古文之家 访问手机版

《列子·说符》拼音版,可打印(列子)-文言文

《列子·说符》由列子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • liè

   
  ·
  shuō

 • liè

 • 
   
   
   
  yáng
  zhū
  zhī

  yuē

     ér
  chū
   
  tiān

   
  jiě


     ér
  fǎn
   

  gǒu

  zhī
   
  yíng
  ér
  fèi
  zhī
   
  yáng
  ér

   
  jiāng

  zhī
   
  yáng
  zhū
  yuē
   
   
   


  yóu
  shì

   
  xiàng
  zhě
  shǐ
  使

  gǒu
  bái
  ér
  wǎng
   
  hēi
  ér
  lái
   

  néng

  guài
  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  kǒng


  wèi
  fǎn

   

  jià


  liáng
  ér
  guān
  yān
   
  yǒu
  xuán
  shuǐ
  sān
  shí
  rèn
   
  huán
  liú
  jiǔ
  shí

   

  biē

  néng
  yóu
   
  yuán
  tuó

  néng

   
  yǒu

  zhàng


  fāng
  jiāng

  zhī
   
  kǒng

  shǐ
  使
  rén
  bìng

  zhǐ
  zhī
   
  yuē
   
   

  xuán
  shuǐ
  sān
  shí
  rèn
   
  huán
  liú
  jiǔ
  shí

   

  biē

  néng
  yóu
   
  yuán
  tuó

  néng


   

  zhě
  nán
   
   
  zhàng  cuò

   
  suì

  ér
  chū
   
  kǒng

  wèn
  zhī
  yuē
   
   
  qiǎo

   
  yǒu
  dào
  shù

   
  suǒ

  néng

  ér
  chū
  zhě
   


   
   
  zhàng

  duì
  yuē
   
   
  shǐ

  zhī


   
  xiān

  zhōng
  xìn
   


  zhī
  chū

   
  yòu
  cóng

  zhōng
  xìn
   
  zhōng
  xìn
  cuò
  liú
   
  ér


  gǎn
  yòng

   
  suǒ

  néng

  ér

  chū
  zhě
      
   
  kǒng

  wèi


  yuē
   
   
  èr
  sān

  zhì
  zhī
   
  shuǐ
  qiě
  yóu


  zhōng
  xìn
  chéng
  shēn
  qīn
  zhī
   
  ér
  kuàng
  rén

   
   
 • 
   
   
   

  liè

  qióng
   
  róng
  mào
  yǒu


   

  yǒu
  yán
  zhī
  zhèng

  yáng
  zhě
  yuē
   
   
  liè

  kòu
  gài
  yǒu
  dào
  zhī
  shì

   

  jūn
  zhī
  guó
  ér
  qióng
   
  jūn

  nǎi
  wéi

  hào
  shì

   
   
  zhèng

  yáng

  lìng
  guān
  wèi
  zhī

   

  liè

  chū
   
  jiàn
  shǐ
  使
  zhě
   
  zài
  bài
  ér

   
  shǐ
  使
  zhě

   

  liè


   


  wàng
  zhī
  ér

  xīn
  yuē
   
   
  qiè
  wén
  wéi
  yǒu
  dào
  zhě
  zhī


   
  jiē   
  jīn
  yǒu


   
  jūn
  guò
  ér
  wèi
  xiān
  shēng
  shí
   
  xiān
  shēng

  shòu
   


  mìng

  zāi
   
   

  liè

  xiào
  wèi
  zhī
  yuē
   
   
  jūn
  fēi

  zhī


   

  rén
  zhī
  yán
  ér
  wèi


   
  zhì

  zuì


   
  yòu
  qiě

  rén
  zhī
  yán
   


  suǒ


  shòu

   
   


   
  mín
  guǒ
  zuò
  nàn
   
  ér
  shā

  yáng
   
 • 
   
   
   

  shì
  zhě
   
  liáng
  zhī

  rén

   
  jiā
  chōng
  yīn
  shèng
   
  qián


  liàng
   
  cái
  huò


   
  dēng
  gāo
  lóu
   
  lín


   
  shè
  yuè
  chén
  jiǔ
   


  lóu
  shàng
   
  xiá

  xiāng
  suí
  ér
  xíng
   
  lóu
  shàng

  zhě
  shè
   
  míng
  qióng
  zhāng
  zhòng
   
  fǎn
  liǎng


  ér
  xiào
   
  fēi
  yuān
  shì
  zhuì


  shǔ
  ér
  zhòng
  zhī
   
  xiá

  xiāng

  yán
  yuē
   
   

  shì

  shì
  zhī

  jiǔ

   
  ér
  cháng
  yǒu
  qīng

  rén
  zhī
  zhì
   


  qīn
  fàn
  zhī
   
  ér
  nǎi
  shǔ
   

  ér

  bào
     qín

  tiān
  xià
   
  qǐng

  ruò
  děng  zhì
   
  shuài

  shǔ
   

  miè

  jiā
  wéi
  děng
  lún
   
   
  jiē

  nuò
   
  zhì


  zhī

   

  zhòng

  bīng
   

  gōng

  shì
   

  miè

  jiā
   
 • 
   
   
   
  zhào
  xiāng

  shǐ
  使
  xīn
  zhì


  gōng

   
  shèng
  zhī
   

  zuǒ
  rén
  zhōng
  rén
   
  shǐ
  使

  rén
  lái

  zhī
   
  xiāng

  fāng
  shí
  ér
  yǒu
  yōu

   
  zuǒ
  yòu
  yuē
   
   

  zhāo
  ér
  liǎng
  chéng
  xià
   

  rén
  zhī
  suǒ


   
  jīn
  jūn
  yǒu
  yōu

   


   
   
  xiāng

  yuē
   
   

  jiāng

  zhī


   

  guò
  sān

   
  piāo
  fēng
  bào


  zhōng
  zhāo
   

  zhōng   
  jīn
  zhào
  shì
  zhī

  xíng
   

  suǒ
  shī


   

  zhāo
  ér
  liǎng
  chéng
  xià
   
  wáng  zāi
   
   
  kǒng

  wén
  zhī
  yuē
   
   
  zhào
  shì

  chāng

   

  yōu
  zhě
  suǒ

  wéi
  chāng

   

  zhě
  suǒ

  wéi
  wáng

   
  shèng
  fēi

  nán
  zhě

   
  chí
  zhī
   

  nán
  zhě

   
  xián
  zhǔ


  chí
  shèng
   
  hòu
  shì
   

   
  chǔ
   

   
  yuè
  jiē
  cháng
  shèng

   
  rán


  wáng
  yān
     chí
  shèng

   
  wéi
  yǒu
  dào
  zhī
  zhǔ
  wéi
  néng
  chí
  shèng
   
   
  kǒng

  zhī
  jìn
   
  néng

  guó
  mén
  zhī
  guān
   
  ér

  kěn


  wén
   


  wèi
  shǒu
  gōng
   
  gōng
  shū
  bān

   
  ér

  kěn

  bīng
  zhī
   

  shàn
  chí
  shèng
  zhě

  qiáng
  wéi
  ruò
   
 • 
   
   
   
  sòng
  rén
  yǒu
  yóu

  dào
   

  rén


  zhě
   
  guī
  ér
  cáng
  zhī
   

  shù

  chǐ
  齿
   
  gào
  lín
  rén
  yuē
   
     dài

   
   
 • 
   
   
   
  sòng
  rén
  yǒu
  hào
  xíng
  rén

  zhě
   
  sān
  shì

  xiè
   
  jiā


  hēi
  niú
  shēng
  bái

   

  wèn
  kǒng

   
  kǒng

  yuē
   
   


  xiáng

   

  jiàn
  shàng

   
   


  nián
   
  ér
  máng
   

  niú
  yòu

  shēng
  bái

   


  yòu

  lìng


  wèn
  kǒng

   


  yuē
   
   
  qián
  wèn
  zhī
  ér
  shī
  míng
   
  yòu

  wèn

   
   

  yuē
   
   
  shèng
  rén
  zhī
  yán
  xiān

  hòu

   

  shì
  wèi
  jiū
   


  wèn
  zhī
   
   


  yòu

  wèn
  kǒng

   
  kǒng

  yuē
   
   

  xiáng

   
   

  jiào


   


  guī
  zhì
  mìng
   


  yuē
   
   
  xíng
  kǒng

  zhī
  yán

   
   


  nián
   
  ér
  máng
   

  hòu
  chǔ
  gōng
  sòng
   
  wéi

  chéng
   
  mín


  ér
  shí
  zhī
   

  hái
  ér
  chuī
  zhī
   
  dīng
  zhuàng
  zhě
  jiē
  chéng
  chéng
  ér
  zhàn
   

  zhě

  bàn
   

  rén  yǒu

  jiē
  miǎn
   

  wéi
  jiě
  ér   
 • 
   
   
   
  jìn
  guó

  dào
   
  yǒu

  yōng
  zhě
   
  néng
  shì
  dào
  zhī
  mào
   
  chá

  méi
  jié
  zhī
  jiān
  ér


  qíng
   
  jìn
  hóu
  shǐ
  使
  shì
  dào
   
  qiān
  bǎi  yān
   
  jìn
  hóu


   
  gào
  zhào
  wén

  yuē
   
     rén
   
  ér

  guó
  dào
  wéi
  jìn

   

  yòng
  duō
  wéi
   
   
  wén

  yuē
   
   

  jūn
  shì

  chá
  ér

  dào
   
  dào

  jìn

   
  qiě

  yōng

  yān
   
   
  é
  ér
  qún
  dào
  móu
  yuē
   
   

  suǒ
  qióng
  zhě

  yōng

   
   
  suì
  gòng
  dào
  ér
  cán
  zhī
   
  jìn
  hóu
  wén
  ér

  hài
   

  zhào
  wén

  ér
  gào
  zhī
  yuē
   
   
  guǒ


  yán
   

  yōng


   
  rán

  dào

  fāng
   
   
  wén

  yuē
   
   
  zhōu
  yàn
  yǒu
  yán
   
  chá
  jiàn
  yuān

  zhě

  xiáng
   
  zhì
  liào
  yǐn

  zhě
  yǒu
  yāng
   
  qiě
  jūn


  dào
   

  ruò

  xián
  ér
  rèn
  zhī
   
  shǐ
  使
  jiào
  míng

  shàng
   
  huà
  xíng

  xià
   
  mín
  yǒu
  chǐ
  xīn
   


  dào
  zhī
  wéi
   
   

  shì
  yòng
  suí
  huì
  zhī
  zhèng
   
  ér
  qún
  dào
  bēn
  qín
  yān
   
 • 
   
   
   
  sūn
  shū
  áo

  jiāng

   
  jiè


  yuē
   
   
  wáng

  fēng


   


  shòu

   
  wèi


   
  wáng

  fēng

     shòu


   
  chǔ

  yuè
  zhī
  jiān
  yǒu
  qǐn
  qiū
  zhě
   
  ér
  míng
  shèn
  è
   
  chǔ
  rén
  guǐ
  ér
  yuè
  rén

   

  cháng
  yǒu
  zhě
  wéi


   
   
  sūn
  shū
  áo

   
  wáng
  guǒ

  měi

  fēng


   


  ér

  shòu
   
  qǐng
  qǐn
  qiū
   

  zhī
   
  zhì
  jīn

  shī
   
 • 
   
   
   
  qín

  gōng
  wèi


  yuē
   
   

  zhī
  nián
  zhǎng

   

  xìng
  yǒu

  shǐ
  使
  qiú

  zhě

   
   


  duì
  yuē
   
   
  liáng


  xíng
  róng
  jīn

  xiàng

   
  tiān
  xià
  zhī

  zhě
   
  ruò
  miè
  ruò

   
  ruò

  ruò
  shī
   
  ruò

  zhě
  jué
  chén

  zhé
   
  chén
  zhī

  jiē
  xià
  cái

   

  gào

  liáng

   


  gào

  tiān
  xià
  zhī


   
  chén
  yǒu
  suǒ

  gòng
  dān

  xīn
  cài
  zhě
   
  yǒu
  jiǔ
  fāng
  gāo
   
   
  fēi
  chén
  zhī
  xià

   
  qǐng
  jiàn
  zhī
   
   

  gōng
  jiàn
  zhī
   
  shǐ
  使
  xíng
  qiú

   
  sān
  yuè
  ér
  fǎn
   
  bào
  yuē
   
   


  zhī

   
  zài
  shā
  qiū
   
   

  gōng
  yuē
   
      
   
  duì
  yuē
   
   
  pìn
  ér
  huáng
   
   
  shǐ
  使
  rén
  wǎng

  zhī
   

  ér

   

  gōng

  yuè
   
  zhào


  ér
  wèi
  zhī
  yuē
   
   
  bài

   

  suǒ
  shǐ
  使
  qiú

  zhě
   


   
  pìn

  shàng

  néng
  zhī
   
  yòu


  zhī
  néng
  zhī

   
   


  kuì
  rán
  tài

  yuē
   
   

  zhì   
  shì
  nǎi

  suǒ

  qiān
  wàn
  chén
  ér

  shù
  zhě

   
  ruò
  gāo
  zhī
  suǒ
  guān
   
  tiān


   


  jīng
  ér
  wàng


   
  zài

  nèi
  ér
  wàng

  wài
   
  jiàn

  suǒ
  jiàn
   

  jiàn

  suǒ

  jiàn
   
  shì

  suǒ
  shì
   
  ér


  suǒ

  shì
   
  ruò
  gāo
  zhī
  xiàng
  zhě
   
  nǎi
  yǒu
  guì


  zhě

   
   

  zhì
   
  guǒ
  tiān
  xià
  zhī


   
 • 
   
   
   
  dōng
  fāng
  yǒu
  rén
  yān
   
  yuē
  yuán
  jīng

   
  jiāng
  yǒu
  shì

   
  ér
  è
  饿

  dào
   


  zhī
  dào
  yuē
  qiū
   
  jiàn
  ér
  xià

  cān


  zhī
   
  yuán
  jīng

  sān

  ér
  hòu
  néng
  shì
   
  yuē
   
   


  wéi
  zhě

   
   
  yuē
   
     zhī
  rén
  qiū

   
   
  yuán
  jīng

  yuē
   
   

   

  fēi
  dào

   

  wèi
  ér


     shí

  zhī


   
   
  liǎng
  shǒu


  ér
  ōu
  zhī
   

  chū
   


  rán
  suì

  ér

   


  zhī
  rén

  dào

   
  ér
  shí
  fēi
  dào

   

  rén
  zhī
  dào
   
  yīn
  wèi
  shí
  wéi
  dào
  ér

  gǎn
  shí
   
  shì
  shī
  míng
  shí
  zhě

   
 • 
   
   
   
  yán
  huī
  yuē
   
   
  suǒ
  wèi
  wèn
  dào
  zhě
  wèi

   
  jīn

  zhū   
  ān
  yòng
  dào
   
   

  liè

  yuē
   
   
  jié
  zhòu
  wéi
  zhòng

  ér
  qīng
  dào
   
  shì

  wáng
   
  xìng
  zāi

  wèi   
  rén
  ér


   
  wéi
  shí
  ér

   
  shì

  gǒu

   
  qiǎng
  shí

  jiǎo
   
  shèng
  zhě
  wéi
  zhì
   
  shì
  qín
  shòu

   
  wéi

  gǒu
  qín
  shòu

   
  ér

  rén
  zhī
  zūn

   
   
  rén

  zūn

   

  wēi


  zhī

   
   
 • 
   
   
   
  yáng
  zhū
  yuē
   
   
  xíng
  shàn


  wèi
  míng
   
  ér
  míng
  cóng
  zhī
   
  míng
   
  ér

  guī
  zhī
     zhēng

   
  ér
  zhēng

  zhī
   

  jūn


  shèn
  wéi
  shàn
   
   
 • 
   
   
   

  shī
  shì
  yǒu
  èr

   


  hào
  xué
   


  hào
  bīng
   
  hào
  xué
  zhě

  shù
  gān

  hóu
   

  hóu

  zhī
   

  wéi
  zhū
  gōng

  zhī

   
  hào
  bīng
  zhě
  zhī
  chǔ
   


  gān
  chǔ
  wáng
   
  wáng
  yuè
  zhī
   

  wéi
  jūn
  zhèng
     jiā
   
  jué
  róng

  qīn
   
  shī
  shì
  zhī
  lín
  rén
  mèng
  shì
   
  tóng
  yǒu
  èr

   
  suǒ


  tóng
   
  ér
  jiǒng

  pín
   
  xiàn
  shī
  shì
  zhī
  yǒu
   
  yīn
  cóng
  qǐng
  jìn

  zhī
  fāng
   
  èr


  shí
  gào
  mèng
  shì
   
  mèng
  shì
  zhī


  zhī
  qín
   

  shù
  gān
  qín
  wáng
   
  qín
  wáng
  yuē
   
   
  dāng
  jīn
  zhū
  hóu

  zhēng
   
  suǒ

  bīng
  shí
  ér

   
  ruò
  yòng
  rén

  zhì

  guó
   
  shì
  miè
  wáng
  zhī
  dào
   
   
  suì
  gōng
  ér
  fàng
  zhī
     zhī
  wèi
   


  gān
  wèi
  hóu
   
  wèi
  hóu
  yuē
   
   

  ruò
  guó

   
  ér
  shè


  guó
  zhī
  jiān
   

  guó

  shì
  zhī
   
  xiǎo
  guó


  zhī
   
  shì
  qiú
  ān
  zhī
  dào
   
  ruò
  lài
  bīng
  quán
   
  miè
  wáng

  dài

   
  ruò
  quán
  ér
  guī
  zhī
   
  shì


  guó
   
  wéi

  zhī
  huàn

  qīng

   
   
  suì
  yuè
  zhī
   
  ér
  huán
  zhū

   

  fǎn
   
  mèng
  shì
  zhī


  kòu
  xiōng
  ér
  ràng
  shī
  shì
   
  shī
  shì
  yuē
   
   
  fán

  shí
  zhě
  chāng
   
  shī
  shí
  zhě
  wáng
   

  dào


  tóng
   
  ér
  gōng   
  shī
  shí
  zhě

   
  fēi
  xíng
  zhī
  miù

   
  qiě
  tiān
  xià


  cháng
  shì
   
  shì

  cháng
  fēi
   
  xiān

  suǒ
  yòng
   
  jīn
  huò

  zhī
   
  jīn
  zhī
  suǒ

   
  hòu
  huò
  yòng
  zhī
   

  yòng


  yòng
   

  dìng
  shì
  fēi

   
  tóu


  shí
   
  yìng
  shì

  fāng
   
  shǔ

  zhì
   
  zhì
  gǒu


   
  shǐ
  使
  ruò


  kǒng
  qiū
   
  shù


  shàng
   
  yān
  wǎng
  ér

  qióng
  zāi
   
   
  mèng
  shì


  shì
  rán

  yùn
  róng
   
  yuē
   
   

  zhī
  zhī

   


  chóng
  yán
   
   
 • 
   
   
   
  chǔ
  zhuāng
  wáng
  wèn
  zhān

  yuē
   
   
  zhì
  guó
  nài

   
   
  zhān

  duì
  yuē
   
   
  chén
  míng

  zhì
  shēn
  ér

  míng

  zhì
  guó

   
   
  chǔ
  zhuāng
  wáng
  yuē
   
   
  guǎ
  rén

  fèng
  zōng
  miào
  shè

   
  yuàn
  xué
  suǒ

  shǒu
  zhī
   
   
  zhān

  duì
  yuē
   
   
  chén
  wèi
  cháng
  wén
  shēn
  zhì
  ér
  guó
  luàn
  zhě

   
  yòu
  wèi
  cháng
  wén
  shēn
  luàn
  ér
  guó
  zhì
  zhě

   

  běn
  zài
  shēn
   

  gǎn
  duì


   
   
  chǔ
  wáng
  yuē
   
   
  shàn
   
   
  • 
    
    
    

   liè

   xué


   qiū

   lín
    

   qiū

   lín
   yuē
    
    

   zhī
   chí
   hòu
    


   yán
   chí
   shēn

    
    
   liè

   yuē
    
    
   yuàn
   wén
   chí
   hòu
    
    
   yuē
    
    

   ruò
   yǐng
    

   zhī
   zhī
    
    
   liè


   ér
   guān
   yǐng
    
   xíng
   wǎng

   yǐng

    
   xíng
   zhí

   yǐng
   zhèng
    
   rán

   wǎng
   zhí
   suí
   xíng
   ér

   zài
   yǐng
    

   shēn
   rèn

   ér

   zài

    

   zhī
   wèi
   chí
   hòu
   ér
   chǔ
   xiān
    
  • 
    
    
    

   rén
   yán
   yǒu
   zhī


   zhī
   dào
   zhě
    
   yān
   jūn
   shǐ
   使
   rén
   shòu
   zhī
    

   jié
    
   ér
   yán
   zhě

    
   yān
   jūn
   shèn


   shǐ
   使
   zhě
    
   jiāng
   jiā
   zhū
   yān
    
   xìng
   chén
   jiàn
   yuē
    
    
   rén
   suǒ
   yōu
   zhě
    

   suǒ
   zhòng
   zhě

   guò

   shēng
    


   sàng

   shēng
    
   ān
   néng
   lìng
   jūn    
    
   nǎi

   zhū
    
   yǒu
   xué

   dào
    
   wén
   yán
   zhě
   zhī

    
   nǎi

   yīng
   ér
   hèn
    


   wén
   ér
   xiào
   zhī
   yuē
    
    

   suǒ

   xué


    

   rén


   ér
   yóu
   hèn
   zhī
    
   shì

   zhī
   suǒ

   wèi
   xué
    
    


   yuē
    
    


   zhī
   yán
   fēi

    
   fán
   rén
   yǒu
   shù

   néng
   xíng
   zhě
   yǒu

    
   néng
   xíng
   ér


   shù
   zhě

   yǒu

    
   wèi
   rén
   yǒu
   shàn
   shù
   zhě
    
   lín

    

   jué    


   zhì

   yán
   ér

   néng
   xíng

    

   rén
   wèn
   zhī
       suǒ
   yán
   gào
   zhī
    
   wèn
   zhě
   yòng

   yán
   ér
   xíng

   shù
    
   chā
   yān
    
   ruò
   rán
    

   zhě

   wéi

   néng
   yán
   shēng
   shù
   zāi
    
    
  • 
    
    
    
   liè

   yuē
    
    

   shèng
   zhě
   jiāo
    

   shèng
   zhě
   fèn
    
   wèi   dào

    


   bān
   bái

   dào

   shī
    
   ér
   kuàng
   xíng
   zhī

    


   fèn

   rén

   zhī
   gào
    
   rén

   zhī
   gào
    


   ér    
   xián
   zhě
   rèn
   rén
    

   nián
   lǎo
   ér

   shuāi
    
   zhì
   jìn
   ér

   luàn
    

   zhì
   guó
   zhī
   nán
   zài

   zhī
   xián
   ér

   zài

   xián
    
    
  • 
    
    
    

   qiū
   zhàng
   rén
   wèi
   sūn
   shū
   áo
   yuē
    
    
   rén
   yǒu
   sān
   yuàn
    

   zhī
   zhī

    
    
   sūn
   shū
   áo
   yuē
    
    

   wèi

    
    
   duì
   yuē
    
    
   jué
   gāo
   zhě
   rén

   zhī
    
   guān

   zhě
   zhǔ

   zhī
    

   hòu
   zhě
   yuàn
   dài
   zhī
    
    
   sūn
   shū
   áo
   yuē
    
    

   jué

   gāo
    

   zhì

   xià
    

   guān


    

   xīn

   xiǎo
       hòu
    

   shī


    

   shì
   miǎn

   sān
   yuàn
    


    
    
  • 
    
    
    
   guān
   yǐn
   wèi

   liè

   yuē
    
    
   yán
   měi

   xiǎng
   měi
    
   yán
   è

   xiǎng
   è
    
   shēn
   cháng

   yǐng
   cháng
    
   shēn
   duǎn

   yǐng
   duǎn
    
   míng

   zhě
    
   xiǎng

    
   shēn

   zhě
    
   yǐng

    

   yuē
    
   shèn
   ěr
   yán
    
   jiāng
   yǒu

   zhī
    
   shèn
   ěr
   xíng
    
   jiāng
   yǒu
   suí
   zhī
    
   shì

   shèng
   rén
   jiàn
   chū

   zhī

    
   guān
   wǎng

   zhī
   lái
    


   suǒ

   xiān
   zhī
   zhī


    

   zài
   shēn
    

   zài
   rén
    
   rén
   ài

    


   ài
   zhī
    
   rén


    


   ě
   zhī
    
   tāng

   ài
   tiān
   xià
    

   wàng
    
   jié
   zhòu

   tiān
   xià
    

   wáng
    

   suǒ


    


   jiē
   míng
   ér

   dào

    

   zhī
   chū

   yóu
   mén
    
   xíng

   cóng
   jìng

    

   shì
   qiú

    


   nán

    
   cháng
   guān
   zhī
    
   shén
   nóng

   yǒu
   yán
    
   zhī

    

   zhī

    
   xià
    
   shāng
    
   zhōu
   zhī
   shū
    
   duó
   zhū

   shì
   xián
   rén
   zhī
   yán
    
   suǒ

   cún
   wáng
   fèi
   xīng
   ér
   fēi
   yóu

   dào
   zhě
    
   wèi
   zhī
   yǒu

    
    
  • 
    
    
    
   yáng

   zhī
   lín
   rén
   wáng
   yáng
    

   shuài

   dǎng
    
   yòu
   qǐng
   yáng

   zhī
   shù
   zhuī
   zhī
    
   yáng

   yuē
    
    

    
   wáng

   yáng

   zhuī
   zhě
   zhī
   zhòng
    
    
   lín
   rén
   yuē
    
    
   duō


    
    

   fǎn
    
   wèn
    
    
   huò
   yáng

    
    
   yuē
    
    
   wáng
   zhī

    
    
   yuē
    
    

   wáng
   zhī
    
    
   yuē
    
    


   zhī
   zhōng
   yòu
   yǒu

   yān
    


   zhī
   suǒ
   zhī
    
   suǒ

   fǎn

    
    
   yáng


   rán
   biàn
   róng
    

   yán
   zhě

   shí
    

   xiào
   zhě
   jìng

    
   mén
   rén
   guài
   zhī
    
   qǐng
   yuē
    
    
   yáng
   jiàn
   chù
    
   yòu
   fēi


   zhī
   yǒu
    
   ér
   sǔn
   yán
   xiào
   zhě

   zāi
    
    
   yáng    
   mén
   rén

   huò
   suǒ
   mìng
    


   mèng
   sūn
   yáng
   chū
    

   gào
   xīn


    
   xīn

   mèng
   sūn
   yáng
   xié

    
   ér
   wèn
   yuē
    
    

   yǒu
   kūn

   sān
   rén
    
   yóu


   zhī
   jiān
    
   tóng
   shī
   ér
   xué
    
   jìn
   rén

   zhī
   dào
   ér
   guī
    


   yuē
    
    
   rén

   zhī
   dào
   ruò

    
    

   yuē
    
    
   rén

   shǐ
   使

   ài
   shēn
   ér
   hòu
   míng
    
    
   zhòng
   yuē
    
    
   rén

   shǐ
   使

   shā
   shēn

   chéng
   míng
    
    
   shū
   yuē
    
    
   rén

   shǐ
   使

   shēn
   míng
   bìng
   quán
    
    

   sān
   shù
   xiāng
   fǎn
    
   ér
   tóng
   chū


    
   shú
   shì
   shú
   fēi

    
    
   yáng

   yuē
    
    
   rén
   yǒu
   bīn

   ér

   zhě
    


   shuǐ
    
   yǒng

   qiú
    
   cāo
   zhōu


    

   gōng
   bǎi
   kǒu
    
   guǒ
   liáng
   jiù
   xué
   zhě
   chéng

    
   ér


   zhě

   bàn
    
   běn
   xué
   qiú
    

   xué

    
   ér

   hài


    
   ruò

   wéi
   shú
   shì
   shú
   fēi
    
    
   xīn   rán
   ér
   chū
    
   mèng
   sūn
   yáng
   ràng
   zhī
   yuē
    
       wèn
   zhī

       zhī

    

   huò

   shèn
    
    
   xīn


   yuē
    
    

   dào

   duō

   wáng
   yáng
    
   xué
   zhě

   duō
   fāng
   sàng
   shēng
    
   xué
   fēi
   běn

   tóng
    
   fēi
   běn


    
   ér


   ruò
   shì
    
   wéi
   guī
   tóng
   fǎn

    
   wèi


   sàng
    

   zhǎng
   xiān
   shēng
   zhī
   mén
    

   xiān
   shēng
   zhī
   dào
    
   ér


   xiān
   shēng
   zhī
   kuàng

    
   āi
   zāi
    
    
  • 
    
    
    
   sòng
   rén
   yǒu
   wèi

   jūn


   wéi
   chǔ

   zhě
    
   sān
   nián
   ér
   chéng
    
   fēng
   shā
   jīng

    
   háo
   máng
   fán

    
   luàn
   zhī
   chǔ

   zhōng

   ér


   bié

    

   rén
   suì

   qiǎo
   shí
   sòng
   guó
    

   liè

   wén
   zhī
    
   yuē
    
    
   shǐ
   使
   tiān

   zhī
   shēng

    
   sān
   nián
   ér
   chéng


    


   zhī

   zhě
   guǎ

    

   shèng
   rén
   shì
   dào
   huà
   ér

   shì
   zhì
   qiǎo
    
    
  • 
    
    
    
   niú
   quē
   zhě
    
   shàng

   zhī    
   xià
   zhī
   hán
   dān
    

   dào

   ǒu
   shā
   zhī
   zhōng
    
   jìn   zhuāng
   chē
    
   niú

   ér

    
   shì
   zhī
   huān
   rán

   yōu
   lìn
   zhī

    
   dào
   zhuī
   ér
   wèn


    
   yuē
    
    
   jūn   suǒ
   yǎng
   hài

   suǒ
   yǎng
    
    
   dào
   yuē
    
    

    
   xián


    
    

   ér
   xiāng
   wèi
   yuē
    
    


   zhī
   xián
    
   wǎng
   jiàn
   zhào
   jūn
    
   shǐ
   使


   wéi
    

   kùn

    


   shā
   zhī
    
    
   nǎi
   xiāng

   zhuī
   ér
   shā
   zhī
    
   yān
   rén
   wén
   zhī
    


   xiāng
   jiè
    
   yuē
    
    

   dào
    


   shàng

   zhī
   niú
   quē

    
    
   jiē
   shòu
   jiào
    
   é
   ér


   shì
   qín
    
   zhì
   guān
   xià
    
   guǒ

   dào
    


   xiōng
   zhī
   jiè
    
   yīn

   dào

   zhēng
    

   ér


    
   yòu
   zhuī
   ér

   bēi

   qǐng

    
   dào

   yuē
    
    

   huó

   hóng

    
   ér
   zhuī    

   jiāng
   zhù
   yān
    

   wéi
   dào

    
   rén
   jiāng
   yān
   zài
    
    
   suì
   shā
   zhī
    
   yòu
   bàng
   hài

   dǎng


   rén
   yān
    
  • 
    
    
    
   hán
   dān
   zhī
   mín
    

   zhèng
   yuè
   zhī
   dàn
   xiàn
   jiū

   jiǎn

    
   jiǎn


   yuè
    
   hòu
   shǎng
   zhī
    

   wèn


    
   jiǎn

   yuē
    
    
   zhēng
   dàn
   fàng
   shēng
    
   shì
   yǒu
   ēn

    
    

   yuē
    
    
   mín
   zhī
   jūn
   zhī

   fàng
   zhī
    

   jìng
   ér

   zhī
    

   zhě
   zhòng

    
   jūn


   shēng
   zhī
    

   ruò
   jìn
   mín


    

   ér
   fàng
   zhī
    
   ēn
   guò

   xiāng


    
    
   jiǎn

   yuē
    
    
   rán
    
    
  • 
    
    
    

   tián
   shì


   tíng
    
   shí

   qiān
   rén
    
   zhōng
   zuò
   yǒu
   xiàn

   yàn
   zhě
    
   tián
   shì
   shì
   zhī
    
   nǎi
   tàn
   yuē
    
    
   tiān
   zhī

   mín
   hòu

    
   zhí


    
   shēng

   niǎo
    

   wèi
   zhī
   yòng
    
   zhòng


   zhī

   xiǎng
    
   bào
   shì
   zhī

   nián
   shí
   èr
        
   jìn
   yuē
    
    


   jūn
   yán
    
   tiān

   wàn   bìng
   shēng
    
   lèi

    
   lèi

   guì
   jiàn
    


   xiǎo

   zhì

   ér
   xiāng
   zhì
    
   dié
   xiāng
   shí
    
   fēi
   xiāng
   wèi
   ér
   shēng
   zhī
    
   rén


   shí
   zhě
   ér
   shí
   zhī
    

   tiān
   běn
   wèi
   rén
   shēng
   zhī
    
   qiě
   wén
   ruì
   zǎn

    

   láng
   shí
   ròu
    
   fēi
   tiān
   běn
   wèi
   wén
   ruì
   shēng
   rén
    

   láng
   shēng
   ròu
   zhě
   zāi
    
    
  • 
    
    
    
   bái
   gōng
   shèng

   luàn
    

   cháo
   ér

    
   dào
   zhàng

    
   zhuì
   shàng
   guàn

    
   xuè
   liú
   zhì

   ér

   zhī

    
   zhèng
   rén
   wén
   zhī
   yuē
    
    

   zhī
   wàng
    
   jiāng


   wàng
   zāi
    
    

   zhī
   suǒ
   shǔ
   zhù
    

   xíng

   zhì
   zhū
   kǎn
    
   tóu

   zhí

    
   ér


   zhī

    
  • 
    
    
    
   yáng
   zhū
   yuē
    
    

   chū
   zhě
   shí

    
   yuàn
   wǎng
   zhě
   hài
   lái
       ér
   yìng

   wài
   zhě
   wéi
   qǐng
    
   shì

   xián
   zhě
   shèn
   suǒ
   chū
    
    
  • 
    
    
    
   rén
   yǒu
   wáng

   zhě
    

   zhě
   lín
   zhī

    
   shì

   xíng

    
   qiè


    
   yán

    
   qiè


    
   yán

    
   qiè


    
   zuò
   dòng
   tài

    

   wéi
   ér

   qiè


    
   é
   ér   ér       jiàn

   lín
   rén
   zhī

    
   dòng
   zuò
   tài

    


   qiè

   zhě
    
  • 
    
    
    
   liè

   xué
   shè
   zhòng

    
   qǐng

   guān
   yǐn

    
   yǐn

   yuē
    
    

   zhī

   zhī
   suǒ

   zhòng
   zhě

    
    
   duì
   yuē
    
    

   zhī

    
    
   guān
   yǐn

   yuē
    
    
   wèi

    
    
   tuì
   退
   ér

   zhī
    
   sān
   nián
    
   yòu

   bào
   guān
   yǐn

    
   yǐn

   yuē
    
    

   zhī

   zhī
   suǒ

   zhòng

    
    
   liè

   yuē
    
    
   zhī
   zhī

    
    
   guān
   yǐn

   yuē
    
    


    
   shǒu
   ér

   shī

    
   fēi

   shè

    
   wéi
   guó

   shēn
    

   jiē

   zhī
    

   shèng
   rén

   chá
   cún
   wáng
    
   ér
   chá

   suǒ

   rán
    
    
  • 
    
    
    
   zhù

   shū
   shì

   áo
   gōng
    

   wéi

   zhī

    


   hǎi
   shàng
    
   xià


   shí
   líng

    
   dōng


   shí
   xiàng

    

   áo
   gōng
   yǒu
   nàn
    
   zhù

   shū


   yǒu
   ér
   wǎng

   zhī
    

   yǒu
   yuē
    
       wéi

   zhī

    


    
   jīn
   wǎng

   zhī
    
   shì
   zhī


   zhī

   biàn

    
    
   zhù

   shū
   yuē
    
    

   rán
    


   wéi

   zhī
    


    
   jīn

    
   shì
   guǒ

   zhī


    

   jiāng

   zhī
    

   chǒu
   hòu
   shì
   zhī
   rén
   zhǔ

   zhī

   chén
   zhě

    
    
   fán
   zhī


   zhī
    

   zhī    

   zhí
   dào
   ér
   xíng
   zhě

    
   zhù

   shū

   wèi
   duì

   wàng

   shēn
   zhě

    
  • 
    
    
    
   sòng
   yǒu
   lán

   zhě
    


   gān
   sòng
   yuán
    
   sòng
   yuán
   zhào
   ér
   shǐ
   使
   jiàn


    

   shuāng
   zhī
   cháng
   bèi

   shēn
    
   zhǔ

   jìng
    
   bìng

   bìng
   chí
    
   nòng

   jiàn
    
   dié
   ér
   yuè
   zhī
    

   jiàn
   cháng
   zài
   kōng
   zhōng
    
   yuán
   jūn

   jīng
    


   jīn

    
   yòu
   yǒu
   lán

   yòu
   néng
   yàn

   zhě
    
   wén
   zhī
    


   gān
   yuán
   jūn
    
   yuán
   jūn


   yuē
    
    

   yǒu


   gān
   guǎ
   rén
   zhě
    


   yōng
    
   shì
   zhí
   guǎ
   rén
   yǒu
   huān
   xīn
    


   jīn

    


   wén

   ér
   jìn
    

   wàng

   shǎng
    
    

   ér

   chuō
   zhī
    
   jīng
   yuè
   nǎi
   fàng
    
  • 
    
    
    

   yǒu
   pín
   zhě
    
   cháng


   chéng
   shì
    
   chéng
   shì
   huàn    
   zhòng

   zhī

    
   suì
   shì
   tián
   shì
   zhī
   jiù
    
   cóng


   zuò

    
   ér
   jiǎ
   shí
    
   guō
   zhōng
   rén

   zhī
   yuē
    
    
   cóng


   ér
   shí
    
    
    

   ér
   yuē
    
    
   tiān
   xià
   zhī


   guò


    

   yóu


    
   zāi
    
    
  • 
    
    
    
   bái
   gōng
   wèn
   kǒng

   yuē
    
    
   rén


   wēi
   yán

    
    
   kǒng


   yìng
    
   bái
   gōng
   wèn
   yuē
    
    
   ruò

   shí
   tóu
   shuǐ
    


    
    
   kǒng

   yuē
    
    

   zhī
   shàn

   zhě
   néng

   zhī
    
    
   yuē
    
    
   ruò

   shuǐ
   tóu
   shuǐ


    
    
   kǒng

   yuē
    
    

    
   miǎn
   zhī

    


   cháng
   ér
   zhī
   zhī
    
    
   bái
   gōng
   yuē
    
    
   rén
   wēi
   yán

    
    
   kǒng

   yuē
    
    

   wèi


    
   wéi
   zhī
   yán
   zhī
   wèi
   zhě

    

   zhī
   yán
   zhī
   wèi
   zhě
    


   yán
   yán

    
   zhēng

   zhě

    
   zhú
   shòu
   zhě

    
   fēi

   zhī

    

   zhì
   yán

   yán
    
   zhì
   wéi

   wéi
    

   qiǎn
   zhī
   zhī
   suǒ
   zhēng
   zhě
    


    
    
   bái
   gōng    
   suì   shì
    
  • 
    
    
    
   jìn
   wén
   gōng
   chū
   huì
    


   wèi
    
   gōng

   chú
   yǎng
   tiān
   ér
   xiào
    
   gōng
   wèn

   xiào
    
   yuē
    
    
   chén
   xiào
   lín
   zhī
   rén
   yǒu
   sòng


   shì

   jiā
   zhě
    
   dào
   jiàn
   sāng

    
   yuè
   ér

   yán
    
   rán

   shì


    

   yǒu
   zhāo
   zhī
   zhě

    
   chén
   qiè
   xiào


    
    
   gōng


   yán
    
   nǎi
   zhǐ
    
   yǐn
   shī
   ér
   huán
    
   wèi
   zhì
    
   ér
   yǒu


   běi

   zhě

    
  • 
    
    
    
   rén
   yǒu


   shù
   zhě
    

   lín

   yán


   zhī
   shù

   xiáng
    

   lín
   rén

   ér

   zhī
    
   lín
   rén

   yīn
   qǐng

   wéi
   xīn
    

   rén
   nǎi

   yuè
    
   yuē
    
    
   lín
   rén
   zhī   wéi
   xīn
    
   ér
   jiào


   zhī

    


   lín
   ruò

    

   xiǎn


   zāi
    
    
  • 
    
    
    


   rén
   yǒu

   jīn
   zhě
    
   qīng
   dàn
   qǐng
   guàn
   ér
   zhī
   shì
    
   shì

   jīn
   zhě
   zhī
   suǒ
    
   yīn
   jué

   jīn
   ér

       zhī
    
   wèn
   yuē
    
    
   rén
   jiē
   zài
   yān
    

   jué
   rén
   zhī
   jīn

    
    
   duì
   yuē
    
    

   jīn
   zhī
   shí
    

   jiàn
   rén
    

   jiàn
   jīn
    
    
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
多音字参考列表
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [處](读音:chú,chù)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [繁](读音:fán,pó,mǐn)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [伺](读音:cì,sì)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [識](读音:shí,zhì)
  [信 ](读音:xìn, )
  [石](读音:dàn,shí)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [勁](读音:jìn,jìng)
  [拓](读音:tà,tuò,zhí)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [祭](读音:jì,zhài)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [弄](读音:lòng,nòng)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [冇](读音:méi,mò)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [逮](读音:dài,dǎi,dì)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [車](读音:chē,jū)
  [活](读音:huó,guō)
  [傍](读音:bàng,pàng)
  [殷](读音:yān,yīn)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [明](读音:míng)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [耶](读音:yé,yē,xié)
  [據,据](读音:jù,jū)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [厲](读音:lì,lài)
  [](读音:yìng,yīng)
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [畜](读音:xù,chù)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [都](读音:dōu,dū)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [一](读音:yī)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [衣](读音:yī,yì)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [期](读音:qī,jī)
  [燕](读音:yàn,yān)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [夫](读音:fú,fū)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [能](读音:néng,nài)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [萬](读音:mò,wàn)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [過](读音:guò,guō)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [吾](读音:wú,yù)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [若](读音:rě,ruò)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [可](读音:kè,kě)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [度](读音:dù,duó)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [罷](读音:bɑ,bà,pí,bǐ,bǎi)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [冠](读音:guàn,guān)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [其](读音:jī,qí)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
  您一定感兴趣的合集(推荐)
  列子作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。