古文之家 访问手机版

《后主传》拼音版,可打印(三国志)-文言文

《后主传》由三国志创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • -
 • sān
  guó
  zhì
 • 
   
   
   

  nián
  rùn
  yuè
   
  wèi

  jiānɡ
  jūn
  cáo
  shuǎng
   
  xià
  hóu
  xuán
  děng
  xiàng
  hàn
  zhōng
   
  zhèn
  běi

  jiānɡ
  jūn
  wáng
  píng

  xīng
  shì
  wéi
   

  jiānɡ
  jūn
  fèi


  zhū
  jūn
  wǎng

  jiù
   
  wèi
  jūn
  tuì
  退
   
  xià

  yuè
   
  ān
  píng
  wáng


   
  qiū
  jiǔ
  yuè
   

  huán
  chéng

   
 • 
   
   
   

  nián
  chūn
     yán

  yǒng
  ān
  huán
  zhù
  jiāng
  zhōu
   
  zhù

  chéng
   
 • 
   
   
   
  èr
  nián
  xià
  liù
  yuè
   


  chén
  wéi
  běi

  wáng
   
  xún
  wéi
  xīn
  xīnɡ
  wáng
   
  qián
  wéi
  shàng
  dǎng
  wáng
   
 • 
   
   
   
  sān
  nián
  qiū
  jiǔ
  yuè
   
  zhuī
  shì

  jiānɡ
  jūn
  guān

   
  zhāng
  fēi
   

  chāo
   
  páng
  tǒng
   
  huáng
  zhōng
   
 • 
   
   
   

  nián
  chūn
  sān
  yuè
   
  zhuī
  shì

  jiānɡ
  jūn
  zhào
  yún
   
  dōng
  shí
  yuè
   

  shè
   
 • 
   
   
   
  shí

  nián
  xià
  liù
  yuè
   
  huáng
  hòu
  zhāng
  shì
  hōng
   
 • 
   
   
   
  shí

  nián
  chūn
  zhēnɡ
  yuè
   
  jiāng
  wéi
  huán
  chéng

   

  shè
   
  xià
  liù
  yuè
   
  wéi

  shuài
  zhòng
  chū
  lǒng

  西
   
  dōng
   


  dào
   

  guān
   
  lín
  táo
  xiàn
  mín
   


  mián
  zhú
   
  fán
  xiàn
   
 • 
   
   
   
  jiǔ
  nián
  chūn
  èr
  yuè
   
  liàng

  chū
  jūn
  wéi

  shān
   
  shǐ


  niú
  yùn
   
  wèi   
  zhāng

  jiù

  shān
   
  xià
  liù
  yuè
   
  liàng
  liáng
  jìn
  tuì
  退
  jūn
   

  zhuī
  zhì
  qīng
  fēng
   

  liàng
  jiāo
  zhàn
   
  bèi
  jiàn

   
  qiū

  yuè
     píng
  fèi


  tóng
  jùn
   
 • 
   
   
   
  shí

  nián
   

  wáng
  sūn
  quán
  hōng
   


  cóng
  wéi

  西

  wáng
   
 • 
   
   
   
  shí
  nián
   
  liáng
  zhōu

  wáng
  bái

  wén
   
  zhì

  dài
  děng
  shuài
  zhòng
  xiáng
   
  wèi
  jiānɡ
  jūn
  jiāng
  wéi
  yíng

  ān

   

  zhī

  fán
  xiàn
   
  shì
  suì
   
  mín
  shān
  pínɡ
  kānɡ

  fǎn
   
  wéi
  wǎng
  tǎo
   

  píng
  zhī
   
 • 
   
   
   
  shí

  nián
  xià
   

  jiānɡ
  jūn
  fèi

  huán
  chéng

   
  dōng
   

  běi
  zhù
  hàn
  shòu
  寿
   

  shè
   
 • 
   
   
   
  jiàn
  xīng
  yuán
  nián
  xià
   
  zāng

  tài
  shǒu
  zhū
  bāo
  yōng
  jùn
  fǎn
   
  xiān
  shì
   

  zhōu
  jùn
  yǒu

  xìnɡ
  yōng
  kǎi
  fǎn
   
  liú
  tài
  shǒu
  zhāng   

  jùn

  bīn
   
  yuè
  jùn

  wáng
  gāo
  dìng

  bèi
  pàn
   
  shì
  suì
   

  huáng
  hòu
  zhāng
  shì
   
  qiǎn
  shànɡ
  shū
  lánɡ
  dèng
  zhī

  hǎo


   

  wáng
  sūn
  quán

  shǔ

  qīn
  shǐ
  使
  pìn
   
  shì
  suì
  tōnɡ
  hǎo
   
 • 
   
   
   
  shí

  nián
  xià

  yuè
   
  hòu
  zhǔ
  zhì
  jiān
   
  dēng
  guàn
  bǎn
   
  kàn
  wèn
  shuǐ
  zhī
  liú
   
  xún

  huán
  chéng

   
  wáng

  jiàn


  mín

  bǎi  guǎng
  广

   
 • 
   
   
   
  shí
  sān
  nián
   
  jiāng
  wéi

  chū

  西
  píng
   


  ér
  huán
   
 • 
   
   
   
  shí
  sān
  nián
  chūn
  zhēnɡ
  yuè
   
  zhōng
  jūn
  shī
  yáng

  fèi

  hàn
  jiā
  jùn
   
  xià

  yuè
   
  jìn
  jiǎng
  wǎn
  wèi
  wéi

  jiānɡ
  jūn
   
 • 
   
   
   
  jiǔ
  nián
  xià
  liù
  yuè
   
  fèi

  huán
  chéng

   
  qiū
   

  shè
   
  dōng
  shí

  yuè
     jiǎng
  wǎn

   
 • 
   
   
   

  nián
  chūn
  zhēnɡ
  yuè
   
  jiān
  jūn
  jiāng
  wéi

  piān
  jūn
   

  hàn
  zhōng
  huán
  tún

  xiàn
   
 • 
   
   
   
  jǐng
  yào
  耀
  yuán
  nián
   
  jiāng
  wéi
  huán
  chéng

   
  shǐ
  ɡuān
  yán
  jǐng
  xīng
  jiàn
   

  shì

  shè
   
  gǎi
  nián
   
  huàn
  rén
  huáng
  hào
  shǐ
  zhuān
  zhènɡ
   


  jiānɡ
  jūn
  sūn
  lín
  fèi

  zhǔ
  liàng
   

  láng

  wáng
  xiū
   
 • 
   
   
   
  shí
  liù
  nián
  chūn
  zhēnɡ
  yuè
   

  jiānɡ
  jūn
  fèi

  wéi
  wèi
  xiáng
  rén
  guō
  xiū
  suǒ
  shā

  hàn
  shòu
  寿
   
  xià

  yuè
   
  wèi
  jiānɡ
  jūn
  jiāng
  wéi

  shuài
  zhòng
  wéi
  nán
  ān
   


  ér
  huán
   
 • 
   
   
   

  nián
  qiū
   
  wèi
  shǐ
  使  yóu

  西
  chéng
   
  zhāng

  yóu
  zi

   
  cáo
  zhēn
  yóu
  xié

   

  gōng
  hàn
  zhōng
   
  chéng
  xiàng
  liàng
  dài
  zhī

  chéng

   
  chì
  bǎn
   


  dào
  jué
   
  zhēn
  děng
  jiē
  huán
   
  shì
  suì
   
  wèi
  yán

  wèi
  yōnɡ
  zhōu

  shǐ
  guō
  huái

  yáng

  谿
   


  wáng
  yǒng
  wéi
  gān
  líng
  wáng
   
  liáng
  wáng

  wéi
  ān
  píng
  wáng
   
  jiē


   
  liáng
  zài

  fēn
  jiè


   
 • 
   
   
   

  nián
  chūn
   
  liàng
  qiǎn
  chén
  shì
  gōng


   
  yīn
  pínɡ
   
  suì

  dìng
  èr
  jùn
   
  dōng
   
  liàng


  yíng

  nán
  shān
  xià
  yuán
  shàng
   
  zhù
  hàn
   

  èr
  chéng
   
  shì
  suì
   
  sūn
  quán
  chēng

   

  shǔ
  yuē
  méng
   
  gòng
  jiāo
  fèn
  tiān
  xià
   
 • 
   
   
   
  shí
  jiǔ
  nián
  chūn
   
  jìn
  jiāng
  wéi
  wèi
  wéi

  jiānɡ
  jūn
   

  róng

   

  zhèn

  西
  jiānɡ
  jūn  huì
  shàng
  guī
   

  shī
  shì

  zhì
   
  qiū

  yuè
   
  wéi
  wéi
  wèi

  jiānɡ
  jūn
  dèng
  ài
  suǒ


  shàng
  guī
   
  wéi
  tuì
  退
  jūn
  huán
  chéng

   
  shì
  suì
   


  zàn
  wéi
  xīn
  píng
  wáng
   

  shè
   
 • 
   
   
   

  nián
  chūn
  zhēnɡ
  yuè
   

  西

  wáng
  cóng

   
  shì
  suì
   
  jiāng
  wéi

  shuài
  zhòng
  chū
  hóu

   
  wéi
  dèng
  ài
  suǒ

   
  huán
  zhù

  zhōng
   
 • 
   
   
   
  èr
  nián
  chūn
   

  nónɡ
  zhí

   

  ɡuān

  mín
   
 • 
   
   
   
  èr
  nián
  chūn
  sān
  yuè
   
  jìn
  jiǎng
  wǎn
  wèi
  wéi   
 • 
   
   
   
  shí

  nián
  xià

  yuè
   

  jiānɡ
  jūn
  fèi

  chū
  tún
  hàn
  zhōng
   
  qiū
   

  líng
  zhǔ
  ɡuó
  mín

  fǎn
   
  chē

  jiānɡ
  jūn
  dèng
  zhī
  wǎng
  tǎo
   
  jiē

  píng
  zhī
   
  • 
    
    
    
   hòu
   zhǔ
   huì
   shàn
    

   gōng

    
   xiān
   zhǔ


    
   jiàn
   ān
   èr
   shí

   nián
    
   xiān
   zhǔ
   wéi
   hàn
   zhōng
   wáng
    

   wéi
   wáng
   tài

    


   zūn
   hào
    

   yuē
    
    
   wéi
   zhāng

   yuán
   nián

   yuè
   xīn

    
   huáng

   ruò
   yuē
    
   tài

   shàn
    
   zhèn
   zāo
   hàn
   yùn
   jiān
   nán
    
   zéi
   chén
   cuàn
   dào
    
   shè


   zhǔ
    
   ɡé
   rén
   qún
   zhèng
    

   tiān
   míng
   mìng
    
   zhèn


   tǒng
    
   jīn

   shàn
   wéi
   huánɡ
   tài

    

   chéng
   zōnɡ
   miào
    
   zhī

   shè

    
   shǐ
   使
   shǐ
   使
   chí
   jié
   chéng
   xiàng
   liàng
   shòu
   yìn
   huǎn
    
   jìng
   tīng
   shī

    
   xíng


   ér
   sān
   shàn
   jiē

   yān
    


   miǎn

    
    
   sān
   nián
   xià

   yuè
    
   xiān
   zhǔ


   yǒng
   ān
   gōng
    

   yuè
    
   hòu
   zhǔ

   wèi

   chéng

    
   shí
   nián
   shí

    
   zūn
   huáng
   hòu
   yuē
   huánɡ
   tài
   hòu
    

   shè
    
   gǎi
   yuán
    
   shì
   suì
   wèi
   huáng
   chū

   nián

    
  • 
    
    
    
   sān
   nián
   chūn
   sān
   yuè
    
   chéng
   xiàng
   liàng
   nán
   zhēnɡ

   jùn
    

   jùn
   jiē
   píng
    
   gǎi

   zhōu
   jùn
   wéi
   jiàn
   níng
   jùn
    
   fēn
   jiàn
   níng
    
   yǒng
   chāng
   jùn
   wéi
   yún
   nán
   jùn
    
   yòu
   fēn
   jiàn
   níng
    
   zāng

   wéi
   xīng

   jùn
    
   shí
   èr
   yuè
    
   liàng
   huán
   chéng

    
  • 
    
    
    
   shí
   èr
   nián
   chūn
   zhēnɡ
   yuè
    
   wèi
   zhū

   jiānɡ
   jūn
   cáo
   shuǎng
   děng
    
   yòu
   jiānɡ
   jūn
   xià
   hóu

   lái
   xiáng
    
   xià

   yuè
    

   shè
    
   qiū
    
   wèi
   jiānɡ
   jūn
   jiāng
   wéi
   chū
   gōng
   yōnɡ
   zhōu
    


   ér
   huán
    
   jiānɡ
   jūn
   gōu
   ān
    

   sháo
   xiáng
   wèi
    
  • 
    
    
    
   shí

   nián
   chūn
    
   jiāng
   wéi
   huán
   chéng

    
   xià
    

   shuài
   zhū
   jūn
   chū

   dào
    

   wèi
   yōnɡ
   zhōu

   shǐ
   wáng
   jīng
   zhàn

   táo

   西
    


   zhī
    
   jīng
   tuì
   退
   bǎo

   dào
   chéng
    
   wéi
   què
   zhù
   zhōng

    
  • 
    
    
    
   shí
   èr
   nián
   chūn
   èr
   yuè
    
   liàng
   yóu
   xié

   chū
    
   shǐ

   liú

   yùn
    
   qiū

   yuè
    
   liàng


   wèi
   bīn
    
   zhēng

   西

   jiānɡ
   jūn
   wèi
   yán

   chéng
   xiàng
   zhǎng
   shǐ
   yáng

   zhēng
   quán


    

   bīnɡ
   xiāng
   gōng
    
   yán
   bài
   zǒu
    
   zhǎn
   yán
   shǒu
    

   shuài
   zhū
   jūn
   huán
   chéng

    

   shè
    

   zuǒ
   jiānɡ
   jūn


   wéi
   chē

   jiānɡ
   jūn
    
   jiǎ
   jié

   hàn
   zhōng
    

   chéng
   xiàng
   liú

   zhǎng
   shǐ
   jiǎng
   wǎn
   wéi
   shànɡ
   shū
   lìnɡ
    
   zǒng
   tǒng
   ɡuó
   shì
    
  • 
    
    
    
   liù
   nián
   dōng
   shí
   yuè
       jiǎng
   wǎn

   hàn
   zhōng
   huán
    
   zhù

    
   shí

   yuè
    

   shè
    

   shànɡ
   shū
   lìnɡ
   fèi

   wéi

   jiānɡ
   jūn
    
  • 
    
    
    
   shí
   nián
    
   liàng
   xiū
   shì
   quàn
   nóng

   huáng
   shā
    
   zuò
   liú


   niú

    
   jiào
   bīng
   jiǎnɡ

    
  • 
    
    
    
   èr
   shí
   nián
    
   wén
   wèi

   jiānɡ
   jūn
   zhū
   ɡě
   dàn

   shòu
   寿
   chūn

   pàn
    
   jiāng
   wéi

   shuài
   zhòng
   chū
   luò

    
   zhì
   máng
   shuǐ
    
   shì
   suì

   shè
    
  • 
    
    
    

   nián
   chūn
    
   chéng
   xiàng
   liàng
   chū
   tún
   hàn
   zhōng
    
   yíng
   miǎn
   běi
   yánɡ
   pínɡ
   shí

    
  • 
    
    
    
   yán

   yuán
   nián
   chūn
   zhēnɡ
   yuè
    

   huáng
   hòu
   zhāng
   shì
    

   shè
    
   gǎi
   yuán
    


   xuán
   wéi
   tài

    

   yáo
   wéi
   ān
   dìnɡ
   wáng
    
   dōng
   shí

   yuè
    

   jiānɡ
   jūn
   jiǎng
   wǎn
   chū
   tún
   hàn
   zhōng
    
  • 
    
    
    

   nián
   qiū

   yuè
    
   huánɡ
   tài
   hòu
   hōng
    
   shí
   èr
   yuè
    

   jiānɡ
   jūn
   fèi

   zhì
   hàn
   zhōng
    
   xíng
   wéi
   shǒu
    
  • 
    
    
    
   liù
   nián
   xià
    
   wèi

   xīng

   zhòng
    
   mìng
   zhēng

   西
   jiānɡ
   jūn
   dèng
   ài
    
   zhèn

   西
   jiānɡ
   jūn
   zhōng
   huì
    
   yōnɡ
   zhōu

   shǐ
   zhū
   ɡě

   shǔ
   dao
   bìng
   gōng
    

   shì
   qiǎn
   zuǒ
   yòu
   chē

   jiānɡ
   jūn
   zhāng

    
   liào
   huà
    

   guó

   jiānɡ
   jūn
   dǒng
   jué
   děng

   zhī
    

   shè
    
   gǎi
   yuán
   wéi
   yán
   xīng
    
   dōng
    
   dèng
   ài

   wèi
   jiānɡ
   jūn
   zhū
   ɡě
   zhān

   mián
   zhú
    
   yòng
   guāng   qiáo
   zhōu

    
   xiáng

   ài
    
   fèng
   shū
   yuē
    
   xiàn
   fēn
   jiāng
    
   hàn
    

   zhí
   shēn
   yuǎn
    
   jiē
   yuán
   shǔ

    
   dǒu
   jué


    
   gàn
   yùn
   fàn
   mào
    
   jiàn
   rǎn

   zǎi
    
   suì

   jīng

   yōu

   wàn

    
   měi
   wéi
   huáng
   chū
   zhōng
    
   wén
   huáng

   mìng


   jiànɡ
   jūn
   xiān


    
   xuān
   wēn

   zhī
   zhào
    
   shēn
   sān
   hǎo
   zhī
   ēn
    
   kāi
   shì
   mén

    


   bǐng
   rán
    
   ér


   àn
   ruò
    
   qiè
   tān


    

   yǎng
   lěi

    
   wèi
   shuài

   jiào
    
   tiān
   wēi

   zhèn
    
   rén
   guǐ
   guī
   néng
   zhī
   shù
    

   hài
   wáng
   shī
    
   shén

   suǒ

    
   gǎn
   bu

   miàn
    
   shùn

   cónɡ
   mìnɡ
    
   zhé
   chì
   qún
   shuài
   tóu

   shì
   jiǎ
    
   guān

   tǎng
   zàng


   suǒ
   huǐ
    
   bǎi
   xìng


    

   liáng


    


   hòu
   lái
   zhī
   huì
    
   quán
   yuán
   yuán
   zhī
   mìng
    

   wéi

   wèi


   shī
   huà
    
   zǎi


    
   zhōu
    
   hán

   cáng

    
   jǐn
   qiǎn

   shǔ
   shì
   zhōnɡ
   zhāng
   shào
    
   guāng   qiáo
   zhōu
       wèi
   dèng
   liáng
   fèng

   yìn
   huǎn
    
   qǐng
   mìng
   gào
   chéng
    
   jìng
   shū
   zhōng
   kuǎn
    
   cún
   wánɡ
   chì

    
   wéi
   suǒ
   cái
   zhī
    

   chèn
   zài
   jìn
       chén
    
   shì

    
   běi

   wáng
   chén
   shāng
   guó
   zhī
   wáng
    
   xiān
   shā


       shā
    
   shào
    
   liáng

   ài
   xiānɡ


   luò
   xiàn
    
   ài

   shū
    


    

   bào
   shū
    
   qiǎn
   shào
    
   liáng
   xiān
   huán
    
   ài
   zhì
   chéng
   běi
    
   hòu
   zhǔ

   chèn


    

   jūn
   lěi
   mén
    
   ài
   jiě

   fén
   chèn
    
   yán
   qǐnɡ
   xiānɡ
   jiàn
    
   yīn
   chéng
   zhì
   bài
   hòu
   zhǔ
   wéi
   piào

   jiānɡ
   jūn
    
   zhū
   wéi
   shǒu

   bèi
   hòu
   zhǔ
   chì
    
   rán
   hòu
   xiáng
   xià
    
   ài
   shǐ
   使
   hòu
   zhǔ
   zhǐ

   ɡù
   ɡōnɡ
    
   shēn
   wǎng
   zào
   yān
    

   yán
   wèi

    
   míng
   nián
   chūn
   zhēnɡ
   yuè
    
   ài
   jiàn
   shōu
    
   zhōng
   huì


   zhì
   chéng

   zuò
   luàn
    
   huì


    
   shǔ
   zhōng
   jūn
   zhòng
   chāo
   lüè
    

   sàng
   láng

    
   shù

   nǎi
   ān

    
  • 
    
    
    
   liù
   nián
   chūn
    
   liàng
   chū
   gōng

   shān
    


    
   dōng
    

   chū
   sǎn
   guān
    
   wéi
   chén
   cāng
    
   liáng
   jìn
   tuì
   退
    
   wèi
   jiàng
   wáng
   shuāng
   shuài
   jūn
   zhuī
   liàng
    
   liàng

   zhàn
    

   zhī
    
   zhǎn
   shuāng
    
   huán
   hàn
   zhōng
    
  • 
    
    
    
   hòu
   zhǔ

   jiā
   dōng
   qiān
    

   zhì
   luò
   yáng
    

   mìng
   zhī
   yuē
    
   wéi
   jǐng
   yuán

   nián
   sān
   yuè
   dīng
   hài
    
   huáng

   lín
   xuān
    
   shǐ
   使
   tài
   cháng
   jiā
   mìng
   liú
   shàn
   wéi
   ān
   yuè
   xuán
   gōng
    


    

   jìn
   tīng
   zhèn
   mìng
    
   gài
   tǒng
   tiān
   zǎi

    

   xián
   níng
   wéi

    
   guāng
   zhái
   tiān
   xià
    

   shí
   yōng
   wéi
   shèng
    

   yùn

   qún
   shēng
   zhě
    
   jūn
   rén
   zhī
   dào

    
   nǎi
   shùn
   chéng
   tiān
   zhě
    
   kūn
   yuán
   zhī


    
   shàng
   xià
   jiāo
   chàng
    
   rán
   hòu
   wàn

   xié

    
   shù
   lèi
   huò

    
   nǎi
   zhě
   hàn
   shì
   shī
   tǒng
    
   liù

   zhèn
   rǎo
    

   tài

   chéng
   yùn
   lónɡ
   xīnɡ
    
   hóng    
   shì
   yòng
   yìng
   tiān
   shùn
   mín
    

   yǒu

   xià
    

   shí
   nǎi
   kǎo
   yīn
   qún
   jié

   zhēng
    
   jiǔ


   jìng
    
   chéng
   jiàn

   yuǎn
    
   bǎo

   yōng
   shǔ
    
   suì
   shǐ
   使

   西

   shū
   fēng
    
   fāng
   wài
   yōng

    

   shì

   lái
    
   gān    
   yuán
   yuán
   zhī
   mín
    


   bǎo
   ān

   xìng
    

   jiāng


    
   zhèn
   yǒng
   wéi

   kǎo

   zhì
    

   zài
   suí


   hǎi
    
   shuài

   tónɡ
   ɡuǐ
    

   yuán
   zhěng
   liù
   shī
    
   yào
   耀
   wēi
   liáng
    

    
   gōng
   huī
   chóng


    
   shēn
   bǐng

   zhēnɡ
    

   dàn

   shēn
   wěi
   zhì
    

   ài
   mín
   quán
   ɡuó
   wéi
   guì
    
   jiànɡ
   xīn
   huí

    
   yìng

   bào
   biàn
    

   yán

   shùn
    

   xiǎng
   zuǒ
   yòu

   jiāng
   zhī
   xiū
    


   yuǎn

    
   zhèn
   jiā

   jūn
   gōng
   cháng
   xiǎng
   xiǎn

    
   yòng
   kǎo

   qián
   xùn
    
   kāi
   ɡuó
   zuò

    
   shuài
   zūn
   jiù
   diǎn
    
   yáng

   xuán

    


   bái
   máo
    
   yǒng
   wéi
   wèi
   fān

    
   wǎng
   qīn
   zāi
    
   gōng

   zhǐ

   zhèn
   mìng
    

   guǎng
   广

   xīn
    

   zhōng
   nǎi
   xiǎn
   liè
    
   shí

   wàn

    

   juàn
   wàn

    


   bǎi
   rén
    


   chēng
   shì
    

   sūn
   wéi
   sān

   wèi
   fēnɡ
   hóu
   zhě

   shí

   rén
    
   shànɡ
   shū
   lìnɡ
   fán
   jiàn
    
   shì
   zhōnɡ
   zhāng
   shào
    
   guāng   qiáo
   zhōu
    

   shū
   lìng

   zhèng
    
   diàn
   殿
   zhōng

   zhāng
   tōng
   bìng
   fēng
   liè
   hóu
    
   gōng
   tài
   shǐ

   nián
   hōng

   luò
   yáng
    
  • 
    
    
    
   sān
   nián
   chūn
    
   shǐ
   使
   yuè
   jùn
   tài
   shǒu
   zhāng

   pínɡ
   dìnɡ
   yuè
   jùn
   jùn
    
  • 
    
    
    

   nián
   dōng
   shí
   yuè
    
   shànɡ
   shū
   lìnɡ
   fèi

   zhì
   hàn
   zhōng
    

   jiǎng
   wǎn

   lùn
   shì

    
   suì
   jìn
   huán
    
  • 
    
    
    
   shí

   nián
   dōng
    
   liàng
   shǐ
   使
   zhū
   jūn
   yùn

    


   xié

   kǒu
    
   zhì
   xié    
   shì
   suì
    
   nán

   liú
   zhòu
   fǎn
    
   jiānɡ
   jūn

   zhōng

   píng
   zhī
    
  • 
    
    
    
   píng
   yuē
    
   hòu
   zhǔ
   rèn
   xián
   xiàng

   wéi
   xún

   zhī
   jūn
    
   huò
   yān
   shù

   wéi
   hūn
   àn
   zhī
   hòu
    
   zhuàn
   yuē
       cháng
    
   wéi
   suǒ
   rǎn
   zhī
    
    
   xìn

   zāi
    

    
   ɡuó
   jūn


    

   nián
   gǎi
   yuán
    
   ér
   zhāng

   zhī
   sān
   nián
    


   chēng
   jiàn
   xīng
    
   kǎo
   zhī


    


   wéi
   wéi
    
   yòu
   guó

   zhì
   shǐ
    
   zhù


   guān
    
   shì

   xíng
   shì
   duō

    
   zāi


   shū
    
   zhū
   ɡě
   liànɡ
   suī


   wéi
   zhèng
    
   fán

   zhī
   lèi
    
   yóu
   yǒu
   wèi
   zhōu
   yān
    
   rán
   jīng
   zǎi
   shí
   èr
   ér
   nián
   míng


    
   jūn


   xīng
   ér
   shè

   wàng
   xià
    


   zhuó

    

   liàng

   hòu
    

   zhì
   jiàn
   kuī
    
   yōu
   liè
   zhù

    
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
全文详解
   后主讳禅,字公嗣,先主子也。
   后主名禅,字公嗣,先主刘备之子。
  建安二十四年,先主为汉中王,立为王太子。
  汉献帝建安二十四年,先祖做了汉中王,立刘禅为王太子。
  及即尊号,册曰:“
  等到先主登基后,册封刘禅说:“
  惟章武元年五月辛巳,皇帝若曰:
  章武元年五月十二日,皇帝诏示:
  太子禅,朕遭汉运艰难,贼臣篡盗,社稷无主,格人群正,以天明命,朕继大统。
  太子刘禅,我遭遇汉室国运艰难,奸臣谋权篡位,国家没有主管之人,有识之士还有文武百官认为上天已经明示,朕就继承了大统。
  今以禅为皇太子,以承宗庙,祗肃社稷。
  现在册立刘禅为皇太子,以承继宗庙,安定社稷。
  使使持节丞相亮授印缓,敬听师傅,行一物而三善皆得焉,可不勉与!”
  委派使者持符节丞相诸葛亮授予印绶,听受师父的教诲,每行一件事都要考虑到尊君、敬师、爱友这三种美德,怎么能不勉励自己呢?”
  三年夏四月,先主殂于永安宫。
  章武三年夏四月,先主在永安宫崩逝。
  五月,后主袭位於成都,时年十七。
  五月,后主在成都继位,当时年仅十七岁。
  尊皇后曰皇太后。
  尊先皇皇后为皇太后。
  大赦,改元。
  大赦天下,改换年号。
  是岁魏黄初四年也。
  这一年是魏文帝黄初四年。
   建兴元年夏,牂牁太守朱褒拥郡反。
   后主建兴元年夏,牂牁郡太守朱褒占据本郡反叛。
  先是,益州郡有大姓雍闿反,流太守张裔於吴,据郡不宾,越隽夷王高定亦背叛。
  之前,益州郡有大姓雍闿反叛,将郡中的太守张裔流放到东吴,占据该郡拒绝臣服,越隽夷王高定也起兵叛乱。
  是岁,立皇后张氏。
  当年,后主册立张氏为皇后。
  遣尚书郎邓芝固好於吴,吴王孙权与蜀和亲使聘,是岁通好。
  派尚书郎邓芝与东吴交好,吴王孙权与西蜀和亲,并派使者互相送聘礼,当年,两国开始交好。
   二年春,务农殖谷,闭关息民。
   建兴二年春,蜀国以发展农业种植为要务,停止征战让百姓休养生息。
   三年春三月,丞相亮南征四郡,四郡皆平。
   建兴三年春三月,丞相诸葛亮率军征讨南方四郡,四郡都被平定。
  改益州郡为建宁郡,分建宁、永昌郡为云南郡,又分建宁、牂牁为兴古郡。
  于是改益州郡为建宁郡,分建宁、永昌二郡合为云南郡,又分建宁、牂牁二郡合为兴古郡。
  十二月,亮还成都。
  十二月诸葛亮率军返回成都。
   四年春,都护李严自永安还住江州,筑大城。
   建兴四年春,都护李严从永安县返回江州,在江州修筑大城。
   五年春,丞相亮出屯汉中,营沔北阳平石马。
   建兴五年春,丞相诸葛亮出兵成都驻扎汉中,在沔水北岸阳平、石马一带安营。
   六年春,亮出攻祁山,不克。
   建兴六年春,诸葛亮出兵攻打祁山,没有攻克。
  冬,复出散关,围陈仓,粮尽退。
  同年冬,再出兵散关,包围陈仓县,因粮草用完而撤退。
  魏将王双率军追亮,亮与战,破之,斩双,还汉中。
  魏国将军王双率军追击诸葛亮,诸葛亮军与之交战,大破魏军,斩杀王双,随后返回汉中。
   七年春,亮遣陈式攻武都、阴平,遂克定二郡。
   建兴七年春,诸葛亮派陈式进攻武都、阴平,攻占了二郡。
  冬,亮徙府营於南山下原上,筑汉、乐二城。
  同年冬,诸葛亮将官署行营迁移至南山下平原地带,修建了汉、乐二城。
  是岁,孙权称帝,与蜀约盟,共交分天下。
  同年,孙权称帝,与蜀国订立盟约,两国平分天下。
   八年秋,魏使司马懿由西城,张郃由子午,曹真由斜谷,欲攻汉中。
   建兴八年秋,魏国派遣司马懿从西城、张郃从子午谷、曹真从斜谷出兵,准备进攻汉中。
  丞相亮待之於城固、赤阪,大雨道绝,真等皆还。
  蜀丞相诸葛亮率军在城固、赤坂一带防守,因大雨断绝道路,曹真等都率军退回。
  是岁,魏延破魏雍州刺史郭淮于阳谿。
  同年,魏延在阳溪击败魏雍州刺史郭淮。
  徙鲁王永为甘陵王。
  后主将鲁王刘永转封为甘陵王。
  梁王理为安平王,皆以鲁、梁在吴分界故也。
  梁王刘理为安平王,都是因为鲁、梁两地地望在吴国境内。
   九年春二月,亮复出军围祁山,始以木牛运。
   建兴九年春二月,诸葛亮再次出兵围攻祁山,开始创用木牛运送粮草。
  魏司马懿、张郃救祁山。
  魏将司马懿、张郃救援祁山。
  夏六月,亮粮尽退军,郃追至青封,与亮交战,被箭死。
  夏六月,诸葛亮因粮尽而退兵,张郃领兵追至青封,与诸葛亮军交战,被箭射死。
  秋八月,都护李平废徙梓潼郡。
  秋八月,都护李平被废为庶民,迁住梓潼郡。
   十年,亮休士劝农於黄沙,作流马木牛毕,教兵讲武。
   建兴十年,诸葛亮在黄沙休整军队,劝课农桑,木牛流马制造完毕后,就训练士兵,讲习武事。
   十一年冬,亮使诸军运米,集於斜谷口,治斜谷邸阁。
   建兴十一年冬,诸葛亮指示各军运送粮食,在斜谷口聚集,建造斜谷粮囤。
  是岁,南夷刘胄反,将军马忠破平之。
  同年,南夷首领刘胄反叛,将军马忠攻破并平定了他。
   十二年春二月,亮由斜谷出,始以流马运。
   建兴十二年春二月,诸葛亮从斜谷出兵,开始用流马运粮草。
  秋八月,亮卒于渭滨。
  秋八月,诸葛亮在渭滨病逝。
  征西大将军魏延与丞相长史杨仪争权不和,举兵相攻,延败走;
  征西大将军魏延与丞相长史杨仪因争夺权力不和,率兵交战,魏延兵败逃走;
  斩延首,仪率诸军还成都。
  杨仪斩杀魏延,随后率军返回成都。
  大赦。
  后主大赦天下。
  以左将军吴壹为车骑将军,假节督汉中。
  任命左将军吴壹为车骑将军,持符节督领汉中事务。
  以丞相留府长史蒋琬为尚书令,总统国事。
  任命丞相留府长史蒋琬为尚书令,总管国家政事。
   十三年春正月,中军师杨仪废徙汉嘉郡。
   建兴十三年春正月,中军师杨仪被废除官职并迁住汉嘉郡。
  夏四月,进蒋琬位为大将军。
  夏四月,提拔蒋琬为大将军。
   十四年夏四月,后主至湔,登观阪,看汶水之流,旬日还成都。
   建兴十四年夏四月,后主前往湔县登临观阪,观看汶水水流,十天后返归成都。
  徙武都氐王苻健及氐民四百馀户於广都。
  指示武都氐王苻健率领氐民四百多户迁移到广都。
   十五年夏六月,皇后张氏薨。
   建兴十五年夏六月,皇后张氏逝世。
   延熙元年春正月,立皇后张氏。
   延熙元年春正月,后主册立前皇后之妹张氏为皇后。
  大赦,改元。
  大赦天下,更改年号。
  立子璿为太子,子瑶为安定王。
  立皇子刘璿为皇太子,皇子刘瑶为安定王。
  冬十一月,大将军蒋琬出屯汉中。
  冬十一月,大将军蒋琬率军出成都进驻汉中。
   二年春三月,进蒋琬位为大司马。
   延熙二年春三月,升任蒋琬为大司马。
   三年春,使越隽太守张嶷平定越隽郡。
   延熙三年春,命越隽太守张嶷平定越隽郡叛乱。
   四年冬十月,尚书令费祎至汉中,与蒋琬谘论事计,岁尽还。
   延熙四年冬十月,尚书令费祎到达汉中,与蒋琬讨论军国大事,岁末返回成都。
   五年春正月,监军姜维督偏军,自汉中还屯涪县。
   延熙五年春正月,监军姜维率领一部兵马,自汉中南返回涪县驻守。
   六年冬十月,大司马蒋琬自汉中还,住涪。
   延熙六年冬十月,大司马蒋琬从汉中返回,留住涪县。
  十一月,大赦。
  十一月,后主大赦天下。
  以尚书令费祎为大将军。
  任命尚书令费祎为大将军。
   七年闰月,魏大将军曹爽、夏侯玄等向汉中,镇北大将军王平拒兴势围,大将军费祎督诸军往赴救,魏军退。
   延熙七年闰月,魏国大将军曹爽、夏侯玄等率军进逼汉中,蜀镇北大将军王平抗击兴势的围困,大将军费祎督率各军奔赴救援,魏军退走。
  夏四月,安平王理卒。
  夏四月,安平王刘理去世。
  秋九月,祎还成都。
  秋九月,费祎返回成都。
   八年秋八月,皇太后薨。
   延熙八年秋八月,皇太后逝世。
  十二月,大将军费祎至汉中,行围守。
  十二月,大将军费祎来到汉中,加强设围防守。
   九年夏六月,费祎还成都。
   延熙九年夏六月,费祎返还成都。
  秋,大赦。
  秋天,后主大赦天下。
  冬十一月,大司马蒋琬卒。
  冬十一月,大司马蒋琬去世。
   十年,凉州胡王白虎文、治无戴等率众降,卫将军姜维迎逆安抚,居之于繁县。
   延熙十年,凉州少数民族首领白虎文、治无戴等率部众归降,卫将军姜维前往迎接安抚,将他们安置在繁县。
  是岁,汶山平康夷反,维往讨,破平之。
  同年,汶山平康一带少数民族叛乱,姜维前往征讨,攻破并平定叛乱。
   十一年夏五月,大将军费祎出屯汉中。
   延熙十一年夏五月,大将军费祎出兵驻扎汉中。
  秋,涪陵属国民夷反,车骑将军邓芝往讨,皆破平之。
  秋天,涪陵附属国的少数民族反叛,车骑将军邓芝前往征讨,平息了叛乱。
   十二年春正月,魏诛大将军曹爽等,右将军夏侯霸来降。
   延熙十二年春正月,魏国诛杀大将军曹爽等,右将军夏侯霸前来归降。
  夏四月,大赦。
  夏四月,后主大赦天下。
  秋,卫将军姜维出攻雍州,不克而还。
  秋天,卫将军姜维出兵攻打雍州,没有攻克,撤兵返回。
  将军句安、李韶降魏。
  蜀将军句安、李韶投降魏国。
   十三年,姜维复出西平,不克而还。
   延熙十三年,姜维再次出兵攻打西平,未能取胜而撤回。
   十四年夏,大将军费祎还成都。
   延熙十四年,大将军费祎回到成都。
  冬,复北驻汉寿。
  冬天,费祎又北上驻守汉寿县。
  大赦。
  后主大赦天下。
   十五年,吴王孙权薨。
   延熙十五年,吴王孙权逝世。
  立子琮为西河王。
  后主立其子刘琮为西河王。
   十六年春正月,大将军费祎为魏降人郭脩所杀于汉寿。
   延熙十六年春正月,大将军费祎在汉寿县被魏国投降过来的郭修杀害。
  夏四月,卫将军姜维复率众围南安,不克而还。
  夏四月,卫将军姜维再次率军围攻南安,没有攻克,撤兵返回。
   十七年春正月,姜维还成都。
   延熙十七年春正月,姜维回到成都。
  大赦。
  后主大赦天下。
  夏六月,维复率众出陇西。
  夏六月,姜维又率军出陇西。
  冬,拔狄道、河关、临洮县民,居于绵竹、繁县。
  冬天,迫令狄道、河关、临洮三县百姓迁居绵竹、繁县一带。
   十八年春,姜维还成都。
   延熙十八年春,姜维回到成都。
  夏,复率诸军出狄道,与魏雍州刺史王经战于洮西,大破之。
  夏天,姜维再次率领各军出兵狄道,与魏国雍州刺史王经在洮西交战,大获全胜。
  经退保狄道城,维卻住锺题。
  王经退守狄道县城,姜维后撤驻军钟题。
   十九年春,进姜维位为大将军,督戎马,与镇西将军胡济期会上邽,济失誓不至。
   延熙十九年春,后主升任姜维为大将军,统率全国军队,姜维与镇西将军胡济约定会兵上圭阝县,胡济失信没有前来。
  秋八月,维为魏大将军邓艾所破于上邽。
  秋八月,姜维在上圭阝被魏国大将军邓艾所打败。
  维退军还成都。
  姜维撤军退回成都。
  是岁,立子瓒为新平王。
  同年,后主立其子刘瓒为新平王。
  大赦。
  大赦天下。
   二十年,闻魏大将军诸葛诞据寿春以叛,姜维复率众出骆谷,至芒水。
   延熙二十年,探知魏国大将军诸葛诞占据寿春叛魏,姜维再率军出骆谷,抵达芒水。
  是岁大赦。
  同年后主大赦天下。
   景耀元年,姜维还成都。
   景耀元年,姜维回到成都。
  史官言景星见,於是大赦,改年。
  史官报告天上出现瑞星,于是后主大赦天下,更改年号。
  宦人黄皓始专政。
  宦官黄皓开始把持朝政。
  吴大将军孙綝废其主亮,立琅邪王休。
  吴国大将军孙綝废吴主孙亮,改立琅邪王孙休为君。
   二年夏六月,立子谌为北地王,恂为新兴王,虔为上党王。
   景耀二年夏六月,后主立其子刘谌为北地王,刘恂为新兴王,刘虔为上党王。
   三年秋九月,追谥故将军关羽、张飞、马超、庞统、黄忠。
   景耀三年秋九月,为已故将军关羽、张飞、马超、庞统、黄忠追封谥号。
   四年春三月,追谥故将军赵云。
   景耀四年春三月,为已故将军赵云追封谥号。
  冬十月,大赦。
  冬十月,后主大赦天下。
   五年春正月,西河王琮卒。
   景耀五年春正月,西河王刘琮去世。
  是岁,姜维复率众出侯和,为邓艾所破,还住沓中。
  同年,姜维又率军出侯和,被邓艾击败,退兵驻守沓中。
   六年夏,魏大兴徒众,命征西将军邓艾、镇西将军锺会、雍州刺史诸葛绪数道并攻。
   景耀六年夏,魏国兴师出兵,朝廷命征西将军邓艾、镇西将军钟会、雍州刺史诸葛绪。
  於是遣左右车骑将军张翼、廖化、辅国大将军董厥等拒之。
  兵分几路进攻蜀国后主就调派左右车骑将军张翼、廖化、辅国大将军董阙等抗击。
  大赦。
  后主大赦天下。
  改元为炎兴。
  改年号为炎兴。
  冬,邓艾破卫将军诸葛瞻於绵竹。
  冬天,邓艾在绵竹攻破魏将军诸葛瞻。
  用光禄大夫谯周策,降於艾,奉书曰:
  后主采用光禄大夫谯周的计策,向邓艾投降,并奉上降书说:“
  限分江、汉,遇值深远,阶缘蜀土,斗绝一隅,干运犯冒,渐苒历载,遂与京畿攸隔万里。
  因受到江汉两岸水的阻隔,相遇是山高水远,蜀地地方狭小,负隅顽抗,冒犯天威,随着岁月推移而与京城隔离万里。
  每惟黄初中,文皇帝命虎牙将军鲜于辅,宣温密之诏,申三好之恩,开示门户,大义炳然,而否德暗弱,窃贪遗绪,俯仰累纪,未率大教。
  每每想到黄初年间,文皇帝命虎牙将军鲜于辅前来宣示温和真诚的诏令,多次声明善逸的恩德,打开归顺的道路,大义凛然,但鄙人却德行浅薄,不识大体,贪图先人所创的微博功业,挣扎抗拒多年,没有服从国家的教化。
  天威既震,人鬼归能之数,怖骇王师,神武所次,敢不革面,顺以从命!
  现在天威已经震怒,人鬼有归顺之时,对于朝廷的大军感到恐惧,神威所到之处,哪里敢不洗心革命,顺从天命呢。
  辄敕群帅投戈释甲,官府帑藏一无所毁。
  现在下令各军将领放下兵器,解除武装,官府国库没有损毁。
  百姓布野,馀粮栖亩,以俟后来之惠,全元元之命。
  百姓在郊野列队,所有的粮食都留在田间,以等待天朝的恩惠,保全百姓的性命。
  伏惟大魏布德施化,宰辅伊、周,含覆藏疾。
  俯首思虑大魏施加恩德广布教化,有伊尹、周公那样的贤相良臣辅佐,恩泽广被天下。
  谨遣私署侍中张绍、光禄大夫谯周、驸马都尉邓良奉赍印缓,请命告诚,敬输忠款,存亡敕赐,惟所裁之。
  谨派属员侍中张绍、光禄大夫谯周、驸马都尉邓良奉交印绶,恭请指命,献忠输诚,存亡生死,全凭将军裁决。
  舆榇在近,不复缕陈。
  在下即将载棺材前来请罪,其余的就不赘述了。”
  是日,北地王谌伤国之亡,先杀妻子,次以自杀。
  当天,北地王刘谌感伤国家灭亡,先杀死妻子孩子,随后自杀。
  绍、良与艾相遇於雒县。
  张绍、邓良与邓艾在雒县相见。
  艾得书,大喜,即报书,遣绍、良先还。
  邓艾得到蜀国的降书,很欣喜,随即回复书信,并派张绍邓良先返回程成都。
  艾至城北,后主舆榇自缚,诣军垒门。
  邓艾抵达成都城北,后主绳索自缚、载着棺材前至魏军军营前门。
  艾解缚焚榇,延请相见。
  邓艾解开他的绳索,烧毁棺材,请他入营相见。
  因承制拜后主为骠骑将军。
  邓艾依照魏主旨意,任命后主为骠骑将军。
  诸围守悉被后主敕,然后降下。
  那些守城的将领都收到后主诏令,随后投降。
  艾使后主止其故宫,身往造焉。
  邓艾让后主居住在原来的宫殿中,自己亲自前去拜访。
  资严未发,明年春正月,艾见收。
  邓艾因擅权任意行事,在第二年正月被收押。
  锺会自涪至成都作乱。
  钟会从涪县直到成都作乱。
  会既死,蜀中军众钞略,死丧狼籍,数日乃安集。
  钟会去世后,蜀中军队四处劫掠,城中一片狼藉,几天之后才恢复安定。
   后主举家东迁,既至洛阳,策命之曰:
   后主带着全家迁到洛阳,魏主随后诏令说:“
  惟景元五年三月丁亥。
  景元五年三月十七日。
  皇帝临轩,使太常嘉命刘禅为安乐县公。
  皇帝临朝,派太常赐封刘禅为安乐县公。
  於戏,其进听朕命!
  啊,刘禅上前听朕的诏令!
  盖统天载物,以咸宁为大,光宅天下,以时雍为盛。
  治理天下,以安定为大,使国家兴盛,以和平为大。
  故孕育群生者,君人之道也,乃顺承天者,坤元之义也。
  所以养育天下百姓,是做君王的准则,你顺承天意,是《周易》中‘坤元’的义理。
  上下交畅,然后万物协和,庶类获乂。
  上下之间和睦通畅,然后万物才能协调,才能得到治理。
  乃者汉氏失统,六合震扰。
  过去汉朝失去正统延续,天下震动纷扰。
  我太祖承运龙兴,弘济八极,是用应天顺民,抚有区夏。
  我朝太祖顺应天命,兼济天下,所以顺承天意民心,安定天下。
  于时乃考因群杰虎争,九服不静,乘间阻远,保据庸蜀,遂使西隅殊封,方外壅隔。
  当时你的父亲趁着天下英杰龙虎相争,天下不安定的时候,利用间隙,占据蜀地,使得西部边境远离中央,与四方阻隔。
  自是以来,干戈不戢,元元之民,不得保安其性,几将五纪。
  从那以来,战乱不止,天下万民,不能休养生息,大概已经有六十年了。
  朕永惟祖考遗志,思在绥缉四海,率土同轨,故爰整六师,耀威梁、益。
  朕一直牢记祖先遗训,志在安定四海,使得天下归心,所以整顿朝廷大军,在梁州、益州之地展示威势。
  公恢崇德度,深秉大正,不惮屈身委质,以爱民全国为贵,降心回虑,应机豹变,履言思顺,以享左右无疆之休,岂不远欤!
  你气度宏大德行贵重,秉持中正大义,不惧怕屈身前来,看重爱护百姓保全国家之事,顺应潮流,随时变通,多次表达恭顺之意,以享有千秋万世的名声,怎么能说没有远见呢!
  朕嘉与君公长飨显禄,用考咨前训,开国胙土,率遵旧典,钖兹玄牡,苴以白茅,永为魏藩辅,往钦哉!
  朕赏赐你长久享有丰厚的俸禄,依照前代先例,为你建立封国,赏赐你用黑色公牛祭祀祖庙,以白茅包土,永远成为大魏的藩属,须多敬重啊!
  公其祗服朕命,克广德心,以终乃显烈。
  你要恭顺地服从朕的命令,发扬自己的仁德之心,以修成自己的功名事业。”
  食邑万户,赐绢万匹,奴婢百人,他物称是。
  随后赐给后主一万户食邑,绢帛万匹,奴婢百人,其他的物品也是如此。
  子孙为三都尉封侯者五十馀人。
  后主的子孙中,担任三都尉或者被封侯的有五十多人。
  尚书令樊建、侍中张绍、光禄大夫谯周、秘书令郤正、殿中督张通并封列侯。
  尚书令樊建、侍中张绍、光禄大夫谯周、秘书令郃正、殿中督张通都被封为列侯。
  公泰始七年薨於洛阳。
  后主在泰始七年在洛阳去世。
   评曰:
   评说:
  后主任贤相则为循理之君,惑阉竖则为昬闇之后,传曰“素丝无常,唯所染之”,信矣哉!
  后主如果能任用贤相就是遵循理法的君主,被奸邪小人迷惑就是昏聩的君主,《左传》中说“素色的丝没有颜色,只是被颜色所染”,实在是正确啊!
  礼,国君继体,逾年改元,而章武之三年,则革称建兴,考之古义,体理为违。
  按照礼节,国君继位,到第二年更改年号,而章武三年,就改变为建兴年号,考察古来的义理,实在是有违礼法。
  又国不置史,注记无官,是以行事多遗,灾异靡书。
  再加上国家不设置史官,日常起居没有记录的官员,所以各种事情大多遗漏了,但各种灾祸事情很多。
  诸葛亮虽达於为政,凡此之类,犹有未周焉。
  诸葛亮虽然处理政事很通达,但对于这些事情,还是有不能周全的。
  然经载十二而年名不易,军旅屡兴而赦不妄下,不亦卓乎!
  但是经过十二年而年号没有改换,多次兴兵作战而不胡乱颁布赦令,不也很卓越吗!
  自亮没后,兹制渐亏,优劣著矣。
  自从诸葛亮去世之后,这些制度渐渐荒废,优秀劣势都体现出来了。
多音字参考列表
  [若](读音:rě,ruò)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [可](读音:kè,kě)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [石](读音:dàn,shí)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [節](读音:jié,jiē)
  [儀](读音:yí)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [看](读音:kàn,kān,)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
  [南](读音:nā,nán)
  [繁](读音:fán,pó,mǐn)
  [期](读音:qī,jī)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [遝](读音:dá,tà,tɑ)
  [車](读音:chē,jū)
  [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
  [好](读音:hào,hǎo)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [能](读音:néng,nài)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [一](读音:yī)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [明](读音:míng)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [據,据](读音:jù,jū)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [六](读音:liù,lù)
  [度](读音:dù,duó)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [](读音:yìng,yīng)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [其](读音:jī,qí)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [萬](读音:mò,wàn)
  [都](读音:dōu,dū)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [夫](读音:fú,fū)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [信 ](读音:xìn, )
  [革](读音:gé,jí)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [冇](读音:méi,mò)
  [茲](读音:cí,zī)
  [漸](读音:jiàn,jiān)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
  三国志作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。