中国古文之家 访问手机版

《后出师表》拼音版,带全文注音(诸葛亮)-文言文

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • hòu
  chū
  shī
  biǎo
 • 
  [
  wèi
  jìn
   
  ]
  zhū

  liàng
 • 
   
   
   
  jīn
  mín
  qióng
  bīng

   
  ér
  shì   
  shì   

  zhù

  xíng
  láo
  fèi
  zhèng
  děng
   
  ér


  jīn

  zhī
     zhōu
  zhī

   

  zéi
  chí
  jiǔ
   

  chén
  zhī
  wèi
  jiě
  liù

   
 • 
   
   
   

  chén
  dào
  hàn
  zhōng
   
  zhōng
  jiàn

  nián
  ěr
   
  rán
  sàng
  zhào
  yún
   
  yáng
  qún
   


   
  yán
  zhī
   
  dīng

   
  bái
  shòu
  寿
   
  liú

   
  dèng
  tóng
  děng


  zhǎng
   
  tún
  jiāng

  shí

  rén
   

  jiàng
   

  qián
   
  cóng
  sǒu
   
  qīng
  qiāng
   
  sàn

     qiān

  rén
   

  jiē
  shù
  shí
  nián
  zhī
  nèi
  suǒ
  jiū


  fāng
  zhī
  jīng
  ruì
   
  fēi

  zhōu
  zhī
  suǒ
  yǒu
   
  ruò

  shù
  nián
   

  sǔn
  sān
  fēn
  zhī
  èr

   
  dāng
   

  chén
  zhī
  wèi
  jiě


   
  • 
    
    
    
   xiān

   shēn

   hàn
    
   zéi

   liǎng

    
   wáng


   piān
   ān
    

   tuō
   chén

   tǎo
   zéi

    

   xiān

   zhī
   míng
    
   liàng
   chén
   zhī
   cái
    

   zhī
   chén

   zéi
    
   cái
   ruò

   qiáng

    
   rán


   zéi
    
   wáng


   wáng
    
   wéi
   zuò
   ér
   dài
   wáng
    
   shú


   zhī
    
   shì

   tuō
   chén
   ér    
   chén
   shòu
   mìng
   zhī

    
   qǐn

   ān

    
   shí

   gān
   wèi
    

   wéi
   běi
   zhēng
    

   xiān

   nán
    


   yuè


    
   shēn


   máo
    
   bìng

   ér
   shí
    
   chén
   fēi
    

   wáng
   piān
   ān

   shǔ

    

   mào
   wēi
   nàn
    

   fèng
   xiān

   zhī    
   ér

   zhě
   wèi
   wéi
   fēi

    
   jīn
   zéi
   shì   西
    
   yòu


   dōng
    
   bīng

   chéng
   láo
    

   jìn

   zhī
   shí

    
   jǐn
   chén

   shì

   zuǒ
    
  • 
    
    
    
   cáo
   cāo
   zhì

    
   shū
   jué

   rén
    

   yòng
   bīng

    
   fǎng
   仿

   sūn
    

    
   rán
   kùn

   nán
   yáng
    
   xiǎn


   cháo
    
   wēi


   lián
       yáng
    

   bài
   běi
   shān
    
   dài

   tóng
   guān
    
   rán
   hòu
   wěi
   dìng

   shí
   ěr
    
   kuàng
   chén
   cái
   ruò
    
   ér   wēi
   ér
   dìng
   zhī
    

   chén
   zhī
   wèi
   jiě
   sān

    
   cáo
   cāo

   gōng
   chāng


   xià
    

   yuè
   cháo


   chéng
    
   rèn
   yòng


   ér   zhī
    
   wěi
   rèn
   xià
   hóu
   ér
   xià
   hóu
   bài
   wáng
    
   xiān

   měi
   chēng
   cāo
   wéi
   néng
    
   yóu
   yǒu

   shī
    
   kuàng
   chén

   xià
    

   néng

   shèng
    

   chén
   zhī
   wèi
   jiě


    
  • 
    
    
    
   gāo

   míng
   bìng

   yuè
    
   móu
   chén
   yuān
   shēn
    
   rán
   shè
   xiǎn
   bèi
   chuāng
    
   wēi
   rán
   hòu
   ān
    
   jīn

   xià
   wèi

   gāo

    
   móu
   chén


   liáng
    
   píng
    
   ér


   cháng


   shèng
    
   zuò
   dìng
   tiān
   xià
    

   chén
   zhī
   wèi
   jiě


    
  • 
    
    
    
   liú
   yóu
    
   wáng
   lǎng


   zhōu
   jùn
    
   lùn
   ān
   yán

    
   dòng
   yǐn
   shèng
   rén
    
   qún

   mǎn

    
   zhòng
   nàn

   xiōng
    
   jīn
   suì

   zhàn
    
   míng
   nián

   zhēng
    
   shǐ
   使
   sūn

   zuò

    
   suì
   bìng
   jiāng
   dōng
    

   chén
   zhī
   wèi
   jiě
   èr

    
  • 
    
    
    

   nán
   píng
   zhě
    
   shì

    

   xiān

   bài
   jūn

   chǔ
    
   dāng

   shí
    
   cáo
   cāo

   shǒu
    
   wèi
   tiān
   xià

   dìng
    
   rán
   hòu
   xiān

   dōng
   lián

   yuè
    

   西


   shǔ
    

   bīng
   běi
   zhēng
    
   xià
   hóu
   shòu
   shǒu
    

   cāo
   zhī
   shī

    
   ér
   hàn
   shì
   jiāng
   chéng

    
   rán
   hòu

   gèng
   wéi
   méng
    
   guān

   huǐ
   bài
    

   guī
   cuō
   diē
    
   cáo

   chēng

    
   fán
   shì

   shì
    
   nán


   jiàn
    
   chén

   gōng
   jìn
   cuì
    

   ér
   hòu

    
   zhì

   chéng
   bài

   dùn
    
   fēi
   chén
   zhī
   míng
   suǒ
   néng    
 
多音字列表
“葛”:,其它读音:gé,gě
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“量”:liàng,其它读音:liáng,liàng
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“强”:qiáng,其它读音:qiáng,qiǎng,jiàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wú
“待”:dài,其它读音:dài,dāi
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wú
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“疑”:,其它读音:yí,nǐ
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“思”:,其它读音:sī,sāi
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“并”:bìng,其它读音:bìng,bīng
“食”:shí,其它读音:shí,sì,yì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“可”:,其它读音:kě,kè
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“都”:,其它读音:dū,dōu
“冒”:mào,其它读音:mào,mò
“难”:nàn,其它读音:nán,nàn,nuó
“遗”:,其它读音:yí,wèi
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“乘”:chéng,其它读音:chéng,shèng
“趋”:,其它读音:qū,cù
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“并”:bìng,其它读音:bìng,bīng
“被”:bèi,其它读音:bèi,pī,bì
“创”:chuāng,其它读音:chuàng,chuāng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“取”:,其它读音:qǔ,jù
“解”:jiě,其它读音:jiě,jiè,xiè
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“繇”:yóu,其它读音:yáo,yóu,zhòu
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“各”:,其它读音:gè,gě
“据”:,其它读音:jù,jū
“论”:lùn,其它读音:lùn,lún
“疑”:,其它读音:yí,nǐ
“难”:nàn,其它读音:nán,nàn,nuó
“塞”:,其它读音:sāi,sài,sè
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“孙”:sūn,其它读音:sūn,xùn
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“并”:bìng,其它读音:bìng,bīng
“解”:jiě,其它读音:jiě,jiè,xiè
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“佛”:,其它读音:fó,fú,bì,bó
“孙”:sūn,其它读音:sūn,xùn
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“几”:,其它读音:jī,jǐ
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“解”:jiě,其它读音:jiě,jiè,xiè
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“任”:rèn,其它读音:rèn,rén
“服”:,其它读音:fú,fù
“服”:,其它读音:fú,fù
“委”:wěi,其它读音:wěi,wēi
“任”:rèn,其它读音:rèn,rén
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wú
“称”:chēng,其它读音:chēng,chèn,chèng
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“解”:jiě,其它读音:jiě,jiè,xiè
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“中”:zhōng,其它读音:zhōng,zhòng
“间”:jiàn,其它读音:jiān,jiàn,xián
“期”:,其它读音:qī,jī
“丧”:sàng,其它读音:sāng,sàng
“丁”:dīng,其它读音:dīng,zhēng
“曲”:,其它读音:qū,qǔ
“长”:zhǎng,其它读音:cháng,zhǎng
“屯”:tún,其它读音:tún,zhūn
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“将”:jiàng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“散”:sàn,其它读音:sàn,sǎn
“骑”:,其它读音:qí,jì
“骑”:,其它读音:qí,jì
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“数”:shù,其它读音:shù,shǔ,shuò
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“合”:,其它读音:hé,gě
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“若”:ruò,其它读音:ruò,rě
“数”:shù,其它读音:shù,shǔ,shuò
“分”:fēn,其它读音:fēn,fèn
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“解”:jiě,其它读音:jiě,jiè,xiè
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“可”:,其它读音:kě,kè
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“可”:,其它读音:kě,kè
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“行”:xíng,其它读音:háng,xíng
“正”:zhèng,其它读音:zhèng,zhēng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“地”:,其它读音:dì,de
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“解”:jiě,其它读音:jiě,jiè,xiè
“六”:liù,其它读音:liù,lù
“夫”:,其它读音:fū,fú
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“取”:,其它读音:qǔ,jù
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“更”:gèng,其它读音:gēng,gèng
“称”:chēng,其它读音:chēng,chèn,chèng
“难”:nán,其它读音:nán,nàn,nuó
“可”:,其它读音:kě,kè
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“尽”:jìn,其它读音:jìn,jǐn
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi
“能”:néng,其它读音:néng,nài
“葛”:,其它读音:gé,gě
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。