中国古文之家 访问手机版

《谨而信·弟子规》拼音版,带全文注音(李毓秀)-文言文

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • jǐn
  ér
  xìn
  ·
  ·


  guī
 • 
  [
  qīng
   
  ]


  xiù
 • huǎn
  jiē
  lián
   

  yǒu
  shēng
   
  kuān
  zhuǎn
  wān
   

  chù
  léng
   
 • huà
  shuō
  duō
   


  shǎo
   
  wéi

  shì
   

  nìng
  qiǎo
   
 • zhí


   

  zhí
  yíng
   


  shì
   

  yǒu
  rén
   

 • guì
  jié
   

  guì
  huá
   
  shàng
  xún
  fèn
   
  xià
  chèn
  jiā
   

 • xīn
  fēi
   
  míng
  wéi
  cuò
   
  yǒu
  xīn
  fēi
   
  míng
  wéi
  è
   

 • cóng
  róng
   

  duān
  zhèng
   

  shēn
  yuán
   
  bài
  gōng
  jìng
   
 • jiè
  rén

   

  shí
  huán
   
  hòu
  yǒu

   
  jiè

  nán
   
 • jiān
  qiǎo

   
  huì


   
  shì
  jǐng

   
  qiè
  jiè
  zhī
   
 • zhì
  guān

   
  yǒu
  dìng
  wèi
   

  luàn
  dùn
   
  zhì

  huì
   
 • rén
  wèn
  shuí
   
  duì

  míng
      

  fēn
  míng
   
 • duì
  yǐn
  shí
   

  jiǎn

   
  shí
  shì

   

  guò

   
 • wén

  kǒng
   
  wén
  guò
  xīn
   
  zhí
  liàng
  shì
   
  jiàn
  xiāng
  qīn
   
 • shì

  máng
   
  máng
  duō
  cuò
   

  wèi
  nán
   

  qīng
  lüè
   
 • zhāo

  zǎo
   

  mián
  chí
   
  lǎo

  zhì
   


  shí
   
 • dòu
  nào
  chǎng
   
  jué

  jìn
   
  xié

  shì
   
  jué

  wèn
   
 • jiàn
  rén
  è
   

  nèi
  xǐng
   
  yǒu

  gǎi
   

  jiā
  jǐng
   
 • guān

  zhèng
   
  niǔ

  jié
      

  jǐn
  qiē
   
 • jiāng

  mén
   
  wèn
  shú
  cún
   
  jiāng
  shàng
  táng
   
  shēng

  yáng
   
 • ruò


   
  ruò
  yǐn
  shí
   


  rén
   

  shēng

   

 • jiàn

         

  yáo

   
 • chén

  guàn
   
  jiān
  shù
  kǒu
   
  biàn
  便
  niào
  huí
   
  zhé
  jìng
  shǒu
   
 • jiàn
  rén
  shàn
      
  zòng

  yuǎn
   

  jiàn

   
 • shì
  fēi

   

  qīng
  nuò
   
  gǒu
  qīng
  nuò
   
  jìn
  tuì
  退
  cuò
   
 • wén
  guò

   
  wén


   
  sǔn
  yǒu
  lái
   

  yǒu
  què
   
 • nián
  fāng
  shào
   

  yǐn
  jiǔ
   
  yǐn
  jiǔ
  zuì
   
  zuì
  wéi
  chǒu
   
 • yòng
  rén

   

  míng
  qiú
   
  tǎng

  wèn
   

  wéi
  tōu
   
 • wéi

  xué
   
  wéi
  cái

   


  rén
   
  dāng


   
 • jiàn
  wèi
  zhēn
   

  qīng
  yán
   
  zhī
  wèi

   

  qīng
  chuán
   

 • shuō
  cháng
   

  shuō
  duǎn
   

  guān

   

  xián
  guǎn
   
 • fán
  dào

   
  zhòng
  qiě
  shū
         
 • fán
  chū
  yán
   
  xìn
  wéi
  xiān
   
  zhà

  wàng
   


  yān
   
 • guò
  néng
  gǎi
   
  guī


   
  tǎng
  yǎn
  shì
   
  zēng


   
 
多音字列表
-
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。