中国古文之家 访问手机版

《暗香疏影》拼音版,带全文注音(姜夔)

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • àn
  xiāng
  shū
  yǐng
 • 
  [
  sòng
   
  ]
  jiāng
  kuí
  • 
    
    
       xīn
   hài
   zhī
   dōng
    

   zài
   xuě

   shí

    
   zhǐ

   yuè
    
   shòu
   jiǎn
   suǒ

    
   qiě
   zhēng
   xīn
   shēng
    
   zuò

   liǎng

    
   shí


   wán


    
   shǐ
   使
   gōng   zhī
    
   yīn
   jié
   xié
   wǎn
    
   nǎi
   míng
   zhī
   yuē
    
   àn
   xiāng
    
    
   shū
   yǐng
    
    
  • àn
   xiāng
  • 
    
    
    
   jiù
   shí
   yuè

    
   suàn

   fān
   zhào

    
   méi
   biān
   chuī

    
   huàn


   rén
    

   guǎn
   qīng
   hán

   pān
   zhāi
    

   xùn
   ér
   jīn
   jiàn
   lǎo
    
   dōu
   wàng
   què
   chūn
   fēng


    
   dàn
   guài

   zhú
   wài
   shū
   huā
    
   xiāng
   lěng

   yáo

    
   jiāng
   guó
    
   zhèng


    
   tàn   yáo
    

   xuě
   chū

    
   cuì
   zūn


    
   hóng
   è

   yán
   gěng
   xiāng

    
   cháng

   céng
   xié
   shǒu
   chù
    
   qiān
   shù


   西

   hán

    
   yòu
   piàn
   piàn
    
   chuī
   jìn

    

   shí
   jiàn

    
   shū
   yǐng
  • 
    
    
    
   tái
   zhī
   zhuì

    
   yǒu
   cuì
   qín
   xiǎo
   xiǎo
    
   zhī
   shàng
   tóng

   宿
    


   xiāng
   féng
    

   jiǎo
   huáng
   hūn
    

   yán


   xiū
   zhú
    
   zhāo
   jūn

   guàn

   shā
   yuǎn
    
   dàn
   àn

    
   jiāng
   nán
   jiāng
   běi
    
   xiǎng
   pèi
   huán
    
   yuè

   guī
   lái
    
   huà
   zuò

   huā
   yōu

    
   yóu

   shēn
   gōng
   jiù
   shì
    

   rén
   zhèng
   shuì

    
   fēi
   jìn
   é

   绿
    


   chūn
   fēng
    

   guǎn
   yíng
   yíng
    
   zǎo

   ān
   pái
   jīn

    
   hái
   jiào

   piàn
   suí


    
   yòu
   què
   yuàn
    

   lóng
   āi

    
   děng
   nèn
   shí
    
   chóng

   yōu
   xiāng
    


   xiǎo
   chuāng
   héng

    
拼音参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
拼音相关:
 
多音字列表
“予”:,其它读音:yú,yǔ
“载”:zài,其它读音:zǎi,zài
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“句”:,其它读音:jù,gōu
“且”:qiě,其它读音:qiě,jū,cú
“曲”:,其它读音:qū,qǔ
“石”:shí,其它读音:shí,dàn
“把”:,其它读音:bǎ,bà
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“隶”:,其它读音:lì,dài
“节”:jié,其它读音:jié,jiē
“几”:,其它读音:jī,jǐ
“番”:fān,其它读音:fān,pān,bō
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“何”:,其它读音:hé,hē,hè
“渐”:jiàn,其它读音:jiàn,jiān,chán
“都”:dōu,其它读音:dū,dōu
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“正”:zhèng,其它读音:zhèng,zhēng
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“红”:hóng,其它读音:hóng,gōng
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“曾”:céng,其它读音:zēng,céng
“处”:chù,其它读音:chǔ,chù
“压”:,其它读音:yā,yà
“片”:piàn,其它读音:piàn,piān
“片”:piàn,其它读音:piàn,piān
“尽”:jìn,其它读音:jìn,jǐn
“几”:,其它读音:jī,jǐ
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“苔”:tái,其它读音:tái,tāi
“枝”:zhī,其它读音:zhī,qí
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“枝”:zhī,其它读音:zhī,qí
“上”:shàng,其它读音:shàng,shǎng
“同”:tóng,其它读音:tóng,tòng
“宿”:,其它读音:sù,xiǔ,xiù
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“逢”:féng,其它读音:féng,páng
“角”:jiǎo,其它读音:jiǎo,jué
“修”:xiū,其它读音:xiū,xiāo
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“沙”:shā,其它读音:shā,shà
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“南”:nán,其它读音:nán,nā
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“化”:huà,其它读音:huà,huā
“那”:,其它读音:nà,nǎ,nèi,nā,nuó
“正”:zhèng,其它读音:zhèng,zhēng
“蛾”:é,其它读音:é,yǐ
“绿”:,其它读音:lǜ,lù
“莫”:,其它读音:mò,mù
“似”:,其它读音:sì,shì
“风”:fēng,其它读音:fēng,fěng,fàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“排”:pái,其它读音:pái,pǎi
“还”:hái,其它读音:huán,hái,xuán
“教”:jiào,其它读音:jiào,jiāo
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“片”:piàn,其它读音:piàn,piān
“曲”:,其它读音:qū,qǔ
“恁”:nèn,其它读音:nèn,nín
“重”:chóng,其它读音:zhòng,chóng,tóng
“横”:héng,其它读音:héng,hèng
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:[email protected] 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。