中国古文之家 访问手机版

《求谏》拼音版,可打印(吴兢)-文言文

《求谏》由吴兢创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • qiú
  jiàn

 • jīng
 • 
   
   
   
  tài
  cháng
  qīng
  wéi
  tǐng
  cháng
  shàng
  shū
  chén

  shī
   
  tài
  zōng

  shū
  yuē
   
   
  suǒ
  shàng

  jiàn
   

  shì
  dǎng
  yán
     guān
   
  shèn

  wéi
  wèi
   


  jìng
  zhī
  nán
   


  yǒu
  shè
  gōu
  zhī
  zuì
   

  chéng
  zhī

   


  wéi
  zhǎn
  mèi
  zhī
  chóu
   
  ér
  xiǎo
  bái


  wéi

   
  zhòng
  ěr
  dài
  zhī
  ruò
  jiù
   

  fēi

  fèi
  fēi
  zhǔ
   
  zhì
  zài

  èr
   
  qīng
  zhī
  shēn
  chéng
   
  jiàn   
  ruò
  néng

  quán

  jié
   

  yǒng
  bǎo
  lìng
  míng
   


  dài
  zhī
   
   
  miǎn

  zhōng
  shǐ
   
  chuí
  fàn
  jiāng
  lái
   
  dāng
  shǐ
  使
  hòu
  zhī
  shì
  jīn
   

  yóu
  jīn
  zhī
  shì

   


  měi

   
  zhèn


  wén

  guò
   
  wèi


  quē
   
  lài
  jié
  zhōng
  kěn
   
  shuò
  jìn
  jiā
  yán
   
  yòng

  zhèn
  huái
  怀
     dào
   
   
 • 
   
   
   
  zhēn
  guān

  nián
   
  tài
  zōng
  wèi
  fáng
  xuán
  líng
  děng
  yuē
   
     wáng
  duō
  rèn
  qíng


   


  làn
  shǎng

  gōng
   


  làn
  shā

  zuì
   
  shì

  tiān
  xià
  sāng
  luàn
   


  yóu

   
  zhèn
  jīn


  wèi
  cháng  wéi
  xīn
   
  héng

  gōng
  děng
  jìn
  qíng

  jiàn
   
  gōng
  děng


  shòu
  rén
  jiàn

     rén
  yán

  tóng


   
  biàn
  便


  duǎn


   
  ruò

  néng
  shòu
  jiàn
   
  ān
  néng
  jiàn
  rén
   
   
 • 
   
   
   
  zhēn
  guān
  èr
  nián
   
  tài
  zōng
  wèi
  shì
  chén
  yuē
   
   
  míng
  zhǔ

  duǎn
  ér

  shàn
   
  àn
  zhǔ

  duǎn
  ér
  yǒng

   
  suí
  yáng

  hào

  jīn
  kuā
   

  duǎn

  jiàn
   
  chéng

  shí
  nán
  fàn

   

  shì


  gǎn
  zhí
  yán
   
  huò
  kǒng
  wèi
  wéi
  shēn
  zuì
     yáng
  kuáng

  quán
   
  kǒng


  chēng

  rén
   

  yáng

  bèi
  shā
   
  shì


  tóng

  fǒu
   
   


  huì
  duì
  yuē
   
   
  tiān

  yǒu
  zhèng
  chén
   
  suī

  dào
   

  shī

  tiān
  xià
   
  zhòng

  chēng
   
   
  zhí
  zāi
  shǐ

   
  bāng
  yǒu
  dào

  shǐ
   
  bāng

  dào

  shǐ
   
   
  shì
  yáng


  dào
   


  jiàn
  zhèng
   
  suì

  kǒu

  yán
   
  tōu
  ān
  zhòng
  wèi
   
  yòu

  néng

  zhí
  qǐng
  tuì
  退
   
  yáng
  kuáng
  ér

   
  shì


  tóng
   

  jìn
  huì

  jiǎ
  hòu
  jiāng
  fèi
  mǐn
  huái
  怀
  tài

   

  kōng
  zhāng
  huá
  jìng

  néng

  zhèng
   
  ē

  gǒu
  miǎn
   

  zhào
  wáng
  lún

  bīng
  fèi
  hòu
   
  qiǎn
  shǐ
  使
  shōu
  huá
   
  huá
  yuē
   
   
  jiāng
  fèi
  tài


   
  fēi
  shì

  yán
   
  dāng
  shí

  bèi

  yòng
   
   

  shǐ
  使
  yuē
   
   
  gōng
  wéi
  sān
  gōng
   
  tài


  zuì
  bèi
  fèi
   
  yán


  cóng
   


  yǐn
  shēn
  ér
  tuì
  退
   
   
  huá
   
  suì
  zhǎn
  zhī
   


  sān

   

  rén
  yǒu
  yún
   
   
  wēi
  ér

  chí
   
  diān
  ér


   

  jiāng
  yān
  yòng

  xiàng
   
   

   
  jūn

  lín

  jié
  ér


  duó

   
   
  zhāng
  huá

  kàng
  zhí

  néng
  chéng
  jié
   
  xùn
  yán


  quán
  shēn
   
  wáng
  chén
  zhī
  jié


  zhuì

   

  shì

  wèi

  zǎi

   
  zài

  yán
  zhī

   
  jìng


  yán
  jiàn
  zhèng
   
  chéng   
   
  tài
  zōng
  yuē
   
   
  gōng
  yán
  shì

   
  rén
  jūn


  zhōng
  liáng


   
  nǎi

  shēn
  ān
  guó
  níng
   
  yáng
  xià

  zhōng
  chén
   
  shēn

  wén
  guò
   
  è

  huò
  yíng
   
  miè
  wáng


   
  ruò
  rén
  zhǔ
  suǒ
  xíng

  dàng
   
  chén
  xià
  yòu

  kuāng
  jiàn
   
  gǒu
  zài
  ē
  shùn
   
  shì
  jiē
  chēng
  měi
   

  jūn
  wéi
  àn
  zhǔ
   
  chén
  wéi

  chén
   
  jūn
  àn
  chén

   
  wēi
  wáng

  yuǎn
   
  zhèn
  jīn
  zhì
  zài
  jūn
  chén
  shàng
  xià
   

  jìn
  zhì
  gōng
   
  gòng
  xiāng
  qiē
  cuō
   

  chéng
  zhì
  dào
   
  gōng
  děng  jìn
  zhōng
  dǎng
   
  kuāng
  jiù
  zhèn
  è
   
  zhōng


  zhí
  yán


   
  zhé
  xiāng


   
   
 • 
   
   
   
  zhēn
  guān
  sān
  nián
   
  tài
  zōng
  wèi

  kōng
  péi

  yuē
   
   

  yǒu
  shàng
  shū
  zòu
  shì
   
  tiáo
  shù
  shèn
  duō
   
  zhèn
  zǒng
  zhān
  zhī


   
  chū

  guān
  xǐng
   
  suǒ
  juàn
  zhě
   

  jìn
  chén
  xià
  zhī
  qíng
   
  měi


  zhèng

   
  huò
  sān
  gēng
  fāng
  qǐn
   

  wàng
  gōng
  bèi
  yòng
  xīn

  juàn
   


  zhèn
  huái
  怀

   
   
 • 
   
   
   
  zhēn
  guān

  nián
   
  tài
  zōng
  wèi
  shì
  chén
  yuē
   
   
  zhèn
  měi
  xián

  jìng
  zuò
   


  nèi
  xǐng
   
  héng
  kǒng
  shàng

  chèn
  tiān
  xīn
   
  xià
  wéi
  bǎi
  xìng
  suǒ
  yuàn
   
  dàn

  zhèng
  rén
  kuāng
  jiàn
   

  lìng
  ěr

  wài
  tōng
   
  xià

  yuàn
  zhì
   
  yòu

  jiàn
  rén
  lái
  zòu
  shì
  zhě
   
  duō
  yǒu

  shè
   
  yán

  zhì
  shī


   
  xún
  cháng
  zòu
  shì
   
  qíng
  yóu


   
  kuàng

  jiàn
  zhèng
   

  dāng
  wèi
  fàn

  lín
   
  suǒ

  měi
  yǒu
  jiàn
  zhě
   
  zòng


  zhèn
  xīn
   
  zhèn  wéi

   
  ruò

  chēn

   
  shēn
  kǒng
  rén
  huái
  怀
  zhàn

   

  kěn
  gèng
  yán
   
   
 • 
   
   
   
  zhēn
  guān
  shí
  liù
  nián
   
  tài
  zōng
  wèi
  fáng
  xuán
  líng
  děng
  yuē
   
   

  zhī
  zhě
  míng
   
  xìn
  wéi
  nán

   

  zhǔ
  wén
  zhī
  shì
   

  qiǎo
  zhī

   
  jiē

  wèi

  cháng
   

  rén


   
  ruò
  míng
  gōng
  wén
  jiàng
   
  shāng
  lüè   


  zhuō

   

  shì
  nǎi
  jiàn
   
  yóu
  shì
  yán
  zhī
   
  rén
  jūn


  kuāng
  jiàn
  zhī
  chén
   


  qiān
  guò
   


  wàn

   

  rén
  tīng
  duàn
   
  suī

  yōu
  láo
   
  ān
  néng
  jìn
  shàn
   
  cháng
  niàn
  wèi
  zhēng
  suí
  shì
  jiàn
  zhèng
   
  duō
  zhòng
  zhèn
  shī
   

  míng
  jìng
  jiàn
  xíng
   
  měi
  è

  jiàn
   
   
  yīn

  shāng

  xuán
  líng
  děng
  shù
  rén

  zhī
   
  • 
    
    
    
   tài
   zōng
   wēi
   róng
   yǎn

    
   bǎi
   liáo
   jìn
   jiàn
   zhě
    
   jiē
   shī


   cuò
    
   tài
   zōng
   zhī

   ruò

    
   měi
   jiàn
   rén
   zòu
   shì
    

   jiǎ
   yán

    

   wén
   jiàn
   zhèng
    
   zhī
   zhèng
   jiào

   shī
    
   zhēn
   guān
   chū
    
   cháng
   wèi
   gōng
   qīng
   yuē
    
    
   rén


   zhào
    


   míng
   jìng
    
   zhǔ

   zhī
   guò
    

   jiè
   zhōng
   chén
    
   zhǔ
   ruò

   xián
    
   chén

   kuāng
   zhèng
    


   wēi
   bài
    
    

   jūn
   shī

   guó
    
   chén


   néng

   quán

   jiā
    
   zhì

   suí
   yáng

   bào
   nüè
    
   chén
   xià
   qián
   kǒu
    

   lìng

   wén

   guò
    
   suì
   zhì
   miè
   wáng
    

   shì

   děng
    
   xún

   zhū

    
   qián
   shì

   yuǎn
    
   gōng
   děng
   měi
   kàn
   shì
   yǒu   rén
       yán
   guī
   jiàn
    
    
  • 
    
    
    
   zhēn
   guān
   shí

   nián
    
   tài
   zōng
   wèn
   wèi
   zhēng
   yuē
    
    

   lái
   cháo
   chén
   dōu

   lùn
   shì
    


    
    
   zhēng
   duì
   yuē
    
    

   xià

   xīn
   cǎi

    
   chéng

   yǒu
   yán
   zhě
    
   rán

   rén
   yún
    
    
   wèi
   xìn
   ér
   jiàn
    


   wéi
   bàng

    
   xìn
   ér

   jiàn
    

   wèi
   zhī
   shī

    
    
   dàn
   rén
   zhī
   cái


   yǒu

   tóng
    
   nuò
   ruò
   zhī
   rén
    
   huái
   怀
   zhōng
   zhí
   ér

   néng
   yán
    
   shū
   yuǎn
   zhī
   rén
    
   kǒng

   xìn
   ér


   yán
    
   huái
   怀

   zhī
   rén
    


   biàn
   便
   shēn
   ér

   gǎn
   yán
    
   suǒ

   xiāng

   jiān

    

   yǎng
   guò

    
    
   tài
   zōng
   yuē
    
    
   chéng

   qīng
   yán
    
   zhèn
   měi

   zhī
    
   rén
   chén

   jiàn
    
   zhé


   wáng
   zhī
   huò
       dǐng
   huò
    
   mào
   bái
   rèn
       zāi
    

   zhōng
   zhēn
   zhī
   chén
    
   fēi


   jié
   chéng
    
   jié
   chéng
   zhě
    
   nǎi
   shì

   nán
    
   suǒ


   bài
   chāng
   yán
    


   wéi


    
   zhèn
   jīn
   kāi
   huái
   怀
   bào
    

   jiàn
   zhèng
    
   qīng
   děng

   láo


    
   suì


   yán
    
    
  • 
    
    
    
   zhēn
   guān
   liù
   nián
    
   tài
   zōng


   shǐ


   wéi
   tǐng
    
   zhōng
   shū
   shì
   láng

   zhèng
   lún
    

   shū
   shào
   jiàn

   shì
   nán
    
   zhù
   zuò
   láng
   yáo

   lián
   děng
   shàng
   fēng
   shì
   chèn
   zhǐ
    
   zhào
   ér
   wèi
   yuē
    
    
   zhèn

   guān


   rén
   chén

   zhōng
   zhī
   shì
    
   ruò
   zhí
   míng
   zhǔ
    
   biàn
   便

   jìn
   chéng
   guī
   jiàn
    
   zhì

   lóng
   féng
    

   gān
    

   miǎn


    
   wéi
   jūn


    
   wéi
   chén

   nán
    
   zhèn
   yòu
   wén
   lóng

   rǎo
   ér
   xùn
    
   rán
   hóu
   xià
   yǒu

   lín
    
   qīng
   děng
   suì


   fàn
   chù
    

   jìn
   fēng
   shì
    
   cháng
   néng


    
   zhèn


   zōng
   shè
   zhī
   qīng
   bài
    
   měi

   qīng
   děng


    

   néng
   zàn
   wàng
    

   shè
   yàn
   wéi

    
    
   nǎi

   juàn
   yǒu
   chà
    
  • 
    
    
    
   zhēn
   guān
   yuán
   nián
    
   tài
   zōng
   wèi
   shì
   chén
   yuē
    
    
   zhèng
   zhǔ
   rèn
   xié
   chén
    

   néng
   zhì

    
   zhèng
   chén
   shì
   xié
   zhǔ
    


   néng
   zhì

    
   wéi
   jūn
   chén
   xiāng

    
   yǒu
   tóng

   shuǐ
    

   hǎi
   nèi

   ān
    
   zhèn
   suī

   míng
    
   xìng
   zhū
   gōng
   shuò
   xiāng
   kuāng
   jiù
    

   píng
   zhí
   yán
   gěng

    
   zhì
   tiān
   xià
   tài
   píng
    
    
   jiàn   wáng
   guī
   duì
   yuē
    
    
   chén
   wén
    

   cóng
   shéng

   zhèng
    
   hòu
   cóng
   jiàn

   shèng
    
   shì


   zhě
   shèng
   zhǔ

   yǒu
   zhēng
   chén

   rén
    
   yán
   ér

   yòng
    

   xiāng    

   xià
   kāi
   shèng

    

   chú
   ráo
    

   chén
   chǔ

   huì
   zhī
   cháo
    
   shí
   yuàn
   qìng

   kuáng

    
    
   tài
   zōng
   chēng
   shàn
    
   zhào
   lìng

   shì
   zǎi
   xiàng

   nèi
   píng
   zhāng
   guó

    

   shǐ
   使
   jiàn
   guān
   suí

    

   wén
   zhèng
   shì
    
   yǒu
   suǒ
   kāi
   shuō
    
   zhī
    
  • 
    
    
    
   zhēn
   guān
   shí

   nián
    
   tài
   zōng
   wèn
   jiàn   chǔ
   suì
   liáng
   yuē
    
    

   shùn
   zào


    

   diāo


    
   dāng
   shí
   jiàn
   zhě
   shí
   yǒu

   rén
    
   shí

   zhī
   jiān
       jiàn
    
    
   suì
   liáng
   duì
   yuē
    
    
   diāo
   zhuó
   hài
   nóng
   shì
    
   zuǎn

   shāng

   gōng
    
   shǒu
   chuàng
   shē
   yín
    
   wēi
   wáng
   zhī
   jiàn
    
    

   jīn
   wéi
   zhī
    
   jīn    


   wéi
   zhī
    
   suǒ

   zhèng
   chén

   jiàn

   jiàn
    


   mǎn
   yíng
    

   suǒ

   jiàn
    
    
   tài
   zōng
   yuē
    
    
   qīng
   yán
   shì

    
   zhèn
   suǒ
   wéi
   shì
    
   ruò
   yǒu

   dàng
    
   huò
   zài

   jiàn
    
   huò

   jiāng
   zhōng
    
   jiē

   jìn
   jiàn
    

   jiàn
   qián
   shǐ
    
   huò
   yǒu
   rén
   chén
   jiàn
   shì
    
   suì

   yún
    


   wéi
   zhī
    
    
   huò
   dào
       zhī
    
    
   jìng

   wéi
   tíng
   gǎi
    


   wēi
   wáng
   zhī
   huò
    

   fǎn
   shǒu
   ér
   dài

    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《求谏》全文注音版,可直接打印
  多音字参考列表
   [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
   [教](读音:jiào,jiāo)
   [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
   [卒 ](读音:cù,zú, )
   [看](读音:kàn,kān,)
   [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
   [處](读音:chú,chù)
   [隋](读音:suí,duò,tuǒ)
   [好](读音:hào,hǎo)
   [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
   [去](读音:qù,jǔ,qū)
   [賈](读音:gǔ,jià,jiǎ)
   [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
   [從](读音:cóng,zòng)
   [華](读音:huá,huà,huā)
   [甯](读音:níng,nìng,zhù)
   [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
   [切 ](读音:qiè,qiē, )
   [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
   [王 ](读音:wáng,wàng, )
   [喪](读音:sàng,sāng)
   [莫 ](读音:mò,mù,mì )
   [少 ](读音:shǎo,shào )
   [南](读音:nā,nán)
   [著](读音:zhù,zhuó)
   [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
   [樂](读音:lè,yuè,)
   [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
   [甚](读音:shén,shèn)
   [吾](读音:wú,yù)
   [射](读音:shè,yì,yè)
   [重](读音:chóng,zhòng)
   [節](读音:jié,jiē)
   [闕](读音:jué,què,quē)
   [內](读音:nà,nèi,ruì)
   [省](读音:shěng,xǐng)
   [上](读音:shàng,shǎng)
   [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
   [令](读音:líng,lìng,lǐng)
   [語](读音:yù,yǔ)
   [朝](读音:cháo,zhāo)
   [都](读音:dōu,dū)
   [採,采 ](读音:cài,cǎi )
   [同 ](读音:tóng,tòng, )
   便[便](读音:biàn,pián)
   [相](读音:xiàng,xiāng)
   [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
   [豈](读音:qǐ,kǎi)
   [六](读音:liù,lù)
   [知](读音:zhī,zhì)
   [信 ](读音:xìn, )
   [難](读音:nán,nàn,nuó)
   [屬](读音:shǔ,zhǔ)
   [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
   [於,于](读音:yú,xū,yū)
   [得](读音:de,dé,děi)
   [過](读音:guò,guō)
   [萬](读音:mǒ,wàn)
   [一](读音:yī)
   [能](读音:néng,nài)
   [正](读音:zhèng,zhēng)
   [中](读音:zhòng,zhōng)
   [明](读音:míng)
   [惡](读音:é,ě,wù,wū)
   [數](读音:shù,shǔ)
   [觀](读音:guàn,guān)
   [大](读音:dà,dài,dài)
   [夫](读音:fú,fū)
   [食](读音:sì,shí,yì)
   [間](读音:jiàn,jiān,xián)
   [何](读音:hé,hè,hē)
   [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
   [創](读音:chuàng,chuāng)
   [若](读音:rě,ruò)
   [其](读音:jī,qí)
   [漸](读音:jiàn,jiān)
   [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
   [見](读音:jiàn,xiàn)
   [有](读音:yòu,yǒu)
   [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
   [為](读音:wéi,wèi)
   [可](读音:kè,kě)
  欢迎留言/纠错(共有信息0条))

  网友留言
  暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  吴兢作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。