中国古文之家 访问手机版

《秦妇吟》拼音版,可打印(韦庄)

《秦妇吟》由韦庄创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • qín

  yín
 • 
  [
  táng
   
  ]
  wéi
  zhuāng
 • 
   
   
   
  qián
  nián
  gēng


  yuè

   
  zhèng

  jīn
  lóng
  jiāo
  yīng

   
  xié
  kāi
  luán
  jìng
  lǎn
  shū
  tóu
   
  xián
  píng
  diāo
  lán
  yōng


   

  kàn
  mén
  wài

  hóng
  chén
   

  jiàn
  jiē
  zhōng
  léi
  jīn

   

  rén
  zǒu
  chū
  bàn
  cāng
  huáng
   
  cháo
  shì
  guī
  lái
  shàng


   
  shì
  shí

  西
  miàn
  guān
  jūn

   

  xiàng
  tóng
  guān
  wéi
  jǐng

   
  jiē
  yán  xiāng
  chí
   
  jìn
  dào
  zéi
  jūn
  lái
  wèi

   


  zhǔ

  chéng
  bēn
  zhì
   
  xià


  mén
  chī

  zuì
   
  shì
  féng

  gài

  méng
  chén
   

  jiàn
  bái

  lái


   
 • 
   
   
   
  qián
  nián
  yòu
  chū
  yáng
  zhèn
  guān
   

  tóu
  yún

  jiàn
  jīng
  shān
   

  cóng


  dào
  rén
  jiān
   
  dùn
  jué
  shí
  qīng
  tiān

  xián
   
  shǎn
  zhōu
  zhǔ
  shuài
  zhōng
  qiě
  zhēn
   

  dòng
  gān

  wéi
  shǒu
  chéng
   

  jīn
  zhǔ
  shuài
  néng

  bīng
   
  qiān

  yàn
  rán

  quǎn
  shēng
   
  zhāo
  xié
  bǎo
  huò

  rén
  wèn
   

  chā
  jīn
  chāi
  wéi

  xíng
   
  míng
  zhāo
  yòu
  guò
  xīn
  ān
  dōng
   

  shàng

  jiāng
  féng

  wēng
   
  cāng
  cāng
  miàn
  dài
  tái
  xiǎn

   
  yǐn
  yǐn
  shēn
  cáng
  péng

  zhōng
   
  wèn
  wēng
  běn
  shì

  xiāng

   

  shì
  hán
  tiān
  shuāng


  宿
   
  lǎo
  wēng
  zàn


  chén

   
  què
  zuò
  zhī

  yǎng
  tiān

   
  xiāng
  yuán
  běn
  guàn
  dōng

  xiàn
   
  suì
  suì
  gēng
  sāng
  lín
  jìn
  diàn
   
  suì
  zhòng
  liáng
  tián
  èr
  bǎi
  chán
   
  nián
  shū

  shuì
  sān
  qiān
  wàn
   
  xiǎo

  guàn
  zhī

  shī
  páo
   
  zhōng

  néng
  chuī
  hóng
  shǔ
  fàn
   
  qiān
  jiān
  cāng

  wàn

  xiāng
   
  huáng
  cháo
  guò
  hòu
  yóu
  cán
  bàn
   

  cóng
  luò
  xià
  tún
  shī

   


  xún
  bīng

  cūn

   
  xiá
  zhōng
  qiū
  shuǐ

  qīng
  shé
   

  shàng
  gāo
  fēng
  chuī
  bái

   

  mén
  xià

  ruò
  xuàn
  fēng
   
  qìng
  shì
  qīng
  náng

  juǎn

   
  jiā
  cái

  jìn

  ròu

   
  jīn

  chuí
  nián

  shēn

   

  shēn
  jiē
   
  shān
  zhōng
  gèng
  yǒu
  qiān
  wàn
  jiā
   
  zhāo

  shān
  shàng
  xún
  péng

   


  宿
  shuāng
  zhōng


  huā
   
 • 
   
   
   
  dōng
  lín
  yǒu

  méi
  xīn
  huà
   
  qīng
  guó
  qīng
  chéng

  zhī
  jià
   
  cháng

  yōng

  shàng
  róng
  chē
   
  huí
  shǒu
  xiāng
  guī
  lèi
  yíng

   
  xuàn
  chōu
  jīn
  xiàn
  线
  xué
  féng

   
  cái
  shàng
  diāo
  ān
  jiāo
  zǒu

   
  yǒu
  shí

  shàng
  jiàn
  liáng
  rén
   

  gǎn
  huí
  móu
  kōng
  lèi
  xià
   

  西
  lín
  yǒu

  zhēn
  xiān

   

  cùn
  héng

  jiǎn
  qiū
  shuǐ
   
  zhuāng
  chéng
  zhǐ
  duì
  jìng
  zhōng
  chūn
   
  nián
  yòu

  zhī
  mén
  wài
  shì
   


  tiào
  yuè
  shàng
  jīn
  jiē
   
  xié
  tǎn
  bàn
  jiān

  xiāng
  chǐ
   
  qiān


  kěn
  chū
  zhū
  mén
   
  hóng
  fěn
  xiāng
  zhī
  dāo
  xià

   
  nán
  lín
  yǒu  xìng
   
  zuó

  liáng
  méi
  xīn

  pìn
   
  liú

  jiē
  shàng

  wén
  xíng
   
  fěi
  cuì
  lián
  jiān
  kōng
  jiàn
  yǐng
   

  kàn
  tíng

  dāo
  rèn
  míng
   
  shēn
  shǒu
  zhī

  zài
  é
  qǐng
   
  yǎng
  tiān
  yǎn
  miàn


  shēng
     xiōng
  tóng

  jǐng
   
  běi
  lín
  shào

  xíng
  xiāng

   
  xuàn
  chāi
  yún
  huán
  shì
  méi

  绿
   

  wén

  tuō
  huài
  gāo
  mén
   

  jué
  pān
  yuán
  shàng
  chóng

     miàn
  huǒ
  guāng
  lái
   

  xià
  huí


  yòu
  cuī
   
  yān
  zhōng

  jiào
  yóu
  qiú
  jiù
   
  liáng
  shàng
  xuán
  shī

  zuò
  huī
   
 • 
   
   
   
  lái
  shí
  xiǎo
  chū
  chéng
  dōng

   
  chéng
  wài
  fēng
  yān

  sài

   

  páng
  shí
  jiàn
  yóu

  jūn
   

  xià


  yíng
  sòng

   

  líng
  dōng
  wàng
  rén
  yān
  jué
   
  shù
  suǒ

  shān
  jīn
  cuì
  miè
   

  dào

  chéng


  lín
   
  xíng
  rén


  宿
  qiáng
  kuāng
  yuè
   
  míng
  zhāo
  xiǎo
  zhì
  sān
  fēng

   
  bǎi
  wàn
  rén
  jiā   

  luò
  tián
  yuán
  dàn
  yǒu
  hāo
   
  cuī
  cán
  zhú
  shù
  jiē

  zhǔ
   

  páng
  shì
  wèn
  jīn
  tiān
  shén
   
  jīn
  tiān


  chóu

  rén
   
  miào
  qián

  bǎi
  yǒu
  cán
  niè
   
  diàn
  殿
  shàng
  jīn

  shēng
  àn
  chén
   

  cóng
  kuáng
  kòu
  xiàn
  zhōng
  guó
   
  tiān

  huì
  míng
  fēng

  hēi
   
  àn
  qián
  shén
  shuǐ
  zhòu

  chéng
   

  shàng
  yīn
  bīng   
  xián


  xīn
  diàn
  xiǎng
  ēn
   
  wēi
  shí

  zhù
  shén
  tōng

   

  jīn
  kuì

  zhuō
  wéi
  shén
   
  qiě
  xiàng
  shān
  zhōng
  shēn


   
  huán
  zhōng
  xiāo
  guǎn

  céng
  wén
   
  yán
  shàng

  shēng

  chù

   
  xuán
  jiào

  guǐ
  bàng
  xiāng
  cūn
   
  zhū

  shēng
  líng
  guò
  zhāo

   
  qiè
  wén


  chóu
  gèng
  chóu
   
  tiān
  qiǎn
  shí
  zāi
  fēi

  yóu
   
  shén
  zài
  shān
  zhōng
  yóu

  nàn
     wàng
  dōng
  zhū
  hóu
   
 • 
   
   
   

  miàn
  cóng

  duō
  è
  shù
   

  dǒu
  huáng
  jīn

  dǒu

   
  shàng
  ràng
  chú
  zhōng
  shí


   
  huáng
  cháo

  shàng
  kuī
  rén
  ròu
   
  dōng
  nán
  duàn
  jué

  liáng
  dào
   
  gōu

  jiàn
  píng
  rén
  jiàn
  shǎo
   
  liù
  jūn
  mén
  wài

  jiāng
  shī
   

  jià
  yíng
  zhōng
  tián
  è
  饿
  piǎo
   
  cháng
  ān


  jīn

  yǒu
   
  fèi
  shì
  huāng
  jiē
  mài
  miáo
  xiù
   
  cǎi
  qiáo
  zhuó
  jìn
  xìng
  yuán
  huā
   
  xiū
  zhài
  zhū
  cán

  gōu
  liǔ
   
  huá
  xuān
  xiù

  jiē
  xiāo
  sàn
   
  jiǎ

  zhū
  mén


  bàn
   
  hán
  yuán
  diàn
  殿
  shàng


  xíng
   
  huā
  è
  lóu
  qián
  jīng

  mǎn
   

  shí
  fán
  shèng
  jiē
  mái

     liáng   
  nèi

  shāo
  wéi
  jǐn
  xiù
  huī
   
  tiān
  jiē

  jìn
  gōng
  qīng

   
 • 
   
   
   

  léi
  xié
  yòu
  jìng
  xiāng

   
  shàng

  yuán
  qiáng

  zhī

   
  nán
  lín
  zǒu

  běi
  lín
  cáng
   
  dōng
  lín
  zǒu
  xiàng

  西
  lín

   
  běi
  lín
  zhū

  xián
  xiāng
  còu
   

  wài
  bēng
  téng

  zǒu
  shòu
   
  hōng
  hōng
  hùn
  hùn
  qián
  kūn
  dòng
   
  wàn

  léi
  shēng
  cóng

  yǒng
   
  huǒ
  bèng
  jīn
  xīng
  shàng
  jiǔ
  tiān
   
  shí
  èr
  guān
  jiē
  yān
  hōng
  tóng
   

  lún

  西
  xià
  hán
  guāng
  bái
   
  shàng


  yán
  kōng


   
  yīn
  yún
  yùn

  ruò
  chóng
  wéi
   
  huàn
  zhě
  liú
  xīng

  xuè

   


  qián
  suí

  zuò

   
  yāo
  guāng
  àn
  shè
  tái
  xīng
  chāi
   
  jiā
  jiā
  liú
  xuè

  quán
  fèi
   
  chù
  chù
  yuān
  shēng
  shēng
  dòng

   
  jìn
  àn
  juān
   
  yīng
  ér
  zhì

  jiē
  shēng

   
 • 
   
   
   
  qiè
  shēn
  xìng

  quán
  dāo

   

  gǎn
  chí
  chú
  jiǔ
  huí

   
  xuàn
  shū
  chán
  bìn
  zhú
  jūn
  xíng
   
  qiáng
  zhǎn
  é
  méi
  chū
  mén

   
  jiù

  cóng  guī
   
  liù
  qīn  xún
  chù
   

  cóng
  xiàn
  zéi
  jīng
  sān
  zǎi
   
  zhōng

  jīng
  yōu
  xīn
  dǎn
  suì
   


  qiān
  chóng
  jiàn

  wéi
   
  zhāo
  cān

  wèi
  rén
  gān
  kuài
   
  yuān
  wéi
  zòng


  chéng
  huān
   
  bǎo
  huò
  suī
  duō
  fēi
  suǒ
  ài
   
  péng
  tóu
  gòu
  miàn
  méi
  yóu
  chì
   

  zhuǎn
  héng

  kàn


   

  cháng
  diān
  dǎo

  yán

   
  miàn
  shàng
  kuā
  gōng
  diāo
  zuò

   
  bǎi
  tái
  duō
  bàn
  shì

  jīng
   
  lán
  shěng
  zhū
  láng
  jiē
  shǔ
  mèi
   
  hái
  jiāng
  duǎn

  dài
  huá
  zān
   

  tuō
  cháo

  chán
  xiù
  bèi
   
  fān
  chí
  xiàng

  zuò
  sān
  gōng
   
  dào
  pèi
  jīn

  wéi
  liǎng
  shǐ
   
  zhāo
  wén
  zòu
  duì

  cháo
  táng
   

  jiàn
  xuān

  lái
  jiǔ
  shì
   
 • 
   
   
   

  zhāo


  rén
  jīng

   
  jiào
  xiào
  xuān


  qiè

   

  lái
  tàn


  huáng
  chéng
   
  zuó

  guān
  jūn
  shōu
  chì
  shuǐ
   
  chì
  shuǐ

  chéng

  bǎi

   
  zhāo
  ruò
  lái


  yīng
  zhì
   
  xiōng


  shàng
  àn
  tūn
  shēng
   

  bàn
  guī
  zhōng
  qián
  shēng

   
  jiē
  yán
  yuān
  fèn

  shí
  xiāo
   

  wèi
  yāo

  jīn


   
  qūn
  xún
  zǒu

  chuán
  shēng

   
  yòu
  dào
  guān
  jūn
  quán
  zhèn

   

  péng
  xiǎo
  péng
  xiāng

  yōu
   
  èr
  láng

  láng
  bào
  ān

   
  chén
  chén
  shù


  xiāo

   

  wèi
  jūn
  qián

  xián

   


  diào
  jiàn
  què
  lái
  guī
   
  yòu
  dào
  guān
  jūn

  bài

   
 • 
   
   
   
  zhōng

  guǐ
  mǎo
  chūn
  sān
  yuè
   
  luò
  yáng
  chéng
  wài
  huā

  xuě
   
  dōng

  西
  nán
  běi

  rén
  jué
   

  绿
  yáng
  qiǎo
  qiǎo
  xiāng
  chén
  miè
   

  páng

  jiàn

  huā
  rén
   

  xiàng

  绿
  yáng
  yīn
  xià
  xiē
   
  fèng

  luán

  bìn
  jiǎo
  xié
   
  hóng
  cuán
  dài
  liǎn
  méi
  xīn
  zhé
   
  jiè
  wèn

  láng

  chù
  lái
   
  hán
  pín


  shēng
  xiān

   
  huí
  tóu
  liǎn
  mèi
  xiè
  xíng
  rén
   
  sāng
  luàn
  piāo
  lún

  kān
  shuō
   
  sān
  nián
  xiàn
  zéi
  liú
  qín

   
  qín
  zhōng
  shì
   
  jūn
  néng
  wèi
  qiè
  jiě
  jīn
  ān
   
  qiè


  jūn
  tíng

  zhǐ
   
 • 
   
   
   
  qiè
  wén

  lǎo
  shāng
  xīn

   
  jìng

  lán
  gān
  lèi


   
  chū
  mén
  wéi
  jiàn
  luàn
  xiāo
  míng
   
  gèng

  dōng
  bēn

  chù
  suǒ
   
  réng
  wén
  biàn

  zhōu
  chē
  jué
   
  yòu
  dào
  péng
  mén

  xiāng
  shā
   


  宿

  xiāo
  zhàn
  shì
  hún
   

  jīn
  bàn
  shì
  yuān
  rén
  xuè
   
  shì
  wén
  yǒu

  jīn
  líng
  zhì
   
  jiàn
  shuō
  jiāng
  nán
  fēng
  jǐng

   

  cóng

  kòu
  fàn
  zhōng
  yuán
   
  róng


  céng
  shēng


   
  zhū
  chú
  qiè
  dào
  ruò
  shén
  gōng
   
  huì
  ài
  shēng
  líng

  chì

   
  chéng
  háo


  jiào
  jīn
  tāng
   

  shuì

  yún
  sòng
  jūn
  lěi
   
  nài


  hǎi
  jìn
  tāo
  tāo
   
  zhàn
  rán

  jìng
  píng


   

  nàn

  wéi
  què
  xià
  rén
   
  huái
  怀
  ān
  què
  xiàn
  jiāng
  nán
  guǐ
   
  yuàn
  jūn

  zhào
  dōng

  dōng
   
  yǒng

  cháng

  xiàn
  xiàng
  gōng
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《秦妇吟》全文注音版,可直接打印
  多音字参考列表
   [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
   [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
   [喪](读音:sàng,sāng)
   [解](读音:jiè,jiě,xiè)
   [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
   [正](读音:zhèng,zhēng)
   [籠](读音:lóng,lǒng)
   [乘](读音:chéng,shèng)
   [蒙](读音:)
   [混](读音:hún,hǔn,hùn,gǔn,kūn)
   [射](读音:shè,yì,yè)
   [把](读音:bà,bǎ)
   [縫](读音:féng,fèng)
   [知](读音:zhī,zhì)
   [夫](读音:fú,fū)
   [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
   [同 ](读音:tóng,tòng, )
   [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
   [載](读音:zài,zǎi)
   [重](读音:chóng,zhòng)
   [豈](读音:qǐ,kǎi)
   [幾,几](读音:jǐ,jī)
   [看](读音:kàn,kān,)
   [裳](读音:shɑng,cháng)
   [省](读音:shěng,xǐng)
   [還](读音:hái,huán,xuán)
   [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
   [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
   [倒](读音:dào,dǎo)
   [呼](读音:hū,hè,xū)
   [](读音:yìng,yīng)
   [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
   [傳](读音:chuán,zhuàn)
   [數](读音:shù,shǔ)
   [簸](读音:bò,bǒ)
   [歸](读音:guī,kuì)
   [茲](读音:cí,zī)
   [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
   [食](读音:sì,shí,yì)
   [漸](读音:jiàn,jiān)
   [少 ](读音:shǎo,shào )
   [六](读音:liù,lù)
   [採,采 ](读音:cài,cǎi )
   [華](读音:huá,huà,huā)
   [散](读音:sàn,sǎn)
   [甲](读音:jiá,xiá)
   [朱,硃](读音:zhū,shú)
   [繁](读音:fán,pó,mǐn)
   [盛](读音:chéng,shèng)
   [埋](读音:mái,mán)
   [冇](读音:méi,mò)
   [內](读音:nà,nèi,ruì)
   [塞](读音:sè,sāi,sài)
   [落](读音:luō,luò,lào,là)
   [於,于](读音:yú,xū,yū)
   [得](读音:de,dé,děi)
   [傍](读音:bàng,pàng)
   [侯](读音:hóu,hòu)
   [覺](读音:jiào,jué)
   [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
   [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
   [明](读音:míng)
   [苔](读音:tái,tāi)
   [藏](读音:cáng,zàng)
   [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
   [露](读音:lòu,lù)
   [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
   [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
   [織](读音:zhì,zhī)
   [能](读音:néng,nài)
   [間](读音:jiàn,jiān,xián)
   [過](读音:guò,guō)
   [旋](读音:xuán,xuàn)
   [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
   [萬](读音:mǒ,wàn)
   [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
   [朝](读音:cháo,zhāo)
   [上](读音:shàng,shǎng)
   [語](读音:yù,yǔ)
   [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
   [雨](读音:yù,yǔ)
   [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
   [處](读音:chú,chù)
   [車](读音:chē,jū)
   宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
   [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
   [有](读音:yòu,yǒu)
   [見](读音:jiàn,xiàn)
   [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
   [從](读音:cóng,zòng)
   [大](读音:dà,dài,dài)
   [中](读音:zhòng,zhōng)
   [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
   [若](读音:rě,ruò)
   [教](读音:jiào,jiāo)
   [何](读音:hé,hè,hē)
   [一](读音:yī)
   [難](读音:nán,nàn,nuó)
   [為](读音:wéi,wèi)
   [闕](读音:jué,què,quē)
   [南](读音:nā,nán)
   [棹](读音:zhào,zhuō)
   [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
   [相](读音:xiàng,xiāng)
  欢迎留言/纠错(共有信息1条))

  网友留言
   【第1楼】这个没有拼音版吗?
   古文之家网友2021一起加.***发表于(2021/12/14)
  韦庄作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。