
   piān
    
    
   sāo
    
   zhī
   yīn
   jié

   zhì
   jiē
   biàn

    
   rán

   wèi
   zhī
   zhēn
    
   sāo
        

   zhī
   wéi
   shī
   zhě
    
   yǒu
   fàn

   zhī
   qíng
    

   zhí
   shū
   zhī
   shì
    
   ér

   wéi
   wén

    
   yǒu
   zhí
   shū
   zhī
   shì
    

   fàn

   zhī
   qíng
    

   shī

   ér
   wén
   shí
    
   jìn
    
   táng

   hòu
    
   wéi
   shī
   zhě
   yǒu
   zènɡ
   bié
    
   yǒu

   shì
    
   wéi
   wén
   zhě
   yǒu
   biàn
   shuō
    
   yǒu
   lùn

    
   jià
   kōnɡ
   ér
   yán
    


   yǒu

   shì


   rén
    
   shì
   shī
   zhī
    
   ér
   wén
   zhī   néng
   shí

    
   ɡǔ
   rén
   zhī

    

   ān

   gài
   zāi
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    

   jìn
   zhī
   jiǎo
   wǎng
   zhī
   zuò
    

   wéi


   shì
    


   jiǎo

   fàn
   zhī

    
   ér
   kuò
   shí
   rén
   zhī


    
    
   rán
   zài


   yǒu
   zhī
    
   yǒu

   píng
   ér
   chuán
   zhě
    

    
   jié
   zài
   yǎn
   qián
   rén

   jiàn
    
   zhī
   lèi
   shì

    
   yǒu


   ér
   chuán
   zhě
    

    

   bǎi
   ráo

   xià
    


   jiǔ
   shí
   jiǔ
    
   zhī
   lèi
   shì

    
   yǒu

   pái
   ér
   chuán
   zhě
    

    

   jiǒng
   jié


   qióng
   zāi
    
   zhī
   lèi
   shì

    

   jīn
   wén
   rén
    
   wéi
   shī
   suǒ
   kùn
    


   shì
   bèi
   chū
    
   wéi
   tuō

   zhān
   ér
   shì


    

   rán
    

   zhī
   cái
   rén
    

   suǒ


    

   zhì


   èr
   qiǎn

   zhī

    

   néng

   shě
    


   shì
   chī
   zāi
    
   zhí
   shì

   guān
    
   jìn
   zhī
   shī

   wéi

    
   shī
   fán
   ruò
   ɡān
   juǎn
    
   wén
   fán
   ruò
   ɡān
   juǎn
    
   biān
   chéng
    
   jìn
   zhī


   yuē
    
   xuě
   tāo


    
    
   ér
   shí
   gōng
   yuán

   wèi
   zhī

    
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
多音字参考列表
  [處](读音:chú,chù)
  [節](读音:jié,jiē)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [六](读音:liù,lù)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [過](读音:guò,guō)
  [纖](读音:qiàn,xiān,jiān)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [奇](读音:jī,qí)
  [蘇,甦](读音:sū,sù)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [夫](读音:fú,fū)
  [可](读音:kè,kě)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [識](读音:shí,zhì)
  [信 ](读音:xìn, )
  [度](读音:dù,duó)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [迫 ](读音:pǎi,pò, )
  [詰](读音:jié,jí)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [一](读音:yī)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [能](读音:néng,nài)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [觀](读音:guàn,guān)
  [其](读音:jī,qí)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [若](读音:rě,ruò)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
  [石](读音:dàn,shí)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
  袁宏道作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。