中国古文之家 访问手机版

《与曹操论盛孝章书》拼音版,带全文注音(孔融)-文言文

推荐专题:与曹操论盛孝章书,孔融,两汉
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。

 • cáo
  cāo
  lùn
  shèng
  xiào
  zhāng
  shū
 • 
  [
  liǎng
  hàn
   
  ]
  kǒng
  róng
 • 
   
   
   
   
  chūn
  qiū
  zhuàn
   
  yuē
   
   
  zhū
  hóu
  yǒu
  xiāng
  miè
  wáng
  zhě
   
  huán
  gōng

  néng
  jiù
   

  huán
  gōng
  chǐ
  zhī
   
   
  jīn
  xiào
  zhāng
  shí
  zhàng

  zhī
  xióng

   
  tiān
  xià
  tán
  shì


  yáng
  shēng
   
  ér
  shēn

  miǎn

  yōu
  zhí
   
  mìng  dàn

   
  shì  dāng

  lùn
  sǔn

  zhī
  yǒu
   
  ér
  zhū

  suǒ

  jué
  jiāo

   
  gōng
  chéng
  néng
  chí

  jiè
  zhī
  shǐ
  使
   
  jiā
  zhǐ
  chǐ
  zhī
  shū
   

  xiào
  zhāng

  zhì
   
  yǒu
  dào

  hóng

   
 • 
   
   
   
  suì
  yuè


   
  shí
  jié

  liú
   

  shí
  zhī
  nián
   

  yān

  zhì
   
  gōng
  wéi
  shǐ
  mǎn
   
  róng
  yòu
  guò
  èr
   
  hǎi
  nèi
  zhī
  shí
   
  líng
  luò
  dài
  jìn
   
  wéi
  kuài

  shèng
  xiào
  zhāng
  shàng
  cún
   

  rén
  kùn

  sūn
  shì
   


  yān

   
  dān
  jié


   

  wēi
  chóu

   
  ruò
  shǐ
  使
  yōu
  néng
  shāng
  rén
   
  yǒng
  nián

   
 • 
   
   
   
  jīn
  zhī
  shào
  nián
   

  bàng
  qián
  bèi
   
  huò
  néng

  píng
  xiào
  zhāng
   
  xiào
  zhāng
  yào
  wèi
  yǒu
  tiān
  xià
  zhī
  míng
   
  jiǔ

  zhī
  rén
   
  suǒ
  gòng
  chēng
  tàn
   
  yān
  jūn
  shì
  jùn

  zhī

   
  fēi


  chěng
  dào

   
  nǎi
  dāng

  zhāo
  jué


   
  wéi
  gōng
  kuāng

  hàn
  shì
   
  zōng
  shè
  jiāng
  jué
   
  yòu
  néng
  zhèng
  zhī
   
  zhèng
  zhī
  zhī
  shù
   
  shí


  xián
   
  zhū


  jìng
  ér

  zhì
  zhě
   

  rén
  hào
  zhī

   
  kuàng
  xián
  zhě
  zhī
  yǒu


   
  zhāo
  wáng
  zhù
  tái

  zūn
  guō
  wěi
   
  wěi
  suī
  xiǎo
  cái
   
  ér
  féng


   
  jìng
  néng

  míng
  zhǔ
  zhī
  zhì
  xīn
   

  yuè


  wèi
  wǎng
   

  xīn

  zhào
  wǎng
   
  zōu
  yǎn


  wǎng
   
  xiàng
  shǐ
  使
  guō
  wěi
  dào
  xuán
  ér
  wáng

  jiě
   
  lín

  ér
  wáng

  zhěng
   

  shì

  jiāng
  gāo
  xiáng
  yuǎn
  yǐn
   

  yǒu
  běi
  shǒu
  yān

  zhě

   
  fán
  suǒ
  chēng
  yǐn
   

  gōng
  suǒ
  zhī
   
  ér

  yǒu
  yún
  zhě
   

  gōng
  chóng
   
  yīn
  biǎo


   
拼音参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
拼音相关:
多音字列表
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“论”:lùn,其它读音:lùn,lún
“盛”:shèng,其它读音:shèng,chéng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“节”:jié,其它读音:jié,jiē,jí
“为”:wéi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“过”:guò,其它读音:guò,guo,guō
“内”:nèi,其它读音:nèi,nà
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“识”:shí,其它读音:shí,zhì
“落”:luò,其它读音:là,luò,lào
“尽”:jìn,其它读音:jìn,jǐn
“会”:kuài,其它读音:huì,kuài
“稽”:,其它读音:jī,qǐ
“盛”:shèng,其它读音:shèng,chéng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“孙”:sūn,其它读音:sūn,xùn
“氏”:shì,其它读音:shì,zhī
“妻”:,其它读音:qī,qì
“湮”:yān,其它读音:yān,yīn
“没”:,其它读音:méi,mò
“单”:dān,其它读音:dān,shàn,chán
“若”:ruò,其它读音:ruò,rě
“能”:néng,其它读音:néng,nái,nài,tái,tài
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“传”:zhuàn,其它读音:chuán,zhuàn
“侯”:hóu,其它读音:hóu,hòu
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“相”:xiāng,其它读音:xiāng,xiàng
“亡”:wáng,其它读音:wáng,wàng,wú
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“能”:néng,其它读音:néng,nái,nài,tái,tài
“夫”:,其它读音:fū,fú
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“期”:,其它读音:qī,jī
“于”:,其它读音:yú,xū,wéi,wū
“吾”:,其它读音:wú,yù
“论”:lùn,其它读音:lùn,lún
“朱”:zhū,其它读音:zhū,shú
“能”:néng,其它读音:néng,nái,nài,tái,tài
“一”:,其它读音:yī,yí,yì
“尺”:chǐ,其它读音:chǐ,chě
“可”:,其它读音:kě,kè
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“可”:,其它读音:kě,kè
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“少”:shào,其它读音:shāo,shǎo,shào
“能”:néng,其它读音:néng,nái,nài,tái,tài
“要”:yào,其它读音:yào,yāo,yuē
“为”:wèi,其它读音:wéi,wěi,wèi
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“共”:gòng,其它读音:gōng,gǒng,gòng
“称”:chēng,其它读音:chēng,chèn,chèng
“骨”:,其它读音:gǔ,gū
“道”:dào,其它读音:dào,dǎo
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“能”:néng,其它读音:néng,nái,nài,tái,tài
“正”:zhèng,其它读音:zhèng,zhēng
“正”:zhèng,其它读音:zhèng,zhēng
“术”:shù,其它读音:shù,shú,zhú
“得”:,其它读音:dé,děi,de
“好”:hào,其它读音:hǎo,hào
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“筑”:zhù,其它读音:zhù,zhú
“台”:tái,其它读音:tái,tāi
“隗”:wěi,其它读音:wěi,kuí
“隗”:wěi,其它读音:wěi,kuí
“逢”:féng,其它读音:féng,páng
“大”:,其它读音:dà,dài,tài
“能”:néng,其它读音:néng,nái,nài,tái,tài
“发”:,其它读音:fā,fà,bō
“明”:míng,其它读音:míng,méng,máng
“乐”:yuè,其它读音:lè,liáo,yuè,yào
“齐”:,其它读音:qí,jì,zī,zhāi
“隗”:wěi,其它读音:wěi,kuí
“倒”:dào,其它读音:dǎo,dào
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“解”:jiě,其它读音:jiě,jiè,xiè
“溺”:,其它读音:nì,niào
“王”:wáng,其它读音:wáng,wàng
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“莫”:,其它读音:mò,mù
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“燕”:yān,其它读音:yàn,yān
“称”:chēng,其它读音:chēng,chèn,chèng
“知”:zhī,其它读音:zhī,zhì
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī,fū
“燕”:yān,其它读音:yàn,yān
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:[email protected] 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。