中国古文之家 访问手机版

《芦雪庵即景联句》拼音版,可打印(曹雪芹)

别名:《芦雪庭即景联句》,《芦雪庵即景联句》由曹雪芹创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • xuě
  ān

  jǐng
  lián

 • 
  [
  qīng
  dài
   
  ]
  cáo
  xuě
  qín
 • bǎo
  qín
     xiāo
  xiāo
   
 • xiāng
  yún
   
  zhǔ
  jiǔ

  nán
  shāo
   
  • fèng
   jiě
    


   běi
   fēng
   jǐn
    
  • bǎo
   chāi
    
   zhī


   dòng
   yáo
    
   ái
   ái
   qīng
   chèn

    
  • dài

    
   jiǎn
   jiǎn

   suí
   yāo
    
   zhǔ

   chéng
   xīn
   shǎng
    
  • xiāng
   yún
    
   pán
   shé

   jìng
   yáo
    
   huā
   yuán
   jīng
   lěng

    
  • bǎo
   qín
    
   lín


   wén
   qiáo
    

   xiàng
   qiān
   fēng

    
  • bǎo

    
   qīng
   mèng
   zhuǎn
   liáo
   liáo
    

   chù
   méi
   huā

    
  • xiù
   yān
    
   kōng
   shān

   lǎo
   è
    
   jiē
   chí
   suí
   shàng
   xià
    
  • dài

    

   zhǒu
   shān
   sēng
   sǎo
    
  • bǎo
   qín
    
   kuáng
   yóu


   zhāo
    
   tiān

   duàn
   gǎo
   dài
    
  • bǎo
   chāi
    
   lín
   zhú
   zuì
   kān
   tiáo
    
  • xiāng
   yún
    
   lóng
   dòu
   zhèn
   yún
   xiāo
    

   àn
   huí

   zhào
    
  • xiāng
   yún
    
   jiā

   niàn
   zhēng
   yáo
    
   ào
   dié
   shěn

   xiǎn
    
  • dài

    
   jǐn

   nuǎn
   qīn
   māo
    
  • bǎo
   qín
    
   mái
   qín
   zhì

   tiāo
    

  • wén
    
   yáng
   huí
   dǒu
   zhuǎn
   biāo
    
   hán
   shān

   shī
   cuì
    
  • xiāng
   yún
    
   shí
   níng
   fěi
   cuì
   qiào
    
  • bǎo
   qín
    
   pēng
   chá
   shuǐ
   jiàn
   fèi
    
  • xiāng
   yún
    
   hǎi
   shì
   shī
   jiāo
   xiāo
    
  • dài

    

   fēng
   réng


    
  • xiāng
   yún
    
   qīng
   pín
   huái
   怀
   dān
   piáo
    
  • xiù
   yān
    
   dòng


   wén
   cháo
    

   guà
   shū
   zhī
   liǔ
    
  • bǎo
   chāi
    
   shuí
   jiā


   xiāo
    
   áo
   chóu
   kūn
   zhóu
   xiàn
    
  • dài

    
   bīn
   fēn

   yǒng
   xiāo
    
   chéng
   wàng
   sān
   chǐ
   lěng
    
  • dài

    
   qìn
   méi
   xiāng

   jué
    
  • xiāng
   yún
    
   shí
   lóu
   xián
   shuì

    
  • bǎo
   qín
    
   huò
   shī
   湿
   yuān
   yāng
   dài
    
  • xiāng
   líng
       qióng
   yáo
    
   yǒu

   róng

   cǎo
    
  • bǎo
   qín
    
   yuè

   fān
   yín
   làng
    
  • dài

    
   xiāng
   zhān

   shàng
   jiāo
    
   xié
   fēng
   réng


    
  • tàn
   chūn
    

   xīn
   shì
   wěi
   tiáo
    
   jià
   gāo
   cūn
   niàng
   shú
    


  • 
   nián
   rěn

   liáng
   ráo
    
   jiā
   dòng
   huī
   fēi
   guǎn
    
  • bǎo
   qín
    
   yín
   biān
   zhǐ

   qiáo
    

   qiú
   lián

   shù
    
  • xiāng
   yún
    
   nán
   duī


   jiāo
    
   shè
   méi
   róng
   bǎo
   dǐng
    
  • bǎo

    

   yán
   shì
   jiù
   yáo
    
   wěi
   suō
   yóu

   diào
    
  • dài

    


   duì
   tái
   xiè
    

  • wán
    
   kāi
   mén
   xuě
   shàng
   piāo
    


   lián
   jié
   bái
    
  • xiāng
   yún
    
   chí
   shuǐ
   rèn

   piāo
    
   zhào
   yào
   耀
   lín
   qīng
   xiǎo
    
  • tàn
   chūn
    


   wèi
   shuāng
   diāo
    
   shēn
   yuàn
   jīng
   hán
   què
    
  • xiāng
   yún
    
   ruì
   shì
   jiǔ
   chóng
   jiāo
    
   jiāng

   shuí
   xiāng
   wèn
    
  • bǎo
   qín
    

   xiù
   lóng
   jīn
   diāo
    
   guāng
   duó
   chuāng
   qián
   jìng
    

  • wán
    

   zhì
   jīn
   zhāo

    
  • xiāng
   yún
    
   xiá
   chéng
   yǐn
   chì
   biāo
    


  • 
   píng
   shī
   zhù
   shùn
   yáo
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
多音字参考列表
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [籠](读音:lóng,lǒng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [處](读音:chú,chù)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
  [棹](读音:zhào,zhuō)
  [泊](读音:bó,pō)
  [一](读音:yī)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [冇](读音:méi,mò)
  [埋](读音:mái,mán)
  [石](读音:dàn,shí)
  [可](读音:kè,kě)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
  您一定感兴趣的合集(推荐)
  曹雪芹作品推荐
  古文之家 www.cngwzj.com ICP备案: 渝ICP备08100657号-6
  古文投稿联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。