中国古文之家 访问手机版

《后出师表》拼音版,后出师表全文注音-诸葛亮

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • hòu
  chū
  shī
  biǎo

  -
  zhū

  liàng
 • 
   
   
   
  gāo

  míng
  bìng

  yuè
   
  móu
  chén
  yuān
  shēn
   
  rán
  shè
  xiǎn
  bèi
  chuāng
   
  wēi
  rán
  hòu
  ān
   
  jīn

  xià
  wèi

  gāo

   
  móu
  chén


  liáng
   
  píng
   
  ér


  cháng


  shèng
   
  zuò
  dìng
  tiān
  xià
   

  chén
  zhī
  wèi
  jiě


   
 • 
   
   
   
  liú
  yóu
   
  wáng
  lǎng


  zhōu
  jùn
   
  lùn
  ān
  yán

   
  dòng
  yǐn
  shèng
  rén
   
  qún

  mǎn

   
  zhòng
  nàn

  xiōng
   
  jīn
  suì

  zhàn
   
  míng
  nián

  zhēng
   
  shǐ
  使
  sūn

  zuò

   
  suì
  bìng
  jiāng
  dōng
   

  chén
  zhī
  wèi
  jiě
  èr

   
 • 
   
   
   
  cáo
  cāo
  zhì

   
  shū
  jué

  rén
   

  yòng
  bīng

   
  fǎng
  仿

  sūn
   

   
  rán
  kùn

  nán
  yáng
   
  xiǎn


  cháo
   
  wēi


  lián
     yáng
   

  bài
  běi
  shān
   
  dài

  tóng
  guān
   
  rán
  hòu
  wěi
  dìng

  shí
  ěr
   
  kuàng
  chén
  cái
  ruò
   
  ér  wēi
  ér
  dìng
  zhī
   

  chén
  zhī
  wèi
  jiě
  sān

   
  cáo
  cāo

  gōng
  chāng


  xià
   

  yuè
  cháo


  chéng
   
  rèn
  yòng


  ér  zhī
   
  wěi
  rèn
  xià
  hóu
  ér
  xià
  hóu
  bài
  wáng
   
  xiān

  měi
  chēng
  cāo
  wéi
  néng
   
  yóu
  yǒu

  shī
   
  kuàng
  chén

  xià
   

  néng

  shèng
   

  chén
  zhī
  wèi
  jiě


   
 • 
   
   
   
  xiān

  shēn

  hàn
   
  zéi

  liǎng

   
  wáng


  piān
  ān
   

  tuō
  chén

  tǎo
  zéi

   

  xiān

  zhī
  míng
   
  liàng
  chén
  zhī
  cái
   

  zhī
  chén

  zéi
   
  cái
  ruò

  qiáng

   
  rán


  zéi
   
  wáng


  wáng
   
  wéi
  zuò
  ér
  dài
  wáng
   
  shú


  zhī
   
  shì

  tuō
  chén
  ér   
  chén
  shòu
  mìng
  zhī

   
  qǐn

  ān

   
  shí

  gān
  wèi
   

  wéi
  běi
  zhēng
   

  xiān

  nán
   


  yuè


   
  shēn


  máo
   
  bìng

  ér
  shí
   
  chén
  fēi
   

  wáng
  piān
  ān

  shǔ

   

  mào
  wēi
  nàn
   

  fèng
  xiān

  zhī   
  ér

  zhě
  wèi
  wéi
  fēi

   
  jīn
  zéi
  shì  西
   
  yòu


  dōng
   
  bīng

  chéng
  láo
   

  jìn

  zhī
  shí

   
  jǐn
  chén

  shì

  zuǒ
   
 • 
   
   
   

  chén
  dào
  hàn
  zhōng
   
  zhōng
  jiàn

  nián
  ěr
   
  rán
  sàng
  zhào
  yún
   
  yáng
  qún
   


   
  yán
  zhī
   
  dīng

   
  bái
  shòu
  寿
   
  liú

   
  dèng
  tóng
  děng


  zhǎng
   
  tún
  jiāng

  shí

  rén
   

  jiàng
   

  qián
   
  cóng
  sǒu
   
  qīng
  qiāng
   
  sàn

     qiān

  rén
   

  jiē
  shù
  shí
  nián
  zhī
  nèi
  suǒ
  jiū


  fāng
  zhī
  jīng
  ruì
   
  fēi

  zhōu
  zhī
  suǒ
  yǒu
   
  ruò

  shù
  nián
   

  sǔn
  sān
  fēn
  zhī
  èr

   
  dāng
   

  chén
  zhī
  wèi
  jiě


   
 • 
   
   
   
  jīn
  mín
  qióng
  bīng

   
  ér
  shì   
  shì   

  zhù

  xíng
  láo
  fèi
  zhèng
  děng
   
  ér


  jīn

  zhī
     zhōu
  zhī

   

  zéi
  chí
  jiǔ
   

  chén
  zhī
  wèi
  jiě
  liù

   
 • 
   
   
   

  nán
  píng
  zhě
   
  shì

   

  xiān

  bài
  jūn

  chǔ
   
  dāng

  shí
   
  cáo
  cāo

  shǒu
   
  wèi
  tiān
  xià

  dìng
   
  rán
  hòu
  xiān

  dōng
  lián

  yuè
   

  西


  shǔ
   

  bīng
  běi
  zhēng
   
  xià
  hóu
  shòu
  shǒu
   

  cāo
  zhī
  shī

   
  ér
  hàn
  shì
  jiāng
  chéng

   
  rán
  hòu

  gèng
  wéi
  méng
   
  guān

  huǐ
  bài
   

  guī
  cuō
  diē
   
  cáo

  chēng

   
  fán
  shì

  shì
   
  nán


  jiàn
   
  chén

  gōng
  jìn
  cuì
   

  ér
  hòu

   
  zhì

  chéng
  bài

  dùn
   
  fēi
  chén
  zhī
  míng
  suǒ
  néng   
多音字列表
“葛”:,其它读音:gé,gě
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“量”:liàng,其它读音:liáng,liàng
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“强”:qiáng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wú
“待”:dài,其它读音:dài,dāi
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wú
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“疑”:,其它读音:yí,nǐ
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“思”:,其它读音:sī,sāi
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“并”:bìng,其它读音:bìng,bīng
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“可”:,其它读音:kě,kè
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“都”:,其它读音:dū,dōu
“冒”:mào,其它读音:mào,mò
“难”:nàn,其它读音:nán,nàn,nuó
“遗”:,其它读音:yí,wèi
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“乘”:chéng,其它读音:chéng,shèng
“趋”:,其它读音:qū,cù
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“并”:bìng,其它读音:bìng,bīng
“被”:bèi,其它读音:bèi,pī,bì
“创”:chuāng,其它读音:chuàng,chuāng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“取”:,其它读音:qǔ,jù
“解”:jiě,其它读音:jiě,jiè,xiè
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“繇”:yóu,其它读音:yáo,yóu,zhòu
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“各”:,其它读音:gè,gě
“据”:,其它读音:jù,jū
“论”:lùn,其它读音:lùn,lún
“疑”:,其它读音:yí,nǐ
“难”:nàn,其它读音:nán,nàn,nuó
“塞”:,其它读音:sāi,sài,sè
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“孙”:sūn,其它读音:sūn,xùn
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“并”:bìng,其它读音:bìng,bīng
“解”:jiě,其它读音:jiě,jiè,xiè
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“佛”:,其它读音:fó,fú,bì,bó
“孙”:sūn,其它读音:sūn,xùn
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“几”:,其它读音:jī,jǐ
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“解”:jiě,其它读音:jiě,jiè,xiè
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“任”:rèn,其它读音:rèn,rén
“服”:,其它读音:fú,fù
“服”:,其它读音:fú,fù
“委”:wěi,其它读音:wěi,wēi
“任”:rèn,其它读音:rèn,rén
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wú
“称”:chēng,其它读音:chēng,chèn,chèng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“解”:jiě,其它读音:jiě,jiè,xiè
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“间”:jiàn,其它读音:jiān,jiàn,xián
“期”:,其它读音:qī,jī
“丧”:sàng,其它读音:sāng,sàng
“丁”:dīng,其它读音:dīng,zhēng
“曲”:,其它读音:qū,qǔ
“长”:zhǎng,其它读音:cháng,zhǎng
“屯”:tún,其它读音:tún,zhūn
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“将”:jiàng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“散”:sàn,其它读音:sàn,sǎn
“骑”:,其它读音:qí,jì
“骑”:,其它读音:qí,jì
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“数”:shù,其它读音:shù,shǔ,shuò
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“合”:,其它读音:hé,gě
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“若”:ruò,其它读音:ruò,rě
“数”:shù,其它读音:shù,shǔ,shuò
“分”:fēn,其它读音:fēn,fèn
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“解”:jiě,其它读音:jiě,jiè,xiè
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“可”:,其它读音:kě,kè
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“可”:,其它读音:kě,kè
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“正”:zhèng,其它读音:zhèng,zhēng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“地”:,其它读音:dì,de
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“解”:jiě,其它读音:jiě,jiè,xiè
“六”:liù,其它读音:liù,lù
“夫”:,其它读音:fū,fú
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“取”:,其它读音:qǔ,jù
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“更”:gèng,其它读音:gēng,gèng
“称”:chēng,其它读音:chēng,chèn,chèng
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“可”:,其它读音:kě,kè
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“尽”:jìn,其它读音:jìn,jǐn
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“能”:néng,其它读音:néng,nài
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条)
网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:keringing@qq.com QQ:82045022 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。