中国古文之家 访问手机版

《泛爱众而亲仁·弟子规》拼音版,带全文注音(李毓秀)-文言文

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • fàn
  ài
  zhòng
  ér
  qīn
  rén
  ·
  ·


  guī
 • 
  [
  qīng
   
  ]


  xiù
 • yáng
  rén
  è
   

  shì
  è
   

  zhī
  shèn
   
  huò
  qiě
  zuò
   
 • tóng
  shì
  rén
   
  lèi


   
  liú

  zhòng
   
  rén
  zhě

   

 • yǒu
  néng
      
  rén
  suǒ
  néng
   

  qīng

   
 • guǒ
  rén
  zhě
   
  rén
  duō
  wèi
   
  yán

  huì
   


  mèi
   
 • néng
  qīn
  rén
   

  xiàn
  hǎo
   


  jìn
   
  guò

  shǎo
   
 • shàn
  xiāng
  quàn
   

  jiē
  jiàn
   
  guò

  guī
   
  dào
  liǎng
  kuī
   
 • ēn

  bào
   
  yuàn

  wàng
   
  bào
  yuàn
  duǎn
   
  bào
  ēn
  cháng
   
 • xíng
  gāo
  zhě
   
  míng

  gāo
   
  rén
  suǒ
  zhòng
   
  fēi
  mào
  gāo
   
 • cái

  zhě
   
  wàng


   
  rén
  suǒ

   
  fēi
  yán

   
 • fán


   
  guì
  fēn
  xiǎo
   


  duō
   


  shǎo
   
 • jiāng
  jiā
  rén
   
  xiān
  wèn

         
 • rén
  yǒu
  duǎn
   
  qiè

  jiē
   
  rén
  yǒu

   
  qiè

  shuō
   
 • shì

  rén
   
  xīn

  rán
   


  rén
   
  fāng

  yán
   
 • dài


   
  shēn
  guì
  duān
   
  suī
  guì
  duān
   

  ér
  kuān
   
 • dào
  rén
  shàn
   

  shì
  shàn
   
  rén
  zhī
  zhī
   


  miǎn
   
 • fán
  shì
  rén
   
  jiē

  ài
   
  tiān
  tóng

   

  tóng
  zài
   
 • rén

  xián
   

  shì
  jiǎo
   
  rén

  ān
   

  huà
  rǎo
   

 • chǎn

   

  jiāo
  pín
   

  yàn

   


  xīn
   

 • qīn
  rén
   

  xiàn
  hài
   
  xiǎo
  rén
  jìn
   
  bǎi
  shì
  huài
   
 
多音字列表
-
 
欢迎留言/纠错(共有信息1条))

网友留言
  【第1楼】真好
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(15:53)
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。