古文之家 访问手机版

《求谏》拼音版,可打印(吴兢)-文言文

《求谏》由吴兢创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • qiú
  jiàn
 • 
  [
  táng
   
  ]

  jīng
 • 
   
   
   
  zhēn
  guān
  shí
  liù
  nián
   
  tài
  zōng
  wèi
  fáng
  xuán
  líng
  děng
  yuē
   
   

  zhī
  zhě
  míng
   
  xìn
  wéi
  nán

   

  zhǔ
  wén
  zhī
  shì
   

  qiǎo
  zhī

   
  jiē

  wèi

  cháng
   

  rén


   
  ruò
  míng
  gōng
  wén
  jiàng
   
  shāng
  lüè   


  zhuō

   

  shì
  nǎi
  jiàn
   
  yóu
  shì
  yán
  zhī
   
  rén
  jūn


  kuāng
  jiàn
  zhī
  chén
   


  qiān
  guò
   


  wàn

   

  rén
  tīng
  duàn
   
  suī

  yōu
  láo
   
  ān
  néng
  jìn
  shàn
   
  cháng
  niàn
  wèi
  zhēng
  suí
  shì
  jiàn
  zhèng
   
  duō
  zhòng
  zhèn
  shī
   

  míng
  jìng
  jiàn
  xíng
   
  měi
  è

  jiàn
   
   
  yīn

  shāng

  xuán
  líng
  děng
  shù
  rén

  zhī
   
 • 
   
   
   
  zhēn
  guān

  nián
   
  tài
  zōng
  wèi
  fáng
  xuán
  líng
  děng
  yuē
   
     wáng
  duō
  rèn
  qíng


   


  làn
  shǎng

  gōng
   


  làn
  shā

  zuì
   
  shì

  tiān
  xià
  sāng
  luàn
   


  yóu

   
  zhèn
  jīn


  wèi
  cháng  wéi
  xīn
   
  héng

  gōng
  děng
  jìn
  qíng

  jiàn
   
  gōng
  děng


  shòu
  rén
  jiàn

     rén
  yán

  tóng


   
  biàn
  便


  duǎn


   
  ruò

  néng
  shòu
  jiàn
   
  ān
  néng
  jiàn
  rén
   
   
 • 
   
   
   
  zhēn
  guān
  liù
  nián
   
  tài
  zōng


  shǐ


  wéi
  tǐng
   
  zhōng
  shū
  shì
  láng

  zhèng
  lún
   

  shū
  shào
  jiàn

  shì
  nán
   
  zhù
  zuò
  láng
  yáo

  lián
  děng
  shàng
  fēng
  shì
  chèn
  zhǐ
   
  zhào
  ér
  wèi
  yuē
   
   
  zhèn

  guān


  rén
  chén

  zhōng
  zhī
  shì
   
  ruò
  zhí
  míng
  zhǔ
   
  biàn
  便

  jìn
  chéng
  guī
  jiàn
   
  zhì

  lóng
  féng
   

  gān
   

  miǎn


   
  wéi
  jūn


   
  wéi
  chén

  nán
   
  zhèn
  yòu
  wén
  lóng

  rǎo
  ér
  xùn
   
  rán
  hóu
  xià
  yǒu

  lín
   
  qīng
  děng
  suì


  fàn
  chù
   

  jìn
  fēng
  shì
   
  cháng
  néng


   
  zhèn


  zōng
  shè
  zhī
  qīng
  bài
   
  měi

  qīng
  děng


   

  néng
  zàn
  wàng
   

  shè
  yàn
  wéi

   
   
  nǎi

  juàn
  yǒu
  chà
   
  • 
    
    
    
   tài
   zōng
   wēi
   róng
   yǎn

    
   bǎi
   liáo
   jìn
   jiàn
   zhě
    
   jiē
   shī


   cuò
    
   tài
   zōng
   zhī

   ruò

    
   měi
   jiàn
   rén
   zòu
   shì
    

   jiǎ
   yán

    

   wén
   jiàn
   zhèng
    
   zhī
   zhèng
   jiào

   shī
    
   zhēn
   guān
   chū
    
   cháng
   wèi
   gōng
   qīng
   yuē
    
    
   rén


   zhào
    


   míng
   jìng
    
   zhǔ

   zhī
   guò
    

   jiè
   zhōng
   chén
    
   zhǔ
   ruò

   xián
    
   chén

   kuāng
   zhèng
    


   wēi
   bài
    
    

   jūn
   shī

   guó
    
   chén


   néng

   quán

   jiā
    
   zhì

   suí
   yáng

   bào
   nüè
    
   chén
   xià
   qián
   kǒu
    

   lìng

   wén

   guò
    
   suì
   zhì
   miè
   wáng
    

   shì

   děng
    
   xún

   zhū

    
   qián
   shì

   yuǎn
    
   gōng
   děng
   měi
   kàn
   shì
   yǒu   rén
       yán
   guī
   jiàn
    
    
  • 
    
    
    
   zhēn
   guān
   shí

   nián
    
   tài
   zōng
   wèn
   wèi
   zhēng
   yuē
    
    

   lái
   cháo
   chén
   dōu

   lùn
   shì
    


    
    
   zhēng
   duì
   yuē
    
    

   xià

   xīn
   cǎi

    
   chéng

   yǒu
   yán
   zhě
    
   rán

   rén
   yún
    
    
   wèi
   xìn
   ér
   jiàn
    


   wéi
   bàng

    
   xìn
   ér

   jiàn
    

   wèi
   zhī
   shī

    
    
   dàn
   rén
   zhī
   cái


   yǒu

   tóng
    
   nuò
   ruò
   zhī
   rén
    
   huái
   怀
   zhōng
   zhí
   ér

   néng
   yán
    
   shū
   yuǎn
   zhī
   rén
    
   kǒng

   xìn
   ér


   yán
    
   huái
   怀

   zhī
   rén
    


   biàn
   便
   shēn
   ér

   gǎn
   yán
    
   suǒ

   xiāng

   jiān

    

   yǎng
   guò

    
    
   tài
   zōng
   yuē
    
    
   chéng

   qīng
   yán
    
   zhèn
   měi

   zhī
    
   rén
   chén

   jiàn
    
   zhé


   wáng
   zhī
   huò
       dǐng
   huò
    
   mào
   bái
   rèn
       zāi
    

   zhōng
   zhēn
   zhī
   chén
    
   fēi


   jié
   chéng
    
   jié
   chéng
   zhě
    
   nǎi
   shì

   nán
    
   suǒ


   bài
   chāng
   yán
    


   wéi


    
   zhèn
   jīn
   kāi
   huái
   怀
   bào
    

   jiàn
   zhèng
    
   qīng
   děng

   láo


    
   suì


   yán
    
    
  • 
    
    
    
   zhēn
   guān
   yuán
   nián
    
   tài
   zōng
   wèi
   shì
   chén
   yuē
    
    
   zhèng
   zhǔ
   rèn
   xié
   chén
    

   néng
   zhì

    
   zhèng
   chén
   shì
   xié
   zhǔ
    


   néng
   zhì

    
   wéi
   jūn
   chén
   xiāng

    
   yǒu
   tóng

   shuǐ
    

   hǎi
   nèi

   ān
    
   zhèn
   suī

   míng
    
   xìng
   zhū
   gōng
   shuò
   xiāng
   kuāng
   jiù
    

   píng
   zhí
   yán
   gěng

    
   zhì
   tiān
   xià
   tài
   píng
    
    
   jiàn   wáng
   guī
   duì
   yuē
    
    
   chén
   wén
    

   cóng
   shéng

   zhèng
    
   hòu
   cóng
   jiàn

   shèng
    
   shì


   zhě
   shèng
   zhǔ

   yǒu
   zhēng
   chén

   rén
    
   yán
   ér

   yòng
    

   xiāng    

   xià
   kāi
   shèng

    

   chú
   ráo
    

   chén
   chǔ

   huì
   zhī
   cháo
    
   shí
   yuàn
   qìng

   kuáng

    
    
   tài
   zōng
   chēng
   shàn
    
   zhào
   lìng

   shì
   zǎi
   xiàng

   nèi
   píng
   zhāng
   guó

    

   shǐ
   使
   jiàn
   guān
   suí

    

   wén
   zhèng
   shì
    
   yǒu
   suǒ
   kāi
   shuō
    
   zhī
    
  • 
    
    
    
   zhēn
   guān
   èr
   nián
    
   tài
   zōng
   wèi
   shì
   chén
   yuē
    
    
   míng
   zhǔ

   duǎn
   ér

   shàn
    
   àn
   zhǔ

   duǎn
   ér
   yǒng

    
   suí
   yáng

   hào

   jīn
   kuā
    

   duǎn

   jiàn
    
   chéng

   shí
   nán
   fàn

    

   shì


   gǎn
   zhí
   yán
    
   huò
   kǒng
   wèi
   wéi
   shēn
   zuì
       yáng
   kuáng

   quán
    
   kǒng


   chēng

   rén
    

   yáng

   bèi
   shā
    
   shì


   tóng

   fǒu
    
    


   huì
   duì
   yuē
    
    
   tiān

   yǒu
   zhèng
   chén
    
   suī

   dào
    

   shī

   tiān
   xià
    
   zhòng

   chēng
    
    
   zhí
   zāi
   shǐ

    
   bāng
   yǒu
   dào

   shǐ
    
   bāng

   dào

   shǐ
    
    
   shì
   yáng


   dào
    


   jiàn
   zhèng
    
   suì

   kǒu

   yán
    
   tōu
   ān
   zhòng
   wèi
    
   yòu

   néng

   zhí
   qǐng
   tuì
   退
    
   yáng
   kuáng
   ér

    
   shì


   tóng
    

   jìn
   huì

   jiǎ
   hòu
   jiāng
   fèi
   mǐn
   huái
   怀
   tài

    

   kōng
   zhāng
   huá
   jìng

   néng

   zhèng
    
   ē

   gǒu
   miǎn
    

   zhào
   wáng
   lún

   bīng
   fèi
   hòu
    
   qiǎn
   shǐ
   使
   shōu
   huá
    
   huá
   yuē
    
    
   jiāng
   fèi
   tài


    
   fēi
   shì

   yán
    
   dāng
   shí

   bèi

   yòng
    
    

   shǐ
   使
   yuē
    
    
   gōng
   wéi
   sān
   gōng
    
   tài


   zuì
   bèi
   fèi
    
   yán


   cóng
    


   yǐn
   shēn
   ér
   tuì
   退
    
    
   huá
    
   suì
   zhǎn
   zhī
    


   sān

    

   rén
   yǒu
   yún
    
    
   wēi
   ér

   chí
    
   diān
   ér


    

   jiāng
   yān
   yòng

   xiàng
    
    

    
   jūn

   lín

   jié
   ér


   duó

    
    
   zhāng
   huá

   kàng
   zhí

   néng
   chéng
   jié
    
   xùn
   yán


   quán
   shēn
    
   wáng
   chén
   zhī
   jié


   zhuì

    

   shì

   wèi

   zǎi

    
   zài

   yán
   zhī

    
   jìng


   yán
   jiàn
   zhèng
    
   chéng    
    
   tài
   zōng
   yuē
    
    
   gōng
   yán
   shì

    
   rén
   jūn


   zhōng
   liáng


    
   nǎi

   shēn
   ān
   guó
   níng
    
   yáng
   xià

   zhōng
   chén
    
   shēn

   wén
   guò
    
   è

   huò
   yíng
    
   miè
   wáng


    
   ruò
   rén
   zhǔ
   suǒ
   xíng

   dàng
    
   chén
   xià
   yòu

   kuāng
   jiàn
    
   gǒu
   zài
   ē
   shùn
    
   shì
   jiē
   chēng
   měi
    

   jūn
   wéi
   àn
   zhǔ
    
   chén
   wéi

   chén
    
   jūn
   àn
   chén

    
   wēi
   wáng

   yuǎn
    
   zhèn
   jīn
   zhì
   zài
   jūn
   chén
   shàng
   xià
    

   jìn
   zhì
   gōng
    
   gòng
   xiāng
   qiē
   cuō
    

   chéng
   zhì
   dào
    
   gōng
   děng   jìn
   zhōng
   dǎng
    
   kuāng
   jiù
   zhèn
   è
    
   zhōng


   zhí
   yán


    
   zhé
   xiāng


    
    
  • 
    
    
    
   tài
   cháng
   qīng
   wéi
   tǐng
   cháng
   shàng
   shū
   chén

   shī
    
   tài
   zōng

   shū
   yuē
    
    
   suǒ
   shàng

   jiàn
    

   shì
   dǎng
   yán
       guān
    
   shèn

   wéi
   wèi
    


   jìng
   zhī
   nán
    


   yǒu
   shè
   gōu
   zhī
   zuì
    

   chéng
   zhī

    


   wéi
   zhǎn
   mèi
   zhī
   chóu
    
   ér
   xiǎo
   bái


   wéi

    
   zhòng
   ěr
   dài
   zhī
   ruò
   jiù
    

   fēi

   fèi
   fēi
   zhǔ
    
   zhì
   zài

   èr
    
   qīng
   zhī
   shēn
   chéng
    
   jiàn    
   ruò
   néng

   quán

   jié
    

   yǒng
   bǎo
   lìng
   míng
    


   dài
   zhī
    
    
   miǎn

   zhōng
   shǐ
    
   chuí
   fàn
   jiāng
   lái
    
   dāng
   shǐ
   使
   hòu
   zhī
   shì
   jīn
    

   yóu
   jīn
   zhī
   shì

    


   měi

    
   zhèn


   wén

   guò
    
   wèi


   quē
    
   lài
   jié
   zhōng
   kěn
    
   shuò
   jìn
   jiā
   yán
    
   yòng

   zhèn
   huái
   怀
       dào
    
    
  • 
    
    
    
   zhēn
   guān

   nián
    
   tài
   zōng
   wèi
   shì
   chén
   yuē
    
    
   zhèn
   měi
   xián

   jìng
   zuò
    


   nèi
   xǐng
    
   héng
   kǒng
   shàng

   chèn
   tiān
   xīn
    
   xià
   wéi
   bǎi
   xìng
   suǒ
   yuàn
    
   dàn

   zhèng
   rén
   kuāng
   jiàn
    

   lìng
   ěr

   wài
   tōng
    
   xià

   yuàn
   zhì
    
   yòu

   jiàn
   rén
   lái
   zòu
   shì
   zhě
    
   duō
   yǒu

   shè
    
   yán

   zhì
   shī


    
   xún
   cháng
   zòu
   shì
    
   qíng
   yóu


    
   kuàng

   jiàn
   zhèng
    

   dāng
   wèi
   fàn

   lín
    
   suǒ

   měi
   yǒu
   jiàn
   zhě
    
   zòng


   zhèn
   xīn
    
   zhèn   wéi

    
   ruò

   chēn

    
   shēn
   kǒng
   rén
   huái
   怀
   zhàn

    

   kěn
   gèng
   yán
    
    
  • 
    
    
    
   zhēn
   guān
   sān
   nián
    
   tài
   zōng
   wèi

   kōng
   péi

   yuē
    
    

   yǒu
   shàng
   shū
   zòu
   shì
    
   tiáo
   shù
   shèn
   duō
    
   zhèn
   zǒng
   zhān
   zhī


    
   chū

   guān
   xǐng
    
   suǒ
   juàn
   zhě
    

   jìn
   chén
   xià
   zhī
   qíng
    
   měi


   zhèng

    
   huò
   sān
   gēng
   fāng
   qǐn
    

   wàng
   gōng
   bèi
   yòng
   xīn

   juàn
    


   zhèn
   huái
   怀

    
    
  • 
    
    
    
   zhēn
   guān
   shí

   nián
    
   tài
   zōng
   wèn
   jiàn   chǔ
   suì
   liáng
   yuē
    
    

   shùn
   zào


    

   diāo


    
   dāng
   shí
   jiàn
   zhě
   shí
   yǒu

   rén
    
   shí

   zhī
   jiān
       jiàn
    
    
   suì
   liáng
   duì
   yuē
    
    
   diāo
   zhuó
   hài
   nóng
   shì
    
   zuǎn

   shāng

   gōng
    
   shǒu
   chuàng
   shē
   yín
    
   wēi
   wáng
   zhī
   jiàn
    
    

   jīn
   wéi
   zhī
    
   jīn    


   wéi
   zhī
    
   suǒ

   zhèng
   chén

   jiàn

   jiàn
    


   mǎn
   yíng
    

   suǒ

   jiàn
    
    
   tài
   zōng
   yuē
    
    
   qīng
   yán
   shì

    
   zhèn
   suǒ
   wéi
   shì
    
   ruò
   yǒu

   dàng
    
   huò
   zài

   jiàn
    
   huò

   jiāng
   zhōng
    
   jiē

   jìn
   jiàn
    

   jiàn
   qián
   shǐ
    
   huò
   yǒu
   rén
   chén
   jiàn
   shì
    
   suì

   yún
    


   wéi
   zhī
    
    
   huò
   dào
       zhī
    
    
   jìng

   wéi
   tíng
   gǎi
    


   wēi
   wáng
   zhī
   huò
    

   fǎn
   shǒu
   ér
   dài

    
    
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
多音字参考列表
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [看](读音:kàn,kān,)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [處](读音:chú,chù)
  [隋](读音:suí,duò,tuǒ)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [賈](读音:gǔ,jià,jiǎ)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [南](读音:nā,nán)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [吾](读音:wú,yù)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [節](读音:jié,jiē)
  [闕](读音:jué,què,quē)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [省](读音:shěng,xǐng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [都](读音:dōu,dū)
  [採,采 ](读音:cài,cǎi )
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  便[便](读音:biàn,pián)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [六](读音:liù,lù)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [信 ](读音:xìn, )
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [過](读音:guò,guō)
  [萬](读音:mò,wàn)
  [一](读音:yī)
  [能](读音:néng,nài)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [明](读音:míng)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [夫](读音:fú,fū)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [創](读音:chuàng,chuāng)
  [若](读音:rě,ruò)
  [其](读音:jī,qí)
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [可](读音:kè,kě)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
  吴兢作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。