中国古文之家 访问手机版

《思旧赋》拼音版,思旧赋全文注音-向秀

推荐专题:-
文字版小提示:拼音版一共有文字和图片两种版本,由于文字版本不便于保存,建议下载图片版本保存,后期我们会提供word文档版本。

 • jiù


  -
  xiàng
  xiù
 • 
   
   
   
  tuō
  yùn


  lǐng
  huì

   


  mìng

  cùn
  yīn
   
 • 
   
   
   
  jiàn
  èr

  zhī   

  qióng
  xiàng
  zhī
  kōng

   
 • 
   
   
     zhī
  shòu
  zuì

   
  tàn
  huáng
  quǎn
  ér
  cháng
  yín
   
 • 
   
   
   
  dòng

  cún
  ér

  huǐ

   
  xíng
  shén
  shì

  yān

   
 • 
   
   
   
  tíng
  jià
  yán

  jiāng
  mài

   
  suì
  yuán
  hàn
  ér
  xiě
  xīn
   

 • 
   
   
     kāng
   

  ān

  zhǐ
  jiē
  jìn
   

  rén
  bìng
  yǒu


  zhī
  cái
   
  rán

  zhì
  yuǎn
  ér
  shū
   

  xīn
  kuàng
  ér
  fàng
   

  hòu


  shì
  jiàn

   


  zōng


   


  zhú

  miào
   
  lín
  dāng
  jiù
  mìng
   

  shì

  yǐng
   
  suǒ
  qín
  ér
  tán
  zhī
   

  shì
  jiāng

  西
  mài
   
  jīng

  jiù

   

  shí  yuān
   
  hán
  bīng

  rán
   
  lín
  rén
  yǒu
  chuī

  zhě
   

  yīn
  liáo
  liàng
   
  zhuī

  nǎng

  yóu
  yàn
  zhī
  hǎo
   
  gǎn
  yīn
  ér
  tàn
   

  zuò

  yún
   
 • 
   
   
   
  zhān
  kuàng

  zhī
  xiāo
  tiáo

   


  jià

  chéng

   
 • 
   
   
   
  wéi  huái
  怀
  jīn

   
  xīn
  pái
  huái

  chóu
  chú
   
 • 
   
   
   
  tàn
  shǔ

  zhī
  mǐn
  zhōu

   
  bēi
  mài
  xiù

  yīn

   
 • 
   
   
   
  tīng
  míng

  zhī
  kāng
  kǎi

   
  miào
  shēng
  jué
  ér

  xún
   
 • 
   
   
   
  dào

  shēng
  zhī
  yǒng


   


  yǐng
  ér
  tán
  qín
   
 • 
   
   
   
  jiāng
  mìng
  shì

  yuǎn
  jīng

   
  suì
  xuán
  fǎn
  ér
  běi

   
 • 
   
   
   

  huáng


  fàn
  zhōu

   
  jīng
  shān
  yáng
  zhī
  jiù

   
 • 
   
   
   
多音字列表
“思”:,其它读音:sī,sāi
“与”:,其它读音:yú,yǔ,yù
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“并”:bìng,其它读音:bìng,bīng
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“不”:,其它读音:bú,bù,fǒu,pī
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“各”:,其它读音:gè,gě
“见”:jiàn,其它读音:jiàn,xiàn
“综”:zōng,其它读音:zōng,zèng
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
“当”:dāng,其它读音:dāng,dàng
“弹”:tán,其它读音:dàn,tán
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
“薄”:,其它读音:báo,bó,bò
“有”:yǒu,其它读音:yǒu,yòu
“发”:,其它读音:fā,fà,bō
“追”:zhuī,其它读音:zhuī,duī
“思”:,其它读音:sī,sāi
“好”:hǎo,其它读音:hǎo,hào
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
“远”:yuǎn,其它读音:yuǎn,yuàn
“旋”:xuán,其它读音:xuán,xuàn
“北”:běi,其它读音:běi,bèi
“济”:,其它读音:jì,jǐ
“条”:tiáo,其它读音:tiáo,tiāo
“遗”:,其它读音:yí,wèi,suí
“巷”:xiàng,其它读音:xiàng,hàng
“空”:kōng,其它读音:kōng,kòng,kǒng
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
“殷”:yīn,其它读音:yīn,yān,yǐn
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“长”:cháng,其它读音:cháng,zhǎng
“生”:shēng,其它读音:shēng,xìng
“弹”:tán,其它读音:dàn,tán
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
“会”:huì,其它读音:huì,kuài
“于”:,其它读音:yú,xǖ,wéi,wū
“其”:,其它读音:qí,jī,jì
“将”:jiāng,其它读音:jiāng,qiāng,jiàng
“翰”:hàn,其它读音:hàn,gàn
 
欢迎留言/纠错(共有信息0条)
网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
古文投稿联系方式 邮箱:keringing@qq.com QQ:82045022 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。