中国古文之家 访问手机版

《满井游记》拼音版,满井游记全文注音-袁宏道

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • mǎn
  jǐng
  yóu


  -
  yuán
  hóng
  dào
 • 
   
   
   
  niàn
  廿
  èr

  tiān
  shāo

   
  xié
  shù
  yǒu
  chū
  dōng
  zhí
   
  zhì
  mǎn
  jǐng
   
  gāo
  liǔ
  jiā

   

  gāo
  wēi
  rùn
   

  wàng
  kōng
  kuò
   
  ruò
  tuō
  lóng
  zhī

   

  shí
  bīng

  shǐ
  jiě
   


  zhà
  míng
   
  lín
  làng
  céng
  céng
   
  qīng
  chè
  jiàn

   
  jīng
  jīng
  rán

  jìng
  zhī
  xīn
  kāi
  ér
  lěng
  guāng
  zhī
  zhà
  chū

  xiá

   
  shān
  luán
  wéi
  qíng
  xuě
  suǒ

   
  juān
  rán

  shì
   
  xiān
  yán
  míng
  mèi
   

  qiàn

  zhī
  huì
  miàn
  ér

  huán
  zhī
  shǐ
  lüè

   
  liǔ
  tiáo
  jiāng
  shū
  wèi
  shū
   
  róu
  shāo

  fēng
   
  mài
  tián
  qiǎn
  liè
  cùn

   
  yóu
  rén
  suī
  wèi
  shèng
   
  quán
  ér
  míng
  zhě
   
  léi
  ér

  zhě
   
  hóng
  zhuāng
  ér
  jiǎn
  zhě
   

  shí
  shí
  yǒu
   
  fēng

  suī
  shàng
  jìn
   
  rán  hàn
  chū
  jiā
  bèi
   
  fán

  shā
  zhī
  niǎo
   
  xiā
  làng
  zhī
  lín
   
  yōu
  rán


   
  máo

  lín
  liè
  zhī
  jiān
  jiē
  yǒu


   
  shǐ
  zhī
  jiāo
  tián
  zhī
  wài
  wèi
  shǐ

  chūn
   
  ér
  chéng

  zhě
  wèi
  zhī
  zhī

   
 • 
   
   
   
  yān

  hán
   
  huā
  zhāo
  jié
  hòu
   

  hán
  yóu

   
  dòng
  fēng
  shí
  zuò
   
  zuò

  fēi
  shā
  zǒu

     shì
  zhī
  nèi
   

  chū


   
  měi
  mào
  fēng
  chí
  xíng
   
  wèi
  bǎi

  zhé
  fǎn
   
 • 
   
   
   


  néng

  yóu
  huī
  shì
  ér
  xiāo
  rán

  shān
  shí
  cǎo

  zhī
  jiān
  zhě
   
  wéi

  guān

   
  ér


  shì


  jìn
   

  zhī
  yóu
  jiāng


  shǐ
   

  néng


   

  hài
  zhī
  èr
  yuè

   
多音字列表
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“燕”:yān,其它读音:yàn,yān
“地”:,其它读音:dì,de
“朝”:zhāo,其它读音:zhāo,cháo
“节”:jié,其它读音:jié,jiē
“厉”:,其它读音:lì,lài
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“沙”:shā,其它读音:shā,shà
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“冒”:mào,其它读音:mào,mò
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“稍”:shāo,其它读音:shāo,shào
“和”:,其它读音:hé,hè,huó,huò,hú
“数”:shù,其它读音:shù,shǔ,shuò
“夹”:jiā,其它读音:jiā,jiá,gā,xiá
“膏”:gāo,其它读音:gāo,gào
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“空”:kōng,其它读音:kōng,kòng,kǒng
“若”:ruò,其它读音:ruò,rě
“笼”:lóng,其它读音:lóng,lǒng
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
“解”:jiě,其它读音:jiě,jiè,xiè
“浪”:làng,其它读音:làng,láng
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“底”:,其它读音:dǐ,de
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“洗”:,其它读音:xǐ,xiǎn
“鲜”:xiān,其它读音:xiān,xiǎn,yǎn
“女”:,其它读音:nǚ,rǔ
“条”:tiáo,其它读音:tiáo,tiāo
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“梢”:shāo,其它读音:shāo,sào
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“浅”:qiǎn,其它读音:qiǎn,jiān
“许”:,其它读音:xǔ,hǔ,,yǜ
“盛”:shèng,其它读音:shèng,chéng
“红”:hóng,其它读音:hóng,gōng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“劲”:jìn,其它读音:jìn,jìng
“汗”:hàn,其它读音:hàn,hán
“背”:bèi,其它读音:bèi,bēi
“曝”:,其它读音:pù,bào
“沙”:shā,其它读音:shā,shà
“鸟”:niǎo,其它读音:niǎo,dǎo
“浪”:làng,其它读音:làng,láng
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“间”:jiān,其它读音:jiān,jiàn,xián
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“夫”:,其它读音:fū,fú
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“堕”:huī,其它读音:duò,huī
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“间”:jiān,其它读音:jiān,jiàn,xián
“地”:,其它读音:dì,de
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“恶”:,其它读音:è,wù,ě,wū
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“纪”:,其它读音:jì,jǐ
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条)
网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:keringing@qq.com QQ:82045022 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。