中国古文之家 访问手机版

《中秋夜大观园即景联句三十五韵》拼音版,可打印(曹雪芹)

别名:《凹晶馆中秋联句三十五韵》,《中秋夜大观园即景联句三十五韵》由曹雪芹创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • zhōng
  qiū


  guān
  yuán

  jǐng
  lián

  sān
  shí

  yùn
 • 
  [
  qīng
  dài
   
  ]
  cáo
  xuě
  qín
 • dài

   
  kōng
  shèng
  xuě
  shuāng
  hén
   
  jiē

  tuán
  zhāo
  yīn
   
 • dài

   
  rén
  xiàng
  guǎng
  广
  hán
  bēn
   
  fàn
  dǒu
  yāo
  niú

   
 • xiāng
  yún
   
  chuán
  huā

  làn
  xuān
   
  qíng
  guāng
  yáo
  yuàn

   
 • xiāng
  yún
   
  fēn
  guā
  xiào

  绿
  yuán
   
  xiāng
  xīn
  róng

  guì
   
 • dài

   
  fēng


  yún
  gēn
   
  bǎo

  qíng

  jié
   
 • dài

   
  shè

  tīng
  sān
  xuān
   
  tóu
  cǎi
  hóng
  chéng
  diǎn
   
 • xiāo
  zēng   
  qīn
  qìng
  shì
  ér
  wēn
   
 • zhōng
  míng
  lóng
  cuì

   

  chàng
  dào
  xiāng
  cūn
   
 • xiāng
  yún
   
  gēng
  cán


  xuān
   
  jiàn
  wén

  xiào

   
 • xiāng
  yún
   
  gōng
  chóu
  luàn

  yuán
   
  fēn
  cáo
  zūn

  lìng
   
 • zhèn
  lín
  qiān
  shù
  niǎo
     shēng
  yuán
   
 • yóu

  yíng

  zhǎo
   
  hái
  dēng


  yuán
   

 • shú
  yān
  wàng
  jìng
   
  quán
  zhī

  wèn
  yuán
   
 • kōng
  zhàng
  xuán
  wén
  fèng
   
  xián
  píng
  yǎn
  cǎi
  yuān
   
 • dài

   
  huì
  shuò

  kōng
  cún
   

  lòu
  shēng
  jiāng

   
 • yǒu
  xìng
  bēi


   

  chóu


  fán
   
 • dài

   
  lěng
  yuè
  zàng
  huā
  hún
   
 • xiāng
  yún
   
  qīng
  yóu

  shàng
  yuán
   

  tiān

  dǒu
  càn
   
 • xiāng
  yún
   
  chéng
  chá
  dài

  sūn
   

  yíng
  lún

  dìng
   

 • nóng
  tái
  gèng
  huá
   
  shuāng
  zhòng
  zhú
  nán
  mén
   
 • dài

   

  cǎi
  jiē
  qián
  kūn
   
  shǎng


  bīn
  zhǔ
   


 • zhāo
  guāng
  tòu
   


  xiǎo

  tún
   
  • dài

    
   sān

   zhōng
   qiū

    
  • xiāng
   yún
    
   yín
   shī

   zhòng
   kūn
    
   gòu

   shí

   jiàn
    
  • dài

    
   liáng

   jǐng
   xuān
   xuān
    
   zhēng
   bǐng
   cháo
   huáng

    
  • xiāng
   yún
    
   chuāng
   dēng
   yàn

   hūn
    
   hán
   táng


   yǐng
    
  • xiāng
   yún
    
   shuí
   jiā


   xuān
    
   qīng
   hán
   fēng
   jiǎn
   jiǎn
    
  • xiāng
   yún
    
   tíng
   yān
   liǎn

   hūn
    
   qiū
   tuān
   xiè
   shí
   suǐ
    
  • xiāng
   yún
    
   yín
   chán


   tūn
    
   yào
   jīng
   líng

   dǎo
    
  • dài

    

   jǐng
   huò

   mén
    
   jiǔ
   jìn
   qíng
   yóu
   zài
    
  • fāng
   qíng
   zhǐ

   qiǎn
    


   xiàng
   shuí
   yán
    
  • dài

    


   guǎn
   xián
   fán
    

   chù
   kuáng
   fēi
   zhǎn
    
  • miào

    
   xiāng
   zhuàn
   xiāo
   jīn
   dǐng
    
   zhī
   bīng


   pén
    
  • shí

   shén
   guǐ

    

   guài

   láng
   dūn
    
  • dài

    

   jiàn
   mào
   jīn
   xuān
    

   zhú
   huī
   qióng
   yàn

  • chè
   dàn
   xiū
   yún
   juàn
    
   pēng
   chá
   gèng

   lùn
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《中秋夜大观园即景联句三十五韵》全文注音版,可直接打印
  多音字参考列表
   [中](读音:zhòng,zhōng)
   [上](读音:shàng,shǎng)
   [繁](读音:fán,pó,mǐn)
   [幾,几](读音:jǐ,jī)
   [處](读音:chú,chù)
   [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
   [令](读音:líng,lìng,lǐng)
   [射](读音:shè,yì,yè)
   [傳](读音:chuán,zhuàn)
   [檻](读音:jiàn,kǎn)
   [樂](读音:lè,yuè,)
   [漸](读音:jiàn,jiān)
   [語](读音:yù,yǔ)
   [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
   [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
   [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
   [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
   [乘](读音:chéng,shèng)
   [莫 ](读音:mò,mù,mì )
   [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
   [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
   [屏](读音:píng,bīng,bǐng)
   [苔](读音:tái,tāi)
   [重](读音:chóng,zhòng)
   [難](读音:nán,nàn,nuó)
   [還](读音:hái,huán,xuán)
   [石](读音:dàn,shí)
   [奇](读音:jī,qí)
   [朝](读音:cháo,zhāo)
   [露](读音:lòu,lù)
   [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
   [一](读音:yī)
   [知](读音:zhī,zhì)
   [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
   [有](读音:yòu,yǒu)
   [興](读音:xìng,xīng)
   [何](读音:hé,hè,hē)
   [豈](读音:qǐ,kǎi)
   [誰](读音:shéi,shuí)
  欢迎留言/纠错(共有信息0条))

  网友留言
  暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
   打印版文档下载
   您一定感兴趣的合集(推荐)
   曹雪芹作品推荐
   古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
   古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。