中国古文之家 访问手机版

《鸿门宴》拼音版,鸿门宴全文注音-司马迁

推荐专题:-
文字版小提示:由于文字版本不便于保存,所以文字版本未显示完全,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • hóng
  鸿
  mén
  yàn

  -


  qiān
 • 
   
   
   
  chǔ
  jūn


  kēng
  qín

  èr
  shí

  wàn
  rén
  xīn
  ān
  chéng
  nán
   
  xíng
  lüè
  dìng
  qín

   
  hán

  guān
  yǒu
  bīng
  shǒu
  guān
      
  yòu
  wén
  pèi
  gōng


  xián
  yáng
   
  xiàng   
  shǐ
  使
  dāng
  yáng
  jūn
  děng

  guān
   
  xiàng

  suì

   
  zhì  西
   
  pèi
  gōng
  jūn

  shàng
   
  wèi


  xiàng

  xiāng
  jiàn
   
  pèi
  gōng
  zuǒ


  cáo

  shāng
  shǐ
  使
  rén
  yán

  xiàng

  yuē
   
   
  pèi
  gōng

  wàng
  guān
  zhōng
   
  shǐ
  使

  yīng
  wéi
  xiàng
   
  zhēn
  bǎo
  jìn
  yǒu
  zhī
   
   
  xiàng  yuē
   
   
  dàn

  xiǎng
  shì

   
  wèi


  pèi
  gōng
  jūn
   
   
  dāng
  shì
  shí
   
  xiàng

  bīng

  shí
  wàn
   
  zài
  xīn
  fēng
  hóng
  鸿
  mén
   
  pèi
  gōng
  bīng
  shí
  wàn
   
  zài

  shàng
   
  fàn
  zēng
  shuì
  xiàng

  yuē
   
   
  pèi
  gōng

  shān
  dōng
  shí
   
  tān

  cái
  huò
   
  hào
  měi

   
  jīn

  guān
   
  cái


  suǒ

     suǒ
  xìng
   


  zhì

  zài
  xiǎo
   

  lìng
  rén
  wàng


   
  jiē
  wéi
  lóng

   
  chéng

  cǎi
   

  tiān     shī
   
   
 • 
   
   
   
  chǔ
  zuǒ
  yǐn
  xiàng

  zhě
   
  xiàng
   

  shàn
  liú
  hóu
  zhāng
  liáng
   
  zhāng
  liáng
  shì
  shí
  cóng
  pèi
  gōng
   
  xiàng

  nǎi

  chí
  zhī
  pèi
  gōng
  jūn
   

  jiàn
  zhāng
  liáng
   

  gào

  shì
   


  zhāng
  liáng   
  yuē
   
   

  cóng   
   
  zhāng
  liáng
  yuē
   
   
  chén
  wèi
  hán
  wáng
  sòng
  pèi
  gōng
   
  pèi
  gōng
  jīn
  shì
  yǒu

   
  wáng   
   
   
   
   
   
   
  liáng
  nǎi

   

  gào
  pèi
  gōng
   
  pèi
  gōng

  jīng
   
  yuē
   
   
  wèi
  zhī
  nài

   
   
  zhāng
  liáng
  yuē
   
   
  shuí
  wèi

  wáng
  wéi


  zhě
   
   
  yuē
   
   
  zōu
  shēng
  shuì

  yuē
   
   

  guān
   


  zhū
  hóu
   
  qín


  jìn
  wàng

   
   

  tīng
  zhī
   
   
  liáng
  yuē
   
   
  liào

  wáng
  shì  dāng
  xiàng
  wáng

   
   
  pèi
  gōng

  rán
   
  yuē
   
   
   
  qiě
  wèi
  zhī
  nài

   
   
  zhāng
  liáng
  yuē
   
   
  qǐng
  wǎng
  wèi
  xiàng

   
  yán
  pèi
  gōng

  gǎn
  bèi
  xiàng
  wáng

   
   
  pèi
  gōng
  yuē
   
   
  jūn
  ān

  xiàng

  yǒu

   
   
  zhāng
  liáng
  yuē
   
   
  qín
  shí

  chén
  yóu
   
  xiàng

  shā
  rén
   
  chén
  huó
  zhī
   
  jīn
  shì
  yǒu

   

  xìng
  lái
  gào
  liáng
   
   
  pèi
  gōng
  yuē
   
   
  shú

  jūn
  shào
  zhǎng
   
   
  liáng
  yuē
   
   
  zhǎng

  chén
   
   
  pèi
  gōng
  yuē
   
   
  jūn
  wěi   


  xiōng
  shì
  zhī
   
   
  zhāng
  liáng
  chū
   
  yāo
  xiàng

   
  xiàng  jiàn
  pèi
  gōng
   
  pèi
  gōng
  fèng
  zhī
  jiǔ
  wéi
  shòu
  寿
   
  yuē
  wéi
  hūn
  yīn
   
  yuē
   
   


  guān
   
  qiū
  háo

  gǎn
  yǒu
  suǒ
  jìn
   


  mín
  fēng


   
  ér
  dài
  jiāng
  jūn
   
  suǒ

  qiǎn
  jiàng
  shǒu
  guān
  zhě
   
  bèi

  dào
  zhī
  chū


  fēi
  cháng

   


  wàng
  jiāng
  jūn
  zhì
   

  gǎn
  fǎn

   
  yuàn


  yán
  chén
  zhī

  gǎn
  bèi


   
   
  xiàng


  nuò
   
  wèi
  pèi
  gōng
  yuē
   
   
  dàn
  zǎo

  lái
  xiè
  xiàng
  wáng
   
   
  pèi
  gōng
  yuē
   
   
  nuò
   
   

  shì
  xiàng
   
  zhì
  jūn
  zhōng
   


  pèi
  gōng
  yán
  bào
  xiàng
  wáng
   
  yīn
  yán
  yuē
   
   
  pèi
  gōng

  xiān

  guān
  zhōng
   
  gōng

  gǎn


   
  jīn
  rén
  yǒu

  gōng
  ér

  zhī
      


  yīn
  shàn

  zhī
   
   
  xiàng
  wáng

  nuò
   
 • 
   
   
   
  pèi
  gōng
  dàn

  cóng
  bǎi


  lái
  jiàn
  xiàng
  wáng
   
  zhì
  hóng
  鸿
  mén
   
  xiè
  yuē
   
   
  chén

  jiāng
  jūn


  ér
  gōng
  qín
   
  jiāng
  jūn
  zhàn

  běi
   
  chén
  zhàn

  nán
   
  rán  néng
  xiān

  guān

  qín
   


  jiàn
  jiāng
  jūn


   
  jīn
  zhě
  yǒu
  xiǎo
  rén
  zhī
  yán
   
  lìng
  jiāng
  jūn

  chén
  yǒu   
   
  xiàng
  wáng
  yuē
   
   

  pèi
  gōng
  zuǒ


  cáo

  shāng
  yán
  zhī
   

  rán
     zhì

   
   
  xiàng
  wáng


  yīn
  liú
  pèi
  gōng

  yǐn
   
  xiàng
  wáng
   
  xiàng

  dōng
  xiàng
  zuò
   


  nán
  xiàng
  zuò
   


  zhě
   
  fàn
  zēng

   
  pèi
  gōng
  běi
  xiàng
  zuò
   
  zhāng
  liáng

  西
  xiàng
  shì
   
  fàn
  zēng
  shuò

  xiàng
  wáng
   

  suǒ
  pèi

  jué

  shì
  zhī
  zhě
  sān
   
  xiàng
  wáng

  rán

  yìng
   
  fàn
  zēng

   
  chū
  zhào
  xiàng
  zhuāng
   
  wèi
  yuē
   
   
  jūn
  wáng
  wéi
  rén

  rěn
   
  ruò

  qián
  wéi
  shòu
  寿
   
  shòu
  寿

   
  qǐng

  jiàn

   
  yīn

  pèi
  gōng

  zuò
   
  shā
  zhī
   

  zhě
   
  ruò
  shǔ
  jiē
  qiě
  wéi
  suǒ

   
   
  zhuāng


  wéi
  shòu
  寿
   
  shòu
  寿

   
  yuē
   
   
  jūn
  wáng

  pèi
  gōng
  yǐn
   
  jūn
  zhōng


  wéi
  yuè
   
  qǐng

  jiàn

   
   
  xiàng
  wáng
  yuē
   
   
  nuò
   
   
  xiàng
  zhuāng

  jiàn


   
  xiàng  jiàn


   
  cháng

  shēn


  pèi
  gōng
   
  zhuāng   
 • 
   
   
   

  shì
  zhāng
  liáng
  zhì
  jūn
  mén
  jiàn
  fán
  kuài
   
  fán
  kuài
  yuē
   
   
  jīn

  zhī
  shì


   
   
  liáng
  yuē
   
   
  shèn

   
  jīn
  zhě
  xiàng
  zhuāng

  jiàn

   


  cháng
  zài
  pèi
  gōng

   
   
  kuài
  yuē
   
      
  chén
  qǐng

   

  zhī
  tóng
  mìng
   
   
  kuài

  dài
  jiàn
  yōng
  dùn

  jūn
  mén
   
  jiāo

  zhī
  wèi
  shì

  zhǐ

  nèi
   
  fán
  kuài


  dùn

  zhuàng
   
  wèi
  shì


   
  kuài
  suì

   

  wéi

  西
  xiàng

   
  chēn

  shì
  xiàng
  wáng
   
  tóu

  shàng
  zhǐ
   


  jìn
  liè
   
  xiàng
  wáng
  àn
  jiàn
  ér

  yuē
   
   


  wéi
  zhě
   
   
  zhāng
  liáng
  yuē
   
   
  pèi
  gōng
  zhī
  cān
  shèng
  fán
  kuài
  zhě

   
   
  xiàng
  wáng
  yuē
   
   
  zhuàng
  shì
   

  zhī
  zhī
  jiǔ
   
   


  dǒu
  zhī
  jiǔ
   
  kuài
  bài
  xiè
   

   

  ér
  yǐn
  zhī
   
  xiàng
  wáng
  yuē
   
   

  zhī
  zhì
  jiān
   
     shēng
  zhì
  jiān
   
  fán
  kuài


  dùn


   
  jiā
  zhì
  jiān
  shàng
   

  jiàn
  qiē
  ér
  dàn
  zhī
   
  xiàng
  wáng
  yuē
   
   
  zhuàng
  shì
   
  néng

  yǐn

   
   
  fán
  kuài
  yuē
   
   
  chén

  qiě


   
  zhī
  jiǔ
  ān


   

  qín
  wáng
  yǒu

  láng
  zhī
  xīn
   
  shā
  rén


  néng

   
  xíng
  rén

  kǒng

  shēng
   
  tiān
  xià
  jiē
  pàn
  zhī
   
  huái
  怀
  wáng

  zhū
  jiàng
  yuē
  yuē
   
   
  xiān

  qín

  xián
  yáng
  zhě
  wàng
  zhī
   
   
  jīn
  pèi
  gōng
  xiān

  qín

  xián
  yáng
   
  háo
  máo

  gǎn
  yǒu
  suǒ
  jìn
   
  fēng

  guān
  shì
   
  huán
  jūn

  shàng
   

  dài

  wáng
  lái
   

  qiǎn
  jiàng
  shǒu
  guān
  zhě
   
  bèi

  dào
  chū


  fēi
  cháng

   
  láo

  ér
  gōng
  gāo


   
  wèi
  yǒu
  fēng
  hóu
  zhī
  shǎng
   
  ér
  tīng

  shuō
   

  zhū
  yǒu
  gōng
  zhī
  rén
   

  wáng
  qín
  zhī

  ěr
   
  qiè
  wèi

  wáng   
   
  xiàng
  wáng
  wèi
  yǒu

  yìng
   
  yuē
   
   
  zuò
   
   
  fán
  kuài
  cóng
  liáng
  zuò
   
   
   
   
   
  zuò


   
  pèi
  gōng   
  yīn
  zhāo
  fán
  kuài
  chū
   
点此可制作古诗图片
原文内容
鸿门宴
两汉-司马迁

 楚军夜击阬秦卒二十於万人新安城南,行略定秦地。函谷关有兵守关,不得入。又闻沛公已破咸阳,项羽大怒,使当阳君等击关。项羽遂入,至于戏西。沛公军霸上,未得与项羽相见。沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰:“沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之。”项羽大怒曰:“旦日飨士卒,为击破沛公军!”当是时,项羽兵四十万,在新丰鸿门;沛公兵十万,在霸上。范增说项羽曰:“沛公居山东时,贪于财货,好美姬。今入关,财物无所取,妇女无所幸,此其志不在小。吾令人望其气,皆为龙虎,成五彩,此天子气也。急击勿失!”
 楚左尹项伯者,项羽季父也,素善留侯张良。张良是时从沛公,项伯乃夜驰之沛公军,私见张良,具告以事,欲呼张良与俱去,曰:“毋从俱死也。”张良曰:“臣为韩王送沛公,沛公今事有急,亡去不义,不可不语。” 良乃入,具告沛公。沛公大惊,曰:“为之奈何?”张良曰:“谁为大王为此计者?”曰:“鲰生说我曰:‘距关,毋内诸侯,秦地可尽王也。’故听之。”良曰:“料大王士卒足以当项王乎?”沛公默然,曰:“固不如也。且为之奈何?”张良曰:“请往谓项伯,言沛公不敢背项王也。”沛公曰:“君安与项伯有故?”张良曰:“秦时与臣游,项伯杀人,臣活之;今事有急,故幸来告良。”沛公曰:“孰与君少长?”良曰:“长于臣。”沛公曰:“君为我呼入,吾得兄事之。”张良出,要项伯。项伯即入见沛公。沛公奉卮酒为寿,约为婚姻,曰:“吾入关,秋毫不敢有所近,籍吏民封府库,而待将军。所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也。日夜望将军至,岂敢反乎!愿伯具言臣之不敢倍德也。”项伯许诺,谓沛公曰:“旦日不可不蚤自来谢项王。”沛公曰:“诺。”于是项伯复夜去,至军中,具以沛公言报项王,因言曰:“沛公不先破关中,公岂敢入乎?今人有大功而击之,不义也。不如因善遇之。”项王许诺。
 沛公旦日从百余骑来见项王,至鸿门,谢曰:“臣与将军戮力而攻秦,将军战河北,臣战河南,然不自意能先入关破秦,得復见将军于此。今者有小人之言,令将军与臣有郤……”。项王曰:“此沛公左司马曹无伤言之;不然,籍何以至此。”项王即日因留沛公与饮。项王、项伯东向坐,亚父南向坐。亚父者,范增也。沛公北向坐,张良西向侍。范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三,项王默然不应。范增起,出召项庄,谓曰:“君王为人不忍。若入前为寿,寿毕,请以剑舞,因击沛公于坐,杀之。不者,若属皆且为所虏。”庄则入为寿。寿毕,曰:“君王与沛公饮,军中无以为乐,请以剑舞。”项王曰:“诺。”项庄拔剑起舞,项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公,庄不得击。
 于是张良至军门见樊哙。樊哙曰:“今日之事何如?”良曰:“甚急!今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。”哙曰:“此迫矣!臣请入,与之同命。”哙即带剑拥盾入军门。交戟之卫士欲止不内,樊哙侧其盾以撞,卫士仆地,哙遂入,披帷西向立,瞋目视项王,头发上指,目眦尽裂。项王按剑而跽曰:“客何为者?”张良曰:“沛公之参乘樊哙者也。”项王曰:“壮士,赐之卮酒。”则与斗卮酒。哙拜谢,起,立而饮之。项王曰:“赐之彘肩。”则与一生彘肩。樊哙覆其盾于地,加彘肩上,拔剑切而啖之。项王曰:“壮士!能復饮乎?”樊哙曰:“臣死且不避,卮酒安足辞!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之。怀王与诸将约曰:‘先破秦入咸阳者王之。’今沛公先破秦入咸阳,毫毛不敢有所近,封闭官室,还军霸上,以待大王来。故遣将守关者,备他盗出入与非常也。劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人。此亡秦之续耳,窃为大王不取也!”项王未有以应,曰:“坐。”樊哙从良坐。 坐须臾,沛公起如厕,因招樊哙出。
 沛公已出,项王使都尉陈平召沛公。沛公曰:“今者出,未辞也,为之奈何?”樊哙曰:“大行不顾细谨,大礼不辞小让。如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?”于是遂去。乃令张良留谢。良问曰:“大王来何操?”曰:“我持白璧一双,欲献项王,玉斗一双,欲与亚父。会其怒,不敢献。公为我献之。”张良曰:“谨诺。”当是时,项王军在鸿门下,沛公军在霸上,相去四十里。沛公则置车骑,脱身独骑,与樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人持剑盾步走,从郦山下,道芷阳间行。沛公谓张良曰:“从此道至吾军,不过二十里耳。度我至军中,公乃入。”
 沛公已去,间至军中。张良入谢,曰:“沛公不胜桮杓,不能辞。谨使臣良奉白璧一双,再拜献大王足下,玉斗一双,再拜奉大将军足下。”项王曰:“沛公安在?”良曰:“闻大王有意督过之,脱身独去,已至军矣。”项王则受璧,置之坐上。亚父受玉斗,置之地,拔剑撞而破之,曰:“唉!竖子不足与谋。夺项王天下者,必沛公也。吾属今为之虏矣!”
 沛公至军,立诛杀曹无伤。

  更多 平仄和格律
  本块内容暂缺!欢迎编辑补充
   欢迎留言/纠错(共有信息0条)
   网友留言
   暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
   古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
   古文投稿联系方式 邮箱:keringing@qq.com QQ:82045022 电话:137零八365215 内容纠错可在文章后直接留言或者发邮箱等方式,谢谢合作