中国古文之家 访问手机版

《虎丘记》拼音版,带全文注音(袁宏道)-文言文

推荐专题:虎丘记,袁宏道,袁中郎集笺校,明代
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。

 • qiū

 • 
  [
  míng
   
  ]
  yuán
  hóng
  dào
 • 
   
   
   
  jiàn
  quán
  shēn   
  fēi
  yán

  xiāo
   
  qiān
  qǐng
  yún

  tiān
  chí
  zhū
  shān
  zuò
  àn
   
  luán

  jìng
  xiù
   
  zuì

  shāng

   
  dàn
  guò  guāng
  shè
  rén
   

  kān
  jiǔ
  zuò
  ěr
   
  wén
  chāng


  jiā
   
  wǎn
  shù
  yóu

  guān
   
  ér
  běi
  wéi
  píng
  yuǎn
  táng
  jiù
  zhǐ
   
  kōng
  kuàng


   
  jǐn

  shān

  diǎn
  zài
  wàng
   
  táng
  fèi

  jiǔ
   


  jiāng
  jìn
  zhī
  móu
  suǒ


  zhī
   


  wéi

  zhōu
   
  bái

  tiān
  zhū
  gōng


  zhōng
   
  ér
  bìng
  xún
  zuò
     guī
   
  kǒng
  jìn
  zhī
  zhī
  xìng

  lán

   
  shān
  chuān
  xīng
  fèi
   
  xìn
  yǒu
  shí
  zāi
   
 • 
   
   
   


  zhī
  chū
   
  chàng
  zhě
  qiān
  bǎi
   
  shēng
  ruò

  wén
   


  biàn
  shí
   
  fēn
  cáo

  shǔ
   
  jìng


  hóu
  xiāng
  dòu
     chén
   
  yán
  chī

  bié
   
  wèi

  ér
  yáo
  shǒu
  dùn

  zhě
   

  shù
  shí
  rén
  ér

   

  ér
  míng
  yuè

  kōng
   
  shí
  guāng

  liàn
   

  qiè


   

  rán
  tíng
  shēng
   
  zhǔ
  ér

  zhě
   
  cái
  sān

  bèi
   

  xiāo
   

  cùn
  guǎn
   

  rén
  huǎn
  bǎn
  ér

   
  zhú
  ròu
  xiāng

   
  qīng
  shēng
  liàng
  chè
   
  tīng
  zhě
  hún
  xiāo
   

  zhì

  shēn
   
  yuè
  yǐng
  héng
  xié
   
  xìng
  zǎo
  líng
  luàn
   

  xiāo
  bǎn  yòng
   


  dēng
  cháng
   

  zuò
  bǐng

   
  yīn
  ruò


   
  xiǎng
  chè
  yún

   
  měi   

  jìn


   
  fēi
  niǎo
  wèi
  zhī
  pái
  huái
   
  zhuàng
  shì
  tīng
  ér
  xià
  lèi

   
 • 
   
   
   
  měi
  zhì
  shì

   
  qīng
  chéng


   
  lián

  ér
  zhì
   

  guān
  shì

   
  xià
  dài


   


  liàng
  zhuāng


   
  zhòng
  yīn
  lěi

   
  zhì
  jiǔ
  jiāo

  jiān
   
  cóng
  qiān
  rén
  shí
  shàng
  zhì
  shān
  mén
   
  zhì


  lín
   
  tán
  bǎn
  qiū

   
  zūn
  léi
  yún
  xiè
   
  yuǎn
  ér
  wàng
  zhī
   

  yàn
  luò
  píng
  shā
   
  xiá

  jiāng
  shàng
   
  léi
  gǔn
  diàn
  huò
   


  ér
  zhuàng
   
 • 
   
   
   

  qiū

  chéng
   

  shān

  gāo
  yán
  suì

   


  jìn
  chéng
   

  xiāo

  lóu
  chuán
     zhī
   
  fán
  yuè
  zhī

   
  huā
  zhī
  chén
   
  xuě
  zhī

   
  yóu
  rén
  wǎng
  lái
   
  fēn
  cuò

  zhī
   
  ér
  zhōng
  qiū
  wéi
  yóu
  shèng
   
 • 
   
   
   


  liǎng
  zǎi
   
  dēng

  qiū
  zhě
  liù
   
  zuì
  hòu

  jiāng
  jìn
  zhī
   
  fāng

  gōng
  tóng
  dēng
   
  chí
  yuè
  shēng
  gōng
  shí
  shàng
   

  zhě
  wén
  lìng
  lái
   
  jiē   

  yīn
  wèi
  jìn
  zhī
  yuē
   
   
  shèn

   

  shā
  zhī
  hèng
   
  zào

  zhī

  zāi
     guān
   
  yǒu

  tīng


  shí
  shàng
  zhě
   

  yuè
   
   
  jīn

  xìng

  jiě
  guān
  chēng   

  qiū
  zhī
  yuè
   

  zhī
  shàng
  shí

  yán
  fǒu

   
拼音参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
拼音相关:
  下载虎丘记注音打印版DOC文档
多音字列表
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“可”:,其它读音:kě,kè
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“织”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“胜”:shèng,其它读音:shēng,shèng
“衣”:,其它读音:yī,yì
“冠”:guān,其它读音:guān,guàn
“女”:,其它读音:nǚ,rǔ
“莫”:,其它读音:mò,mù
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“靓”:liàng,其它读音:jìng,liàng
“丽”:,其它读音:lì,lí
“服”:,其它读音:fú,fù,bì
“间”:jiān,其它读音:jiān,jiàn,xián
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng,cōng
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“落”:luò,其它读音:là,luò,lào
“沙”:shā,其它读音:shā,shà
“铺”:,其它读音:pū,pù
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“臂”:,其它读音:bì,bei
“重”:zhòng,其它读音:zhòng,chóng,tóng
“累”:lěi,其它读音:léi,lěi,lèi
“若”:ruò,其它读音:ruò,rě
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“可”:,其它读音:kě,kè
“识”:shí,其它读音:shí,zhì
“分”:fēn,其它读音:fēn,fèn
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“斗”:dòu,其它读音:dǒu,dòu
“陈”:chén,其它读音:chén,zhèn
“别”:bié,其它读音:bié,biè
“几”:,其它读音:jī,jǐ
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“数”:shù,其它读音:shù,shǔ,shuò,cù
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“空”:kōng,其它读音:kōng,kòng,kǒng
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“切”:qiè,其它读音:qiē,qiè
“瓦”:,其它读音:wǎ,wà
“属”:zhǔ,其它读音:shǔ,zhǔ
“和”:,其它读音:hé,hè,huó,huò,hú
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“发”:,其它读音:fā,fà,bō
“横”:héng,其它读音:héng,hèng
“斜”:xié,其它读音:xié,xiá
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“夫”:,其它读音:fū,fú
“场”:cháng,其它读音:cháng,chǎng
“屏”:bǐng,其它读音:píng,bǐng
“若”:ruò,其它读音:ruò,rě
“发”:,其它读音:fā,fà,bō
“度”:,其它读音:dù,duó,zhái
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“几”:,其它读音:jī,jǐ
“尽”:jìn,其它读音:jìn,jǐn
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“鸟”:niǎo,其它读音:niǎo,dǎo
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“可”:,其它读音:kě,kè
“削”:xiāo,其它读音:xiāo,xuē,qiào
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“池”:chí,其它读音:chí,,tuó
“可”:,其它读音:kě,kè
“过”:guò,其它读音:guò,guo,guō
“射”:shè,其它读音:shè,yè,yì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“可”:,其它读音:kě,kè
“观”:guān,其它读音:guān,guàn
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“空”:kōng,其它读音:kōng,kòng,kǒng
“仅”:jǐn,其它读音:jǐn,jìn
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“苏”:,其它读音:sū,sù
“乐”:,其它读音:lè,liáo,yuè,yào
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“归”:guī,其它读音:guī,kuì
“兴”:xìng,其它读音:xīng,xìng
“兴”:xīng,其它读音:xīng,xìng
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“载”:zǎi,其它读音:zǎi,zài
“六”:liù,其它读音:liù,lù
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“同”:tóng,其它读音:tóng,tòng
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“令”:lìng,其它读音:líng,lǐng,lìng
“甚”:shèn,其它读音:shèn,shén
“横”:hèng,其它读音:héng,hèng
“隶”:,其它读音:lì,dài
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“曲”:,其它读音:qū,qǔ
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“解”:jiě,其它读音:jiě,jiè,xiè
“称”:chēng,其它读音:chēng,chèn,chèng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“识”:shí,其它读音:shí,zhì
“否”:fǒu,其它读音:fǒu,pǐ
“耶”:,其它读音:yé,yē
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:[email protected] 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。