中国古文之家 访问手机版

《洛神赋》拼音版,可打印(曹植)-文言文

《洛神赋》由曹植创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • luò
  shén

 • 
  [
  sān
  guó
   
  ·
  wèi
   
  ]
  cáo
  zhí
 • 
   
   
   

  shì
  píng

  shōu
  fēng
   
  chuān
  hòu
  jìng

   
  féng

  míng

   


  qīng

   
  téng
  wén


  jǐng
  chéng
   
  míng

  luán

  xié
  shì
   
  liù
  lóng
  yǎn


  shǒu
   
  zài
  yún
  chē
  zhī
  róng

   
  jīng

  yǒng
  ér
  jiā

   
  shuǐ
  qín
  xiáng
  ér
  wéi
  wèi
   

  shì
  yuè
  běi
  zhǐ
   
  guò
  nán
  gāng
   


  lǐng
   
  huí
  qīng
  yáng
   
  dòng
  zhū
  chún


  yán
   
  chén
  jiāo
  jiē
  zhī

  gāng
   
  hèn
  rén
  shén
  zhī
  dào
  shū

   
  yuàn
  shèng
  nián
  zhī

  dāng
   
  kàng
  luó
  mèi

  yǎn


   
  lèi
  liú
  jīn
  zhī
  láng
  láng
   
  dào
  liáng
  huì
  zhī
  yǒng
  jué

   
  āi

  shì
  ér

  xiāng
   

  wēi
  qíng

  xiào
  ài

   
  xiàn
  jiāng
  nán
  zhī
  míng
  dāng
   
  suī
  qián
  chǔ

  tài
  yīn
   
  cháng

  xīn

  jūn
  wáng
   
  suǒ
  shè
   
  chàng
  shén
  xiāo
  ér

  guāng
   
 • 
   
   
   

  gào
  zhī
  yuē
   

  xíng

   
  piān
  ruò
  jīng
  hóng
  鸿
   
  wǎn
  ruò
  yóu
  lóng
   
  róng
  yào
  qiū

   
  huá
  mào
  chūn
  sōng
   
  fǎng


  ruò
  qīng
  yún
  zhī

  yuè
   
  piāo
  yáo

  ruò
  liú
  fēng
  zhī
  huí
  xuě
   
  yuǎn
  ér
  wàng
  zhī
   
  jiǎo
  ruò
  tài
  yáng
  shēng
  zhāo
  xiá
   

  ér
  chá
  zhī
   
  zhuó
  ruò


  chū


   
  nóng
  xiān

  zhōng
   
  xiū
  duǎn


   
  jiān
  ruò
  xiāo
  chéng
   
  yāo

  yuē

   
  yán
  jǐng
  xiù
  xiàng
   
  hào
  zhì
  chéng

   
  fāng


  jiā
   
  qiān
  huá


   
  yún

  é
  é
   
  xiū
  méi
  lián
  juān
   
  dān
  chún
  wài
  lǎng
   
  hào
  chǐ
  齿
  nèi
  xiān
   
  míng
  móu
  shàn
  lài
   


  chéng
  quán
   
  guī

  姿
  yàn

   

  jìng

  xián
   
  róu
  qíng
  chuò
  tài
   
  mèi


  yán
   


  kuàng
  shì
   

  xiàng
  yìng

   

  luó

  zhī
  cuǐ
  càn

   
  ěr
  yáo

  zhī
  huá

   
  dài
  jīn
  cuì
  zhī
  shǒu
  shì
   
  zhuì
  míng
  zhū

  yào
  耀

   
  jiàn
  yuǎn
  yóu
  zhī
  wén

   


  xiāo
  zhī
  qīng

   
  wēi
  yōu
  lán
  zhī
  fāng
  ǎi

   

  chí
  chú

  shān

   
 • 
   
   
   

  shì

  yān
  zòng

   

  áo


   
  zuǒ

  cǎi
  máo
   
  yòu
  yìn
  guì

   
  rǎng
  hào
  wàn

  shén


   
  cǎi
  tuān
  lài
  zhī
  xuán
  zhī
   

  qíng
  yuè

  shū
  měi

   
  xīn
  zhèn
  dàng
  ér


   

  liáng
  méi

  jiē
  huān

   
  tuō
  wēi

  ér
  tōng

   
  yuàn
  chéng

  zhī
  xiān


   
  jiě

  pèi

  yāo
  zhī
   
  jiē
  jiā
  rén
  zhī
  xìn
  xiū

   
  qiāng


  ér
  míng
  shī
   
  kàng
  qióng

   
  zhǐ
  qián
  yuān
  ér
  wéi

   
  zhí
  juàn
  juàn
  zhī
  kuǎn
  shí

   


  líng
  zhī


   
  gǎn
  jiāo

  zhī

  yán

   
  chàng
  yóu

  ér


   
  shōu

  yán
  ér
  jìng
  zhì

   
  shēn

  fáng


  chí
   
 • 
   
   
   
  ěr
  nǎi
  zhòng
  líng


   
  mìng
  chóu
  xiào

   
  huò

  qīng
  liú
   
  huò
  xiáng
  shén
  zhǔ
   
  huò
  cǎi
  míng
  zhū
   
  huò
  shí
  cuì

   
  cóng
  nán
  xiāng
  zhī
  èr
  fēi
   
  xié
  hàn
  bīn
  zhī
  yóu

   
  tàn
  páo
  guā
  zhī   
  yǒng
  qiān
  niú
  zhī

  chǔ
   
  yáng
  qīng
  guī
  zhī   

  xiū
  xiù

  yán
  zhù
   

  xùn
  fēi

   
  piāo

  ruò
  shén
   
  líng

  wēi

   
  luó

  shēng
  chén
   
  dòng

  cháng

   
  ruò
  wēi
  ruò
  ān
   
  jìn
  zhǐ
  nán

   
  ruò
  wǎng
  ruò
  huán
   
  zhuǎn
  miǎn
  liú
  jīng
   
  guāng
  rùn

  yán
   
  hán

  wèi

   

  ruò
  yōu
  lán
   
  huā
  róng
  ē
  nuó
   
  lìng

  wàng
  cān
   
  • 
    
    
    
   huáng
   chū
   sān
   nián
    

   cháo
   jīng
   shī
    
   huán

   luò
   chuān
    

   rén
   yǒu
   yán
    

   shuǐ
   zhī
   shén
    
   míng
   yuē

   fēi
    
   gǎn
   sòng

   duì
   chǔ
   wáng
   shén

   zhī
   shì
    
   suì
   zuò


    


   yuē
    
  • 
    
    
    

   shì
   jīng

   shén
   hài
    

   yān

   sàn
    


   wèi
   chá
    
   yǎng

   shū
   guān
       rén
    

   yán
   zhī
   pàn
    
   nǎi
   yuán

   zhě
   ér
   gào
   zhī
   yuē
    
    
   ěr
   yǒu   zhě

    


   rén

    
   ruò

   zhī
   yàn

    
    

   zhě
   duì
   yuē
    
    
   chén
   wén

   luò
   zhī
   shén
    
   míng
   yuē

   fēi
    
   rán

   jūn
   wáng
   zhī
   suǒ
   jiàn

    

   nǎi
   shì

    

   zhuàng
   ruò

    
   chén
   yuàn
   wén
   zhī
    
    
  • 
    
    
    

   shì
   luò
   líng
   gǎn
   yān
    


   páng
   huáng
    
   shén
   guāng


    
   zhà
   yīn
   zhà
   yáng
    
   sǒng
   qīng
    
   ruò
   jiāng
   fēi
   ér
   wèi
   xiáng
    
   jiàn
   jiāo

   zhī

   liè
    

   héng

   ér
   liú
   fāng
    
   chāo
   cháng
   yín

   yǒng


    
   shēng
   āi

   ér

   cháng
    
  • 
    
    
    

   cóng
   jīng

    
   yán
   guī
   dōng
   fān
    
   bèi

   què
    
   yuè
   huán
   yuán
    
   jīng
   tōng

    
   líng
   jǐng
   shān
       西
   qīng
    
   chē
   dài

   fán
    
   ěr
   nǎi
   tuō
   jià

   héng
   gāo
       zhī
   tián
    
   róng


   yáng
   lín
    
   liú
   miǎn

   luò
   chuān
    
  • 
    
    
    

   shì
   bèi
   xià
   líng
   gāo
    

   wǎng
   shén
   liú
    

   qíng
   xiǎng
   xiàng
    

   wàng
   huái
   怀
   chóu
    

   líng

   zhī

   xíng
    

   qīng
   zhōu
   ér
   shàng

    

   cháng
   chuān
   ér
   wàng
   fǎn
    

   mián
   mián
   ér
   zēng

    

   gěng
   gěng
   ér

   mèi
    
   zhān
   fán
   shuāng
   ér
   zhì
   shǔ
    
   mìng


   ér
   jiù
   jià
    

   jiāng
   guī

   dōng

    
   lǎn
   fēi
   pèi

   kàng

    
   chàng
   pán
   huán
   ér

   néng

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《文选》南京大学出版社,《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
全文详解
   黄初三年,余朝京师,还济洛川。
   黄初三年,我来到京都朝觐,归渡洛水。
  古人有言,斯水之神,名曰宓妃。
  古人曾说此水之神名叫宓妃。
  感宋玉对楚王神女之事,遂作斯赋。
  因有感于宋玉对楚王所说的神女之事,于是作了这篇赋。
  其词曰:
  赋文云:
   余从京域,言归东藩,背伊阙,越轘辕,经通谷,陵景山。
   我从京都洛阳出发,向东回归封地鄄城,背着伊阙,越过轘辕,途经通谷,登上景山。
  日既西倾,车殆马烦。
  这时日已西下,车困马乏。
  尔乃税驾乎蘅皋,秣驷乎芝田,容与乎阳林,流眄乎洛川。
  于是就在长满杜蘅草的岸边卸了车,在生着芝草的地里喂马,自己则漫步于阳林,纵目眺望水波浩渺的洛川。
   于是精移神骇,忽焉思散。
   于是不觉精神恍惚,思绪飘散。
  俯则未察,仰以殊观。
  低头时还没有看见什么,一抬头,却发现了异常的景象。
  睹一丽人,于岩之畔。
  只见一个绝妙佳人,立于山岩之旁。
  乃援御者而告之曰:“
  我不禁拉着身边的车夫对他说:“
  尔有觌于彼者乎?
  你看见那个人了吗?
  彼何人斯,若此之艳也!”
  那是什么人,竟如此艳丽!”
  御者对曰:“
  车夫回答说:“
  臣闻河洛之神,名曰宓妃。
  臣听说河洛之神的名字叫宓妃。
  然则君王之所见也,无乃是乎?
  然而现在君王所看见的,莫非就是她!
  其状若何,臣愿闻之。”
  她的形状怎样,臣倒很想听听。”
   余告之曰:
   我告诉他说:
  其形也,翩若惊鸿,婉若游龙,荣曜秋菊,华茂春松。
  她的形影,翩然若惊飞的鸿雁,婉约若游动的蛟龙,容光焕发如秋日下的菊花,体态丰茂如春风中的青松。
  髣髴兮若轻云之蔽月,飘飖兮若流风之回雪。
  她时隐时现像轻云笼月,浮动飘忽似回风旋雪。
  远而望之,皎若太阳升朝霞。
  远而望之,明洁如朝霞中升起的旭日;
  迫而察之,灼若芙蕖出渌波。
  近而视之,鲜丽如绿波间绽开的新荷。
  秾纤得衷,修短合度。
  她体态适中,高矮合度。
  肩若削成,腰如约素。
  肩窄如削,腰细如束。
  延颈秀项,皓质呈露,芳泽无加,铅华弗御。
  秀美的颈项露出白皙的皮肤,既不施脂,也不敷粉。
  云髻峨峨,修眉联娟,丹唇外朗,皓齿内鲜。
  发髻高耸如云,长眉弯曲细长,红唇鲜润,牙齿洁白。
  明眸善睐,靥辅承权,瓌姿艳逸,仪静体闲。
  一双善于顾盼的闪亮的眼睛,两个面颧下甜甜的酒窝。
  柔情绰态,媚于语言。
  她姿态优雅妩媚,举止温文娴静,情态柔美和顺,语辞得体可人。
  奇服旷世,骨像应图。
  洛神服饰奇艳绝世,风骨体貌与图上画的一样。
  披罗衣之璀粲兮,珥瑶碧之华琚。
  她身披明丽的罗衣,带着精美的佩玉。
  戴金翠之首饰,缀明珠以耀躯。
  头戴金银翡翠首饰,缀以周身闪亮的明珠。
  践远游之文履,曳雾绡之轻裾。
  她脚著饰有花纹的远游鞋,拖着薄雾般的裙裾。
  微幽兰之芳蔼兮,步踟蹰于山隅。
  隐隐散发出幽兰的清香,在山边徘徊倘佯。
   于是忽焉纵体,以遨以嬉。
   忽然又飘然轻举,且行且戏。
  左倚采旄,右荫桂旗。
  左面倚着彩旄,右面有桂旗庇荫。
  攘皓腕于神浒兮,采湍濑之玄芝。
  在河滩上伸出素手,采撷水流边的黑色芝草。
  余情悦其淑美兮,心振荡而不怡。
   我钟情于她的淑美,不觉心旌摇曳而不安。
  无良媒以接欢兮,托微波而通辞。
  因为没有合适的媒人去说情,只能借助微波来传递话语。
  愿诚素之先达兮,解玉佩以要之。
  但愿自己真诚的心意能先于别人陈达,我解下玉佩向她发出邀请。
  嗟佳人之信修兮,羌习礼而明诗。
  可叹佳人实在美好,既明礼义又善言辞。
  抗琼珶以和予兮,指潜渊而为期。
  她举着琼玉向我作出回答,并指着深深的水流以为期待。
  执眷眷之款实兮,惧斯灵之我欺。
  我怀着眷眷之诚,又恐受这位神女的欺骗。
  感交甫之弃言兮,怅犹豫而狐疑。
  因有感于郑交甫曾遇神女背弃诺言之事,心中不觉惆怅、犹豫和迟疑。
  收和颜而静志兮,申礼防以自持。
  于是敛容定神,以礼义自持。
   于是洛灵感焉,徙倚彷徨。
   这时洛神深受感动,低回徘徊。
  神光离合,乍阴乍阳。
  神光时离时合,忽明忽暗。
  竦轻躯以鹤立,若将飞而未翔。
  她像鹤立般地耸起轻盈的躯体,如将飞而未翔;
  践椒涂之郁烈,步蘅薄而流芳。
  又踏着充满花椒浓香的小道,走过杜蘅草丛而使芳气流动。
  超长吟以永慕兮,声哀厉而弥长。
  忽又怅然长吟以表示深沉的思慕,声音哀惋而悠长。
   尔乃众灵杂遝,命俦啸侣。
  于是众神纷至杂沓,呼朋引类。
  或戏清流,或翔神渚。
  有的戏嬉于清澈的水流,有的飞翔于神异的小渚。
  或采明珠,或拾翠羽。
  有的在采集明珠,有的在俯拾翠鸟的羽毛。
  从南湘之二妃,携汉滨之游女。
  洛神身旁跟着娥皇、女英南湘二妃,她手挽汉水之神。
  叹匏瓜之无匹兮,咏牵牛之独处。
  为瓠瓜星的无偶而叹息,为牵牛星的独处而哀咏。
  扬轻袿之猗靡兮,翳修袖以延伫。
  时而扬起随风飘动的上衣,用长袖蔽光远眺,久久伫立;
  体迅飞凫,飘忽若神。
  时而又身体轻捷如飞凫,飘忽游移无定。
  凌波微步,罗袜生尘。
  她在水波上行走,罗袜溅起的水沫如同尘埃。
  动无常则,若危若安。
  她动止没有规律,像危急又像安闲;
  进止难期,若往若还。
  进退难以预知,像离开又像回返。
  转眄流精,光润玉颜。
  她双目流转光亮,容颜焕发泽润。
  含辞未吐,气若幽兰。
  话未出口,却已气香如兰。
  华容婀娜,令我忘餐。
  她的体貌婀娜多姿,令我看了茶饭不思。
   于是屏翳收风,川后静波。
   在这时风神屏翳收敛了晚风,水神川后止息了波涛。
  冯夷鸣鼓,女娲清歌。
  冯夷击响了神鼓,女娲发出清泠的歌声。
  腾文鱼以警乘,鸣玉鸾以偕逝。
  飞腾的文鱼警卫着洛神的车乘,众神随着叮当作响的玉鸾一齐离去。
  六龙俨其齐首,载云车之容裔。
  六龙齐头并进,驾着云车从容前行。
  鲸鲵踊而夹毂,水禽翔而为卫。
  鲸鲵腾跃在车驾两旁,水禽绕翔护卫。
  于是越北沚,过南冈,纡素领,回清扬,动朱唇以徐言,陈交接之大纲。
  车乘走过北面的沙洲,越过南面的山冈,洛神转动白洁的脖颈,回过清秀的眉目,朱唇微启,缓缓地陈诉着往来交接的纲要。
  恨人神之道殊兮,怨盛年之莫当。
  只怨恨人神有别,彼此虽然都处在盛年而无法如愿以偿。
  抗罗袂以掩涕兮,泪流襟之浪浪。
  说着不禁举起罗袖掩面而泣,止不住泪水涟涟沾湿了衣襟。
  悼良会之永绝兮,哀一逝而异乡。
  哀念欢乐的相会就此永绝,如今一别身处两地。
  无微情以效爱兮,献江南之明珰。
  不曾以细微的柔情来表达爱慕之心,只能赠以明珰作为永久的纪念。
  虽潜处于太阴,长寄心于君王。
  自己虽然深处太阴,却时时怀念着君王。
  忽不悟其所舍,怅神宵而蔽光。
  洛神说毕忽然不知去处,我为众灵一时消失隐去光彩而深感惆怅。
   于是背下陵高,足往神留。
   于是我舍低登高,脚步虽移,心神却仍留在原地,余情绻缱,不时想象着相会的情景和洛神的容貌;
  遗情想像,顾望怀愁。
  回首顾盼,更是愁绪萦怀。
  冀灵体之复形,御轻舟而上溯。
  满心希望洛神能再次出现,就不顾一切地驾着轻舟逆流而上。
  浮长川而忘返,思绵绵而增慕。
  行舟于悠长的洛水以至忘了回归,思恋之情却绵绵不断,越来越强。
  夜耿耿而不寐,沾繁霜而至曙。
  以至整夜心绪难平无法入睡,身上沾满了浓霜直至天明。
  命仆夫而就驾,吾将归乎东路。
  我不得已命仆夫备马就车,踏上向东回返的道路。
  揽騑辔以抗策,怅盘桓而不能去。
  但当手执马缰,举鞭欲策之时,却又怅然若失,徘徊依恋,无法离去。
多音字参考列表
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [闕](读音:jué,què,quē)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [迫 ](读音:pǎi,pò, )
  [纖](读音:qiàn,xiān,jiān)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [度](读音:dù,duó)
  [削](读音:xiāo,xuē)
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [露](读音:lòu,lù)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [儀](读音:yí)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [奇](读音:jī,qí)
  [](读音:yìng,yīng)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [信 ](读音:xìn, )
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [厲](读音:lì,lài)
  [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
  [採,采 ](读音:cài,cǎi )
  [從](读音:cóng,zòng)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [期](读音:qī,jī)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [若](读音:rě,ruò)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [屏](读音:píng,bīng,bǐng)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [六](读音:liù,lù)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [車](读音:chē,jū)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [過](读音:guò,guō)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [會](读音:huì,kuài,)
  [一](读音:yī)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [南](读音:nā,nán)
  [明](读音:míng)
  [處](读音:chú,chù)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [其](读音:jī,qí)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [繁](读音:fán,pó,mǐn)
  [夫](读音:fú,fū)
  [吾](读音:wú,yù)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
欢迎留言/纠错(共有信息49条))

网友留言
  【第29楼】置顶条目税(shui四声): 古代汉语词典1393页
  古文之家网友:125.39.***发表于(2022/12/25)
  【第29_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1393)页 ,上海辞书出版社的《汉语大词典》第(8)卷,第(92)页 ,上海辞书出版社的《汉语大词典》第(8)卷,第(95)页 ,上海辞书出版社的《大辞海 词语卷》第(3562)页 内容。商务印书馆《古代汉语词典》和上海辞书出版社《大辞海》、《汉语大词典》对税驾注音有差异,从语义上讲两个读音均可。具体详细问题属于语言研究范畴。
  古文之家小编回复于(2023/1/29)
  【第28楼】置顶条目尔乃税架里面的税拼音错了吧
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/11/29)
  【第28_1楼】可参照上海辞书出版社的《大辞海 词语卷》第(3562)页 内容。
  古文之家小编回复于(2022/1/1)
  【第27楼】贡献条目阙不是四声么,散不是四声么?
  古文之家网友v兜兜爸v:1.***发表于(2023/3/16)
  【第27_1楼】可参照上海辞书出版社的《汉语大词典》第(1220)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/5/24)
  【第26楼】怎么收藏
  古文之家网友水中鱼Emv:.***发表于(2023/10/5)
  【第26_1楼】记住古文之家即可。
   古文之家小编回复于(2023/10/5)
   【第25楼】浪浪不应该是第四声吗
   古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/9/14)
   【第25_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典 第二版》第(875)页 内容。
   古文之家小编回复于(2023/9/15)
   【第24楼】冯夷鸣鼓。冯应该发音píng,(古同“憑”凭)。这么多错误怎么还收费?收费可以,你倒是专业点啊。
   古文之家网友:124.95.***发表于(2023/8/16)
   【第24_1楼】感谢您对我们提出宝贵的意思,关于收费的事情我们特别说明一下,自网站2018年开办以来,所有内容均可以免费查看、复制、使用和阅读,并没有因为您需要查询某一篇文章的拼音版内容我们而设限并收取费用。目前我们仅对您需要下载打印版文档收取一定的成本费用。运维一个网站需要服务器、需要带宽、需要大量的人力,这些都是需要的费用,没有任何机构免费为我们提供帮助。目前收取的这一丁点费用,仅仅勉强支付各种费用。对于我们收取这部份费用,很大一部份家长是特别支持的。 一直以来,我们坚持使用人工校对并查证的方式,以保证最大化的实现注音准确,目前,网站有上万篇古诗文我们有过人工校对并注音,由于古诗文的特殊性,很多字词句根据理解不同,可能注音会有差异。包括目前各大工具书:商务印书馆《古代汉语词典》、上海辞书出版社《大辞海》、上海辞书上出版社《汉语大词典》、商务印书馆《辞源》,在很多字词的注音上都有差异,不尽相同,对于有差异的读音,我们根据:教材、权威工具书为主要校对依据,凡是教材涉及的,我们以教材为主,教材没有涉及的,以权威工具书为主。在这过程中,我们也肯定有遗漏的地方,非常感谢积极参与校对的所有朋友们的鼎力支持,只有您们的积极参与,我们才能让这些注音更加完善。有遗漏的地方,也希望您们能对我们的工作多一些包容。只要您肯指出,我们一定会坚持对每一条信息进行查证并回复,有错误立即改错,没有错误,我们会提供没有错误的证据。
    古文之家小编回复于(2023/8/16)
    【第24_2楼】可参照上海辞书出版社的《大辞海》第(971)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(1094)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(1095)页 内容。
    古文之家小编回复于(2023/8/16)
    【第23楼】忽焉思散的思作为名词,是否当读第四声?
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/7/27)
    【第22楼】璀璨的璨怎么少了部首
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/7/26)
    【第22_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(230)页 ,中华书局的《曹植集校注》第(344)页 内容。
    古文之家小编回复于(2023/8/7)
    【第21楼】冯夷的“冯”在这里既然是姓氏,就应该读feng,为什么标注ping呢
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/7/26)
    【第21_1楼】参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1095)页 内容。本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为本文注音所作出的贡献。
    古文之家小编回复于(2023/8/7)
    【第20楼】请问“然则君王所见”,这句话是否准确呢?其他很多网站的版本都是“然则君王之所见也”,哪个正确呢?敬请赐教!
    古文之家网友:150.13.***发表于(2023/7/7)
    【第20_1楼】可参照中华书局的《曹植集校注》第(344)页 ,中华书局的《文选》第(1214)页 内容。这是因为选择版本的差异所致。
    古文之家小编回复于(2023/7/7)
    【第19楼】称谓餘是否正确?
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/5/15)
    【第18楼】辅靨
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/8)
    【第17楼】为什么每一段的顺序乱了
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/2/28)
    【第17_1楼】应该是您的浏览器限制了部份权限。
     古文之家小编回复于(2023/3/11)
     【第16楼】贡献条目华茂春松的华因该读二声吧?
     古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/14)
     【第16_1楼】参照上海辞书出版社的《汉语大词典》第(400)页 ,上海辞书出版社的《汉语大词典》第(9)卷,第(398)页 内容。已作更正。
     古文之家小编回复于(2023/1/29)
     【第15楼】贡献条目然则君王所见,原文不是“然则君王之所见也”么
     古文之家网友百度网友44f.***发表于(2022/11/13)
     【第15_1楼】参照中华书局的《曹植集校注》第(344)页 内容。已作更正。
     古文之家小编回复于(2023/1/29)
     【第14楼】贡献条目huán 轘
     古文之家网友:125.39.***发表于(2022/5/24)
     【第14_1楼】可参照上海辞书出版社的《大辞海 词语卷》第(1389)页 内容。感谢你的参与。
     古文之家小编回复于(2022/5/25)
     【第13楼】贡献条目攘皓腕于神浒(hu三声)兮?
     古文之家网友:124.95.***发表于(2021/9/6)
     【第13_1楼】非常感谢来自热心读者{:124。95。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
      古文之家小编回复于(2021/9/6)
      【第12楼】贡献条目在图片版第二段的第二行,那个“经通谷”的谷,拼音后面多加了个 "6" 是打错了嘛?
      古文之家网友:150.13.***发表于(2021/8/26)
      【第12_1楼】非常感谢来自热心读者{:150。138。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
       古文之家小编回复于(2021/8/29)
       【第11楼】“睹一丽人”以及“哀一逝而异乡”的“一”应读作yí。释义:“一”字用在第四声(去声)字的前面时,“一”变调,读第二声(阳平)。“车殆马烦”以及“载云车之容裔”的“车”应读作chē,因为车在文中只是指运输工具而非指作战工具。
       古文之家网友一只可爱的憨憨.***发表于(2022/10/23)
       【第11_1楼】非常感谢来自热心读者{一只可爱的憨憨呀:61.155.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
        古文之家小编回复于(2022/10/31)
        【第10楼】太美了。真的太美了
        古文之家网友:183.61.***发表于(2022/8/22)
        【第9楼】税tuo的声调表错地方了吧
        古文之家网友减肥的开心果:.***发表于(2022/5/28)
        【第9_1楼】非常感谢来自热心读者{减肥的开心果:111.32.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
         古文之家小编回复于(2022/10/31)
         【第8楼】轘读二声吧
         古文之家网友百度网友a1a.***发表于(2022/4/19)
         【第7楼】请问红字是重音吗?
         古文之家网友渠曼冬02g:.***发表于(2022/3/26)
         【第7_1楼】红字是有多种发音的字。
          古文之家小编回复于(2022/4/19)
          【第6楼】很好,字典都省了
          古文之家网友一笑开元:22.***发表于(2021/4/29)
          【第5楼】挺好
          古文之家网友:124.89.***发表于(2020/8/5)
          【第4楼】挺好
          古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/2/29)
          【第3楼】挺好
          古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2020/2/27)
          【第2楼】宓妃fufei
          古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2019/3/26)
          【第2_1楼】感谢来自热心读者{[手机用户]:223.104.185.254}的纠错指正,本文已较正.
          古文之家网友【管理大叔】.***发表于(2019/4/11)
          【第1楼】宓(fu)妃
          古文之家网友:202.12.***发表于(2019/3/24)
          打印版文档下载
          您一定感兴趣的合集(推荐)
          曹植作品推荐
          古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
          古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。