古文之家 访问手机版

《求谏(高中课文版)》拼音版,可打印(吴兢)-文言文

《求谏(高中课文版)》由吴兢创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • qiú
  jiàn
   
  gāo
  zhōng

  wén
  bǎn
   
 • 
  [
  táng
   
  ]

  jīng
 • 
   
   
   
  zhēn
  guān
  yuán
  nián
   
  tài
  zōng
  wèi
  shì
  chén
  yuē
   
   
  zhèng
  zhǔ
  rèn
  xié
  chén
   

  néng
  zhì

   
  zhèng
  chén
  shì
  xié
  zhǔ
   


  néng
  zhì

   
  wéi
  jūn
  chén
  xiāng

   
  yǒu
  tóng

  shuǐ
   

  hǎi
  nèi

  ān
   
  zhèn
  suī

  míng
   
  xìng
  zhū
  gōng
  shuò
  xiāng
  kuāng
  jiù
   

  píng
  zhí
  yán
  gěng

   
  zhì
  tiān
  xià
  tài
  píng
   
   
  jiàn  wáng
  guī
  duì
  yuē
   
   
  chén
  wén
   

  cóng
  shéng

  zhèng
   
  hòu
  cóng
  jiàn

  shèng
   
  shì


  zhě
  shèng
  zhǔ

  yǒu
  zhēng
  chén

  rén
   
  yán
  ér

  yòng
   

  xiāng   

  xià
  kāi
  shèng

   

  chú
  ráo
   

  chén
  chǔ

  huì
  zhī
  cháo
   
  shí
  yuàn
  qìng

  kuáng

   
   
  tài
  zōng
  chēng
  shàn
   
  zhào
  lìng

  shì
  zǎi
  xiàng

  nèi
  píng
  zhāng
  guó

   

  shǐ
  使
  jiàn
  guān
  suí

   

  wén
  zhèng
  shì
   
  yǒu
  suǒ
  kāi
  shuō
   
  zhī
   
  • 
    
    
    
   tài
   zōng
   wēi
   róng
   yǎn

    
   bǎi
   liáo
   jìn
   jiàn
   zhě
    
   jiē
   shī


   cuò
    
   tài
   zōng
   zhī

   ruò

    
   měi
   jiàn
   rén
   zòu
   shì
    

   jiǎ
   yán

    

   wén
   jiàn
   zhèng
    
   zhī
   zhèng
   jiào

   shī
    
   zhēn
   guān
   chū
    
   cháng
   wèi
   gōng
   qīng
   yuē
    
    
   rén


   zhào
    


   míng
   jìng
    
   zhǔ

   zhī
   guò
    

   jiè
   zhōng
   chén
    
   zhǔ
   ruò

   xián
    
   chén

   kuāng
   zhèng
    


   wēi
   bài
    
    

   jūn
   shī

   guó
    
   chén


   néng

   quán

   jiā
    
   zhì

   suí
   yáng

   bào
   nüè
    
   chén
   xià
   qián
   kǒu
    

   lìng

   wén

   guò
    
   suì
   zhì
   miè
   wáng
    

   shì

   děng
    
   xún

   zhū

    
   qián
   shì

   yuǎn
    
   gōng
   děng
   měi
   kàn
   shì
   yǒu   rén
       yán
   guī
   jiàn
    
    
  • 
    
    
    
   zhēn
   guān

   nián
    
   tài
   zōng
   wèi
   shì
   chén
   yuē
    
    
   zhèn
   měi
   xián

   jìng
   zuò
    


   nèi
   xǐng
    
   héng
   kǒng
   shàng

   chèn
   tiān
   xīn
    
   xià
   wéi
   bǎi
   xìng
   suǒ
   yuàn
    
   dàn

   zhèng
   rén
   kuāng
   jiàn
    

   lìng
   ěr

   wài
   tōng
    
   xià

   yuàn
   zhì
    
   yòu

   jiàn
   rén
   lái
   zòu
   shì
   zhě
    
   duō
   yǒu

   shè
    
   yán

   zhì
   shī


    
   xún
   cháng
   zòu
   shì
    
   qíng
   yóu


    
   kuàng

   jiàn
   zhèng
    

   dāng
   wèi
   fàn

   lín
    
   suǒ

   měi
   yǒu
   jiàn
   zhě
    
   zòng


   zhèn
   xīn
    
   zhèn   wéi

    
   ruò

   chēn

    
   shēn
   kǒng
   rén
   huái
   怀
   zhàn

    

   kěn
   gèng
   yán
    
    
  • 
    
    
    
   zhēn
   guān
   shí
   liù
   nián
    
   tài
   zōng
   wèi
   fáng
   xuán
   líng
   děng
   yuē
    
    

   zhī
   zhě
   míng
    
   xìn
   wéi
   nán

    

   zhǔ
   wén
   zhī
   shì
    

   qiǎo
   zhī

    
   jiē

   wèi

   cháng
    

   rén


    
   ruò
   míng
   gōng
   wén
   jiàng
    
   shāng
   lüè    


   zhuō

    

   shì
   nǎi
   jiàn
    
   yóu
   shì
   yán
   zhī
    
   rén
   jūn


   kuāng
   jiàn
   zhī
   chén
    


   qiān
   guò
    


   wàn

    

   rén
   tīng
   duàn
    
   suī

   yōu
   láo
    
   ān
   néng
   jìn
   shàn
    
   cháng
   niàn
   wèi
   zhēng
   suí
   shì
   jiàn
   zhèng
    
   duō
   zhòng
   zhèn
   shī
    

   míng
   jìng
   jiàn
   xíng
    
   měi
   è

   jiàn
    
    
   yīn

   shāng

   xuán
   líng
   děng
   shù
   rén

   zhī
    
  • 
    
    
    
   zhēn
   guān

   nián
    
   tài
   zōng
   wèi
   fáng
   xuán
   líng
   děng
   yuē
    
       wáng
   duō
   rèn
   qíng


    


   làn
   shǎng

   gōng
    


   làn
   shā

   zuì
    
   shì

   tiān
   xià
   sāng
   luàn
    


   yóu

    
   zhèn
   jīn


   wèi
   cháng   wéi
   xīn
    
   héng

   gōng
   děng
   jìn
   qíng

   jiàn
    
   gōng
   děng


   shòu
   rén
   jiàn

       rén
   yán

   tóng


    
   biàn
   便


   duǎn


    
   ruò

   néng
   shòu
   jiàn
    
   ān
   néng
   jiàn
   rén
    
    
  • 
    
    
    
   zhēn
   guān
   shí

   nián
    
   tài
   zōng
   wèn
   jiàn   chǔ
   suì
   liáng
   yuē
    
    

   shùn
   zào


    

   diāo


    
   dāng
   shí
   jiàn
   zhě
   shí
   yǒu

   rén
    
   shí

   zhī
   jiān
       jiàn
    
    
   suì
   liáng
   duì
   yuē
    
    
   diāo
   zhuó
   hài
   nóng
   shì
    
   zuǎn

   shāng

   gōng
    
   shǒu
   chuàng
   shē
   yín
    
   wēi
   wáng
   zhī
   jiàn
    
    

   jīn
   wéi
   zhī
    
   jīn    


   wéi
   zhī
    
   suǒ

   zhèng
   chén

   jiàn

   jiàn
    


   mǎn
   yíng
    

   suǒ

   jiàn
    
    
   tài
   zōng
   yuē
    
    
   qīng
   yán
   shì

    
   zhèn
   suǒ
   wéi
   shì
    
   ruò
   yǒu

   dàng
    
   huò
   zài

   jiàn
    
   huò

   jiāng
   zhōng
    
   jiē

   jìn
   jiàn
    

   jiàn
   qián
   shǐ
    
   huò
   yǒu
   rén
   chén
   jiàn
   shì
    
   suì

   yún
    


   wéi
   zhī
    
    
   huò
   dào
       zhī
    
    
   jìng

   wéi
   tíng
   gǎi
    


   wēi
   wáng
   zhī
   huò
    

   fǎn
   shǒu
   ér
   dài

    
    
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
多音字参考列表
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [隋](读音:suí,duò,tuǒ)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [看](读音:kàn,kān,)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [處](读音:chú,chù)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  便[便](读音:biàn,pián)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [省](读音:shěng,xǐng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [六](读音:liù,lù)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [信 ](读音:xìn, )
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [過](读音:guò,guō)
  [萬](读音:mò,wàn)
  [一](读音:yī)
  [能](读音:néng,nài)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [明](读音:míng)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [夫](读音:fú,fū)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [創](读音:chuàng,chuāng)
  [若](读音:rě,ruò)
  [其](读音:jī,qí)
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [可](读音:kè,kě)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
  您一定感兴趣的合集(推荐)
  吴兢作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。