古文之家 访问手机版

《廉耻》拼音版,可打印(顾炎武)-文言文

《廉耻》由顾炎武创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • lián
  chǐ
 • 
  [
  míng

  qīng
  chū
   
  ]

  yán

 • 
   
   
   

  rén
  zhì
  jūn
  zhī
  dào
   
  wèi
  yǒu

  běn

  lián
  chǐ
  zhě
   
   


   
  yuē
   
   
  fán
  zhì
  guó
  zhì
  jūn
   

  jiào
  zhī


   

  zhī


   
  shǐ
  使
  yǒu
  chǐ

   

  rén
  yǒu
  chǐ
   
  zài  zhàn
   
  zài
  xiǎo


  shǒu

   
   
   
  wèi
  liáo

   
  yán
   
   
  guó

  yǒu

  xiào
  lián
  chǐ
  zhī

   

  shēng
   
   
  ér
  tài
  gōng
  duì

  wáng
   
   
  jiàng
  yǒu
  sān
  shèng
   

  yuē

  jiàng
   
  èr
  yuē

  jiàng
   
  sān
  yuē
  zhǐ

  jiàng
   


  zhě
   
  suǒ

  bān
  cháo
  zhì
  jūn
  ér


  zhī


   
  jiē
  běn

  wén
  wáng
  hòu
  fēi
  zhī
  huà
   

  yǒu
  yín
  chú
  ráo
   
  qiè
  niú

   
  ér
  wéi
  bào

  bǎi
  xìng
  zhě
  zāi
   
   
   
  hòu
  hàn
  shū
   
   
  zhāng
  huàn
  wéi
  ān
  dìng
  shǔ
  guó

  wèi
   
   
  qiāng
  háo
  shuài
  gǎn
  huàn
  ēn

   
  shàng

  èr
  shí

   
  xiān
  líng
  qiú
  zhǎng
  yòu
  wèi
  jīn


  méi
   
  huàn
  bìng
  shòu
  zhī
   
  ér
  zhào
  zhǔ

  簿

  zhū
  qiāng
  qián
   

  jiǔ
  lèi

  yuē
   
   
  shǐ
  使


  yáng
     jiù
   
  shǐ
  使
  jīn


     huái
  怀
   
   


  jīn

  huán
  zhī
   
  qiāng
  xìng
  tān
  ér
  guì

  qīng
   
  qián
  yǒu


  wèi
  shuài
  hào
  cái
  huò
   
  wéi
  suǒ
  huàn

   

  huàn
  zhèng
  shēn
  jié

   
  wēi
  huà

  xíng
   
   


     lái
   
  biān
  shì
  zhī
  bài
   
  yǒu

  shǐ

  tān
  qiú
  zhě
  zāi
   


  liáo
  dōng
  zhī
  shì
  yǒu
  gǎn
   
 • 
   
   
   

  guān
  sān
  dài

  xià
   
  shì
  shuāi
  dào
  wēi
      
  juān
  lián
  chǐ
   
  fēi

  zhāo


  zhī

   
  rán
  ér
  sōng
  bǎi
  hòu
  diāo

  suì
  hán
   

  míng  fēng

   

  hūn
  zhī

   

  wèi
  cháng


  xǐng
  zhī
  rén

   
  qǐng

   
  yán
  shì
  jiā
  xùn
   
  yǒu
  yún
   
   

  cháo

  shì

  cháng
  wèi

  yuē
   
   

  yǒu

  ér
   
  nián

  shí

   

  xiǎo
  shū
  shū
   
  jiào

  xiǎn
  bēi

   

  tán


   
  shāo

  tōng
  jiě
     shì
  gōng
  qīng
   


  chǒng
  ài
   
   

  shí

  ér


   

  zāi
   

  rén
  zhī
  jiào


   
  ruò
  yóu  zhì
  qīng
  xiàng
   


  yuàn

  cáo
  wéi
  zhī
   
   
  jiē

   
  zhī
  tuī  ér
  shì

  luàn
  shì
   
  yóu
  wéi

  yán
   
  shàng
  yǒu
   
  xiǎo
  wǎn
   
  shī
  rén
  zhī

   

  yān
  rán
  mèi

  shì
  zhě
   
  néng

  kuì
  媿
  zāi
   
 • 
   
   
   
   

  dài
  shǐ
  ·
  ·
  féng
  dào
  zhuàn
   
  lùn
  yuē
   


  lián
  chǐ
   
  guó
  zhī

  wéi
   

  wéi

  zhāng
   
  guó
  nǎi
  miè
  wáng
   
  shàn

   
  guǎn
  shēng
  zhī
  néng
  yán

   


   
  zhì
  rén
  zhī


   
  lián
  chǐ
   

  rén
  zhī

  jié
   
  gài

  lián


  suǒ


   

  chǐ


  suǒ

  wéi
   
  rén
  ér


   

  huò
  bài
  luàn
  wáng
   


  suǒ

  zhì
   
  kuàng
  wéi

  chén
  ér

  suǒ


   

  suǒ

  wéi
   

  tiān
  xià

  yǒu

  luàn
   
  guó
  jiā

  yǒu

  wáng
  zhě

   
  rán
  ér

  zhě
  zhī
  zhōng
   
  chǐ
  yóu
  wéi
  yào
     zhī
  lùn
  shì
   
  yuē
   
   
  xíng

  yǒu
  chǐ
   
   
  mèng

  yuē
   
   
  rén
  chǐ
   

  chǐ
  zhī
  chǐ
   

  chǐ

   
   
  yòu
  yuē
   
   
  chǐ
  zhī

  rén


   
  wéi

  biàn
  zhī
  qiǎo
  zhě
   

  suǒ
  yòng
  chǐ
  yān
   
   
  suǒ

  rán
  zhě
   
  rén
  zhī

  lián
   
  ér
  zhì

  bèi

  fàn

   

  yuán
  jiē
  shēng


  chǐ

   

  shì


  zhī

  chǐ
   
  shì
  wèi
  guó
  chǐ
   
 • 
   
   
   
  luó
  zhòng

  yuē
   
  jiào
  huà
  zhě
  cháo
  tíng
  zhī
  xiān

   
  lián
  chǐ
  zhě
  shì
  rén
  zhī
  měi
  jié
   
  fēng

  zhě
  tiān
  xià
  zhī

  shì
   
  cháo
  tíng
  yǒu
  jiào
  huà
   

  shì
  rén
  yǒu
  lián
  chǐ
   
  shì
  rén
  yǒu
  lián
  chǐ
   

  tiān
  xià
  yǒu
  fēng

   
 • 
   
   
   


  měi
  shī
   
  ān

  lián

  jiàng
   
  sān
  jūn
  tóng
  yàn
  mián
   

  běn
  zuò
   
  lián
  chǐ
  jiàng
   
   
  shī
  rén
  zhī

   
  wèi   
  rán

  guān
   
  táng
  shū
   
   
  yán
  wáng

  wéi

  líng
  jié

  shǐ
  使
   
  xiān
  shì
     chéng

  lán
  qiáo
   
  měi


  ruán
  xiān
  zhù
  cái

   
  jiē
  wéi
  jié
  shuài
  qiǎn
  rén
  qián
  zài
  zhī
   
  wěi


  liú
   
  zhōng

  néng
  chéng
   

  rén
  zhī

  tān
  ér

  móu
   
  xiān
  hòu
  wèi
  zhī
   
  rán
  hòu
  bìng

  chéng
  qiáo
   
  réng
  zhù
  yuè
  chéng
  shǒu
  zhī
   

  shì
  shuò
  fāng

  kòu

  xiá
   
  zhì
  jīn
  wéi
  huàn
   
  yóu

  zhī

  huò

   

  tān

  wéi
  shuài
  ér
  biān
  chéng
  wǎn
  kāi
     zhě
   
  yǐng
  shū
  yàn
  shuō
   
  huò


  zhì
  guó

   
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
多音字参考列表
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [讀](读音:dòu,dú)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [其](读音:jī,qí)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [彈](读音:dàn,tán)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [若](读音:rě,ruò)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [都](读音:dōu,dū)
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [一](读音:yī)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [吾](读音:wú,yù)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [度](读音:dù,duó)
  [節](读音:jié,jiē)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [能](读音:néng,nài)
  [蕃](读音:fān,fán,bō)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [夫](读音:fú,fū)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [燕](读音:yàn,yān)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
  顾炎武作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。