中国古文之家 访问手机版

《鸿门宴》拼音版,带全文注音(司马迁)-文言文

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。
 • hóng
  鸿
  mén
  yàn
 • 
  [
  liǎng
  hàn
   
  ]


  qiān
 • 
   
   
   
  pèi
  gōng

  chū
   
  xiàng
  wáng
  shǐ
  使

  wèi
  chén
  píng
  zhào
  pèi
  gōng
   
  pèi
  gōng
  yuē
   
   
  jīn
  zhě
  chū
   
  wèi


   
  wèi
  zhī
  nài

   
   
  fán
  kuài
  yuē
   
   

  xíng  jǐn
   
  xiǎo
  ràng
   

  jīn
  rén
  fāng
  wéi
  dāo

   

  wéi

  ròu
   


  wéi
   
   

  shì
  suì

   
  nǎi
  lìng
  zhāng
  liáng
  liú
  xiè
   
  liáng
  wèn
  yuē
   
   

  wáng
  lái

  cāo
   
   
  yuē
   
   

  chí
  bái


  shuāng
   

  xiàn
  xiàng
  wáng
   

  dǒu

  shuāng
   
   
  huì


   

  gǎn
  xiàn
   
  gōng
  wèi

  xiàn
  zhī
   
   
  zhāng
  liáng
  yuē
   
   
  jǐn
  nuò
   
   
  dāng
  shì
  shí
   
  xiàng
  wáng
  jūn
  zài
  hóng
  鸿
  mén
  xià
   
  pèi
  gōng
  jūn
  zài

  shàng
   
  xiāng


  shí

   
  pèi
  gōng

  zhì
  chē

   
  tuō
  shēn


   

  fán
  kuài
   
  xià
  hóu
  yīng
   
  jìn
  qiáng
   

  xìn
  děng

  rén
  chí
  jiàn
  dùn

  zǒu
   
  cóng

  shān
  xià
   
  dào
  zhǐ
  yáng
  jiàn
  xíng
   
  pèi
  gōng
  wèi
  zhāng
  liáng
  yuē
   
   
  cóng

  dào
  zhì

  jūn
   

  guò
  èr
  shí

  ěr
   
  duó

  zhì
  jūn
  zhōng
   
  gōng
  nǎi

   
   
 • 
   
   
   
  chǔ
  zuǒ
  yǐn
  xiàng

  zhě
   
  xiàng
   

  shàn
  liú
  hóu
  zhāng
  liáng
   
  zhāng
  liáng
  shì
  shí
  cóng
  pèi
  gōng
   
  xiàng

  nǎi

  chí
  zhī
  pèi
  gōng
  jūn
   

  jiàn
  zhāng
  liáng
   

  gào

  shì
   


  zhāng
  liáng   
  yuē
   
   

  cóng   
   
  zhāng
  liáng
  yuē
   
   
  chén
  wèi
  hán
  wáng
  sòng
  pèi
  gōng
   
  pèi
  gōng
  jīn
  shì
  yǒu

   
  wáng   
   
   
   
   
   
   
  liáng
  nǎi

   

  gào
  pèi
  gōng
   
  pèi
  gōng

  jīng
   
  yuē
   
   
  wèi
  zhī
  nài

   
   
  zhāng
  liáng
  yuē
   
   
  shuí
  wèi

  wáng
  wéi


  zhě
   
   
  yuē
   
   
  zōu
  shēng
  shuì

  yuē
   
   

  guān
   


  zhū
  hóu
   
  qín


  jìn
  wàng

   
   

  tīng
  zhī
   
   
  liáng
  yuē
   
   
  liào

  wáng
  shì  dāng
  xiàng
  wáng

   
   
  pèi
  gōng

  rán
   
  yuē
   
   
   
  qiě
  wèi
  zhī
  nài

   
   
  zhāng
  liáng
  yuē
   
   
  qǐng
  wǎng
  wèi
  xiàng

   
  yán
  pèi
  gōng

  gǎn
  bèi
  xiàng
  wáng

   
   
  pèi
  gōng
  yuē
   
   
  jūn
  ān

  xiàng

  yǒu

   
   
  zhāng
  liáng
  yuē
   
   
  qín
  shí

  chén
  yóu
   
  xiàng

  shā
  rén
   
  chén
  huó
  zhī
   
  jīn
  shì
  yǒu

   

  xìng
  lái
  gào
  liáng
   
   
  pèi
  gōng
  yuē
   
   
  shú

  jūn
  shào
  zhǎng
   
   
  liáng
  yuē
   
   
  zhǎng

  chén
   
   
  pèi
  gōng
  yuē
   
   
  jūn
  wěi   


  xiōng
  shì
  zhī
   
   
  zhāng
  liáng
  chū
   
  yāo
  xiàng

   
  xiàng  jiàn
  pèi
  gōng
   
  pèi
  gōng
  fèng
  zhī
  jiǔ
  wéi
  shòu
  寿
   
  yuē
  wéi
  hūn
  yīn
   
  yuē
   
   


  guān
   
  qiū
  háo

  gǎn
  yǒu
  suǒ
  jìn
   


  mín
  fēng


   
  ér
  dài
  jiāng
  jūn
   
  suǒ

  qiǎn
  jiàng
  shǒu
  guān
  zhě
   
  bèi

  dào
  zhī
  chū


  fēi
  cháng

   


  wàng
  jiāng
  jūn
  zhì
   

  gǎn
  fǎn

   
  yuàn


  yán
  chén
  zhī

  gǎn
  bèi


   
   
  xiàng


  nuò
   
  wèi
  pèi
  gōng
  yuē
   
   
  dàn
  zǎo

  lái
  xiè
  xiàng
  wáng
   
   
  pèi
  gōng
  yuē
   
   
  nuò
   
   

  shì
  xiàng
   
  zhì
  jūn
  zhōng
   


  pèi
  gōng
  yán
  bào
  xiàng
  wáng
   
  yīn
  yán
  yuē
   
   
  pèi
  gōng

  xiān

  guān
  zhōng
   
  gōng

  gǎn


   
  jīn
  rén
  yǒu

  gōng
  ér

  zhī
      


  yīn
  shàn

  zhī
   
   
  xiàng
  wáng

  nuò
   
 • 
   
   
   

  shì
  zhāng
  liáng
  zhì
  jūn
  mén
  jiàn
  fán
  kuài
   
  fán
  kuài
  yuē
   
   
  jīn

  zhī
  shì


   
   
  liáng
  yuē
   
   
  shèn

   
  jīn
  zhě
  xiàng
  zhuāng

  jiàn

   


  cháng
  zài
  pèi
  gōng

   
   
  kuài
  yuē
   
      
  chén
  qǐng

   

  zhī
  tóng
  mìng
   
   
  kuài

  dài
  jiàn
  yōng
  dùn

  jūn
  mén
   
  jiāo

  zhī
  wèi
  shì

  zhǐ

  nèi
   
  fán
  kuài


  dùn

  zhuàng
   
  wèi
  shì


   
  kuài
  suì

   

  wéi

  西
  xiàng

   
  chēn

  shì
  xiàng
  wáng
   
  tóu

  shàng
  zhǐ
   


  jìn
  liè
   
  xiàng
  wáng
  àn
  jiàn
  ér

  yuē
   
   


  wéi
  zhě
   
   
  zhāng
  liáng
  yuē
   
   
  pèi
  gōng
  zhī
  cān
  shèng
  fán
  kuài
  zhě

   
   
  xiàng
  wáng
  yuē
   
   
  zhuàng
  shì
   

  zhī
  zhī
  jiǔ
   
   


  dǒu
  zhī
  jiǔ
   
  kuài
  bài
  xiè
   

   

  ér
  yǐn
  zhī
   
  xiàng
  wáng
  yuē
   
   

  zhī
  zhì
  jiān
   
     shēng
  zhì
  jiān
   
  fán
  kuài


  dùn


   
  jiā
  zhì
  jiān
  shàng
   

  jiàn
  qiē
  ér
  dàn
  zhī
   
  xiàng
  wáng
  yuē
   
   
  zhuàng
  shì
   
  néng

  yǐn

   
   
  fán
  kuài
  yuē
   
   
  chén

  qiě


   
  zhī
  jiǔ
  ān


   

  qín
  wáng
  yǒu

  láng
  zhī
  xīn
   
  shā
  rén


  néng

   
  xíng
  rén

  kǒng

  shēng
   
  tiān
  xià
  jiē
  pàn
  zhī
   
  huái
  怀
  wáng

  zhū
  jiàng
  yuē
  yuē
   
   
  xiān

  qín

  xián
  yáng
  zhě
  wàng
  zhī
   
   
  jīn
  pèi
  gōng
  xiān

  qín

  xián
  yáng
   
  háo
  máo

  gǎn
  yǒu
  suǒ
  jìn
   
  fēng

  guān
  shì
   
  huán
  jūn

  shàng
   

  dài

  wáng
  lái
   

  qiǎn
  jiàng
  shǒu
  guān
  zhě
   
  bèi

  dào
  chū


  fēi
  cháng

   
  láo

  ér
  gōng
  gāo


   
  wèi
  yǒu
  fēng
  hóu
  zhī
  shǎng
   
  ér
  tīng

  shuō
   

  zhū
  yǒu
  gōng
  zhī
  rén
   

  wáng
  qín
  zhī

  ěr
   
  qiè
  wèi

  wáng   
   
  xiàng
  wáng
  wèi
  yǒu

  yìng
   
  yuē
   
   
  zuò
   
   
  fán
  kuài
  cóng
  liáng
  zuò
   
   
   
   
   
  zuò


   
  pèi
  gōng   
  yīn
  zhāo
  fán
  kuài
  chū
   
 • 
   
   
   
  pèi
  gōng
  dàn

  cóng
  bǎi


  lái
  jiàn
  xiàng
  wáng
   
  zhì
  hóng
  鸿
  mén
   
  xiè
  yuē
   
   
  chén

  jiāng
  jūn


  ér
  gōng
  qín
   
  jiāng
  jūn
  zhàn

  běi
   
  chén
  zhàn

  nán
   
  rán  néng
  xiān

  guān

  qín
   


  jiàn
  jiāng
  jūn


   
  jīn
  zhě
  yǒu
  xiǎo
  rén
  zhī
  yán
   
  lìng
  jiāng
  jūn

  chén
  yǒu   
   
  xiàng
  wáng
  yuē
   
   

  pèi
  gōng
  zuǒ


  cáo

  shāng
  yán
  zhī
   

  rán
     zhì

   
   
  xiàng
  wáng


  yīn
  liú
  pèi
  gōng

  yǐn
   
  xiàng
  wáng
   
  xiàng

  dōng
  xiàng
  zuò
   


  nán
  xiàng
  zuò
   


  zhě
   
  fàn
  zēng

   
  pèi
  gōng
  běi
  xiàng
  zuò
   
  zhāng
  liáng

  西
  xiàng
  shì
   
  fàn
  zēng
  shuò

  xiàng
  wáng
   

  suǒ
  pèi

  jué

  shì
  zhī
  zhě
  sān
   
  xiàng
  wáng

  rán

  yìng
   
  fàn
  zēng

   
  chū
  zhào
  xiàng
  zhuāng
   
  wèi
  yuē
   
   
  jūn
  wáng
  wéi
  rén

  rěn
   
  ruò

  qián
  wéi
  shòu
  寿
   
  shòu
  寿

   
  qǐng

  jiàn

   
  yīn

  pèi
  gōng

  zuò
   
  shā
  zhī
   
  fǒu
  zhě
   
  ruò
  shǔ
  jiē
  qiě
  wéi
  suǒ

   
   
  zhuāng


  wéi
  shòu
  寿
   
  shòu
  寿

   
  yuē
   
   
  jūn
  wáng

  pèi
  gōng
  yǐn
   
  jūn
  zhōng


  wéi
  yuè
   
  qǐng

  jiàn

   
   
  xiàng
  wáng
  yuē
   
   
  nuò
   
   
  xiàng
  zhuāng

  jiàn


   
  xiàng  jiàn


   
  cháng

  shēn


  pèi
  gōng
   
  zhuāng   
 • 
   
   
   
  pèi
  gōng


   
  jiàn
  zhì
  jūn
  zhōng
   
  zhāng
  liáng

  xiè
   
  yuē
   
   
  pèi
  gōng

  shèng
  bēi
  sháo
   

  néng

   
  jǐn
  shǐ
  使
  chén
  liáng
  fèng
  bái


  shuāng
   
  zài
  bài
  xiàn

  wáng

  xià
   

  dǒu

  shuāng
   
  zài
  bài
  fèng

  jiāng
  jūn

  xià
   
   
  xiàng
  wáng
  yuē
   
   
  pèi
  gōng
  ān
  zài
   
   
  liáng
  yuē
   
   
  wén

  wáng
  yǒu


  guò
  zhī
   
  tuō
  shēn


   

  zhì
  jūn

   
   
  xiàng
  wáng

  shòu

   
  zhì
  zhī
  zuò
  shàng
   


  shòu

  dǒu
   
  zhì
  zhī

   

  jiàn
  zhuàng
  ér

  zhī
   
  yuē
   
   
  āi
   
  shù
  móu
   
  duó
  xiàng
  wáng
  tiān
  xià
  zhě
   

  pèi
  gōng

   

  shǔ
  jīn
  wéi
  zhī


   
   
 • 
   
   
   
  chǔ
  jūn


  kēng
  qín

  èr
  shí

  wàn
  rén
  xīn
  ān
  chéng
  nán
   
  xíng
  lüè
  dìng
  qín

   
  hán

  guān
  yǒu
  bīng
  shǒu
  guān
      
  yòu
  wén
  pèi
  gōng


  xián
  yáng
   
  xiàng   
  shǐ
  使
  dāng
  yáng
  jūn
  děng

  guān
   
  xiàng

  suì

   
  zhì  西
   
  pèi
  gōng
  jūn

  shàng
   
  wèi


  xiàng

  xiāng
  jiàn
   
  pèi
  gōng
  zuǒ


  cáo

  shāng
  shǐ
  使
  rén
  yán

  xiàng

  yuē
   
   
  pèi
  gōng

  wàng
  guān
  zhōng
   
  shǐ
  使

  yīng
  wéi
  xiàng
   
  zhēn
  bǎo
  jìn
  yǒu
  zhī
   
   
  xiàng  yuē
   
   
  dàn

  xiǎng
  shì

   
  wèi


  pèi
  gōng
  jūn
   
   
  dāng
  shì
  shí
   
  xiàng

  bīng

  shí
  wàn
   
  zài
  xīn
  fēng
  hóng
  鸿
  mén
   
  pèi
  gōng
  bīng
  shí
  wàn
   
  zài

  shàng
   
  fàn
  zēng
  shuì
  xiàng

  yuē
   
   
  pèi
  gōng

  shān
  dōng
  shí
   
  tān

  cái
  huò
   
  hào
  měi

   
  jīn

  guān
   
  cái


  suǒ

     suǒ
  xìng
   


  zhì

  zài
  xiǎo
   

  lìng
  rén
  wàng


   
  jiē
  wéi
  lóng

   
  chéng

  cǎi
   

  tiān     shī
   
   
 • 
   
   
   
  pèi
  gōng
  zhì
  jūn
   

  zhū
  shā
  cáo

  shāng
   
 
多音字列表
-
 
欢迎留言/纠错(共有信息2条))

网友留言
  【第1楼】“不者”中的不念fǒu吧
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(20:11)
  【第1_1楼】感谢来自热心读者{[手机用户]:111.34.*.*}的纠错指正,本文已较正.
  古文之家网友:119.86.***发表于(12:48)
  【第2楼】原文不对
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(07:27)
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。