中国古文之家 访问手机版

《离骚》拼音版,可打印(屈原)

《离骚》由屈原创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • sāo
 • 
  [
  zhàn
  guó
  chǔ
  guó
   
  ]

  yuán
 • 
   
   
   

  qióng
  pèi
  zhī
  yǎn
  jiǎn

   
  zhòng
  ài
  rán
  ér

  zhī
   
  wéi

  dǎng
  rén
  zhī

  liàng

   
  kǒng


  ér
  zhé
  zhī
   
  shí
  bīn
  fēn

  biàn


   
  yòu  yān
  liú
   
  lán
  zhǐ
  biàn
  ér

  fāng

   
  quán
  huì
  huà
  ér
  wéi
  máo
     zhī
  fāng
  cǎo

   
  jīn
  zhí
  wéi

  xiāo
  ài

   


  yǒu   

  hào
  xiū
  zhī
  hài

   


  lán
  wéi

  shì

   
  qiāng

  shí
  ér
  róng
  cháng
   
  wěi
  jué
  měi

  cóng


   
  gǒu

  liè

  zhòng
  fāng
   
  jiāo
  zhuān
  nìng

  màn
  tāo

   
  shā
  yòu

  chōng

  pèi
  wéi
   

  gān
  jìn
  ér   
  yòu

  fāng
  zhī
  néng
  zhī
   

  shí

  zhī
  liú
  cóng

   
  yòu
  shú
  néng

  biàn
  huà
   
  lǎn
  jiāo
  lán

  ruò


   
  yòu
  kuàng
  jiē
  chē

  jiāng

   
  wéi

  pèi
  zhī

  guì

   
  wěi
  jué
  měi
  ér


   
  fāng
  fēi
  fēi
  ér
  nán
  kuī

   
  fēn
  zhì
  jīn
  yóu
  wèi
  mèi
   

  diào

   
  liáo

  yóu
  ér
  qiú

   


  shì
  zhī
  fāng
  zhuàng

   
  zhōu
  liú
  guān

  shàng
  xià
   
 • 
   
   
     lán
  zhī
  jiǔ
  wǎn

   
  yòu
  shù
  huì
  zhī
  bǎi

   

  liú


  jiē
  chē

   


  héng

  fāng
  zhǐ
   

  zhī

  zhī
  jùn
  mào

   
  yuàn

  shí


  jiāng

   
  suī
  wěi
  jué  shāng

   
  āi
  zhòng
  fāng
  zhī

  huì
   
  • 
    
    
    

   gāo
   yáng
   zhī
   miáo


    
   zhèn
   huáng
   kǎo
   yuē

   yōng
    
   shè

   zhēn

   mèng
   zōu

    
   wéi
   gēng
   yín


   jiàng
    
   huáng
   lǎn
   kuí

   chū


    
   zhào   jiā
   míng
    
   míng

   yuē
   zhèng


    


   yuē
   líng
   jūn
    
  • 
    
    
    
   huǐ
   xiàng
   dào
   zhī

   chá

    
   yán
   zhù


   jiāng
   fǎn
    
   huí
   zhèn
   chē
    

   xíng

   zhī
   wèi
   yuǎn
    
   lán
   gāo

    
   chí
   jiāo
   qiū
   qiě
   yān
   zhǐ

    
   jìn
   yóu

    
   tuì
   退
   jiāng

   xiū

   chū

    
   zhì   wéi


    


   róng

   wéi
   cháng
    


   zhī
    
   gǒu

   qíng

   xìn
   fāng
    
   gāo

   guān
   zhī    
   cháng

   pèi
   zhī


    
   fāng
   róu

    
   wéi
   zhāo
   zhì

   yóu
   wèi
   kuī
    

   fǎn


   yóu


    
   jiāng
   wǎng
   guān


   huāng
    
   pèi
   bīn
   fēn

   fán
   shì

    
   fāng
   fēi
   fēi


   zhāng
    
   mín
   shēng

   yǒu
   suǒ
   yào

    


   hào
   xiū

   wéi
   cháng
    
   suī

   jiě

   yóu
   wèi
   biàn

    


   xīn
   zhī

   chéng
    
  • 
    
    
    

   yuǎn

   ér

   suǒ
   zhǐ

    
   liáo

   yóu

   xiāo
   yáo
    

   shào
   kāng
   zhī
   wèi
   jiā

    
   liú
   yǒu

   zhī
   èr
   yáo
    

   ruò
   ér
   méi
   zhuō

    
   kǒng
   dǎo
   yán
   zhī


    
   shì
   hùn
   zhuó
   ér

   xián

    
   hào

   měi
   ér
   chēng
   è
    
   guī
   zhōng


   suì
   yuǎn

    
   zhé
   wáng
   yòu


    
   huái
   怀
   zhèn
   qíng
   ér    

   yān
   néng
   rěn
   ér


   zhōng

    
   suǒ
   qióng
   máo

   tíng
   zhuān
   篿

    
   mìng
   líng
   fēn
   wèi

   zhān
   zhī
    
   yuē
    

   liǎng
   měi
    
   shú
   xìn
   xiū
   ér

   zhī
    


   jiǔ
   zhōu
   zhī    

   wéi
   shì

   yǒu

    
   yuē
    

   miǎn
   yuǎn
   shì
   ér
    
   shú
   qiú
   měi
   ér
   shì

    

   suǒ


   fāng
   cǎo

    
   ěr

   huái
   怀    

   shì
   yōu
   mèi

   xuàn
   yào

    
   shú
   yún
   chá

   zhī
   shàn

    
   mín
   hào   tóng

    
   wéi

   dǎng
   rén    


   ài

   yíng
   yāo

    
   wèi
   yōu
   lán   pèi
    
   lǎn
   chá
   cǎo


   yóu
   wèi


    

   chéng
   měi
   zhī
   néng
   dàng
    

   fèn
   rǎng

   chōng
   wéi

    
   wèi
   shēn
   jiāo


   fāng
    
  • 
    
    
    

   qián
   shèng

   jié
   zhōng

    
   kuì
   píng
   xīn
   ér


    

   yuán
    
   xiāng

   nán
   zhēng

    
   jiù
   chóng
   huá
   ér
   chén

    

    
   jiǔ
   biàn
    

    
   jiǔ

    

    
   xià
   kāng   zòng
    


   nán


   hòu

    


   yòng
   shī

   jiā
   hòng
    

   羿
   yín
   yóu


   tián

    
   yòu
   hào
   shè

   fēng

    

   luàn
   liú

   xiǎn
   zhōng

    
   zhuó
   yòu
   tān

   jué

    
   ào
   shēn


   qiáng


    
   zòng

   ér

   rěn
    

   kāng

   ér

   wàng

    
   jué
   shǒu
   yòng

   diān
   yǔn
    
   xià
   jié
   zhī
   cháng
   wéi

    
   nǎi
   suì
   yān
   ér
   féng
   yāng
    
   hòu
   xīn
   zhī

   hǎi

    
   yīn
   zōng
   yòng
   ér

   cháng
    
   tāng
    

   yǎn
   ér
   zhī
   jìng

    
   zhōu
   lùn
   dào
   ér

   chā
    

   xián
   cái
   ér
   shòu
   néng

    
   xún
   shéng

   ér


    
   huáng
   tiān


   ē

    
   lǎn
   mín

   yān
   cuò

    

   wéi
   shèng
   zhé

   mào
   xíng

    
   gǒu

   yòng

   xià

    
   zhān
   qián
   ér

   hòu

    
   xiàng
   guān
   mín
   zhī


    

   shú
   fēi

   ér

   yòng

    
   shú
   fēi
   shàn
   ér


    
   diàn

   shēn
   ér
   wēi


    
   lǎn

   chū

   yóu
   wèi
   huǐ
    

   liáng
   záo
   ér
   zhèng
   ruì

    

   qián
   xiū


   hǎi
    
   zēng


    
   āi
   zhèn
   shí
   zhī

   dāng
    
   lǎn

   huì

   yǎn


    
   zhān

   jīn
   zhī
   láng
   láng
    
  • 
    
    
    

   cóng
   líng
   fēn
   zhī

   zhān

    
   xīn
   yóu

   ér


    

   xián
   jiāng

   jiàng

    
   huái
   怀
   jiāo

   ér
   yāo
   zhī
    
   bǎi
   shén


   bèi
   jiàng

    
   jiǔ

   bīn

   bìng
   yíng
    
   huáng
   yǎn
   yǎn

   yáng
   líng

    
   gào
    
   yuē
    

   miǎn
   shēng
   jiàng

   shàng
   xià

    
   qiú

   yuē
   zhī
   suǒ
   tóng
    
   tāng
    

   yǎn
   ér
   qiú


    
   zhì
    
   gāo
   yáo
   ér
   néng
   tiáo
    
   gǒu
   zhōng
   qíng

   hào
   xiū

    
   yòu


   yòng

   xíng
   méi
    
   yuè
   cāo
   zhù


   yán

    

   dīng
   yòng
   ér


    

   wàng
   zhī

   dāo

    
   zāo
   zhōu
   wén
   ér


    
   nìng

   zhī
   ōu


    

   huán
   wén

   gāi

    

   nián
   suì
   zhī
   wèi
   yàn

    
   shí

   yóu

   wèi
   yāng
    
   kǒng

   jué
   zhī
   xiān
   míng

    
   shǐ
   使

   bǎi
   cǎo
   wèi
   zhī

   fāng
    

  • 
    
    
    
   cháng
   tài


   yǎn


    
   āi
   mín
   shēng
   zhī
   duō
   jiān
    

   suī
   hào
   xiū
   kuā
    
   jiǎn
   zhāo
   suì
   ér


    
   huì
   xiāng

    
   yòu
   shēn
   zhī

   lǎn
   chǎi
    


   xīn
   zhī
   suǒ
   shàn

    
   suī
   jiǔ


   yóu
   wèi
   huǐ
    
   yuàn
   líng
   xiū
   zhī
   hào
   dàng

    
   zhōng

   chá

   mín
   xīn
    
   zhòng   zhī
   é
   méi

    
   yáo
   zhuó
   wèi


   shàn
   yín
    

   shí

   zhī
   gōng
   qiǎo

    
   miǎn
   guī

   ér
   gǎi
   cuò
    
   bèi
   shéng


   zhuī


    
   jìng
   zhōu
   róng

   wéi

    
   tún   chà
   chì

    


   qióng
   kùn


   shí

    
   nìng   liú
   wáng

    


   rěn
   wéi

   tài

    
   zhì
   niǎo
   zhī

   qún

    

   qián
   shì
   ér

   rán
    

   fāng
   yuán
   zhī
   néng
   zhōu

    

   shú

   dào
   ér
   xiāng
   ān
    

   xīn
   ér

   zhì

    
   rěn
   yóu
   ér
   rǎng
   gòu
    

   qīng
   bái


   zhí

    

   qián
   shèng
   zhī
   suǒ
   hòu
    
  • 
    
    
    

   sān
   hòu
   zhī
   chún
   cuì

    

   zhòng
   fāng
   zhī
   suǒ
   zài
    

   shēn
   jiāo

   jùn
   guì

    

   wéi
   rèn

   huì
   chǎi
    

   yáo
    
   shùn
   zhī
   gěng
   jiè

    

   zūn
   dào
   ér


    

   jié
   zhòu
   zhī
   chāng


    

   wéi
   jié
   jìng

   jiǒng

    
   wéi

   dǎng
   rén
   zhī
   tōu


    

   yōu
   mèi

   xiǎn
   ài
    


   shēn
   zhī
   dàn
   yāng

    
   kǒng
   huáng

   zhī
   bài

    

   bēn
   zǒu

   xiān
   hòu

    

   qián
   wáng
   zhī
   zhǒng

    
   quán

   chá

   zhī
   zhōng
   qíng

    
   fǎn
   xìn
   chán
   ér


    


   zhī
   jiǎn
   jiǎn
   zhī
   wéi
   huàn

    
   rěn
   ér

   néng
   shě

    
   zhǐ
   jiǔ
   tiān

   wéi
   zhèng

    

   wéi
   líng
   xiū
   zhī


    
   yuē
   huáng
   hūn

   wéi


    
   qiāng
   zhōng
   dào
   ér
   gǎi

    
   chū   chéng
   yán

    
   hòu
   huǐ
   dùn
   ér
   yǒu

       nán


   bié

    
   shāng
   líng
   xiū
   zhī
   shuò
   huà
    
  • 
    
    
    
   líng
   fēn

   gào   zhān

    

   jiāng
   xíng
    
   zhé
   qióng
   zhī

   wéi
   xiū

    
   jīng
   qióng


   wéi
   zhāng
    
   wèi

   jià
   fēi
   lóng

    

   yáo
   xiàng

   wéi
   chē
    


   xīn
   zhī

   tóng

    

   jiāng
   yuǎn
   shì


   shū
    
   zhān

   dào

   kūn
   lún

    

   xiū
   yuǎn

   zhōu
   liú
    
   yáng
   yún

   zhī
   ǎn
   ǎi

    
   míng

   luán
   zhī
   jiū
   jiū
    
   zhāo

   rèn

   tiān
   jīn

    


   zhì


   西

    
   fèng
   huáng


   chéng


    
   gāo
   áo
   xiáng
   zhī


    


   xíng

   liú
   shā

    
   zūn
   chì
   shuǐ
   ér
   róng

    
   huī
   jiāo
   lóng
   shǐ
   使
   liáng
   jīn

    
   zhào

   西
   huáng
   shǐ
   使
   shè

    

   xiū
   yuǎn

   duō
   jiān

    
   téng
   zhòng
   chē
   shǐ
   使
   jìng
   shì
    


   zhōu

   zuǒ
   zhuǎn

    
   zhǐ

   西
   hǎi

   wéi

    
   tún

   chē

   qiān
   shèng

    


   dài
   ér
   bìng
   chí
    
   jià

   lóng
   zhī
   wǎn
   wǎn

    
   zài
   yún

   zhī
   wēi

    

   zhì
   ér

   jié

    
   shén
   gāo
   chí
   zhī
   miǎo
   miǎo
    
   zòu
    
   jiǔ

    
   ér

    
   sháo
    

    
   liáo
   jiǎ
    
   zhì
   shēng
   huáng
   zhī    

   lín


   jiù
   xiāng
    


   bēi


   huái
   怀

    
   quán


   ér

   xíng
    
  • 
    
    
    
   guì

   rèn

   chén


    
   gěng
   zhōng
   zhèng
    


   qiú

   chéng


    

   āi
   fēng

   shàng
   zhēng
    
   zhāo

   rèn

   cāng


    


   zhì

   xuán

    

   shǎo
   liú

   líng
   suǒ

    
   jiāng

    

   lìng   jié

    
   wàng
   yān

   ér


    

   màn
   màn

   xiū
   yuǎn

    

   jiāng
   shàng
   xià
   ér
   qiú
   suǒ
    
   yìn   xián
   chí

    
   zǒng

   pèi


   sāng
    
   zhé
   ruò

    
   liáo
   xiāo
   yáo

   xiāng
   yáng
    
   qián
   wàng
   shū
   shǐ
   使
   xiān


    
   hòu
   fēi
   lián
   shǐ
   使
   bēn
   zhǔ
    
   luán
   huáng
   wèi

   xiān
   jiè

    
   léi
   shī
   gào


   wèi

    

   lìng
   fèng
   niǎo
   fēi
   téng

    

   zhī    
   piāo
   fēng
   tún

   xiāng


    
   shuài
   yún

   ér
   lái

    
   fēn
   zǒng
   zǒng
    
   bān   shàng
   xià
    

   lìng

   hūn
   kāi
   guān

    

   chāng

   ér
   wàng

    
   shí
   ài
   ài

   jiāng


    
   jié
   yōu
   lán
   ér
   yán
   zhù
    
   shì
   hùn
   zhuó
   ér

   fēn

    
   hào

   měi
   ér


    
  • 
    
    
    
   zhāo

   jiāng


   bái
   shuǐ

    
   dēng
   làng
   fēng
   ér
   xiè

    

   fǎn


   liú


    
   āi
   gāo
   qiū
   zhī


    


   yóu

   chūn
   gōng

    
   zhé
   qióng
   zhī


   pèi
    

   róng
   huá
   zhī
   wèi
   luò

    
   xiàng
   xià

   zhī


    

   lìng
   fēng
   lóng
   chéng
   yún

    
   qiú

   fēi
   zhī
   suǒ
   zài
    
   jiě
   pèi
   xiāng

   jié
   yán

    

   lìng
   jiǎn
   xiū

   wéi

    
   fēn
   zǒng
   zǒng
    

   wěi
   huà

   nán
   qiān
    

   guī


   qióng
   shí

    
   zhāo
   zhuó


   wěi
   pán
    
   bǎo
   jué
   měi

   jiāo
   ào

    

   kāng


   yín
   yóu
    
   suī
   xìn
   měi
   ér    
   lái
   wéi

   ér
   gǎi
   qiú
    
   lǎn
   xiàng
   guān
    
   zhōu
   liú

   tiān

   nǎi
   xià
    
   wàng
   yáo
   tái
   zhī
   yǎn
   jiǎn

    
   jiàn
   yǒu
   sōng
   zhī


    

   lìng
   zhèn
   wéi
   méi

    
   zhèn
   gào   hǎo
    
   xióng
   jiū
   zhī
   míng
   shì

    

   yóu


   tiāo
   qiǎo
    
   xīn
   yóu

   ér    


   shì
   ér


    
   fèng
   huáng

   shòu


    
   kǒng
   gāo
   xīn
   zhī
   xiān

    
  • 
    
    
    


   zhī
   chán
   yuán

    
   shēn
   shēn    
   yuē
    

   gǔn
   xìng
   zhí

   wáng
   shēn

    
   zhōng
   rán
   yāo


   zhī

       jiǎn
   ér
   hào
   xiū

    
   fēn

   yǒu

   kuā

    


   shī

   yíng
   shì

    
   pàn


   ér


    
   zhòng   shuì

    
   shú
   yún
   chá

   zhī
   zhōng
   qíng
    
   shì
   bìng

   ér
   hào
   péng

    


   qióng

   ér


   tīng
    
  • 
    
    
    
   fēn


   yǒu

   nèi
   měi

    
   yòu
   chóng
   zhī

   xiū
   néng
    

   jiāng   zhǐ

    
   rèn
   qiū
   lán

   wéi
   pèi
    


   ruò
   jiāng    
   kǒng
   nián
   suì
   zhī    
   zhāo
   qiān

   zhī

   lán

    

   lǎn
   zhōu
   zhī

   宿
   mǎng
    

   yuè   yān

    
   chūn

   qiū

   dài

    
   wéi
   cǎo

   zhī
   líng
   luò

    
   kǒng
   měi
   rén
   zhī
   chí

    


   zhuàng
   ér

   huì

    


   gǎi


    
   chéng   chí
   chěng

    
   lái

   dǎo

   xiān

    
  • 
    
    
    
   zhòng
   jiē
   jìng
   jìn

   tān
   lán

    
   píng

   yàn

   qiú
   suǒ
    
   qiāng
   nèi
   shù


   liáng
   rén

    

   xīng
   xīn
   ér


    

   chí


   zhuī
   zhú

    
   fēi

   xīn
   zhī
   suǒ

    
   lǎo
   rǎn
   rǎn

   jiāng
   zhì

    
   kǒng
   xiū
   míng
   zhī


    
   zhāo
   yǐn

   lán
   zhī
   zhuì


    

   cān
   qiū

   zhī
   luò
   yīng
    
   gǒu

   qíng

   xìn
   kuā

   liàn
   yào

    
   cháng
   kǎn
   hàn


   shāng
    
   lǎn

   gēn

   jié
   chǎi

    
   guàn


   zhī
   luò
   ruǐ
    
   jiǎo
   jùn
   guì

   rèn
   huì

    
   suǒ

   shéng
   zhī


    
   jiǎn   qián
   xiū

    
   fēi
   shì

   zhī
   suǒ

    
   suī

   zhōu

   jīn
   zhī
   rén

    
   yuàn

   péng
   xián
   zhī


    
  • 
    
    
    
   luàn
   yuē
    


   zāi
    
   guó

   rén


   zhī

    
   yòu

   huái
   怀    
   wéi
   měi
   zhèng

    

   jiāng
   cóng
   péng
   xián
   zhī
   suǒ

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《楚辞》南京大学出版社,《楚辞》诵读本 中华书局,
全文详解
   帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。
  我是古帝高阳氏的子孙,我已去世的父亲字伯庸。
  摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。
  岁星在寅那年的孟春月,正当庚寅日那天我降生。
  皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名。
  父亲仔细揣测我的生辰,于是赐给我相应的美名:
  名余曰正则兮,字余曰灵均。
  父亲把我的名取为正则,同时把我的字叫作灵均。
   纷吾既有此内美兮,又重之以修能。
   天赋给我很多良好素质,我不断加强自己的修养。
  扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩。
  我把江离芷草披在肩上,把秋兰结成索佩挂身旁。
  汩余若将不及兮,恐年岁之不吾与。
  光阴似箭我好像跟不上,岁月不等待人令我心慌。
  朝搴阰之木兰兮,夕揽洲之宿莽。
  早晨我在大坡采集木兰,傍晚在小洲中摘取宿莽。
  日月忽其不淹兮,春与秋其代序。
  时光迅速逝去不能久留,四季更相代谢变化有常。
  惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。
  我想到草木已由盛到衰,恐怕自己身体逐渐衰老。
  不抚壮而弃秽兮,何不改此度?
  何不利用盛时扬弃秽政,为何还不改变这些法度。
  乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路!
  乘上千里马纵横驰骋吧,来呀,我在前引导开路!
   昔三后之纯粹兮,固众芳之所在。
   从前三后公正德行完美,所以群贤都在那里聚会。
  杂申椒与菌桂兮,岂惟纫夫蕙茝!
  杂聚申椒菌桂似的人物,岂止联系优秀的茝和蕙。
  彼尧、舜之耿介兮,既遵道而得路。
  唐尧虞舜多么光明正直,他们沿着正道登上坦途。
  何桀纣之猖披兮,夫唯捷径以窘步。
  夏桀殷纣多么狂妄邪恶,贪图捷径必然走投无路。
  惟夫党人之偷乐兮,路幽昧以险隘。
  结党营私的人苟安享乐,他们的前途黑暗而险阻。
  岂余身之惮殃兮,恐皇舆之败绩!
  难道我害怕招灾惹祸吗,我只担心祖国为此覆没。
  忽奔走以先后兮,及前王之踵武。
  前前后后我奔走照料啊,希望君王赶上先王脚步。
  荃不察余之中情兮,反信谗而齌怒。
  你不深入了解我的忠心,反而听信谗言对我发怒。
  余固知謇謇之为患兮,忍而不能舍也。
  我早知道忠言直谏有祸,原想忍耐却又控制不住。
  指九天以为正兮,夫惟灵修之故也。
  上指苍天请它给我作证.一切都为了君王的缘故。
  曰黄昏以为期兮,羌中道而改路。
  当初已约定黄昏时迎亲,不知为何途中忽然改路。
  初既与余成言兮,后悔遁而有他。
  你以前既然和我有成约,现另有打算又追悔当初。
  余既不难夫离别兮,伤灵修之数化。
  我并不难于与你别离啊,只是伤心你的反反复复。
   余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。
   我已经栽培了很多春兰,又种植香草秋蕙一大片。
  畦留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷。
  分垄培植了留夷和揭车,还把杜衡芳芷套种其间。
  冀枝叶之峻茂兮,愿俟时乎吾将刈。
  我希望它们都枝繁叶茂,等待着我收割的那一天。
  虽萎绝其亦何伤兮,哀众芳之芜秽。
  它们枯萎死绝有何伤害,使我痛心的是它们质变。
   众皆竞进以贪婪兮,凭不厌乎求索。
   大家都拚命争着向上爬,利欲熏心而又贪得无厌。
  羌内恕己以量人兮,各兴心而嫉妒。
  他们猜疑别人宽恕自己,他们勾心斗角相互妒忌。
  忽驰骛以追逐兮,非余心之所急。
  急于奔走钻营争权夺利,这些不是我追求的东西。
  老冉冉其将至兮,恐修名之不立。
  只觉得老年在渐渐来临,担心美好名声不能树立。
  朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英。
  早晨我饮木兰上的露滴,晚上我用菊花残瓣充饥。
  苟余情其信姱以练要兮,长顑颔亦何伤。
  只要我的情感坚贞不易,形消骨立又有什么关系。
  擥木根以结茝兮,贯薜荔之落蕊。
  我用树木的根编结茝草,再把薜荔花蕊穿在一起。
  矫菌桂以纫蕙兮,索胡绳之纚纚。
  我拿菌桂枝条联结蕙草,胡绳搓成绳索又长又好。
  謇吾法夫前修兮,非世俗之所服。
  我向古代的圣贤学习啊,不是世间俗人能够做到。
  虽不周于今之人兮,愿依彭咸之遗则。
  我与现在的人虽不相容,我却愿依照彭咸的遗教。
   长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。
   我揩着眼泪啊声声长叹,可怜人生道路多么艰难。
  余虽好修姱以鞿羁兮,謇朝谇而夕替。
  我虽爱好修洁严于责己,早晨被辱骂晚上又丢官。
  既替余以蕙纕兮,又申之以揽茝。
  他们攻击我佩带蕙草啊,又指责我爱好采集茝兰。
  亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。
  这是我心中追求的东西,就是多次死亡也不后悔。
  怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心。
  怨就怨楚王这样糊涂啊,他始终不体察别人心情。
  众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫。
  那些女人妒忌我的丰姿,造谣诬蔑说我妖艳好淫。
  固时俗之工巧兮,偭规矩而改错。
  庸人本来善于投机取巧,背弃规矩而又改变政策。
  背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。
  违背是非标准追求邪曲,争着苟合取悦作为法则。
  忳郁邑余侘傺兮,吾独穷困乎此时也。
  忧愁烦闷啊我失意不安,现在孤独穷困多么艰难。
  宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也。
  宁可马上死去魂魄离散,媚俗取巧啊我坚决不干。
  鸷鸟之不群兮,自前世而固然。
  雄鹰不与那些燕雀同群,原本自古以来就是这般。
  何方圜之能周兮,夫孰异道而相安?
  方和圆怎能够互相配各,志向不同何能彼此相安。
  屈心而抑志兮,忍尤而攘诟。
  宁愿委曲心志压抑情感,宁把斥责咒骂统统承担。
  伏清白以死直兮,固前圣之所厚。
  保持清白节操死于直道,这本为古代圣贤所称赞!
   悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。
   后悔当初不曾看清前途,迟疑了一阵我又将回头。
  回朕车以复路兮,及行迷之未远。
  调转我的车走回原路啊,趁着迷途未远赶快罢休。
  步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息。
  我打马在兰草水边行走,跑上椒木小山暂且停留。
  进不入以离尤兮,退将复修吾初服。
  既然进取不成反而获罪,那就回来把我旧服重修。
  制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。
  我要把菱叶裁剪成上衣,我并用荷花把下裳织就。
  不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。
  没有人了解我也就罢了,只要内心真正馥郁芳柔。
  高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。
  把我的帽子加得高高的,把我的佩带增得长悠悠。
  芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。
  虽然芳洁污垢混杂一起,只有纯洁品质不会腐朽。
  忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。
  我忽然回头啊纵目远望,我将游观四面遥远地方。
  佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。
  佩着五彩缤纷华丽装饰,散发出一阵阵浓郁清香。
  民生各有所乐兮,余独好修以为常。
  人们各有自己的爱好啊,我独爱好修饰习以为常。
  虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。
  即使粉身碎骨也不改变,难道我能受警戒而彷徨!
   女嬃之婵媛兮,申申其詈予,曰:
   姐姐对我遭遇十分关切,她曾经一再地向我告诫:
  鲧婞直以亡身兮,终然夭乎羽之野。
  她说“鲧太刚直不顾性命,结果被杀死在羽山荒野。
  汝何博謇而好修兮,纷独有此姱节?
  你何忠言无忌爱好修饰,还独有很多美好的节操。
  薋菉葹以盈室兮,判独离而不服。
  满屋堆着都是普通花草,你却与众不同不肯佩服。
  众不可户说兮,孰云察余之中情?
  众人无法挨家挨户说明,谁会来详察我们的本心。
  世并举而好朋兮,夫何茕独而不予听?
  世上的人都爱成群结伙,为何对我的话总是不听?”
   依前圣以节中兮,喟凭心而历兹。
   我以先圣行为节制性情,愤懑心情至今不能平静。
  济沅、湘以南征兮,就重华而敶词:
  渡过沅水湘水向南走去,我要对虞舜把道理讲清:“
  启《九辩》与《九歌》兮,夏康娱以自纵。
  夏启偷得《九辩》和《九歌》啊,他寻欢作乐而放纵忘情。
  不顾难以图后兮,五子用失乎家巷。
  不考虑将来看不到危难,因此武观得以酿成内乱。
  羿淫游以佚畋兮,又好射夫封狐。
  后羿爱好田猎溺于游乐,对射杀大狐狸特别喜欢。
  固乱流其鲜终兮,浞又贪夫厥家。
  本来淫乱之徒无好结果,寒浞杀羿把他妻子霸占。
  浇身被服强圉兮,纵欲而不忍。
  寒浇自恃有强大的力气,放纵情欲不肯节制自己。
  日康娱而自忘兮,厥首用夫颠陨。
  天天寻欢作乐忘掉自身,因此他的脑袋终于落地。
  夏桀之常违兮,乃遂焉而逢殃。
  夏桀行为总是违背常理,结果灾殃也就难以躲避。
  后辛之菹醢兮,殷宗用而不长。
  纣王把忠良剁成肉酱啊,殷朝天下因此不能久长。
  汤、禹俨而祗敬兮,周论道而莫差。
  商汤夏禹态度严肃恭敬,正确讲究道理还有文王。
  举贤才而授能兮,循绳墨而不颇。
  他们都能选拔贤者能人,遵循一定准则不会走样。
  皇天无私阿兮,览民德焉错辅。
  上天对一切都公正无私,见有德的人就给予扶持。
  夫维圣哲以茂行兮,苟得用此下土。
  只有古代圣王德行高尚,才能够享有天下的土地。
  瞻前而顾后兮,相观民之计极。
  回顾过去啊把将来瞻望,看到了做人的根本道理。
  夫孰非义而可用兮?
  哪有不义的事可以去干?
  孰非善而可服?
  哪有不善的事应该担当。
  阽余身而危死兮,览余初其犹未悔。
  我虽然面临死亡的危险,毫不后悔自己当初志向。
  不量凿而正枘兮,固前修以菹醢。
  不度量凿眼就削正榫头,前代的贤人正因此遭殃。”
  曾歔欷余郁邑兮,哀朕时之不当。
  我泣声不绝啊烦恼悲伤,哀叹自己未逢美好时光。
  揽茹蕙以掩涕兮,沾余襟之浪浪。
  拿着柔软蕙草揩抹眼泪,热泪滚滚沾湿我的衣裳。
   跪敷衽以陈辞兮,耿吾既得此中正。
   铺开衣襟跪着慢慢细讲,我已获得正道心里亮堂。
  驷玉虬以椉鹥兮,溘埃风余上征。
  驾驭着玉虬啊乘着凤车,在风尘掩翳中飞到天上。
  朝发轫于苍梧兮,夕余至乎县圃。
  早晨从南方的苍梧出发,傍晚就到达了昆仑山上。
  欲少留此灵琐兮,日忽忽其将暮。
  我本想在灵琐稍事逗留,夕阳西下已经暮色苍茫。
  吾令羲和弭节兮,望崦嵫而勿迫。
  我命令羲和停鞭慢行啊,莫叫太阳迫近崦嵫山旁。
  路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。
  前面的道路啊又远又长,我将上上下下追求理想。
  饮余马于咸池兮,总余辔乎扶桑。
  让我的马在咸池里饮水,把马缰绳拴在扶桑树上。
  折若木以拂日兮,聊逍遥以相羊。
  折下若木枝来挡住太阳,我可以暂且从容地徜徉。
  前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属。
  叫前面的望舒作为先驱,让后面的飞廉紧紧跟上。
  鸾皇为余先戒兮,雷师告余以未具。
  鸾乌凤凰为我在前戒备,雷师却说还没安排停当。
  吾令凤鸟飞腾兮,继之以日夜。
  我命令凤凰展翅飞腾啊,要日以继夜地不停飞翔。
  飘风屯其相离兮,帅云霓而来御。
  旋风结聚起来互相靠拢,它率领着云霓向我迎上。
  纷总总其离合兮,斑陆离其上下。
  云霓越聚越多忽离忽合,五光十色上下飘浮荡漾。
  吾令帝阍开关兮,倚阊阖而望予。
  我叫天门守卫把门打开,他却倚靠天门把我呆望。
  时暧暧其将罢兮,结幽兰而延伫。
  日色渐暗时间已经晚了,我纽结着幽兰久久徜徉。
  世溷浊而不分兮,好蔽美而嫉妒。
  这个世道混浊善恶不分,喜欢嫉妒别人抹煞所长。
   朝吾将济于白水兮,登阆风而緤马。
   清晨我将要渡过白水河,登上阆风山把马儿系着。
  忽反顾以流涕兮,哀高丘之无女。
  忽然回头眺望涕泪淋漓,哀叹高丘竟然没有美女。
  溘吾游此春宫兮,折琼枝以继佩。
  我飘忽地来到春宫一游,折下玉树枝条增添佩饰。
  及荣华之未落兮,相下女之可诒。
  趁琼枝上花朵还未凋零,把能受馈赠的美女找寻。
  吾令丰隆乘云兮,求宓妃之所在。
  我命令云师把云车驾起,我去寻找宓妃住在何处。
  解佩纕以结言兮,吾令謇修以为理。
  解下佩带束好求婚书信,我请蹇修前去给我做媒。
  纷总总其离合兮,忽纬繣其难迁。
  云霓纷纷簇集忽离忽合,很快知道事情乖戾难成。
  夕归次于穷石兮,朝濯发乎洧盘。
  晚上宓妃回到穷石住宿,清晨到洧盘把头发洗濯。
  保厥美以骄傲兮,日康娱以淫游。
  宓妃仗着貌美骄傲自大,成天放荡不羁寻欢作乐。
  虽信美而无礼兮,来违弃而改求。
  她虽然美丽但不守礼法,算了吧放弃她另外求索。
  览相观于四极兮,周流乎天余乃下。
  我在天上观察四面八方,周游一遍后我从天而降。
  望瑶台之偃蹇兮,见有娀之佚女。
  遥望华丽巍峨的玉台啊,见有娀氏美女住在台上。
  吾令鸩为媒兮,鸩告余以不好。
  我请鸩鸟前去给我做媒,鸩鸟却说那个美女不好。
  雄鸠之鸣逝兮,余犹恶其佻巧。
  雄鸠叫唤着飞去说媒啊,我又嫌它过分诡诈轻佻。
  心犹豫而狐疑兮,欲自适而不可。
  我心中犹豫而疑惑不定,想自己去吧又觉得不妙。
  凤皇既受诒兮,恐高辛之先我。
  凤凰已接受托付的聘礼,恐怕高辛赶在我前面了。
   欲远集而无所止兮,聊浮游以逍遥。
   想到远方去又无处安居,只好四处游荡流浪逍遥。
  及少康之未家兮,留有虞之二姚。
  趁少康还未结婚的时节,还留着有虞国两位阿娇。
  理弱而媒拙兮,恐导言之不固。
  媒人无能没有灵牙利齿,恐怕能说合的希望很小。
  世溷浊而嫉贤兮,好蔽美而称恶。
  世间混乱污浊嫉贤妒能,爱障蔽美德把恶事称道。
  闺中既以邃远兮,哲王又不寤。
  闺中美女既然难以接近,贤智君王始终又不醒觉。
  怀朕情而不发兮,余焉能忍而与此终古?
  满腔忠贞激情无处倾诉,我怎么能永远忍耐下去!
  索藑茅以筳篿兮,命灵氛为余占之。
  我找来了灵草和细竹片,请求神巫灵氛为我占卜。
  曰:
  “听说:
  两美其必合兮,孰信修而慕之?
  双方美好必将结合看谁真正好修必然爱慕。
  思九州之博大兮,岂惟是其有女?
  想到天下多么辽阔广大,难道只在这里才有娇女?”
  曰:
  还说:“
  勉远逝而无狐疑兮,孰求美而释女?
  劝你远走高飞不要迟疑,谁寻求美人会把你放弃?
  何所独无芳草兮,尔何怀乎故宇?
  世间什么地方没有芳草,你又何必苦苦怀恋故地?
  世幽昧以昡曜兮,孰云察余之善恶?
  世道黑暗使人眼光迷乱,谁又能够了解我们底细?
  民好恶其不同兮,惟此党人其独异!
  人们的好恶本来不相同,只是这邦小人更加怪异。
  户服艾以盈要兮,谓幽兰其不可佩。
  人人都把艾草挂满腰间,说幽兰是不可佩的东西。
  览察草木其犹未得兮,岂珵美之能当?
  对草木好坏还分辨不清,怎么能够正确评价玉器?
  苏粪壤以充帏兮,谓申椒其不芳。
  用粪土塞满自己的香袋,反说佩的申椒没有香气。”
   欲从灵氛之吉占兮,心犹豫而狐疑。
   想听从灵氛占卜的好卦,心里犹豫迟疑决定不下。
  巫咸将夕降兮,怀椒糈而要之。
  听说巫咸今晚将要降神,我带着花椒精米去接他。
  百神翳其备降兮,九疑缤其并迎。
  天上诸神遮天蔽日齐降,九疑山的众神纷纷迎迓。
  皇剡剡其扬灵兮,告余以吉故。
  他们灵光闪闪显示神灵,巫咸又告诉我不少佳话。
  曰:
  他说:“
  勉升降以上下兮,求矩矱之所同。
  应该努力上天下地,去寻求意气相投的同道。
  汤、禹俨而求合兮,挚、咎繇而能调。
  汤禹为人严正虚心求贤,得到伊尹皋陶君臣协调。
  苟中情其好修兮,又何必用夫行媒?
  只要内心善良爱好修洁,又何必一定要媒人介绍?
  说操筑于傅岩兮,武丁用而不疑。
  傅说拿祷杵在傅岩筑墙,武丁毫不犹豫用他为相。
  吕望之鼓刀兮,遭周文而得举。
  太公吕望曾经做过屠夫,他被任用是遇到周文王。
  宁戚之讴歌兮,齐桓闻以该辅。
  宁戚喂牛敲着牛角歌唱,齐桓公听见后任为大夫。
  及年岁之未晏兮,时亦犹其未央。
  趁现在年轻大有作为啊,施展才能还有大好时光。
  恐鹈鴃之先鸣兮,使夫百草为之不芳。
  只怕杜鹃它叫得太早啊,使得百草因此不再芳香。”
   何琼佩之偃蹇兮,众薆然而蔽之。
  为什么这样美好的琼佩,人们却要掩盖它的光辉。
  惟此党人之不谅兮,恐嫉妒而折之。
  想到这邦小人不讲信义,恐怕出于嫉妒把它摧毁。
  时缤纷其变易兮,又何可以淹留?
  时世纷乱而变化无常啊,我怎么可以在这里久留。
  兰芷变而不芳兮,荃蕙化而为茅。
  兰草和芷草失掉了芬芳,荃草和惠草也变成茅莠。
  何昔日之芳草兮,今直为此萧艾也?
  为什么从前的这些香草,今天全都成为荒蒿野艾。
  岂其有他故兮,莫好修之害也!
  难道还有什么别的理由,不爱好修洁造成的祸害。
  余以兰为可恃兮,羌无实而容长。
  我还以为兰草最可依靠,谁知华而不实虚有其表。
  委厥美以从俗兮,苟得列乎众芳。
  兰草抛弃美质追随世俗,勉强列入众芳辱没香草。
  椒专佞以慢慆兮,樧又欲充夫佩帏。
  花椒专横谄媚十分傲慢,茱萸想进香袋冒充香草。
  既干进而务入兮,又何芳之能祗?
  它们既然这么热心钻营,又有什么香草重吐芳馨。
  固时俗之流从兮,又孰能无变化?
  本来世态习俗随波逐流,又还有谁能够意志坚定?
  览椒兰其若兹兮,又况揭车与江离?
  看到香椒兰草变成这样,何况揭车江离能不变心。
  惟兹佩之可贵兮,委厥美而历兹。
  只有我的佩饰最可贵啊,保持它的美德直到如今。
  芳菲菲而难亏兮,芬至今犹未沬。
  浓郁的香气难以消散啊,到今天还在散发出芳馨。
  和调度以自娱兮,聊浮游而求女。
  我调度和谐地自我欢娱,姑且飘游四方寻求美女。
  及余饰之方壮兮,周流观乎上下。
  趁着我的佩饰还很盛美,我要周游观访上天下地。
   灵氛既告余以吉占兮,历吉日乎吾将行。
   灵氛已告诉我占得吉卦,选个好日子我准备出发。
  折琼枝以为羞兮,精琼爢以为粻。
  折下玉树枝叶作为肉脯,我舀碎美玉把干粮备下。
  为余驾飞龙兮,杂瑶象以为车。
  给我驾车啊用飞龙为马,车上装饰着美玉和象牙。
  何离心之可同兮?
  彼此不同心怎能配合啊?
  吾将远逝以自疏。
  我将要远去主动离开他。
  邅吾道夫昆仑兮,路修远以周流。
  我把行程转向昆仑山下,路途遥远继续周游观察。
  扬云霓之晻蔼兮,鸣玉鸾之啾啾。
  云霞虹霓飞扬遮住阳光,车上玉铃丁当响声错杂。
  朝发轫于天津兮,夕余至乎西极。
  清晨从天河的渡口出发,最远的西边我傍晚到达。
  凤皇翼其承旗兮,高翱翔之翼翼。
  凤凰展翅承托着旌旗啊,长空翱翔有节奏地上下。
  忽吾行此流沙兮,遵赤水而容与。
  忽然我来到这流沙地段,只得沿着赤水行进缓缓。
  麾蛟龙使梁津兮,诏西皇使涉予。
  指挥蛟龙在渡口上架桥,命令西皇将我渡到对岸。
  路修远以多艰兮,腾众车使径侍。
  路途多么遥远又多艰险,我传令众车在路旁等待。
  路不周以左转兮,指西海以为期。
  经过不周山向左转去啊,我的目的地已指定西海。
  屯余车其千乘兮,齐玉轪而并驰。
  我再把成千辆车子聚集,把玉轮对齐了并驾齐驱。
  驾八龙之婉婉兮,载云旗之委蛇。
  驾车的八龙蜿蜒地前进,载着云霓旗帜随风卷曲。
  抑志而弭节兮,神高驰之邈邈。
  定下心来啊慢慢地前行,难控制飞得远远的思绪。
  奏《九歌》而舞《韶》兮,聊假日以媮乐。
  演奏着《九歌》跳起《韶》舞啊,且借大好时光寻求欢娱。
  陟升皇之赫戏兮,忽临睨夫旧乡。
  太阳东升照得一片明亮,忽然看见我思念的故乡。
  仆夫悲余马怀兮,蜷局顾而不行。
  我的仆从悲伤马也感怀,退缩回头不肯走向前方。
   乱曰:
   尾声:“
  已矣哉!
  算了吧!
  国无人莫我知兮,又何怀乎故都!
  国内既然没有人了解我,我又何必怀念故国旧居。
  既莫足与为美政兮,吾将从彭咸之所居!
  既然不能实现理想政治,我将追随彭成安排自己。”
多音字参考列表
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [辟,闢](读音:pì,bì)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [露](读音:lòu,lù)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [裳](读音:shɑng,cháng)
  [冠](读音:guàn,guān)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [繁](读音:fán,pó,mǐn)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [南](读音:nā,nán)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [巷](读音:hàng,xiàng)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [殷](读音:yān,yīn)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [迫 ](读音:pǎi,pò, )
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [罷](读音:bɑ,bà,pí,bǐ,bǎi)
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [石](读音:dàn,shí)
  [濯](读音:zhuó,zhào)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [信 ](读音:xìn, )
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [蘇,甦](读音:sū,sù)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [得](读音:de,dé,děi)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [能](读音:néng,nài)
  [若](读音:rě,ruò)
  [茲](读音:cí,zī)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [度](读音:dù,duó)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  [可](读音:kè,kě)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [期](读音:qī,jī)
  [車](读音:chē,jū)
  [其](读音:jī,qí)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [節](读音:jié,jiē)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [夫](读音:fú,fū)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [都](读音:dōu,dū)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [為](读音:wéi,wèi)
  [吾](读音:wú,yù)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [從](读音:cóng,zòng)
欢迎留言/纠错(共有信息205条))

网友留言
  【第100楼】置顶条目掔木根以结茝兮 掔:qian(一声) 茝:chai(三声)
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/7/13)
  【第100_1楼】可参照中华书局的《王力古代汉语》第(548)页 ,中华书局的《王力古代汉语》第(5)页 ,上海辞书出版社的《大辞海 词语卷》第(352)页 ,上海辞书出版社的《大辞海 词语卷》第(4632)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(1925)页 ,人民教育出版社的《高中语文教材 必修下册 2019年版》第(4)页 内容。关于“茝”字,我们查阅多部出版物,商务印书馆《古代汉语词典》只有一个读音:zhǐ,上海辞书出版社《大辞海》词语卷,有zhǐ、chǎi两个读音,意思均为香草名。中华书局《王力古代汉语》注音为:zhǐ,人民教育出版社《高中语文必修下册2019版》注音为:chǎi。意思均为香草名。为了前后读音统一性,我们以人教版注音:chǎi进行前后统一。如果后期教材作出变化,我们同步更新。以后关于“茝”字的读音,敬请参考此条回复。
  古文之家小编回复于(2023/7/14)
  【第99楼】置顶条目又重之以修能中能读nai4,而非neng2
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/1)
  【第99_1楼】可参照上海辞书出版社的《大辞海 词语卷》第(3962)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(1668)页 ,人民教育出版社的《高中语文教材 选择性必修 下册》第(4)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/1/27)
  【第98楼】置顶条目汨mì
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/8/12)
  【第98_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材 选择性必修 下册》第(4)页 内容。
  古文之家小编回复于(2022/9/11)
  【第97楼】贡献条目“及荣华之未落兮”的“华”是按古音读一声还是按习惯读二声?
  古文之家网友:113.21.***发表于(2024/5/15)
  【第97_1楼】参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1240)页 内容。按古代汉语词典,读二声。本文已对相关内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2024/5/15)
  【第96楼】贡献条目“民生各有所乐兮”中的“乐”是读“yao”(第四声)还是“le”(第四声)?
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2024/3/5)
  【第96_1楼】参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1857)页 ,人民教育出版社的《高中语文选择性必修下册》第(5)页 内容。本文已对相关内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2024/3/10)
  【第95楼】贡献条目第二段倒数第三句改版为“何不改此度”,不是“何不改乎此度”
  古文之家网友一天木A0:1.***发表于(2024/3/3)
  【第95_1楼】参照人民教育出版社的《高中语文选择性必修下册》第(4)页 内容。本文已对相关内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2024/3/10)
  【第94楼】贡献条目帅云霓而来御 御ya 
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/9/26)
  【第94_1楼】参照商务印书馆的《古代汉语词典 第二版》第(1837)页 内容。本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/10/3)
  【第93楼】贡献条目好蔽美而称恶的“恶”不应该读“wù”吧?应该读“è”
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/8/18)
  【第93_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:221.178.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
   古文之家小编回复于(2023/8/18)
   【第92楼】贡献条目周论道而莫差的“差”为什么读“cuō”?
   古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/17)
   【第92_1楼】这里应该读cha一声,为协韵,标注为cuo,现已经更正过来。以符合正常的朗读习惯。本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
    古文之家小编回复于(2023/8/18)
    【第91楼】贡献条目“孰非善而可服”中的“服”为什么读bi(四声)而不读fu(二声)
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/8/11)
    【第91_1楼】参照商务印书馆的第(389)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(389)页 内容。本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
    古文之家小编回复于(2023/8/11)
    【第90楼】贡献条目全文详解中,背绳墨以追曲兮“曲”的注释应为邪曲,而非斜曲。
    古文之家网友:125.39.***发表于(2023/8/6)
    【第90_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材选择性必修下册》第(5)页 ,人民教育出版社的《高中语文教材选择性必修下册》第(5)页 ,人民教育出版社的《高中语文教材选择性必修下册》第(5)页 内容。
    古文之家小编回复于(2023/8/7)
    【第89楼】贡献条目岂余身之惮(dan4)殃兮
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/5/17)
    【第89_1楼】参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(256)页 内容。本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为《离骚》拼音版注音所作出的贡献。
    古文之家小编回复于(2023/5/17)
    【第88楼】贡献条目驷玉虬以桀鹥兮,是椉鹥吧
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/4/20)
    【第88_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:42.236.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
     古文之家小编回复于(2023/4/24)
     【第87楼】贡献条目非世俗之所服的服应是fú?
     古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/2/10)
     【第87_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:101.69.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。这里作佩戴讲。
      古文之家小编回复于(2023/3/3)
      【第86楼】进 bú???为什么是二声 不 rù 入 yǐ 以 lí 离 yóu 尤 xī 兮
      古文之家网友:122.24.***发表于(2024/2/24)
      【第85楼】余虽好修姱以鞿羁兮倒数第三个字已经改版为革字旁一个几(但是我打不出来)。既替余以蕙纕兮的倒数第二个字绞丝旁改为简体,)
      古文之家网友tntljlj.***发表于(2024/2/15)
      【第85_1楼】这两个字均为最新简化的字体,暂时无法打出来,即使打出来,制作的文档也会是乱码,教材使用的是出版社自造字体。
       古文之家小编回复于(2024/2/16)
       【第84楼】锡xi(一声)
       古文之家网友:122.24.***发表于(2024/2/4)
       【第84_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1588)页 ,人民教育出版社的《高中语文教材选择性必修下册》第(5)页 ,
       古文之家小编回复于(2024/2/4)
       【第83楼】能,读态;降 读 红;莽,读母;
       古文之家网友:122.24.***发表于(2024/1/10)
       【第83_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(966)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(966)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(714)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(713)页 ,上海辞书出版社的《大辞海》第(3962)页 内容。这几个字,部份书籍为了协韵,注为您所指出的这几个读音。
       古文之家小编回复于(2024/1/10)
       【第82楼】沾余襟之浪浪的浪浪拼音错了吧
       古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/12/21)
       【第82_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(875)页 内容。
       古文之家小编回复于(2023/12/21)
       【第81楼】路修远以多艰兮,腾众车使径待。不是侍
       古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/12/18)
       【第81_1楼】可参照中华书局的《楚辞》第(31)页 内容。
       古文之家小编回复于(2023/12/18)
       【第80楼】“唯庚寅吾以降”这里的“降”是否应该读“hong”(一声)
       古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/11/6)
       【第80_1楼】可参照上海辞书出版社的《大辞海》第(1616)页 内容。
       古文之家小编回复于(2023/11/8)
       【第79楼】肇锡余以嘉名的“锡”,是否是通假字,通“赐”?
       古文之家网友:122.24.***发表于(2023/9/20)
       【第79_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材选择性必修下册》第(3)页 内容。
       古文之家小编回复于(2023/9/22)
       【第78楼】杂申椒与菌桂兮的“菌”读一声还是四声?
       古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/24)
       【第78_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典 第二版》第(801)页 内容。
       古文之家小编回复于(2023/8/24)
       【第77楼】宁戚之讴歌兮的“宁”作为姓氏应读作二声,而不是四声
       古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/8/18)
       【第77_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1049)页 内容。参见义项7.
       古文之家小编回复于(2023/8/18)
       【第76楼】反信谗而齌怒的“齌”为什么读四声,不读一声?人教版2008年6月第1版的高中语文选修读本《中国古代诗歌散文欣赏》第10页,写的读一声。到底哪个对?
       古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/8/18)
       【第76_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(678)页 ,人民教育出版社的《中国古代诗歌散文欣赏》第(10)页 内容。前者和上海辞书出版社《汉语大词典》均标注为四声,后者标注为一声,以教材为主吧。这里应该是教材的误注音。
       古文之家小编回复于(2023/8/18)
       【第75楼】蜷局顾而不行的“行”为什么读“háng”,不读“xíng”?
       古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/18)
       【第75_1楼】这里应该为xing。本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
        古文之家小编回复于(2023/8/18)
        【第74楼】聊假日以媮乐的“乐”为什么读“yào”,不读“lè”?
        古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/18)
        【第74_1楼】本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
         古文之家小编回复于(2023/8/18)
         【第73楼】既干进而务入兮的“干”为什么读“gān”,不读四声?
         古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/18)
         【第73_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(410)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(410)页 内容。
         古文之家小编回复于(2023/8/18)
         【第72楼】九疑缤兮并迎的“疑”是否为“嶷”?“迎”为何读作“yù”?
         古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/18)
         【第72_1楼】可参照上海辞书出版社的《汉语大词典》第(751)页 ,上海古籍出版社的《楚辞集注》第(三三)页 内容。迎跟上面一样,协韵。
         古文之家小编回复于(2023/8/18)
         【第71楼】夕余至乎县圃的“县”为什么读“xuán”?
         古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/17)
         【第71_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典电子版》,上海辞书出版社的《汉语大词典》第(9)卷,第(966)页 内容。
         古文之家小编回复于(2023/8/18)
         【第70楼】沾余襟之浪浪“浪”为什么读“láng”,不读四声?
         古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/17)
         【第70_1楼】可参照上海辞书出版社的《汉语大词典》第(5)卷,第(1284)页 内容。
         古文之家小编回复于(2023/8/18)
         【第69楼】汩余若将不及兮的“汩”的右偏旁是“日”(rì),还是“曰”(yuē)?
         古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/17)
         【第69_1楼】汨汩:这里是两个字,文中应该为后者。
          古文之家小编回复于(2023/8/18)
          【第68楼】求矩矱之所同,这个矱现在拼音标yue(一声),可是按照《辞典》解释,是不是应该读huo(四声)呢
          古文之家网友:183.23.***发表于(2023/8/11)
          【第68_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1854)页 内容。
          古文之家小编回复于(2023/8/12)
          【第67楼】挚咎繇而能调的调为什么不读tiao?
          古文之家网友:221.17.***发表于(2023/8/8)
          【第67_1楼】非常感谢来自热心读者{:221.178.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
           古文之家小编回复于(2023/8/10)
           【第66楼】浪应该读lang(4声)
           古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/7/24)
           【第65楼】非世俗之所服的服应是fú?
           古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/7/1)
           【第65_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:125.39.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为《离骚》注音所作出的贡献。
            古文之家小编回复于(2023/7/1)
            【第64楼】茞chai3
            古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/6/22)
            【第63楼】chai茝
            古文之家网友:111.32.***发表于(2023/6/21)
            【第62楼】汨读mi,2声
            古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/6/17)
            【第62_1楼】请参见置顶回复内容。感谢您的参与!
             古文之家小编回复于(2023/6/18)
             【第61楼】汨为mì,不是yù
             古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/6/8)
             【第61_1楼】请参见置顶回复内容。感谢您的参与!
              古文之家小编回复于(2023/6/9)
              【第60楼】度duo
              古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/6/5)
              【第60_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(190)页 内容。
              古文之家小编回复于(2023/6/6)
              【第59楼】还不错
              古文之家网友:124.95.***发表于(2023/6/2)
              【第58楼】宿莽的莽应该是mu三声
              古文之家网友:111.32.***发表于(2023/5/24)
              【第58_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(966)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(966)页 内容。
              古文之家小编回复于(2023/5/24)
              【第57楼】修能nan四声
              古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/5/19)
              【第57_1楼】请参见置顶回复内容。感谢您的参与!
               古文之家小编回复于(2023/5/20)
               【第56楼】“惟庚寅吾以降”的“降”,上古音“洪”,所以到底是读“jiang(四声)”还是“hong(二声)”?
               古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/5/19)
               【第56_1楼】请参见置顶回复内容。感谢您的参与!
                古文之家小编回复于(2023/5/20)
                【第55楼】“惟庚寅吾以降”的“降”读“hong(二声)”
                古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/5/17)
                【第55_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(713)页 内容。
                古文之家小编回复于(2023/5/17)
                【第54楼】杂申椒与菌桂兮,岂惟纫夫蕙茝 茞:chen(二声)
                古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/5/5)
                【第54_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1925)页 内容。此字在上海辞书上出版社《大辞海》中有chǎi和zhǐ两个注音,意思相同,在商务印书馆的《古代汉语词典》里,只有zhǐ一个音。因此选作zhǐ。如有疑问,欢迎提出。
                古文之家小编回复于(2023/5/17)
                【第53楼】汩余若将不及兮的“汩”读gǔ
                古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/4/25)
                【第53_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材 必修下册 2019年版》第(4)页 内容。
                古文之家小编回复于(2023/4/25)
                【第52楼】“畦留夷与揭车兮” 参考上海古籍出版社的读音,畦读xi2,做动词
                古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/4/11)
                【第52_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1120)页 ,中华书局的《楚辞全注全译丛书》第(9)页 内容。
                古文之家小编回复于(2023/4/11)
                【第51楼】于雷神 田博 文的!!!!!!!!!
                古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/4/11)
                【第50楼】索胡绳之纚纚,这里的纚应读li(二声调)所以应该是索胡绳之纚纚(li li)
                古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/31)
                【第50_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1595)页 内容。
                古文之家小编回复于(2023/3/31)
                【第49楼】道dao三声
                古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/27)
                【第48楼】
                古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/26)
                【第47楼】为什么“浞又贪夫厥家”中家读gū?
                古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/25)
                【第47_1楼】可参照中华书局的《楚辞》第(17)页 内容。
                古文之家小编回复于(2023/3/28)
                【第46楼】夫惟捷径以窘步,惟字错了
                古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/5)
                【第46_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:61.155.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
                 古文之家小编回复于(2023/3/11)
                 【第45楼】茝zhi三声 不读chai
                 古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/2/20)
                 【第45_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材 选择性必修 下册》第(4)页 内容。
                 古文之家小编回复于(2023/3/3)
                 【第44楼】五子用失乎家“巷”读hong(一声)
                 古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/2/16)
                 【第44_1楼】参照中华书局的《楚辞》第(17)页 内容。已作更正。感谢您的参与。
                 古文之家小编回复于(2023/3/3)
                 【第43楼】折琼枝以继佩的“佩”应是pei
                 古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/1/27)
                 【第43_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:101.69.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
                  古文之家小编回复于(2023/1/27)
                  【第42楼】登阆风而绁马的“ 阆”应是第二声
                  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/1/27)
                  【第42_1楼】可参照上海辞书出版社的《大辞海 词语卷》第(1995)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(872)页 内容。这是一个有两种读音的字,取其一即可。
                  古文之家小编回复于(2023/1/27)
                  【第41楼】凭不厌乎求索 原文应该是 冯不猒乎求索(青岛出版社-国学启蒙经典7-楚辞选汉赋选)
                  古文之家网友:61.155.***发表于(2023/1/12)
                  【第41_1楼】可参照中华书局的《楚辞》第(8)页 内容。
                  古文之家小编回复于(2023/1/27)
                  【第40楼】羌内恕己以量人兮,量应该读第四声而不是第二声
                  古文之家网友:61.155.***发表于(2023/1/12)
                  【第40_1楼】参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(910)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(910)页 ,中华书局的《楚辞》第(9)页 内容。已作更正,感谢您的参与。
                  古文之家小编回复于(2023/1/27)
                  【第39楼】腾 zhòng 众 chē 车 shǐ 使 jìng 径 shì 侍?待?
                  古文之家网友:180.16.***发表于(2023/1/10)
                  【第39_1楼】可参照中华书局的《楚辞》第(31)页 内容。
                  古文之家小编回复于(2023/1/27)
                  【第38楼】猖?不是昌吗?
                  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/1/6)
                  【第38_1楼】可参照中华书局的《楚辞》第(6)页 内容。
                  古文之家小编回复于(2023/1/27)
                  【第37楼】忍而不能舍也,舍应该读shě
                  古文之家网友:125.39.***发表于(2023/1/1)
                  【第37_1楼】非常感谢来自热心读者{:125.39.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
                   古文之家小编回复于(2023/1/27)
                   【第36楼】贡献条目相观民之计极,相应为去声,xiang4
                   古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/1)
                   【第36_1楼】参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1628)页 ,中华书局的《楚辞》第(23)页 内容。已更正。感谢您的参与。
                   古文之家小编回复于(2023/1/28)
                   【第35楼】贡献条目女媭之婵媛兮 媛读yuan二声
                   古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/22)
                   【第35_1楼】参照中华书局的《楚辞全注全译丛书》第(15)页 内容。已作更正,感谢您的参与。
                   古文之家小编回复于(2023/1/28)
                   【第34楼】贡献条目浇身被服强圉兮,这里的浇应该读ào?。高等教育出版社的文学作品选中注
                   古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/21)
                   【第34_1楼】参照中华书局的《楚辞全注全译丛书》第(17)页 内容。已作更正,感谢您的参与。
                   古文之家小编回复于(2023/1/28)
                   【第33楼】贡献条目又重之以修能,应该是 读 neng 吧,不应该是 nai
                   古文之家网友:111.32.***发表于(2022/11/4)
                   【第33_1楼】非常感谢来自热心读者{:111.32.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
                    古文之家小编回复于(2022/11/5)
                    【第32楼】贡献条目第二段“扈江离与辟芷兮”中的“辟”读pì,同“僻”,僻静、幽静
                    古文之家网友忘羡Gin:2.***发表于(2022/4/28)
                    【第32_1楼】非常感谢来自热心读者{忘羡Gin:222。216。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
                     古文之家小编回复于(2022/4/29)
                     【第31楼】贡献条目“掔木根以结茞兮”中的“掔”不音“lǎn”,而音“qiān”,且按高等教育出版社应为“擥”字(同“攬”)。就是说“掔”字与“擥”字是完全不一样的。应改为“擥”字。
                     古文之家网友路人小小洋:1.***发表于(2022/4/17)
                     【第31_1楼】感谢您的参与,文中的“擥”问题已更正。另参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(869)页 内容。擥字的注音没有错误。
                     古文之家小编回复于(2022/4/29)
                     【第30楼】贡献条目荃不“查”余之中情兮。中“查”字高等教育出版社为“察”字
                     古文之家网友路人小小洋:1.***发表于(2022/4/17)
                     【第30_1楼】非常感谢来自热心读者{路人小小洋:101。69。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
                      古文之家小编回复于(2022/4/29)
                      【第29楼】贡献条目夫唯灵秀之故也,后面少了几句。啊 这。。。。
                      古文之家网友:157.25.***发表于(2022/4/17)
                      【第29_1楼】非常感谢来自热心读者{:157。255。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
                       古文之家小编回复于(2022/4/29)
                       【第28楼】贡献条目人教版新教材里第二段第一句中是“又重之以修能”,是“修”
                       古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/4/7)
                       【第28_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:111。32。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
                        古文之家小编回复于(2022/4/29)
                        【第27楼】贡献条目第七段“回朕车以复路兮”中的“车”读chē,是车子的意思
                        古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/3/25)
                        【第27_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:111。32。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
                         古文之家小编回复于(2022/4/29)
                         【第26楼】贡献条目第二段“来吾道夫先路”中的“道”读dǎo,同“导”,引导。
                         古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/3/23)
                         【第26_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:111。32。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
                          古文之家小编回复于(2022/3/23)
                          【第25楼】贡献条目第二段中“汨”语文书上注音yu(第四声)
                          古文之家网友:111.32.***发表于(2022/3/22)
                          【第25_1楼】非常感谢来自热心读者{:111。32。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
                           古文之家小编回复于(2022/3/23)
                           【第24楼】贡献条目退将复修吾初服的服为什么要读成bì 我在其他网站没有找到这种读法
                           古文之家网友:222.21.***发表于(2022/3/5)
                           【第23楼】贡献条目圜在新课标上改为yuan一声
                           古文之家网友:150.13.***发表于(2022/1/22)
                           【第22楼】贡献条目何方圜之能周兮中的圜应读yuan(二声)
                           古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/1/3)
                           【第21楼】贡献条目第一段的“降”应该读jiàng
                           古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/12/10)
                           【第21_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:119。167。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
                            古文之家小编回复于(2022/1/1)
                            【第20楼】贡献条目“惟庚寅吾以降”中的“降”应读“jiàng”
                            古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/12/1)
                            【第19楼】贡献条目聊假日以媮乐 中“媮”在这里应该读yú
                            古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/10/28)
                            【第19_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:122。190。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
                             古文之家小编回复于(2021/11/10)
                             【第18楼】以嘉名。不是:
                             古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/15)
                             【第18_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:111.32.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
                              古文之家小编回复于(2023/1/27)
                              【第17楼】民生各有所乐兮 那个乐 读音为le 四声
                              古文之家网友:111.32.***发表于(2022/12/14)
                              【第17_1楼】非常感谢来自热心读者{:111.32.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
                               古文之家小编回复于(2023/1/27)
                               【第16楼】应该是民生各有所乐le兮吧,怎么能读yao啊
                               古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/9)
                               【第16_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:111.32.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
                                古文之家小编回复于(2023/1/27)
                                【第15楼】忍而不能舍shù也 ——舍she
                                古文之家网友:220.17.***发表于(2022/12/7)
                                【第15_1楼】非常感谢来自热心读者{:220.170.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
                                 古文之家小编回复于(2023/1/27)
                                 【第14楼】茝zhi三声。
                                 古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/4)
                                 【第14_1楼】可参照人民教育出版社的《高中语文教材 必修下册 2019年版》第(4)页 内容。
                                 古文之家小编回复于(2023/1/27)
                                 【第13楼】哈哈哟😁😁😁,
                                 古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/3)
                                 【第12楼】羌内恕己以量人兮量为4声吧?
                                 古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/29)
                                 【第11楼】畦字是不是读xi不读qi
                                 古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/25)
                                 【第11_1楼】可参照中华书局的《楚辞全注全译丛书》第(9)页 内容。
                                 古文之家小编回复于(2023/1/28)
                                 【第10楼】屈原是战国的吧?
                                 古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/25)
                                 【第9楼】忍而不能舍也,舍的拼音
                                 古文之家网友:111.32.***发表于(2022/11/22)
                                 【第8楼】忍而不能舍shu也
                                 古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/22)
                                 【第7楼】茝应读zhǐ
                                 古文之家网友:220.17.***发表于(2022/11/16)
                                 【第6楼】又重之以修能,应该是 读 neng 吧,不应该是 nai
                                 古文之家网友:111.32.***发表于(2022/11/8)
                                 【第5楼】红色字表示什么
                                 古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/7)
                                 【第4楼】岂余身之惮殃兮
                                 古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/8/14)
                                 【第3楼】接车兮,是读che
                                 古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/7/19)
                                 【第2楼】第三段指九天那里,原文的图片少了四句,而且也找不到翻译,就是曰黄昏开始
                                 古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/7/11)
                                 【第2_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:61.155.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
                                  古文之家小编回复于(2022/7/24)
                                  【第1楼】“惟庚寅吾以降”的降读音不是读hōng吗?
                                  古文之家网友ai19916.***发表于(2022/6/4)
                                  【第1_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(713)页 内容。
                                  古文之家小编回复于(2022/7/24)
                                 屈原作品推荐
                                 古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
                                 古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。