古文之家 访问手机版

《过小孤山大孤山》拼音版,可打印(陆游)-文言文

《过小孤山大孤山》由陆游创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • guò
  xiǎo

  shān


  shān
 • 
  [
  nán
  sòng
   
  ]

  yóu
  • 
    
    
    

   yuè


    
   guò
   fēng
   huǒ

    
   nán
   cháo


   chāng
   zhì
   jīng
   kǒu
    
   liè
   zhì
   fēng
   suì
    

   shān
   dāng
   shì    

   zhōu
   zhōng
   wàng
   shān
    


   ér

    

   pāo
   jiāng
   guò

   xià
    
   qiàn
   yán
   dòu
   xué
    
   guài

   wàn
   zhuàng
    


   yíng
   rùn
       shí
   jiǒng

    
   yòu
   yǒu

   shí
    


   shān
    
   jié
   rán


    
   gāo
   bǎi

   chǐ
    
   dān
   téng
   cuì
   màn
    
   luó
   luò

   shàng
    

   bǎo
   zhuāng
   píng
   fēng
    
   shì

   fēng
   jìng
    
   zhōu
   xíng

   chí
    
   yòu
   qiū
   shēn
   lǎo
   suō
    


   jìn
   jiàn
    

   lǎo
   suǒ
   wèi
    
   xìng
   yǒu
   zhōu

   chí
    

   jìn
   suǒ

   miào
    

    
  • 
    
    
    
   guò
   péng
   làng

    
   xiǎo

   shān
    
   èr
   shān
   dōng

   西
   xiāng
   wàng
    
   xiǎo

   shǔ
   shū
   zhōu
   xiǔ
   宿
   sōng
   xiàn
    
   yǒu
   shù
   bīng
    
   fán
   jiāng
   zhōng

   shān
    

   jīn
   shān
    
   jiāo
   shān
    
   luò
   xīng
   zhī
   lèi
    
   jiē
   míng
   tiān
   xià
    
   rán
   qiào

   xiù

   jiē   xiǎo


    

   shù
   shí

   wài
   wàng
   zhī
    

   fēng
   chán
   rán


    
   shàng
   gān
   yún
   xiāo
    

   fēi

   shān


    

   jìn

   xiù
    
   dōng
   xià
   qíng

    

   姿
   tài
   wàn
   biàn
    
   xìn
   zào
   huà
   zhī
   yóu


    
   dàn
   huāng
   cán
    
   ruò
   shāo
   shì

   lóu
   guàn
   tíng
   xiè
    

   jiāng
   shān
   xiāng

   huī
    

   dāng
   gāo
   chū
   jīn
   shān
   zhī
   shàng

    
   miào
   zài
   shān
   zhī

   西

    
   é
   yuē
    
   huì

    
    
   shén
   yuē
    
   ān


   rén
    
    
   shào
   xīng
   chū
    
   zhāng
   wèi
   gōng


   xiāng
   huán
    
   cháng
   jiā
   yíng

    
   yǒu
   bēi
   zǎi

   shì
    
   yòu
   yǒu
   bié

   zài
   péng
   làng

    
   shǔ
   jiāng
   zhōu
   péng

   xiàn
    
   sān
   miàn
   lín
   jiāng
    
   dǎo
   yǐng
   shuǐ
   zhōng
    

   zhàn

   shān
   zhī
   shèng
    
   zhōu
   guò

    
   suī

   fēng
    

   làng
   yǒng
    
   gài   míng

    

   rén
   shī
   yǒu
    
   zhōu
   zhōng   màn
   kuáng
    
   xiǎo

   qián
   nián
   jià
   péng
   láng
    
   zhī

    
   chuán
   zhě
   yīn
   wèi
   xiǎo

   miào
   yǒu
   péng
   láng
   xiàng
    
   péng
   làng
   miào
   yǒu
   xiǎo

   xiàng
    
   shí

   rán

    
   wǎn

   shā
   jiá
    

   xiǎo    
   wēi

    


   xiǎo
   tǐng
   yóu
   miào
   zhōng
    
   nán
   wàng
   péng

    

   chāng
   zhū
   shān
    
   yān

   kōng
   méng
    
   ōu

   miè

    

   dēng
   lín
   zhī
   shèng
    


   jiǔ
   zhī
   ér
   guī
    
   fāng

   miào
   mén
    
   yǒu
   jùn

   tuán
   shuǐ
   qín
    
   lüè
   jiāng
   dōng
   nán

    
   shèn

   zhuàng

    
   miào
   zhù
   yún
    
   shān
   yǒu


   shèn
   duō
    
  • 
    
    
    
   èr

   zǎo
    
   xíng
   wèi
   èr
   shí

    

   fēng
   yún
   téng
   yǒng
    


   lǎn
    
   é

   kāi

    
   suì
   xíng
    
   fàn
   péng

   kǒu
    

   wàng


    
   nǎi
   zhī
   tài
   bái
    
   kāi
   fān

   tiān
   jìng
    
   zhī

   wéi
   miào
    
   shǐ
   jiàn

   shān    


   zhuàng
   lèi

   西
   liáng
    
   suī   xiǎo

   zhī
   xiù

    
   rán
   xiǎo

   zhī
   páng
    

   yǒu
   shā
   zhōu
   jiā
   wěi
    

   miǎo

   jiē

   jiāng
    
   wàng
   zhī


   shuǐ
   miàn
    
    
   jiāng


   kǒu
   fēn

   zhī
   wéi
   nán
   jiāng
    
   gài
   jiāng

   西


    
   jiāng
   shuǐ
   hún
   zhuó
    
   měi

   yòng
    
   jiē

   xìng
   rén
   dèng
   zhī
    
   guò

   nǎi

   yǐn
    
   nán
   jiāng


   qīng
   chè
    

   chù

   yǐn
   shéng
    

   xiāng
   luàn
    
   wǎn

   jiāng
   zhōu
    
   zhōu
   zhì

   huà
   xiàn
    

   táng
   zhī
   xún
   yáng
   xiàn
    
   chái
   sāng
    


    
   jiē    
   nán
   táng
   wéi
   fèng
   huà
   jūn
   jié

    
   jīn
   wéi
   dìng
   jiāng
   jūn
    
   àn

   chì
   ér


    
   dōng

   xiān
   shēng
   suǒ
   wèi
    
   zhōu
   rén
   zhǐ
   diǎn
   àn

   chēng
    
   zhě

    

   pén

    
   shuǐ

   shèn
   qīng
    


   jiāng
   shuǐ
   luàn
    


   yuè
   èr
   shí
   liù

   zhì
   shì
    
   shǒu
   wěi
   cái
   liù

    

   jiān   fēng

   xíng
    
   shí   bàn

   liú
   xíng

   bǎi

   yún
    
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《高中语文 中国古代诗歌散文欣赏》选修 人民教育出版社,
多音字参考列表
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [石](读音:dàn,shí)
  [屏](读音:píng,bīng,bǐng)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [萬](读音:mò,wàn)
  [信 ](读音:xìn, )
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [若](读音:rě,ruò)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [夫](读音:fú,fū)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [都](读音:dōu,dū)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [冇](读音:méi,mò)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [奇](读音:jī,qí)
  [澄](读音:chéng,dèng)
  [過](读音:guò,guō)
  [可](读音:kè,kě)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [處](读音:chú,chù)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [南](读音:nā,nán)
  [節](读音:jié,jiē)
  [度](读音:dù,duó)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [泊](读音:bó,pō)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [六](读音:liù,lù)
  [其](读音:jī,qí)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [一](读音:yī)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
欢迎留言/纠错(共有信息9条))

网友留言
  【第5楼】cheng--deng
  古文之家网友:125.39.***发表于(2023/1/7)
  【第5_1楼】非常感谢来自热心读者{:125.39.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
   古文之家小编回复于(2023/3/21)
   【第4楼】鹘 hu
   古文之家网友江南夜雨520.***发表于(2022/12/14)
   【第4_1楼】非常感谢来自热心读者{江南夜雨520:150.138.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
    古文之家小编回复于(2023/3/21)
    【第3楼】鹘读gu三声
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/13)
    【第2楼】澄(deng)
    古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/12/10)
    【第2_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(165)页 内容。已作更正,感谢您的参与。
    古文之家小编回复于(2023/3/21)
    【第1楼】鹘hu二声
    古文之家网友dfwe4r3.***发表于(2022/11/25)
    【第1_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(454)页 内容。结合前一句语义,hú 在这里更合适。感谢您的参与。
    古文之家小编回复于(2023/3/21)
    打印版文档下载
    陆游作品推荐
    古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
    古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。