中国古文之家 访问手机版

《五蠹》拼音版,带全文注音(韩非)-文言文

推荐专题:五蠹,韩非,韩非子,先秦
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。


 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  hán
  fēi
 • 
   
   
   


  jīn


   
  xīn


  bèi
     kuān
  huǎn
  zhī
  zhèng
   
  zhì

  shì
  zhī
  mín
   
  yóu

  pèi

  ér


   


  zhì
  zhī
  huàn

   
  jīn


  jiē
  chēng
  xiān
  wáng
  jiān
  ài
  tiān
  xià
   

  shì
  mín   


  míng

  rán

   
  yuē
   
   

  kòu
  xíng
  xíng
   
  jūn
  wèi
  zhī


  yuè
   
  wén

  xíng
  zhī
  bào
   
  jūn
  wèi
  liú

   
   

  suǒ

  xiān
  wáng

   


  jūn
  chén
  wéi

  zhì
   
  tuī
  shì
  yán
  zhī
   
  shì

  luàn   
  rén
  zhī
  qíng
  xìng

  xiān   
  jiē
  jiàn
  ài
  ér
  wèi

  zhì

   
  suī
  hòu
  ài

     luàn
   
  jīn
  xiān
  wáng
  zhī
  ài
  mín
   

  guò


  zhī
  ài

   

  wèi


  luàn

   

  mín


  zhì
  zāi
   
  qiě  xíng
  xíng
   
  ér
  jūn
  wèi
  zhī
  liú

   


  xiào
  rén
   
  fēi

  wéi
  zhì

   

  chuí  xíng
  zhě
   
  rén

   
  rán
  ér  xíng
  zhě
   


   
  xiān
  wáng
  shèng


   

  tīng


   
  
  

  rén
  zhī  wéi
  zhì

  míng

   
 • 
   
   
   
  jīn


  rán
   
  shì
  mín
  zòng


  nèi
   
  yán
  tán
  zhě
  wéi
  shì

  wài
   
  wài
  nèi
  chēng
  è
   

  dài
  qiáng

   


  dài

   

  qún
  chén
  zhī
  yán
  wài
  shì
  zhě
   
  fēi
  yǒu
  fēn

  zòng
  héng
  zhī
  dǎng
   

  yǒu
  chóu
  chóu
  zhī
  zhōng
   
  ér
  jiè


  guó

   
  zòng
  zhě
   

  zhòng
  ruò

  gōng

  qiáng

   
  ér
  héng
  zhě
   
  shì

  qiáng

  gōng
  zhòng
  ruò

   
  jiē
  fēi
  suǒ

  chí
  guó

   
  jīn
  rén
  chén
  zhī
  yán
  héng
  zhě
   
  jiē
  yuē
   
   

  shì

     shòu
  huò

   
   
  shì

  wèi

  yǒu
  shí
     ér
  wěi
   
  xiào

  ér
  qǐng
  bīng

   
  xiàn  xiāo
   
  xiào


  míng
  bēi
   

  xiāo

  guó
  xiāo
   
  míng
  bēi

  zhèng
  luàn

   
  shì

  wéi
  héng
   
  wèi
  jiàn   
  ér
  wáng

  luàn
  zhèng

   
  rén
  chén
  zhī
  yán
  zòng
  zhě
   
  jiē
  yuē
   
   

  jiù
  xiǎo
  ér


   

  shī
  tiān
  xià
   
  shī
  tiān
  xià

  guó
  wēi
   
  guó
  wēi
  ér
  zhǔ
  bēi
   
   
  jiù
  xiǎo
  wèi

  yǒu
  shí
   


  bīng
  ér   
  jiù
  xiǎo
  wèi

  néng
  cún
   
  ér
  jiāo

  wèi


  yǒu
  shū
   
  yǒu
  shū

  wéi
  qiáng
  guó
  zhì

   
  chū
  bīng

  jūn
  bài
   
  tuì
  退
  shǒu

  chéng

   
  jiù
  xiǎo
  wéi
  zòng
   
  wèi
  jiàn


   
  ér
  wáng

  bài
  jūn

   
  shì

  shì
  qiáng
   


  wài
  quán
  shì
  guān

  nèi
   
  qiú
  xiǎo
   


  nèi
  zhòng
  qiú


  wài
   
  guó

  wèi

   
  fēng

  hòu

  zhì

   
  zhǔ
  shàng
  suī
  bēi
   
  rén
  chén
  zūn

   
  guó

  suī
  xiāo
   

  jiā


   
  shì
  chéng
   


  quán
  cháng
  zhòng
   
  shì
  bài
     tuì
  退
  chǔ
   
  rén
  zhǔ
  zhī


  tīng
  shuō  chén
   
  shì
  wèi
  chéng

  jué


  zūn

   
  shì
  bài
  ér

  zhū
   

  yóu
  shuì
  zhī
  shì
  shú

  wéi
  yòng
  zēng
  jiǎo
  zhī
  shuō
  ér
  jiǎo
  xìng

  hòu
   


  guó
  wáng
  zhǔ

  tīng
  yán
  tán
  zhě
  zhī

  shuō
   

   
  shì
  rén
  jūn

  míng

  gōng

  zhī

   

  chá
  dàng
  fǒu
  zhī
  yán
   
  ér
  zhū
  hòu

   
  jiē
  yuē
   
   
  wài
  shì
     wàng
   
  xiǎo


  ān
   
   

  wàng
  zhě
   
  néng
  gōng
  rén
  zhě

   
  ér
  ān
     gōng

   
  qiáng
   

  néng
  gōng
  rén
  zhě

   
  zhì
     gōng

   
  zhì
  qiáng
  wài
   
  
  
  nèi
  zhèng
  zhī
  yǒu

   
  jīn

  xíng

  shù

  nèi
   
  ér
  shì
  zhì

  wài
   


  zhì

  zhì
  qiáng

   
 • 
   
   
   


  wén
  luàn

   
  xiá


  fàn
  jìn
   
  ér
  rén
  zhǔ
  jiān

  zhī
   

  suǒ

  luàn

     zhě
  zuì
   
  ér
  zhū
  xiān
  shēng

  wén
  xué

   
  fàn
  jìn
  zhě
  zhū
   
  ér
  qún
  xiá


  jiàn
  yǎng
   


  zhī
  suǒ
  fēi
   
  jūn
  zhī
  suǒ

   

  zhī
  suǒ
  zhū
   
  shàng
  zhī
  suǒ
  yǎng

   


  shàng
  xià
   

  xiāng
  fǎn

   
  ér

  suǒ
  dìng
   
  suī
  yǒu
  shí
  huáng


  néng
  zhì

   

  xíng
  rén

  zhě
  fēi
  suǒ

   

  zhī

  hài
  gōng
   
  gōng
  wén
  xué
  zhě
  fēi
  suǒ
  yòng
   
  yòng
  zhī

  luàn

   
  chǔ
  yǒu
  zhí
  gōng
   
  
  


  qiè
  yáng
   
  ér

  zhī

   
  lìng
  yǐn
  yuē
   
   
  shā
  zhī
   
   

  wéi
  zhí

  jūn
  ér   
  bào
  ér
  zuì
  zhī
   

  shì
  guān
  zhī
   

  jūn
  zhī
  zhí
  chén
   

  zhī
  bào


   

  rén
  cóng
  jūn
  zhàn
   
  sān
  zhàn
  sān
  běi
   
  zhòng

  wèn


   
  duì
  yuē
   
   

  yǒu
  lǎo

   
  shēn

   

  zhī
  yǎng

   
   
  zhòng


  wéi
  xiào
   

  ér
  shàng
  zhī
   

  shì
  guān
  zhī
   
  
  


  zhī
  xiào

   
  jūn
  zhī
  bèi
  chén

   

  lìng
  yǐn
  zhū
  ér
  chǔ
  jiān

  shàng
  wén
   
  zhòng

  shǎng
  ér

  mín

  jiàng
  běi
   
  shàng
  xià
  zhī

   
  
  
  ruò
  shì   
  ér
  rén
  zhǔ
  jiān  zhī
  xíng
   
  ér
  qiú
  zhì
  shè

  zhī

   
   
 • 
   
   
   
  shàng

  zhī
  shì
   
  rén
  mín
  shǎo
  ér
  qín
  shòu
  zhòng
   
  rén
  mín

  shèng
  qín
  shòu
  chóng
  shé
   
  yǒu
  shèng
  rén
  zuò
   
  gòu

  wéi
  cháo


  qún
  hài
   
  ér
  mín
  yuè
  zhī
   
  shǐ
  使
  wàng
  tiān
  xià
   
  hào
  yuē
  yǒu
  cháo
  shì
   
  mín
  shí
  guǒ
  luǒ
  bàng

   
  xīng
  sāo
  è
  chòu
  ér
  shāng
  hài

  wèi
   
  mín
  duō

  bìng
   
  yǒu
  shèng
  rén
  zuò
   
  zuàn
  suì

  huǒ

  huà
  xīng
  sāo
   
  ér
  mín
  yuè
  zhī
   
  shǐ
  使
  wàng
  tiān
  xià
   
  hào
  zhī
  yuē
  suì
  rén
  shì
   
  zhōng

  zhī
  shì
   
  tiān
  xià

  shuǐ
   
  ér
  gǔn

  jué

   
  jìn

  zhī
  shì
   
  jié
  zhòu
  bào
  luàn
   
  ér
  tāng

  zhēng

   
  jīn
  yǒu
  gòu

  zuàn
  suì

  xià
  hòu
  shì
  zhī
  shì
  zhě
   

  wéi
  gǔn

  xiào

   
  yǒu
  jué


  yīn
  zhōu
  zhī
  shì
  zhě
   

  wéi
  tāng

  xiào

   
  rán

  jīn
  yǒu
  měi
  yáo
  shùn
  gǔn

  tāng

  zhī
  dào

  dāng
  jīn
  zhī
  shì
  zhě
   

  wéi
  xīn
  shèng
  xiào

   
  shì

  shèng
  rén


  xiū

   


  cháng

   
  lùn
  shì
  zhī
  shì
   
  yīn
  wèi
  zhī
  bèi
   
 • 
   
   
   
  qiě
  shì
  zhī
  suǒ
  wèi
  xián
  zhě
   
  zhēn
  xìn
  zhī
  xíng

   
  suǒ
  wèi
  zhì
  zhě
   
  wēi
  miào
  zhī
  yán

   
  wēi
  miào
  zhī
  yán
   
  shàng
  zhì
  zhī
  suǒ
  nán
  zhī

   
  jīn
  wéi
  zhòng
  rén

   
  ér

  shàng
  zhì
  zhī
  suǒ
  nán
  zhī
   

  mín

  cóng
  shí
  zhī

   

  zāo
  kāng

  bǎo
  zhě


  liáng
  ròu
   
  duǎn


  wán
  zhě

  dài
  wén
  xiù
   

  zhì
  shì
  zhī
  shì
   

  zhě


   

  huǎn
  zhě
  fēi
  suǒ


   
  jīn
  suǒ
  zhì
  zhī
  zhèng
   
  mín
  jiān
  zhī
  shì
   


  suǒ
  míng
  zhì
  zhě

  yòng
   
  ér

  shàng
  zhì
  zhī
  lùn
     zhì
  fǎn

   

  wēi
  miào
  zhī
  yán
   
  fēi
  mín


   
  ruò

  xián
  liáng
  zhēn
  xìn
  zhī
  xíng
  zhě
   

  jiāng
  guì


  zhī
  shì
   


  zhī
  shì
  zhě
   
  zhī
  shù

   


  xiāng

  jiāo
   


  hòu

  xiāng

   

  wēi
  shì

  xiāng


   

  qiú


  zhī
  shì
   
  jīn
  rén
  zhǔ
  chǔ
  zhì
  rén
  zhī
  shì
   
  yǒu

  guó
  zhī
  hòu
   
  zhòng
  shǎng
  yán
  zhū
   

  cāo

  bǐng
   

  xiū
  míng
  shù
  zhī
  suǒ
  zhú
   
  suī
  yǒu
  tián
  cháng

  hǎn
  zhī
  chén
   

  gǎn


   

  dài  zhī
  shì
   
  jīn
  zhēn
  xìn
  zhī
  shì

  yíng

  shí
   
  ér
  jìng
  nèi
  zhī
  guān

  bǎi
  shǔ
   

  rèn
  zhēn
  xìn
  zhī
  shì
   

  rén


  guān
   
  rén


  guān
   

  zhì
  zhě
  guǎ
  ér
  luàn
  zhě
  zhòng

   

  míng
  zhǔ
  zhī
  dào
   


  ér

  qiú
  zhì
   

  shù
  ér


  xìn
     bài
   
  ér
  qún
  guān

  jiān
  zhà

   
 • 
   
   
   
 • 
   
   
   
  sòng
  rén
  yǒu
  gēng
  zhě
   
  tián
  zhōng
  yǒu
  zhū
   

  zǒu
  chù
  zhū
   
  zhé
  jǐng
  ér

   
  yīn
  shì

  lěi
  ér
  shǒu
  zhū
   
   

   
  ér
  shēn
  wéi
  sòng
  guó
  xiào
   
  jīn


  xiān
  wáng
  zhī
  zhèng
   
  zhì
  dāng
  shì
  zhī
  mín
   
  jiē
  shǒu
  zhū
  zhī
  lèi

   
 • 
   
   
   
  jīn
  rén
  zhǔ
  zhī

  yán

   
  yuè

  biàn
  ér

  qiú

  dàng
  yān
   

  yòng

  xíng

   
  měi

  shēng
  ér  gōng
  yān
   
  shì

  tiān
  xià
  zhī
  zhòng
   

  tán
  yán
  zhě

  wèi
  biàn
  ér

  zhōu

  yòng
   


  xiān
  wáng
  yán
  rén

  zhě
  yíng
  tíng
   
  
  
  ér
  zhèng

  miǎn

  luàn
   
  xíng
  shēn
  zhě
  jìng

  wéi
  gāo
  ér  gōng
   

  zhì
  shì
  tuì
  退
  chǔ
  yán
  xué
   
  kuì


  shòu
   
  ér
  bīng

  miǎn

  ruò
   
  zhèng

  miǎn

  luàn
   

   
  mín
  zhī
  suǒ

   
  shàng
  zhī
  suǒ

   
  luàn
  guó
  zhī
  shù

   
  jīn
  jìng
  nèi
  zhī
  mín
  jiē
  yán
  zhì
   
  cáng
  shāng
  guǎn
  zhī

  zhě
  jiā
  yǒu
  zhī
   
  ér
  guó
  pín
   
  yán
  gēng
  zhě
  zhòng
   
  zhí
  lěi
  zhě
  guǎ

   
  jìng
  nèi
  jiē
  yán
  bīng
   
  cáng
  sūn

  zhī
  shū
  zhě
  jiā
  yǒu
  zhī
   
  ér
  bīng

  ruò
   
  yán
  zhàn
  zhě
  duō
   

  jiǎ
  zhě
  shǎo

   

  míng
  zhǔ
  yòng


   

  tīng

  yán
   
  shǎng

  gōng
   

  jìn

  yòng
   

  mín
  jìn  cóng

  shàng
   

  gēng
  zhī
  yòng


  láo
   
  ér
  mín
  wéi
  zhī
  zhě
   
  yuē
   

   
  zhàn
  zhī
  shì

  wēi
   
  ér
  mín
  wéi
  zhī
  zhě
   
  yuē
     guì

   
  jīn
  xiū
  wén
  xué
   

  yán
  tán
   


  gēng
  zhī
  láo
  ér
  yǒu

  zhī
  shí
   

  zhàn
  zhī
  wēi
  ér
  yǒu
  guì
  zhī
  zūn
   

  rén
  shú

  wéi

   
  shì

  bǎi
  rén
  shì
  zhì
  ér

  rén
  yòng

   
  shì
  zhì
  zhě
  zhòng
   


  bài
   
  yòng

  zhě
  guǎ
   

  guó
  pín
   

  shì
  zhī
  suǒ

  luàn

   

  míng
  zhǔ
  zhī
  guó
   

  shū
  jiǎn
  zhī
  wén
   


  wéi
  jiào
   

  xiān
  wáng
  zhī

   


  wéi
  shī
   


  jiàn
  zhī
  hàn
   

  zhǎn
  shǒu
  wéi
  yǒng
   
  shì
  jìng
  nèi
  zhī
  mín
   

  yán
  tán
  zhě

  guǐ


   
  dòng
  zuò
  zhě
  guī
  zhī

  gōng
   
  wéi
  yǒng
  zhě
  jìn
  zhī

  jūn
   
  shì


  shì

  guó

   
  yǒu
  shì

  bīng
  qiáng
   

  zhī
  wèi
  wáng

   


  wáng

  ér
  chéng

  guó
  zhī

  
  
  chāo


  móu
  sān
  wáng
  zhě
   
   
 • 
   
   
   
  yáo
  zhī
  wàng
  tiān
  xià

   
  máo


  jiǎn
   
  cǎi
  chuán

  zhuó
   


  zhī
  shí
   

  huò
  zhī
  gēng
   
  dōng


  qiú
   
  xià   
  suī
  jiān
  mén
  zhī

  yǎng
   

  kuī   

  zhī
  wàng
  tiān
  xià

   
  shēn
  zhí
  lěi
  chā

  wéi
  mín
  xiān
   


  wán

   
  jìng

  shēng
  máo
   
  suī
  chén

  zhī
  láo
   

   

  shì
  yán
  zhī
   


  zhī
  ràng
  tiān

  zhě
   
  shì

  jiān
  mén
  zhī
  yǎng
  ér

  chén

  zhī
  láo

   

  chuán
  tiān
  xià
  ér


  duō

   
  jīn
  zhī
  xiàn
  lìng
   


  shēn

   

  sūn
  lěi
  shì
  xié
  jià
   

  rén
  zhòng
  zhī
   
  shì

  rén
  zhī

  ràng

   
  qīng


  zhī
  tiān

   
  nán

  jīn
  zhī
  xiàn
  lìng
  zhě
   

  hòu
  zhī
  shí


   

  shān

  ér


  zhě
   


  ér
  xiāng
  wèi

  shuǐ
     shuǐ
  zhě
   
  mǎi
  yōng
  ér
  jué
  dòu
   


  suì
  zhī
  chūn
   
  yòu


  xiǎng
   
  ráng
  suì
  zhī
  qiū
   
  shū


  shí
   
  fēi
  shū

  ròu
  ài
  guò


   
  duō
  shǎo
  zhī
  shí


   
  shì


  zhī

  cái
   
  fēi
  rén

   
  cái
  duō

   
  jīn
  zhī
  zhēng
  duó
   
  fēi


   
  cái
  guǎ

   
  qīng

  tiān

   
  fēi
  gāo

   
  shì


   
  zhòng
  zhēng
  shì
  tuó
   
  fēi
  xià

   
  quán
  zhòng

   

  shèng
  rén

  duō
  shǎo
  lùn

  hòu
  wéi
  zhī
  zhèng
   
  wéi

   
  zhū
  yán

  wéi

   
  chèn

  ér
  xíng

   

  shì
  yīn

  shì
   
  ér
  bèi
  shì

  shì
   
 • 
   
   
   
 • 
   
   
   
  qiě
  mín
  zhě  shì
   
  guǎ
  néng
  huái
  怀


   
  zhòng

   
  tiān
  xià
  shèng
  rén

   
  xiū
  xíng
  míng
  dào

  yóu
  hǎi
  nèi
   
  hǎi
  nèi
  yuè

  rén
  měi


  ér
  wèi


  zhě

  shí
  rén
   
  gài
  guì
  rén
  zhě
  guǎ
   
  néng

  zhě
  nán

   


  tiān
  xià
  zhī

   
  ér
  wèi


  zhě

  shí
  rén
   
  ér
  rén

  zhě

  rén
   

  āi
  gōng
   
  xià
  zhǔ

   
  nán
  miàn
  jūn
  guó
   
  jìng
  nèi
  zhī
  mín

  gǎn

  chén
   
  mín
  zhě  shì
   
  chéng  rén
   

  zhòng

  fǎn
  wéi
  chén
  ér
  āi
  gōng

  wéi
  jūn
   
  zhòng

  fēi
  huái
  怀


   


  shì

   
  zhòng
  āi
  gōng
   
  chéng
  shì

  āi
  gōng
  chén
  zhòng

   
  jīn
  xué
  zhě
  zhī
  shuì
  rén
  zhǔ

   

  chéng

  shèng
  zhī
  shì
   
  ér

  xíng
  rén
  wàng
   
  shì
  qiú
  rén
  zhǔ
  zhī


  zhòng

   
  ér

  shì
  zhī
  fán
  mín
  jiē

  liè

   
  zhī
  shù

   
 • 
   
   
   
  mín
  zhī
  zhèng

   
  jiē
  jiù
  ān  wēi
  qióng
   
  jīn
  wèi
  zhī
  gōng
  zhàn
   
  jìn
   
  tuì
  退  zhū
   

  wēi

   


  jiā
  zhī
  shì
  ér

  hàn

  zhī
  láo
   
  jiā
  kùn
  ér
  shàng

  lùn
   

  qióng

   
  qióng
  wēi
  zhī
  suǒ
  zài

   
  mín
  ān   

  shì

  mén
  ér
  wán
  xiè
  shè
   
  xiè
  shè
  wán

  yuǎn
  zhàn
   
  yuǎn
  zhàn

  ān
   
  xíng
  huò

  ér

  dāng

  zhě

  qiú

   
  qiú  ān
   

  ān


  zhī
  suǒ
  zài
   
  ān


  jiù
   
  shì

  gōng
  mín
  shǎo
  ér

  rén
  zhòng

   
 • 
   
   
   

  yàn
  yuē
   
   
  cháng
  xiù
  shàn

   
  duō
  qián
  shàn

   
   

  yán
  duō

  zhī

  wéi
  gōng

   

  zhì
  qiáng

  wéi
  móu
   
  ruò
  luàn
  nán
  wéi

   

  yòng

  qín
  zhě
   
  shí
  biàn
  ér
  móu

  shī
   
  yòng

  yān
  zhě
   

  biàn
  ér   
  fēi
  yòng

  qín
  zhě

  zhì
   
  yòng

  yān
  zhě   
  gài
  zhì
  luàn
  zhī   

  zhōu

  qín
  wéi
  zòng
   

  nián
  ér

   
  
  
  wèi

  wèi
  wéi
  héng
   
  bàn
  suì
  ér
  wáng
   
  shì
  zhōu
  miè

  zòng
   
  wèi
  wáng

  héng

   
  shǐ
  使
  zhōu
  wèi
  huǎn

  zòng
  héng
  zhī

   
  ér
  yán

  jìng
  nèi
  zhī
  zhì
   
  míng


  jìn
   


  shǎng

   
  jìn
  duō


   
  zhì

  mín


  jiān

  chéng
  shǒu
   
  tiān
  xià


  shǎo
   
  gōng

  guó


  shāng

   
  wàn
  shèng
  zhī
  guó

  gǎn

  dùn

  jiān
  chéng
  zhī
  xià
   
  ér
  shǐ
  使
  qiáng

  cái     wáng
  zhī
  shù

   
  shě


  wáng
  zhī
  shù
  ér
  dào

  miè
  zhī
  shì
   
  zhì
  guó
  zhě
  zhī
  guò

   
  zhì
  kùn

  nèi
  ér
  zhèng
  luàn

  wài
   

  wáng


  zhèn

   
 • 
   
   
   
  jīn
  yǒu

  cái
  zhī

     zhī

  wéi
  gǎi
   
  xiāng
  rén
  qiáo
  zhī

  wéi
  dòng
   
  shī
  zhǎng
  jiào
  zhī

  wéi
  biàn
   
  zhī
  ài
  xiāng
  rén
  zhī
  xíng
  shī
  zhǎng
  zhī
  zhì
   
  sān
  měi
  jiā
  yān
   
  ér
  zhōng

  dòng
   

  jìng
  máo

  gǎi
   
  zhōu

  zhī

   
  cāo
  guān
  bīng
   
  tuī
  gōng

   
  ér
  qiú
  suǒ
  jiān
  rén
   
  rán
  hòu
  kǒng

   
  biàn

  jié
   


  xíng

     zhī
  ài  jiào

   

  dài
  zhōu

  zhī
  yán
  xíng
  zhě
   
  mín

  jiāo

  ài
  tīng

  wēi

   

  shí
  rèn
  zhī
  chéng
   
  
  
  lóu


  néng

  zhě
   
  qiào

   
  qiān
  rèn
  zhī
  shān
   

  zāng


  zhě
   


   

  míng
  wáng
  qiào


  ér
  yán

  xíng

   


  xún
  cháng
   
  yōng
  rén

  shì
   
  shuò
  jīn
  bǎi

   
  dào
  zhí

  duō
   


  hài
   


  shì
  xún
  cháng
   

  hài
  shǒu
   


  duō
  bǎi

   

  míng
  zhǔ


  zhū

   
  shì

  shǎng


  hòu
  ér
  xìn
   
  shǐ
  使
  mín

  zhī
     zhòng
  ér

   
  shǐ
  使
  mín
  wèi
  zhī
   
  ér

   
  shǐ
  使
  mín
  zhī
  zhī
   

  zhǔ
  shī
  shǎng

  qiān
   
  xíng
  zhū

  shè
     shǎng
   
  huǐ
  suí


   

  xián

  xiào

  jìn   
 • 
   
   
   
  jīn


  rán
   

  yǒu
  gōng

  jué
  zhī
   
  ér
  bēi

  shì
  guān

   


  gēng
  zuò

  shǎng
  zhī
   
  ér
  shǎo

  jiā


     shōu

  wài
  zhī
   
  ér
  gāo

  qīng
  shì

   


  fàn
  jìn
  zuì
  zhī
   
  ér
  duō

  yǒu
  yǒng

   
  huǐ

  shǎng

  zhī
  suǒ
  jiā
  zhě
   
  xiāng

  bèi
  miù

   


  jìn
  huài
  ér
  mín

  luàn
   
  jīn
  xiōng

  bèi
  qīn
   

  gōng
  zhě
   
  lián

   
  zhī
  yǒu

   
  suí
  chóu
  zhě
   
  zhēn

   
  lián
  zhēn
  zhī
  xíng
  chéng
   
  ér
  jūn
  shàng
  zhī

  fàn

   
  rén
  zhǔ
  zūn
  zhēn
  lián
  zhī
  xíng
   
  ér
  wàng
  fàn
  jìn
  zhī
  zuì
   

  mín
  chéng

  yǒng
   
  ér


  néng
  shèng

   

  shì

  ér

  shí
   
  wèi
  zhī
  néng
   

  zhàn
  gōng
  ér
  zūn
   

  wèi
  zhī
  xián
   
  xián
  néng
  zhī
  xíng
  chéng
   
  ér
  bīng
  ruò
  ér

  huāng

   
  rén
  zhǔ
  yuè
  xián
  néng
  zhī
  xíng
   
  ér
  wàng
  bīng
  ruò

  huāng
  zhī
  huò
   


  xíng

  ér
  gōng

  miè

   
 • 
   
   
   

  zhě
  zhàng


  gēng
   
  cǎo

  zhī
  shí

  shí

   

  rén

  zhī
   
  qín
  shòu
  zhī
   

  shì

  ér
  yǎng

   
  rén
  mín
  shǎo
  ér
  cái
  yǒu

   

  mín

  zhēng
   
  shì

  hòu
  shǎng

  xíng
   
  zhòng


  yòng
   
  ér
  mín

  zhì
   
  jīn
  rén
  yǒu  wéi
  duō
   

  yòu
  yǒu


   


  wèi

  ér
  yǒu
  èr
  shí

  sūn
   
  shì

  rén
  mín
  zhòng
  ér
  huò
  cái
  guǎ
   
  shì

  láo
  ér
  gōng
  yǎng

   

  mín
  zhēng
   
  suī
  bèi
  shǎng
  lěi

  ér

  miǎn

  luàn
   
 • 
   
   
   

  zhě
  wén
  wáng
  chǔ
  fēng
  hào
  zhī
  jiān
   

  fāng
  bǎi

   
  xíng
  rén

  ér
  huái
  怀

  西
  róng
   
  suì
  wàng
  tiān
  xià
   

  yǎn
  wáng
  chǔ
  hàn
  dōng
   

  fāng

  bǎi

   
  xíng
  rén

   


  ér
  cháo
  zhě
  sān
  shí
  yòu
  liù
  guó
   
  jīng
  wén
  wáng
  kǒng

  hài


   

  bīng


   
  suì
  miè
  zhī
   

  wén
  wáng
  xíng
  rén

  ér
  wàng
  tiān
  xià
   
  yǎn
  wáng
  xíng
  rén

  ér
  sàng

  guó
   
  shì
  rén

  yòng  yòng

  jīn

   

  yuē
   
  shì


  shì

   
  dāng
  shùn
  zhī
  shí
   
  yǒu
  miáo


   

  jiāng

  zhī
   
  shùn
  yuē
   
   


   
  shàng


  hòu
  ér
  xíng

   
  fēi
  dào

   
   
  nǎi
  xiū
  jiào
  sān
  nián
   
  zhí
  gān


   
  yǒu
  miáo
  nǎi

   
  gòng
  gōng
  zhī
  zhàn
   
  tiě
  xiān
  duǎn
  zhě   
  kǎi
  jiǎ

  jiān
  zhě
  shāng


   
  shì
  gān

  yòng


   

  yòng

  jīn

   

  yuē
   
  shì


  bèi
  biàn
   
  shàng

  jìng

  dào

   
  zhōng
  shì
  zhú

  zhì
  móu
   
  dāng
  jīn
  zhēng   

  jiāng
  gōng

   

  shǐ
  使

  gòng
  shuì
  zhī
   

  rén
  yuē
   
   

  yán
  fēi

  biàn

   

  suǒ

  zhě   
  fēi

  yán
  suǒ
  wèi

   
   
  suì

  bīng


   

  mén
  shí


  wéi
  jiè
   

  yǎn
  wáng
  rén

  ér

  wáng
   

  gòng
  biàn
  zhì
  ér

  xiāo
   

  shì
  yán
  zhī
   

  rén

  biàn
  zhì
   
  fēi
  suǒ

  chí
  guó

   

  yǎn
  wáng
  zhī
  rén
   


  gòng
  zhī
  zhì
   
  xún


  zhī

   
  shǐ
  使

  wàn
  shèng
   


  jīng
  zhī  xíng

  èr
  guó

   
 • 
   
   
   
  shì

  luàn
  guó
  zhī

   

  xué
  zhě
   

  chēng
  xiān
  wáng
  zhī
  dào


  rén

   
  shèng
  róng

  ér
  shì
  biàn
  shuō
   


  dāng
  shì
  zhī

   
  ér
  èr
  rén
  zhǔ
  zhī
  xīn
   

  yán
  tán
  zhě
   
  wěi
  shè
  zhà
  chēng
   
  jiè

  wài

   

  chéng


   
  ér

  shè

  zhī

   

  dài
  jiàn
  zhě
   


  shǔ
   

  jié
  cāo
   

  xiǎn

  míng
   
  ér
  fàn

  guān
  zhī
  jìn
   

  huàn

  zhě
     mén
   
  jìn
  huò

   
  ér
  yòng
  chóng
  rén
  zhī

   
  tuì
  退
  hàn

  zhī
  láo
   

  shāng
  gōng
  zhī
  mín
   
  xiū
  zhì


  zhī

   
  
  

  fèi

  zhī
  cái
   


  dài
  shí
   
  ér
  móu
  nóng

  zhī

   


  zhě
   
  bāng
  zhī


   
  rén
  zhǔ

  chú  zhī
  mín
   

  yǎng
  gěng
  jiè
  zhī
  shì
   

  hǎi
  nèi
  suī
  yǒu

  wáng
  zhī
  guó
   
  xiāo
  miè
  zhī
  cháo
   


  guài

   
 • 
   
   
   

  míng
  wáng
  zhì
  guó
  zhī
  zhèng
   
  shǐ
  使

  shāng
  gōng
  yóu
  shí
  zhī
  mín
  shǎo
  ér
  míng
  bēi
   

  guǎ

  běn

  ér


  zuò
   
  jīn
  shì
  jìn

  zhī
  qǐng
  xíng
   

  guān
  jué

  mǎi
   
  guān
  jué

  mǎi
   

  shāng
  gōng

  bēi


   
  jiān
  cái
  huò


  yòng

  shì
   

  shāng
  rén

  shǎo

   

  liǎn
  bèi
  nóng
  ér
  zhì
  zūn
  guò
  gēng
  zhàn
  zhī
  shì
   

  gěng
  jiè
  zhī
  shì
  guǎ
  ér
  gāo
  jià
  zhī
  mín
  duō

   
 • 
   
   
   

  zhě
  cāng
  jié
  zhī
  zuò
  shū

   

  huán
  zhě
  wèi
  zhī

   
  bèi

  wèi
  zhī
  gōng
   
  gōng

  zhī
  xiāng
  bèi

   
  nǎi
  cāng
  jié


  zhī
  zhī

   
  jīn

  wéi
  tóng

  zhě
   

  chá
  zhī
  huàn

   
  rán

  wèi  zhě
   


  xiū
  rén

  ér

  wén
  xué
   
  xíng

  xiū

  jiàn
  xìn
   
  jiàn
  xìn

  shòu
  shì
   
  wén
  xué


  wéi
  míng
  shī
   
  wéi
  míng
  shī

  xiǎn
  róng
     zhī
  měi

   
  rán


  gōng
  ér
  shòu
  shì
   

  jué
  ér
  xiǎn
  róng
   
  wéi
  yǒu
  zhèng


   

  guó

  luàn
   
  zhǔ

  wēi

   


  xiāng
  róng
  zhī
  shì
   

  liǎng


   
  zhǎn

  zhě
  shòu
  shǎng
   
  ér
  gāo

  huì
  zhī
  xíng
   

  chéng
  zhě
  shòu
  jué

   
  ér
  xìn
  lián
  ài
  zhī
  shuō
   
  jiān
  jiǎ

  bīng

  bèi
  nàn
   
  ér
  měi
  jiàn
  shēn
  zhī
  shì
   

  guó

  nóng
   


  shì

   
  ér
  guì
  wén
  xué
  zhī
  shì
   
  fèi
  jìng
  shàng
  wèi

  zhī
  mín
   
  ér
  yǎng
  yóu
  xiá

  jiàn
  zhī
  shǔ
   

  xíng


   
  zhì
  qiáng
   
  guó
  píng
  yǎng

  xiá
   
  nàn
  zhì
  yòng
  jiè
  shì
   
  suǒ

  fēi
  suǒ
  yòng
   
  suǒ
  yòng
  fēi
  suǒ

   
  shì


  shì
  zhě
  jiǎn


   
  ér

  yóu
  xué
  zhě

  zhòng
   
  shì
  shì
  zhī
  suǒ

  luàn

   
 • 
   
   
   
拼音参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《大辞海》上海辞书出版社,
拼音相关:
  下载五蠹注音打印版DOC文档
多音字列表
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“少”:shǎo,其它读音:shāo,shǎo,shào
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“胜”:shèng,其它读音:shēng,shèng
“蛇”:shé,其它读音:shé,yí
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“害”:hài,其它读音:hài,hé
“王”:wàng,其它读音:wáng,wàng
“号”:hào,其它读音:hào,háo
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“氏”:shì,其它读音:shì,zhī
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“蚌”:bàng,其它读音:bàng,bèng
“蛤”:,其它读音:gé,há
“臊”:sāo,其它读音:sāo,sào
“恶”:è,其它读音:è,wù,ě,wū
“臭”:chòu,其它读音:chòu,xiù
“害”:hài,其它读音:hài,hé
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“钻”:zuàn,其它读音:zuān,zuàn
“取”:,其它读音:qǔ,jù
“化”:huà,其它读音:huà,huā
“臊”:sāo,其它读音:sāo,sào
“说”:yuè,其它读音:shuō,shuì,yuè,tuō
“王”:wàng,其它读音:wáng,wàng
“号”:hào,其它读音:hào,háo
“氏”:shì,其它读音:shì,zhī
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“渎”:,其它读音:dú,dòu
“暴”:bào,其它读音:bào,pù
“汤”:tāng,其它读音:tāng,shāng,yáng,dàng,tàng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“钻”:zuàn,其它读音:zuān,zuàn
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“氏”:shì,其它读音:shì,zhī
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“渎”:,其它读音:dú,dòu
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“殷”:yīn,其它读音:yīn,yān,yǐn
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“汤”:tāng,其它读音:tāng,shāng,yáng,dàng,tàng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“汤”:tāng,其它读音:tāng,shāng,yáng,dàng,tàng
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“期”:,其它读音:qī,jī
“修”:xiū,其它读音:xiū,xiāo
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“常”:cháng,其它读音:cháng,shàng
“可”:,其它读音:kě,kè
“论”:lùn,其它读音:lùn,lún
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“折”:zhé,其它读音:zhē,zhé,shé
“颈”:jǐng,其它读音:jǐng,gěng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“可”:,其它读音:kě,kè
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“夫”:,其它读音:fū,fú
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“织”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“衣”:,其它读音:yī,yì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“少”:shǎo,其它读音:shāo,shǎo,shào
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“争”:zhēng,其它读音:zhēng,zhèng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“重”:zhòng,其它读音:zhòng,chóng,tóng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“父”:,其它读音:fù,fǔ
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“孙”:sūn,其它读音:sūn,xùn
“供”:gōng,其它读音:gōng,gòng
“薄”:,其它读音:báo,bó,bò
“争”:zhēng,其它读音:zhēng,zhèng
“累”:lěi,其它读音:léi,lěi,lèi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“王”:wàng,其它读音:wáng,wàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“采”:cǎi,其它读音:cǎi,cài
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“粢”:,其它读音:zī,cí
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“羹”:gēng,其它读音:gēng,,láng
“葛”:,其它读音:gé,gě
“衣”:,其它读音:yī,yì
“监”:jiān,其它读音:jiān,jiàn
“服”:,其它读音:fú,fù,bì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“亏”:kuī,其它读音:kuī,kuō
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“王”:wàng,其它读音:wáng,wàng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“夫”:,其它读音:fū,fú
“监”:jiān,其它读音:jiān,jiàn
“传”:chuán,其它读音:chuán,zhuàn
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“县”:xiàn,其它读音:xiàn,xuán
“令”:lìng,其它读音:líng,lǐng,lìng
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“孙”:sūn,其它读音:sūn,xùn
“累”:lěi,其它读音:léi,lěi,lèi
“絜”:xié,其它读音:xié,jié
“重”:zhòng,其它读音:zhòng,chóng,tóng
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“县”:xiàn,其它读音:xiàn,xuán
“令”:lìng,其它读音:líng,lǐng,lìng
“薄”:,其它读音:báo,bó,bò
“夫”:,其它读音:fū,fú
“腊”:,其它读音:là,xī
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“遗”:wèi,其它读音:yí,wèi,suí
“泽”:,其它读音:zé,shì
“弟”:,其它读音:dì,tì,tuí
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“穰”:ráng,其它读音:ráng,rǎng
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“骨”:,其它读音:gǔ,gū
“过”:guò,其它读音:guò,guo,guō
“少”:shǎo,其它读音:shāo,shǎo,shào
“争”:zhēng,其它读音:zhēng,zhèng
“薄”:,其它读音:báo,bó,bò
“重”:zhòng,其它读音:zhòng,chóng,tóng
“争”:zhēng,其它读音:zhēng,zhèng
“重”:zhòng,其它读音:zhòng,chóng,tóng
“少”:shǎo,其它读音:shāo,shǎo,shào
“论”:lùn,其它读音:lùn,lún
“薄”:,其它读音:báo,bó,bò
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“薄”:,其它读音:báo,bó,bò
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“称”:chèn,其它读音:chēng,chèn,chèng
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“适”:shì,其它读音:shì,kuò
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“处”:chǔ,其它读音:chǔ,chù
“镐”:hào,其它读音:gǎo,hào
“间”:jiān,其它读音:jiān,jiàn,xián
“地”:,其它读音:dì,de
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“王”:wàng,其它读音:wáng,wàng
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“处”:chǔ,其它读音:chǔ,chù
“地”:,其它读音:dì,de
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“地”:,其它读音:dì,de
“朝”:cháo,其它读音:zhāo,cháo
“有”:yòu,其它读音:yǒu,yòu
“六”:liù,其它读音:liù,lù
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“害”:hài,其它读音:hài,hé
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“王”:wàng,其它读音:wáng,wàng
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“丧”:sàng,其它读音:sāng,sàng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“服”:,其它读音:fú,fù,bì
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“可”:,其它读音:kě,kè
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“修”:xiū,其它读音:xiū,xiāo
“教”:jiào,其它读音:jiào,jiāo
“干”:gān,其它读音:gān,gàn,jiàn
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“服”:,其它读音:fú,fù,bì
“共”:gòng,其它读音:gōng,gǒng,gòng
“铦”:xiān,其它读音:xiān,kuò,tiǎn,guā
“甲”:jiǎ,其它读音:jiǎ,xiá
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“体”:,其它读音:tǐ,tī,bèn
“干”:gān,其它读音:gān,gàn,jiàn
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“争”:zhēng,其它读音:zhēng,zhèng
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“齐”:,其它读音:qí,jì,zī,zhāi
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“说”:shuì,其它读音:shuō,shuì,yuè,tuō
“齐”:,其它读音:qí,jì,zī,zhāi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“吾”:,其它读音:wú,yù
“地”:,其它读音:dì,de
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wàng,wú
“削”:xiāo,其它读音:xiāo,xuē,qiào
“夫”:,其它读音:fū,fú
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“乘”:shèng,其它读音:chéng,shèng
“齐”:,其它读音:qí,jì,zī,zhāi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“夫”:,其它读音:fū,fú
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“称”:chēng,其它读音:chēng,chèn,chèng
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“父”:,其它读音:fù,fǔ
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“乐”:yuè,其它读音:lè,liáo,yuè,yào
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“夫”:,其它读音:fū,fú
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“父”:,其它读音:fù,fǔ
“父”:,其它读音:fù,fǔ
“莫”:,其它读音:mò,mù
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“父”:,其它读音:fù,fǔ
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“过”:guò,其它读音:guò,guo,guō
“父”:,其它读音:fù,fǔ
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“且”:qiě,其它读音:qiě,jū,cú
“夫”:,其它读音:fū,fú
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“夫”:,其它读音:fū,fú
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“可”:,其它读音:kě,kè
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“胜”:shèng,其它读音:shēng,shèng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“可”:,其它读音:kě,kè
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“且”:qiě,其它读音:qiě,jū,cú
“服”:,其它读音:fú,fù,bì
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“能”:néng,其它读音:néng,nái,nài,tái,tài
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“修”:xiū,其它读音:xiū,xiāo
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“说”:yuè,其它读音:shuō,shuì,yuè,tuō
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“服”:,其它读音:fú,fù,bì
“盖”:gài,其它读音:gài,gě,hé
“能”:néng,其它读音:néng,nái,nài,tái,tài
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“服”:,其它读音:fú,fù,bì
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“莫”:,其它读音:mò,mù
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“服”:,其它读音:fú,fù,bì
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“服”:,其它读音:fú,fù,bì
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“服”:,其它读音:fú,fù,bì
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“服”:,其它读音:fú,fù,bì
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“乘”:chéng,其它读音:chéng,shèng
“说”:shuì,其它读音:shuō,shuì,yuè,tuō
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“乘”:chéng,其它读音:chéng,shèng
“胜”:shèng,其它读音:shēng,shèng
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“可”:,其它读音:kě,kè
“王”:wàng,其它读音:wáng,wàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“数”:shù,其它读音:shù,shǔ,shuò,cù
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“父”:,其它读音:fù,fǔ
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“乡”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“长”:zhǎng,其它读音:cháng,zhǎng
“教”:jiào,其它读音:jiào,jiāo
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“夫”:,其它读音:fū,fú
“父”:,其它读音:fù,fǔ
“乡”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“长”:zhǎng,其它读音:cháng,zhǎng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“节”:jié,其它读音:jié,jiē,jí
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“父”:,其它读音:fù,fǔ
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“教”:jiào,其它读音:jiào,jiāo
“待”:dài,其它读音:dài,dāi
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“能”:néng,其它读音:néng,nái,nài,tái,tài
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“常”:cháng,其它读音:cháng,shàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“害”:hài,其它读音:hài,hé
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“常”:cháng,其它读音:cháng,shàng
“害”:hài,其它读音:hài,hé
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“莫”:,其它读音:mò,mù
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“莫”:,其它读音:mò,mù
“重”:zhòng,其它读音:zhòng,chóng,tóng
“莫”:,其它读音:mò,mù
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“施”:shī,其它读音:shī,yì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“肖”:xiào,其它读音:xiāo,xiào
“尽”:jìn,其它读音:jìn,jǐn
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“少”:shǎo,其它读音:shāo,shǎo,shào
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“禁”:jìn,其它读音:jīn,jìn
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“缪”:miù,其它读音:móu,miù,miào,mù,liǎo
“禁”:jìn,其它读音:jīn,jìn
“坏”:huài,其它读音:huài,pēi,pī,péi
“兄”:xiōng,其它读音:xiōng,huǎng,kuàng
“弟”:,其它读音:dì,tì,tuí
“被”:bèi,其它读音:bèi,pī,bì
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“仇”:chóu,其它读音:chóu,qiú
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“禁”:jìn,其它读音:jīn,jìn
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“能”:néng,其它读音:néng,nái,nài,tái,tài
“胜”:shèng,其它读音:shēng,shèng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“衣”:,其它读音:yī,yì
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“能”:néng,其它读音:néng,nái,nài,tái,tài
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“能”:néng,其它读音:néng,nái,nài,tái,tài
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“地”:,其它读音:dì,de
“说”:yuè,其它读音:shuō,shuì,yuè,tuō
“能”:néng,其它读音:néng,nái,nài,tái,tài
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“地”:,其它读音:dì,de
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“禁”:jìn,其它读音:jīn,jìn
“夫”:,其它读音:fū,fú
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“取”:,其它读音:qǔ,jù
“禁”:jìn,其它读音:jīn,jìn
“取”:,其它读音:qǔ,jù
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“趣”:,其它读音:qǖ,qù,qǔ,cù,cǒu
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“能”:néng,其它读音:néng,nái,nài,tái,tài
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“害”:hài,其它读音:hài,hé
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“父”:,其它读音:fù,fǔ
“羊”:yáng,其它读音:yáng,xiáng
“令”:lìng,其它读音:líng,lǐng,lìng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“曲”:,其它读音:qū,qǔ
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“父”:,其它读音:fù,fǔ
“观”:guān,其它读音:guān,guàn
“夫”:,其它读音:fū,fú
“父”:,其它读音:fù,fǔ
“暴”:bào,其它读音:bào,pù
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng,cōng
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“吾”:,其它读音:wú,yù
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“父”:,其它读音:fù,fǔ
“莫”:,其它读音:mò,mù
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“观”:guān,其它读音:guān,guàn
“夫”:,其它读音:fū,fú
“父”:,其它读音:fù,fǔ
“背”:bèi,其它读音:bèi,bēi
“令”:lìng,其它读音:líng,lǐng,lìng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“降”:jiàng,其它读音:jiàng,xiáng,hóng
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“若”:ruò,其它读音:ruò,rě
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“夫”:,其它读音:fū,fú
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“几”:,其它读音:jī,jǐ
“颉”:jié,其它读音:jié,xié,jiá
“背”:bèi,其它读音:bèi,bēi
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“背”:bèi,其它读音:bèi,bēi
“颉”:jié,其它读音:jié,xié,jiá
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“同”:tóng,其它读音:tóng,tòng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“夫”:,其它读音:fū,fú
“莫”:,其它读音:mò,mù
“修”:xiū,其它读音:xiū,xiāo
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“修”:xiū,其它读音:xiū,xiāo
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“夫”:,其它读音:fū,fú
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“说”:shuō,其它读音:shuō,shuì,yuè,tuō
“甲”:jiǎ,其它读音:jiǎ,xiá
“厉”:,其它读音:lì,lài
“难”:nàn,其它读音:nán,nàn,nuó
“卒”:,其它读音:zú,cù,cuì
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“属”:shǔ,其它读音:shǔ,zhǔ
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“强”:qiáng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“可”:,其它读音:kě,kè
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“难”:nàn,其它读音:nán,nàn,nuó
“服”:,其它读音:fú,fù,bì
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“且”:qiě,其它读音:qiě,jū,cú
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng,cōng
“识”:shí,其它读音:shí,zhì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“待”:dài,其它读音:dài,dāi
“夫”:,其它读音:fū,fú
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“间”:jiān,其它读音:jiān,jiàn,xián
“夫”:,其它读音:fū,fú
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“知”:zhì,其它读音:zhī,zhì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“知”:zhì,其它读音:zhī,zhì
“论”:lùn,其它读音:lùn,lún
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“若”:ruò,其它读音:ruò,rě
“夫”:,其它读音:fū,fú
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“术”:shù,其它读音:shù,shú,zhú
“衣”:,其它读音:yī,yì
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“处”:chǔ,其它读音:chǔ,chù
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“重”:zhòng,其它读音:zhòng,chóng,tóng
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“修”:xiū,其它读音:xiū,xiāo
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“术”:shù,其它读音:shù,shú,zhú
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“常”:cháng,其它读音:cháng,shàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“待”:dài,其它读音:dài,dāi
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“数”:shǔ,其它读音:shù,shǔ,shuò,cù
“任”:rèn,其它读音:rèn,rén
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“术”:shù,其它读音:shù,shú,zhú
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“信”:xìn,其它读音:xìn,shēn
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“说”:yuè,其它读音:shuō,shuì,yuè,tuō
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“当”:dàng,其它读音:dāng,dàng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“责”:,其它读音:zé,zhài
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“合”:,其它读音:hé,gě
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“处”:chǔ,其它读音:chǔ,chù
“归”:kuì,其它读音:guī,kuì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“术”:shù,其它读音:shù,shú,zhú
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“藏”:cáng,其它读音:cáng,zàng
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“藏”:cáng,其它读音:cáng,zàng
“孙”:sūn,其它读音:sūn,xùn
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“被”:,其它读音:bèi,pī,bì
“甲”:jiǎ,其它读音:jiǎ,xiá
“少”:shǎo,其它读音:shāo,shǎo,shào
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“禁”:jìn,其它读音:jīn,jìn
“尽”:jìn,其它读音:jìn,jǐn
“从”:cóng,其它读音:cóng,zòng,cōng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“夫”:,其它读音:fū,fú
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“可”:,其它读音:kě,kè
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“可”:,其它读音:kě,kè
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“修”:xiū,其它读音:xiū,xiāo
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“教”:jiào,其它读音:jiào,jiāo
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“语”:,其它读音:yǔ,yù
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“归”:guī,其它读音:guī,kuì
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“尽”:jìn,其它读音:jìn,jǐn
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“强”:qiáng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“畜”:,其它读音:xù,chù
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“纵”:zòng,其它读音:zòng,zǒng
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“称”:chēng,其它读音:chēng,chèn,chèng
“恶”:è,其它读音:è,wù,ě,wū
“待”:dài,其它读音:dài,dāi
“强”:qiáng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“分”:fēn,其它读音:fēn,fèn
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“从”:zòng,其它读音:cóng,zòng,cōng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“仇”:chóu,其它读音:chóu,qiú
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“从”:zòng,其它读音:cóng,zòng,cōng
“合”:,其它读音:hé,gě
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“强”:qiáng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“强”:qiáng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“委”:wěi,其它读音:wěi,wēi
“请”:qǐng,其它读音:qǐng,qíng,qīng
“地”:,其它读音:dì,de
“削”:xiāo,其它读音:xiāo,xuē,qiào
“地”:,其它读音:dì,de
“削”:xiāo,其它读音:xiāo,xuē,qiào
“削”:xiāo,其它读音:xiāo,xuē,qiào
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wàng,wú
“地”:,其它读音:dì,de
“从”:zòng,其它读音:cóng,zòng,cōng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“能”:néng,其它读音:néng,nái,nài,tái,tài
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“强”:qiáng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“从”:zòng,其它读音:cóng,zòng,cōng
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wàng,wú
“地”:,其它读音:dì,de
“强”:qiáng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“重”:zhòng,其它读音:zhòng,chóng,tóng
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“地”:,其它读音:dì,de
“削”:xiāo,其它读音:xiāo,xuē,qiào
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“重”:zhòng,其它读音:zhòng,chóng,tóng
“处”:chǔ,其它读音:chǔ,chù
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“说”:shuō,其它读音:shuō,shuì,yuè,tuō
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“说”:shuì,其它读音:shuō,shuì,yuè,tuō
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“缴”:jiǎo,其它读音:jiǎo,zhuó
“说”:shuō,其它读音:shuō,shuì,yuè,tuō
“侥”:jiǎo,其它读音:jiǎo,yáo
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wàng,wú
“说”:shuō,其它读音:shuō,shuì,yuè,tuō
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“当”:dàng,其它读音:dāng,dàng
“否”:fǒu,其它读音:fǒu,pǐ
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“可”:,其它读音:kě,kè
“王”:wàng,其它读音:wáng,wàng
“可”:,其它读音:kě,kè
“夫”:,其它读音:fū,fú
“王”:wàng,其它读音:wáng,wàng
“能”:néng,其它读音:néng,nái,nài,tái,tài
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“可”:,其它读音:kě,kè
“强”:qiáng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“能”:néng,其它读音:néng,nái,nài,tái,tài
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“可”:,其它读音:kě,kè
“强”:qiáng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“可”:,其它读音:kě,kè
“责”:,其它读音:zé,zhài
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“术”:shù,其它读音:shù,shú,zhú
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“强”:qiáng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“贾”:,其它读音:gǔ,jiǎ,,jià
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“强”:qiáng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“燕”:yān,其它读音:yàn,yān
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“燕”:yān,其它读音:yàn,yān
“盖”:gài,其它读音:gài,gě,hé
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“从”:zòng,其它读音:cóng,zòng,cōng
“期”:,其它读音:qī,jī
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wàng,wú
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“从”:zòng,其它读音:cóng,zòng,cōng
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wàng,wú
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“从”:zòng,其它读音:cóng,zòng,cōng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“禁”:jìn,其它读音:jīn,jìn
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“尽”:jìn,其它读音:jìn,jǐn
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“地”:,其它读音:dì,de
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“地”:,其它读音:dì,de
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“少”:shǎo,其它读音:shāo,shǎo,shào
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“万”:wàn,其它读音:wàn,mò
“乘”:shèng,其它读音:chéng,shèng
“莫”:,其它读音:mò,mù
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“强”:qiáng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wàng,wú
“术”:shù,其它读音:shù,shú,zhú
“舍”:shě,其它读音:shě,shè,shù
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wàng,wú
“术”:shù,其它读音:shù,shú,zhú
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“过”:guò,其它读音:guò,guo,guō
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wàng,wú
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“可”:,其它读音:kě,kè
“振”:zhèn,其它读音:zhèn,zhēn
“辟”:,其它读音:bì,pì
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“汗”:hàn,其它读音:hàn,hán
“家”:jiā,其它读音:jiā,jia,jie,gū
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“论”:lùn,其它读音:lùn,lún
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“解”:xiè,其它读音:jiě,jiè,xiè
“舍”:shè,其它读音:shě,shè,shù
“解”:xiè,其它读音:jiě,jiè,xiè
“舍”:shè,其它读音:shě,shè,shù
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“少”:shǎo,其它读音:shāo,shǎo,shào
“夫”:,其它读音:fū,fú
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“少”:shǎo,其它读音:shāo,shǎo,shào
“趣”:,其它读音:qǖ,qù,qǔ,cù,cǒu
“趋”:,其它读音:qū,cù
“请”:qǐng,其它读音:qǐng,qíng,qīng
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“可”:,其它读音:kě,kè
“可”:,其它读音:kě,kè
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“贾”:,其它读音:gǔ,jiǎ,,jià
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“少”:shǎo,其它读音:shāo,shǎo,shào
“过”:guò,其它读音:guò,guo,guō
“价”:jià,其它读音:jià,jiè,jie
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“称”:chēng,其它读音:chēng,chèn,chèng
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“盛”:shèng,其它读音:shèng,chéng
“服”:,其它读音:fú,fù,bì
“说”:shuō,其它读音:shuō,shuì,yuè,tuō
“疑”:,其它读音:yí,nǐ,níng
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“为”:wěi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“称”:chēng,其它读音:chēng,chèn,chèng
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“遗”:,其它读音:yí,wèi,suí
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“属”:shǔ,其它读音:shǔ,zhǔ
“节”:jié,其它读音:jié,jiē,jí
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“禁”:jìn,其它读音:jīn,jìn
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“尽”:jìn,其它读音:jìn,jǐn
“重”:chóng,其它读音:zhòng,chóng,tóng
“汗”:hàn,其它读音:hàn,hán
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“修”:xiū,其它读音:xiū,xiāo
“靡”:,其它读音:mí,mǐ,mó
“待”:dài,其它读音:dài,dāi
“夫”:,其它读音:fū,fú
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“除”:chú,其它读音:chú,zhù,shū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wàng,wú
“削”:xiāo,其它读音:xiāo,xuē,qiào
“朝”:cháo,其它读音:zhāo,cháo
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:[email protected] 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。